HISTORY AND FIGURE → proportion

LINKED TERMS

186 terms
58 sources
462 quotations

1 quotations

Quotation

DEn Anfang der Lehrsätze/ oder Regeln/ worauf diese Kunst hauptsächlich gegründet/ und die ihr zur Richtschnur dienen müssen/ wann sie einem verständigem Auge gnug thun soll/ machen wir hochnöthiger Massen/ in der Proportion eines wolgestalten Menschen/dessen Gestalt an Gliedern/ Maß und Form zier- und vollkömmlich ausgebildet sey/ und für das rechte Meisterstuck zu halten/ weil/ aus dieser Wissenschafft/ alles andere gar leicht einen offenen Weg findet. Es bestehet aber diese Maaß- Ordnung in folgendem. Man misset/ von dem Ort/ wo des Haupts/ oder Stirns Haar zu wachsen anfängt/ ab/ bis unter das Kinn: dieses ist die Masse des Angesichts/ und ein Zehntheil menschlicher Länge […]Other conceptual field(s)

L’ARTISTE → règles et préceptes
L’HISTOIRE ET LA FIGURE → figure et corps

1 quotations

Quotation

{Academyteykenen}. [...] Wanneer de herfst korte dagen en lange avonden maekt, en het u beuren mach naekten na't leeven te teykenen, sla dan wel gade, wat zwier de geheele figuer heeft, schets'er uit, wijlze onvermoeit is, en vergelijk de deelen wel tegen elkander. Neem op 't verkorten acht, leg de schaduwen op'er rechte plaets, en handel alles na den aert van het zachte vleisch. Hier meenen veele wonder in de kunst te vorderen, [...].

[BLANC J, 2006, p. 151] {Les dessins d'académie}. [...] Quand l'automne raccourcit les jours et rallonge les soirées, il se peut que vous ayez l'occasion de dessiner des nus sur le vif. Observez alors quel est le mouvement que fait l'ensemble de la figure. Esquissez-là quand elle n'est pas encore fatiguée. Comparez-bien les parties les unes avec les autres. Prenez garde aux raccourcis. Posez les ombres à la bonne place. Et touchez chaque chose pour qu'elle présente le caractère de la douce chair. Beaucoup considèrent que c'est ainsi que l'on progresse merveilleusement dans l'art.Other conceptual field(s)

L’HISTOIRE ET LA FIGURE → action et attitude
CONCEPTS ESTHETIQUES → nature, imitation et vrai
L’HISTOIRE ET LA FIGURE → figure et corps

2 quotations

Quotation

On fit remarquer que les figures qui sont d'une belle proportion, font ordinairement des actions grandes & majestueuses par la relation qu'il y a entre la forme des corps & la disposition des esprits qui les animent, que la Noblesse & la Majesté des actions consistent en la grandeur & en la liberté des parties, que les belles proportions sont toûjours accompagnées de force & d'agilité, que la force d'un homme paroit à avoir la poitrine large, les épaules grosses & pleines, les bras puissants, dont les muscles soient ressentis & les articles bien noüez, que l'agilité se remarque par les hanches étroites, les genoux & les chevilles des pieds resserrés, le gras de la jambe troussé & peu charnu [...].

Un Bacchus est également cité en exemple par Testelin. Il se peut qu'il s'agisse du Bacchus de Versailles datant du IIe siècle de notre ère, qui faisait partie de la collection de Louis XIV (actuellement conservé au Musée National des Châteaux de Versailles et de Trianon). Comme de nombreuses autres parties de texte, ce passage de Testelin est repris par Florent Le Comte dans son Cabinet des singularitez (...), plus précisément aux pages 18-19 de son édition de 1699-1700 (Paris, Etienne Picart & Nicolas Le Clerc, tome I, vol. I).Other conceptual field(s)

L’HISTOIRE ET LA FIGURE → action et attitude

Quotation

Il faut aussi remarquer que les figures qui sont d’une belle proportion font ordinairement des actions grandes & majestueuses, par la relation qu’il y a entre la forme des corps & la disposition des esprits qui les animent ; que la noblesse & la majesté des actions consistent dans la grandeur & dans la liberté des parties ; que les belles proportions sont toûjours accompagnées de force & d’agilité ; que la force d’un homme paroît à avoir la poitrine large, les épaules grosses & pleines, les bras puissans, dont les muscles soient ressentis & les articles bien noüés ; que l’agilité se remarque par les hanches étroittes, les genoüils & les chevilles des pieds resserrées, le gras de la jambe troussé & un peu charnu, ce que l’on peut voir sur le naturel par les mouvemens que l’on lui peut faire prendre, & sur les figures antiques de l’APOLLON, du BACCHUS, des LUTTEURS & du GLADIATEUR.

Comme de nombreuses autres parties de texte, ce passage de Florent Le Comte est tiré de l'ouvrage "Les Sentimens (...)" de Testelin, plus précisément à la page 15 de l'édition de La Haye (Matthieu Rogguet, vers 1693-1694).

parties · proportionOther conceptual field(s)

L’HISTOIRE ET LA FIGURE → action et attitude
L’HISTOIRE ET LA FIGURE → figure et corps

Quotation

{Begin van stellingh.} Gist dan voor een begin, het midden van u Principael, dat hebbende, wijst dat met een stipken Kôôl op U Papier aen, dan neemt acht op de grootste Beelden (soo daer meer als een is) en merckt hoe hoogh, ofte wat ghedeelte sy van het Tafereel komen te beslaen; in welck speculeeren gy sult gewaer worden, dat het lange beschouwen dat ghy te vooren gedaen hebt, een wonder groot behulp komt te gheven, om hier door de juyste verdeelinge op u Papier te konnen gissen; {Waernemingh om sijn Ordineeringh wel te gissen.} tot welcken eynde het mede niet ondienstigh is, datmen sijn Papier, ofte daermen op Teyckenen wilt, ten naesten by deselve forme geve die het Tafereel, Print, of Teyckeningh heeft, wel te verstaen na proportie, daer of daer ontrent, langwerpigh of inde hooghte of vierkant, en dierghelijcke, maer is onnoodigh datmense juyst-vormigh af-line, ten sy by voorval, endat alles om beter de ordineringe volgens ’t Principael te konnen schicken, dat meest plaets neemt wanneermen kleyne dingen vergroot, of groote dingen verkleent. {Hoe sommige haer Principael met ruyten beslaen.} Hier toe soo gebruycken sommighe ruyten, daerse hun Principael mede overslaen, ende verdeelen van gelijcken haer Papier met gelijck getal van tralyen, om alsoo van ruyt tot ruyt alle dinghen op sijn behoorlijcke plaets te brengen; dat seer gemackelijck, maer als een Ezels-brugh, met kleen voordeel voor de Jonckheydt gebruyckt wort: {Misslagh daer van.} Want dewijle sy haer op dese Bies-bossen, of Swem-dobbers komen te verlaten, soo en krijgense nimmermeer geleerde Oogen in ’t hooft om selfs te konnen sien waer in de geheele kennis, en proportioneele aen een-bindingh van een schoon Beeldt, of Koppelinghe van een gansche ordinantie bestaet dewijl sy altijt (om met een woort de sake uyt te drucken) maer stucken en brocken leeren maecken, om dieswille datse door de tralyen en ruyt-lynien verhinderd worden, en de Oogen laten beguychelen,

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] {Start of the composition.} To start, guess the center of your original, once you have it, mark it with a dot of charcoal on your paper, then pay attention to the greatest Figures (if there is more than one) and notice how high, or which part of the Scene the cover; in which speculation you will become aware, that the long observation that you have done beforehand, will provide great assistance, to be able to guess the right distribution on your paper; {Observation to guess one’s composition well.} to which end it is also useful, that one gives the paper – or that on which one wants to draw – almost the same shape as the Painting, Print, or Drawing, of course in proportion, more or less oblong or high [ndr.: literally: in height] or square, and such, but it is unnecessary to copy it exactly, unless coincidentally, and all of this to be able to order the composition according to the Original, which takes most time when one enlarges small things or reduce big things. {How some cover the Original with a grid.} Some use a grid for this, with which they cover their Original, and similarly divide their Paper with an equal number of lines, to bring all things in the right place from field to field; that is used very easily, but like a mnemonic, with little advantage for the Youth: {Mistake of this.} Because while they come to depend on these tricks and floating devices, they will never get learned Eyes in their heads to see for themselves in which the complete knowledge and proportional connection of a beautiful Figure, or Coupling of a whole composition exists, while they always learn (to describe the situation with a word) to make parts and pieces, as they are obstructed by the grille and lines of the grid, and let their Eyes be deceived,

In the English translation, the section about the grid as a tool to transfer the composition from the original is not included. As a consequence, most selected terms are not present in the English text. [MO]


1 quotations

Quotation

Wat nu de Konst-maetighen proportionele uytdruckinghe der ghevondener stoffe belanght, de selvighe wordt in verscheydene autheuren verscheydenlick ghenaemt; docht voornaemelick wordtse in Philostratus en vele andere schrijvers door de naemen Symmetrie, Analogie ofte Harmonie te verstaen ghegheven; dies heeft oock den jonghen Philostratus dese dry benaeminghen bequaemelick t’saemen ghevoeght. De oude wijse Mannen hebben mijnes dunckens, seght hy {in proemio Iconum}, vele gheschreven van de Symmetrie der Schilder-konste, mids ons eenighe sekere wetten ontrendt d’Analogie vanalle bysondere leden voorstellende, even als of het niet ghenoegh en waere dat de Konstenaers eenigh lichaemelicke beweghinghen bequaemelick nae haer begrijp souden uytdrucken, het en waer saecke dat sich de Harmonie haeres wercks binnen de naturelicke maete besloten hield, want de Nature (wanneerse ons naemelick een rechtsinnighe en welghestelde beweghinge vertoon) en wil gheenssins erkennen het ghene van sijnen eyghenen aard en maete beghint af te swerven. Ghelijck wy dan uyt dese woorden ghenoeghsaemlick verstaen dat de Griecksche naemen van Symmetrie, Analogie, Harmonie even het selvige beteyckenen, soo is het evenwel t’eenemael onseker ende onghewis wat Latijnschen naem dat men daer voor heeft. Het woordt Symmetrie heeft gheenen Latijnschen naem, seght Plinius Lib. XXXIV.nat.hist.Cap.8.. Nochtans schijnt den jonghen Plinius dit woordt uytghedruckt te hebben met den naem Congruentia ofte AEqualitas, dat is, medevoeghlickheyd ofte ghelijckvormigheyd. Indien nu het hoofd ofte eenigh ander deel, het welck van sijne statue afgheruckt is, voorghestelt wierd, seght hy {Lib. II. Epist.5.}, ghy en soudt misschien de medvoeghlickheydt ende ghelijckvormigheyd des gantschen wercks daer uyt soo lichtelick niet konnen afnemen, niet te min soudt ghy daer uyt konnen oordeelen of die ghedeelte in sich selven aerdigh ghenoeg is.

[Suggested translation, Marije Osnabrugge:] What the Artificial proportional expression of the found material is concerned, it is called differently by different writers; but mainly it is described by the name Symmetry, Analogy or Harmony in Philostratus and many other writers; as such the young Philostratus has also capably connected these three terms. In my opinion the old wise Men, he says {…}, have written a lot about the Symmetrie of the Art of Painting, by proposing us some certain laws regarding the Analogy of the separate members, as if it were not enough that the Artists would express some movements of the body capably after their understanding, it was then necessary that the Harmony of their work would stay within the natural size, because Nature (namely when it shows us a rightful and well-composed movement) does not want to recognize at all that which is starting to stray from its own character and size. Just as we understand from these words that the Greek terms Symmetry, Analogy and Harmony more or less mean the same, as such it is likewise uncertain and unclear which Latin term is used for it. The word Symmetry, says Plinius Lib. XXXIV. nat.hist. cap. 8. Nevertheless the young Plinius appears to have expressed this word with the term Congruentia or AEqualitas, that is correspondence or uniformity. If the head or any other member, which is torn off a statue, is depicted, he says {…}, you would perhaps not easily deduct the correspondence or uniformity of the whole work, nevertheless you would be able to judge from it whether the part itself is good enough.

Junius extensively discusses the different terms that are used to describe the aspect of proportion in a painting. This paragraph serves as the introduction for further exploration of the different terms, although some of them are only mentioned in this citation. The terms that are mentioned are: symmetry (symmetrie), analogy (analogie), harmony (harmonie), Congruentia, Aequalitas, medevoeghlickheyd and uniformity (gelijkvormigheid). Junius mentions the Greek origins of the first three terms and suggests that Congruentia and Aequalitas might be their Latin equivalents, as suggested by Pliny jr. The two Dutch terms are Junius’ own invention. This citation is of interest, as it shows Junius’ search for and understanding of artistic terms. In the Latin edition, Junius uses the Greek term for harmony: 'αρμονια. [MO]

medevoeghlickheyd · gelijckvormigheyd · symmetrie · analogie · harmonie · congruentia


3 quotations

Quotation

Solches haben alle Antiche in den statuen Gemählen/ wol beobachtet/ auch dergleichen Anmerckungen/ oder Maß-Verändrungen gemehret oder gemindert/ nachdem es die Gelegenheit/ so wol der Affecten/ als auch des Orts/ wo solche Wercke solten gestaltet werden/ erforderte; damit alsdann des Anschauers Augen vergnügt blieben/


Quotation

Das 6. Capitel. Von Abtheilung und Maaß des menschlichen Leibes.
Man muß in Vorstellung einer Historien zuweilen vergrössern, auch im Drucken, ausdehnen, strecken, biegen, umkehren, einziehen, verkürzen und einbücken, viel Veränderung machen, und zu besserer Erzeigung der Affecten mehren und mindern. Other conceptual field(s)

L’HISTOIRE ET LA FIGURE → figure et corps

1 quotations

Quotation

In Vitruvius wordt het woord Symmetria schier overal Commensus gheheeten, dat is een afmetinghe, ofte maetvoeghelickheyd, ofte ghelijck-maetigheydt.

[Suggested translation, Marije Osnabrugge:] In Vitruvius the word Symmetria is almost everywhere called Commensus, that is: measurement, or proportion or uniformity.

Junius mentions that Vitruvius used the term Commensus instead of Symmetria, he then clarifies this term with equivalent words in Dutch: measurement (afmeting), maetvoeghelickheyd (proportion, cfr. WESTSTEIJN 2016, p. 373 for this translation) and uniformity (gelijkmatigheid). Indeed, it is still difficult to translate these terms to English. [MO]

maetvoeghelickheyd · gelijkmatigheid · commensus · symmetria


1 quotations

Quotation

Il faut aussi remarquer que les figures qui sont d’une belle proportion font ordinairement des actions grandes & majestueuses, par la relation qu’il y a entre la forme des corps & la disposition des esprits qui les animent ; que la noblesse & la majesté des actions consistent dans la grandeur & dans la liberté des parties ; que les belles proportions sont toûjours accompagnées de force & d’agilité ; que la force d’un homme paroît à avoir la poitrine large, les épaules grosses & pleines, les bras puissans, dont les muscles soient ressentis & les articles bien noüés ; que l’agilité se remarque par les hanches étroittes, les genoüils & les chevilles des pieds resserrées, le gras de la jambe troussé & un peu charnu, ce que l’on peut voir sur le naturel par les mouvemens que l’on lui peut faire prendre, & sur les figures antiques de l’APOLLON, du BACCHUS, des LUTTEURS & du GLADIATEUR.

Comme de nombreuses autres parties de texte, ce passage de Florent Le Comte est tiré de l'ouvrage "Les Sentimens (...)" de Testelin, plus précisément à la page 15 de l'édition de La Haye (Matthieu Rogguet, vers 1693-1694).

actionOther conceptual field(s)

L’HISTOIRE ET LA FIGURE → action et attitude
L’HISTOIRE ET LA FIGURE → figure et corps

2 quotations

Quotation

Proportion is a correspondency and agreement of the Measure of the parts between themselves and with the whole, in every Work, this correspondency is by Vitruvius called Commodulation, because a Modell is a Measure which being taken at the first measureth both the parts and the whole. […] and without this a Painter (besides that he is not worthy the name of a Painter) is like one which perswadeth himself he swimmeth above Water, when indeed he sinketh, to conclude then it is impossible to make any decent or well proportioned thing, without this Symetrical measure of the parts orderly united.
Wherefore my greatest endeavour shall be, to lay open the worthiness of this part of painting unto all such as are naturally inclined thereunto, by reason of a good temperature joyned with an apt Disposition of the parts thereof, for such men will be much affected therewith, to the end they may the better perceive the force of
Nature : who by industry and help of a good conceipt, will easily attain to so deep a reach, that they will be able upon the sudden to discern any Disproportion, as a thing repugnant to their Nature : unto which perfection on the contrary Side they can never attain, whose Judgements are corrupted through the Distemperature of their Organical parts, I speak of such who not knowing the virtue of proportion, affect nothing else, but the vain surface of garish colours, wrought after their own humour, who prove only Dawbers of Images and Walls throughout the whole World ; moving the beholders partly to smile at their Follies, and partly to greive that the Art should be thus disgraced by such absurde Idiot’s : who as they have no judgement herein ; so do they run into divers other most shamefull errors, into which I never heard that any ever fell, who were acquainted with the Beauty of proportion, but have rather prooved men of rare Spirits and found Judgements, […].Other conceptual field(s)

Quotation

Proportion is a Correspondency and Agreement of the Measures of the Parts between themselves, and with the whole in every Work
.            This
Correspondency Vitruvius cals Commodulation, because a Modell is a Measure, which being taken at first, measures both the Parts and the Whole.

correspondency


1 quotations

Quotation

Are. La proportion etant donc le principal fondement du dessein, celui la y fera le plus pour faire un corps parfait qui l’observera le mieux. Or pour faire un corps parfait, outre l’imitation ordinaire de la nature, & la necessité de s’attacher aussi aux anciens, il faut savoir que cette imitation doit se faire avec un bon jugement, de crainte qu’en croiant imiter les bonnes parties, nous n’imitions les mauvaises. Come il est arrivé à certain peintre, qui voiant que les anciens le plus souvent faisoient leurs figures fines & deliées, s’attacha tellement à cette coutume, qui etoit bonne, qu’il la fit devenir defectueuse. D’autres se sont attachés à faire, sur tout aux têtes des femmes, un long cou ; & ceci pour avoir remarqué, que la plus part des figures des femmes Romaines, dans l’antique avoient le cou long, parceque ceux qui sont courts n’ont point de grace, mais ceux la aiant donné dans le trop, ce qui devroit etre un agrêment, est devenu tout le contraire.Other conceptual field(s)

PEINTURE, TABLEAU, IMAGE → définition du dessin
CONCEPTS ESTHETIQUES → beauté, grâce et perfection
CONCEPTS ESTHETIQUES → nature, imitation et vrai
CONCEPTS ESTHETIQUES → antique
L’ARTISTE → qualités

1 quotations

Quotation

& pour conclusion bien notter, qu’il faut faire effort autant qu’on pourra en Desseignant desdites Figures, Bastimens, & autres Corps, d’en bien retenir dans l’imagination, l’air, & la proportion de toutes les parties d’iceux, afin que venant és occasions se sevir des figures humaines, pour leur donner les attitudes ou actions convenables au sujet qu’on veut representer, lon puisse corriger les deffauts qui s’y peuvent trouver à cause qu’il est comme impossible de pouvoir rencontrer des figures d’homme, de femme, ou d’enfans, qui soient bien proportionnées en toutes leurs parties, comme se voit ausdites figures antiques, estant croyable, que ceux par qui elles ont esté faites, avoient choisi en plusieurs corps naturels, toutes ces belles parties, pour les former ou rendre ainsi complettes. 
Ayant donc assez long-temps Desseigné sur lesdites Sculptures, & bien retenu dans l’imagination leur air & proportion, de sorte que lon soit rendu capable de les representer ainsi sans voir le relief, & d’en former d’autres de diverses attitudes ou actions qui ayent ces proportions ; Alors il faut copier d’apres le Naturel, le formant aux occasions selon l’air desdits Antiques.Other conceptual field(s)

L’ARTISTE → règles et préceptes
MANIÈRE ET STYLE → le faire et la main

1 quotations

6 quotations

Quotation

Analogie Proportie, oft maet der Lidtmaten eens Menschen Beeldts. Het derde Capittel.
1 Proporty, oft ghelijckmaticheyt puere,
Is (ghelijck Plutarhus verhaelt in reden)
Een schoon heerlijck cieraet in der Natuere,
Dees Proporty in ghebouw oft figuere,
Noemt Vitruvius (als Constigh van zeden)
Een seker over-een-comingh der leden,
Oft eyghenschappen als ghebouws in orden,
Als sy wel beleydt nae der Conste worden.

[D'après NOLDUS 2008, p. 43:] Analogie, proportion ou dimension des parties d’une figure humaine. Le troisième chapitre. 1 La Proportion, ou belle régularité est (comme Plutarque le dit sous ce rapport) une magnifique parure de la Nature. Cette proportion, en architecture ou en figure est appelée par Vitruve (Artiste de nature) « une certaine correspondance entre les parties ou éléments d’une construction bien ordonnée s’ils sont réalisés selon les bons principes de l’Art. »

Seule occurrence du terme « analogie » dans le Grondt, qui revient une fois dans les Levens (fol. 208v), également comme synonyme de « proportie ». [MB]

proportie · gelijkmatigheid


Quotation

Soo namen dan d’oude Meesters dese vijf hoofd-stucken in haere Schilderyen op ’t aller nauste waer. I. Den Historischen inhoud, die veeltijds d’Inventie ofte oock ’t argument ghenaemt wordt. II. De ghelijck-maetigheyd, diemen doorgaens henen de Proportie, symmetrie, analogie, en harmonie noemt. III. De verwe ofte ’t Coleur; en daer in plaghten sy ’t licht en schaduwe, als oock ’t schijnsel en duysternisse naukeurighlick t’ onderscheyden. IV. Het leven; ’t welck in d’Actie en Passie bestaet, ofte (om duydelicker te spreken) in de bequame afbeeldinghe der eyghenschappen die men in de onroerende dingen verneemt, als oock in de levendighe uytdruckinghe der beweghinghen diemen in de roerende dinghen speurt, wanneer deselvighe yet merckelicks doen of lijden. V. De schickinghe, die men ghemeynlick de Dispositie ofte Ordinantie plaght te heeten.

[Suggested translation, Marije Osnabrugge:] As such the old Masters observed these five chief principles very closely in their Paintings. I. The Historical content, that is often called the Invention or also the argument. II. The uniformity, which one commonly calls the Proportion, symmetry, analogy and harmony. III. The colour or the colouring; and in this they tend to carefully distinguish the light and shadow, as well as the sheen and darkness. IV. The life; which exists in the Action and Passion, or (to speak more clearly) in the skilled depiction of the characteristics that one discerns in the unmovable things, as well as in the lively expression of the movements that one perceives in the movable things, when these do or suffer something considerable. V. The arrangement, that one commonly tends to call the Disposition or Ordinance.

In the introduction to the third book, Junius introduces the five main principles (hoofdstukken) that the old masters followed in their work. The second of these principle is ‘gelijkmatigheid’ (uniformity), which can also be called by one of its synonyms: Proportion, Symmetry, Analogy and Harmony. In the second chapter of Book Three the differences between these synonyms are discussed at length in the following chapters. [MO]

harmonie · gelijkmatigheid · proportie · symmetrieOther conceptual field(s)

CONCEPTION DE LA PEINTURE → composition

Quotation

Wat nu de Konst-maetighen proportionele uytdruckinghe der ghevondener stoffe belanght, de selvighe wordt in verscheydene autheuren verscheydenlick ghenaemt; docht voornaemelick wordtse in Philostratus en vele andere schrijvers door de naemen Symmetrie, Analogie ofte Harmonie te verstaen ghegheven; dies heeft oock den jonghen Philostratus dese dry benaeminghen bequaemelick t’saemen ghevoeght. De oude wijse Mannen hebben mijnes dunckens, seght hy {in proemio Iconum}, vele gheschreven van de Symmetrie der Schilder-konste, mids ons eenighe sekere wetten ontrendt d’Analogie vanalle bysondere leden voorstellende, even als of het niet ghenoegh en waere dat de Konstenaers eenigh lichaemelicke beweghinghen bequaemelick nae haer begrijp souden uytdrucken, het en waer saecke dat sich de Harmonie haeres wercks binnen de naturelicke maete besloten hield, want de Nature (wanneerse ons naemelick een rechtsinnighe en welghestelde beweghinge vertoon) en wil gheenssins erkennen het ghene van sijnen eyghenen aard en maete beghint af te swerven. Ghelijck wy dan uyt dese woorden ghenoeghsaemlick verstaen dat de Griecksche naemen van Symmetrie, Analogie, Harmonie even het selvige beteyckenen, soo is het evenwel t’eenemael onseker ende onghewis wat Latijnschen naem dat men daer voor heeft. Het woordt Symmetrie heeft gheenen Latijnschen naem, seght Plinius Lib. XXXIV.nat.hist.Cap.8.. Nochtans schijnt den jonghen Plinius dit woordt uytghedruckt te hebben met den naem Congruentia ofte AEqualitas, dat is, medevoeghlickheyd ofte ghelijckvormigheyd. Indien nu het hoofd ofte eenigh ander deel, het welck van sijne statue afgheruckt is, voorghestelt wierd, seght hy {Lib. II. Epist.5.}, ghy en soudt misschien de medvoeghlickheydt ende ghelijckvormigheyd des gantschen wercks daer uyt soo lichtelick niet konnen afnemen, niet te min soudt ghy daer uyt konnen oordeelen of die ghedeelte in sich selven aerdigh ghenoeg is.

[Suggested translation, Marije Osnabrugge:] What the Artificial proportional expression of the found material is concerned, it is called differently by different writers; but mainly it is described by the name Symmetry, Analogy or Harmony in Philostratus and many other writers; as such the young Philostratus has also capably connected these three terms. In my opinion the old wise Men, he says {…}, have written a lot about the Symmetrie of the Art of Painting, by proposing us some certain laws regarding the Analogy of the separate members, as if it were not enough that the Artists would express some movements of the body capably after their understanding, it was then necessary that the Harmony of their work would stay within the natural size, because Nature (namely when it shows us a rightful and well-composed movement) does not want to recognize at all that which is starting to stray from its own character and size. Just as we understand from these words that the Greek terms Symmetry, Analogy and Harmony more or less mean the same, as such it is likewise uncertain and unclear which Latin term is used for it. The word Symmetry, says Plinius Lib. XXXIV. nat.hist. cap. 8. Nevertheless the young Plinius appears to have expressed this word with the term Congruentia or AEqualitas, that is correspondence or uniformity. If the head or any other member, which is torn off a statue, is depicted, he says {…}, you would perhaps not easily deduct the correspondence or uniformity of the whole work, nevertheless you would be able to judge from it whether the part itself is good enough.

Junius extensively discusses the different terms that are used to describe the aspect of proportion in a painting. This paragraph serves as the introduction for further exploration of the different terms, although some of them are only mentioned in this citation. The terms that are mentioned are: symmetry (symmetrie), analogy (analogie), harmony (harmonie), Congruentia, Aequalitas, medevoeghlickheyd and uniformity (gelijkvormigheid). Junius mentions the Greek origins of the first three terms and suggests that Congruentia and Aequalitas might be their Latin equivalents, as suggested by Pliny jr. The two Dutch terms are Junius’ own invention. This citation is of interest, as it shows Junius’ search for and understanding of artistic terms. In the Latin edition, Junius uses the Greek term for analogy: αναλογια. [MO]

harmonie · congruentia · aequalitas · medevoeghlickheyd · gelijckvormigheyd · symmetrie


Quotation

Wat het woord Analogie belanght, eenighe hebben ’t woord analogie, seght A. Gellius {Noct. Attic. Lib. ii. Cap.24.}, in ’t Latijn Proportie ghenaemt. Soo schijnt oock den gheleerden Quintilianus de selvighe benaeminghe niet quaed te vinden; die ’t woord Analogie nu onlanghs uyt het Griecksch in ’t Latijn hebben overgeset, seght hy {Lib. L. orat. instit. Cap.6.}, noemen ’t een Proportie. (...) Ten eynde dan dat wy ons selven niet al te langhe met een al te sinnelicke oversettinghe van dese dry woorden souden bekommeren, soo sullen wy ’t hier by laeten blijven, dit maer alleenlick daer by voeghende, dat de Schilder-konstenaers dese woorden Analogie ende Harmonie schijnen ontleent te hebben van die Proportie dewelcke by de Tel-konstenaers en de Singh-konstenaers wordt waerghenomen; want dese Analogie ofte Proportie en is anders niet dan een sekere ghetal-wet, nae welckers voorschrift de Konstenaers alle haere wercken aenstellen.

[Suggested translation, Marije Osnabrugge:] What the word Analogy is concerned, some have called the word analogy Proportion in Latin, says A. Gellius {…}, As such the learned Quintilianus does not appear to find this term wrong; those who have recently translated the term Analogy from the Greek to the Latin, he says {…}, call it a Proportion. (…) In order for us not to busy ourselves too long with a reasonable translation of these three words, as such we will leave it to this, only adding to it, that the Painters appear to have borrowed these terms Analogy and Harmony from the Proportion that is observed by the Math-artists [NDR: mathematicians] and the Sing-artists [NDR: singers]; since this Analogy or Proportion is nothing else but a certain law of numbers, after whose instruction the Artists set all their works.

In continuing the discussion about the terminology regarding the principle of proportion, Junius states that analogy (analogie) is often translated as proportion (proportie) by Latin authors. He goes on to explain that analogy, proportion and harmony (harmonie) are closely related to mathematics and music and that it boils down to a law of numbers. In the Latin edition (1637), Junius also cites the Greek term: αναλογια. [MO]

proportie · harmonie


Quotation

Maer wat hoegrootheyt 't zy dwerg-of Reusachtig, de overeenkomst of Analogie der deelen maekt de welschapentheyt. Zoo dat het schijnt datze veelerley kan zijn, en de zelve in de natuer verborgen, ontstelt gemeenelijk onze oordeelen, gelijk Durer zeyt; want men bevind somtijts twee menschen zeer schoon en fraey, van de welke d'eene met d'andere niets gemeen heeft, noch van maet noch van gestalte, en nochtans is 't niet openbaer, wie van beyden volmaekst is. Zoo duister is ons verstant, vervolgt hy, wie zal dan de waere schoonheid beschrijven?

[BLANC J, 2006, p.136]Mais que la taille du corps soit celle d'un nain ou d'un géant, c'est bien la comparaison ou l'analogie des parties entre elles qui constitue la conformité en tant que telle. Sans doute est-ce pour cette raison qu'elle peut paraître variée et que, dissimulée dans la nature, elle puisse géneralement troubler nos jugements. C'est ce que constate Dürer: il arrive de trouver deux hommes très beaux et charmants, qui n'ont rien de commun l'un avec l'autre, tant dans leurs mensurations que dans leur apparence, alors même qu'il n'est pas évident lequel des deux est le plus parfait. Notre entendement étant si obscur, poursuit-il, est-il possible de décrire ce qu'est la vraie beauté?Other conceptual field(s)

CONCEPTS ESTHETIQUES → beauté, grâce et perfection

Quotation

TErpsichore heeft van 't wel verwen, Melpomene van lichten en schaduwen gehandelt. Zoo resteert'er noch van der zelver overeendrachtige ordening en meedevoeglijke schikkinge te spreeken. Welke geheymenis der konst wy gewoon zijn met het woort Houding uit te drukken; 't welk in het koloreeren eeven het zelve beteykent, als in de konst der maetschiklijkheyt de woorden Simmetrie, Analogie, Harmonie, en Proportie; zijnde ook als de overeenstemming en bekoorlijke zangwijze in de Muzijk. Want het begrijpt in zich een zuivere vergaderinge van samenstemmende kracht: het wel schikken der koleuren, 't welk wy de Tuilkonst noemen: en de ordentlijke schikking van lichten en schaduwen: nevens het voorkomen, wechwijken, ronden, en verkorten;[...].

[BLANC J, 2006, p.445] Terpsichore a traité du beau coloris, Melpomène des lumières et des ombres. Il reste encore à parler de leur ordonnance unie et de leur disposition conjointe. Il est habituel de parler de ce secret de l'art en l'appelant "économie", ce qui signifie, pour le coloris, à peu près la même chose que les mots de symétrie, d'analogie, d'harmonie et de proportions pour l'art de la proportion, ou que l'unisson et la séduisante mélodie pour la musique. Cette économie suppose en effet une certaine pureté et une forte entente dans le rassemblement des couleurs, une bonne façon de les disposer -que nous appelons l'art des bouquets- et une disposition convenable des lumières et des ombres. Il faut ajouter à cela les avancées, les échappées, les modelés et les raccourcis.Other conceptual field(s)

EFFET PICTURAL → qualité de la composition

4 quotations

Quotation

Le F. Dois-je pas consulter plustost l’Anatomie ?
Le P. Il te la faut sçavoir, mon fils, legerement,
Le F. Je Croyais que ce fust le premier Element.
Qu’il nous falut de là commencer la Carrière,
Et par l’ombre d’un corps en avoir la Lumière :
Que ce corps despoüillé des graces de la peau
Fut la source pourtant de celles d’un Tableau
[…]
Le P. Il nous suffit pourtant d’une seule Figure ;
Puis que les muscles ont mesme forme et figure
Tant au Corps gresle et long qu’au corps robuste et court
Et qui gros et quarré paroist terrestre et lourd

[…]
Icy la Ronde-bosse amene son secours,
Et nous monstre en tous sens la force des contours
 :
[…]
Prens garde toutes-fois que par l’Anatomie
Tels Corps ne soient pas trop secs en ton Academie ;
Fay chois d’un beau Modelle, et pour le mouvement,
Mets l’Acte avec ardeur, et par fois mollement,
Selon la passion qui dans le Corps domine
Changeant suivant le temps, l’âge, le poil, la mine.Other conceptual field(s)

L’HISTOIRE ET LA FIGURE → figure et corps
L’HISTOIRE ET LA FIGURE → action et attitude
EFFET PICTURAL → qualité du dessin

Quotation

Correction est un terme dont les Peintres se servent ordinairement pour exprimer l’état d’un Dessein qui est exempt de fautes dans les mesures. Cette correction dépend de la justesse des Proportions, & de la connoissance de l’Anatomie.Other conceptual field(s)

PEINTURE, TABLEAU, IMAGE → définition du dessin
L’HISTOIRE ET LA FIGURE → figure et corps

Quotation

J’ai donc à faire voir que l’Anatomie est le veritable fondement du Dessein, & que cette science sert à découvrir les beautés de l’Antique.Other conceptual field(s)

L’HISTOIRE ET LA FIGURE → figure et corps
PEINTURE, TABLEAU, IMAGE → définition du dessin
CONCEPTS ESTHETIQUES → antique
CONCEPTS ESTHETIQUES → beauté, grâce et perfection

Quotation

L’Anatomie établit la solidité du corps, & les proportions en forment la beauté. Les proportions sont redevables à l’Anatomie de la verité de ses contours, & l’Anatomie doit aux proportions l’exacte régularité de la Nature dans sa premiere intention. Enfin l’Anatomie, & les proportions se prétent un mutuel secours pour reduire le Dessein dans une solide & parfaite correction.
Quelque liaison que ces deux parties semblent avoir entr’elles, il paroît néanmoins que le mieux est de commencer par l’Anatomie ; parce que l’Anatomie est la fille de la Nature & la proportion la fille de l’Art, & que si la Proportion vient du bon choix, le bon choix tire son origine de la Nature.Other conceptual field(s)

L’HISTOIRE ET LA FIGURE → figure et corps

1 quotations

Quotation

Some further Observations in drawing a Naked Figure, standing Foreright, by the Life.


In my Opinion, to understand how to make choice of a good
Naked, and to draw it well, is one of the most Difficult Studies in Painting, because it cannot be done well without the understanding of Anatomy. Being then desirous to draw a Naked Figure, you must strike a Line Perpendicular as long you would have the Figure to be, then you divide that Line into so many Divisions or Parts as you design the Proportion […]. And since Nature, that Cunning Work-Mistress, is so extremely Various in her Representations, the Painter is not bound to observe this Rule exactly when he draws to the life ; because all these Rules were intended for no other use then to create the Idea of such and such Proportions first in our Brain, and before they be designed in a true Symmetrical way upon Paper, and to prevent us from Designing our Figures in an Extravagant or Preposterous Proportion. […]. 
Observe (as you proceed downwards) to place all the Muscles in their right and proper places according to Nature, as you judiciously may observe in the Life, there being no certain Rules for placing and drawing the Muscles in their proper places Therefore ’tis extremely Advantageous to draw very much after the Life, and after good Prints of Anatomy, and those Statues aforementioned, and Anatomies of Plaster of Paris, which is the onely way to arrive at the perfection of Drawing a Naked Figure well ; without which never expect to be a good History Painter.Other conceptual field(s)

L’HISTOIRE ET LA FIGURE → figure et corps
CONCEPTS ESTHETIQUES → nature, imitation et vrai

1 quotations

Quotation

NAch itzt verstandenen Regeln des Menschen Leibes-proportion, weiter {Von eines Bildes Zier und Wolstand.} zuverfahren; dient zu mercken/ daß die Bilder auch mit benötigtem Wolstande begabet seyn müssen: angesehen/ ohne diese Beobachtung/ von einem verständigem Auge/ keine Gunst zu hoffen: wie täglich an den Unwissenden zu ersehen/ daß ihre Bilder nicht angenehm/ noch gefällig seyn wollen. Welche Ungunst und Misfälligkeit aus den bösen Stellungen und actionen/ die wider die Regeln der Natur und Kunst streiten/ entstehet. { Ein Bild sol in gerader Linie Stehen} Ein gerechtes wolstehendes Bild/ soll von des Halses Kehle ab/ den Leib hinunter / bis auf den Last-tragenden Fuß eine gerade Linie machen. [...]Other conceptual field(s)

L’HISTOIRE ET LA FIGURE → figure et corps
SPECTATEUR → perception et regard

3 quotations

Quotation

Solches haben alle Antiche in den statuen Gemählen/ wol beobachtet/ auch dergleichen Anmerckungen/ oder Maß-Verändrungen gemehret oder gemindert/ nachdem es die Gelegenheit/ so wol der Affecten/ als auch des Orts/ wo solche Wercke solten gestaltet werden/ erforderte; damit alsdann des Anschauers Augen vergnügt blieben/


Quotation

Rede bey Examinirung eines Kunst-Gemäldes, p. 26
Durch das Wort Proportion, verstehet man die wohl zusammen stimmende Maassen eines jeden wohlgemachten Cörpers/ insbesondere aber des Menschen/ und vornehmlich dieselbe Maaß welche in den Statuen der Antiquen als accuratesten Regeln der Schönheit zu finden ist. Other conceptual field(s)

CONCEPTS ESTHETIQUES → antique
CONCEPTS ESTHETIQUES → beauté, grâce et perfection

Quotation

Das 9. Capitel . Von der Stellung der Glieder/ und derer Verekürzung in einem Bilde.
Viel berühmte Mahler haben diesen Übelstande an stehenden und auch liegenden Bildern eingeführet, daß sie, wenn die rechte und lincke Hüffte auswancket, die Achsel selbiger Seiten erhoben. Da doch hingegen insgemein die Achsel der Seiten niedrig als die andere seyn soll: es soll auch jederzeit das Haupt, wenn es möglich, es sich nach der höchste Achsel wenden. Wenn zierliche fürnehme Bilder und nicht grobe Arbeiten zu machen sind, […]. Man soll im wenden und biegen der Glieder erbarlich bei der Natur-Zierde bleiben […]. 
Hingegen ist bey den Händen und Füssen mehr Freiheit erlaubet […]
Es ist allezeit die Natur für eine sichere Richtschnur zu halten. Die gehenden Bilder sollen nicht weiter schreiten, als eines Fusses-Länge von einen zum andern, die perfecten Antiquen haben allezeit ihre stehenden Bilder als wolten sie gehen, auch etwas wanckendt, sehr rühmlich und angenehm gestellet. 
Kürtzlich man hat in dergleichen Gemählden auf der Bilder-Natur, artige und wohlsittliche Verrichtung und Arbeit scharff zu sehen […]. Man hat auch auf der Personen ihre Leidenschaften, Amt und Beruff zu sehen, daß man gleich aus ihren Gesichte, Verrichtungen und Geberden ihre Unternehmungen erkennen möge.Other conceptual field(s)

L’HISTOIRE ET LA FIGURE → figure et corps
CONCEPTS ESTHETIQUES → nature, imitation et vrai

3 quotations

Quotation

Je ne vous donne rien de moy mesme, j’ay tout pris sur l’Antique, mais je n’ay rien tracé sur le papier, qu’aprés avoir marqué au compas toutes les mesures, pour faire que mes contours tombassent juste suivant mes chifres.
J’ay choisi des Figures de different caractere, & je les ay mesurées de plusieurs costez, afin que vous puissiez trouvez dans les unes ou dans les autres quelque chose qui vous convienne. J’ai disposé mes mesures de maniere que vous puissiez vous en servir dans quelque profession que vous soyez, ou l’on ait besoin de sçavoir dessigner.Other conceptual field(s)

CONCEPTS ESTHETIQUES → antique

Quotation

[…] il y a aussi des Proportions particulieres, qui regardent principalement les sexes, les âges, & les conditions, & qui dans ces mêmes états trouvent encore une infinie varieté. Pour ce qui est des Proportions particulieres, la Nature en fournit autant qu’il y a d’hommes sur la terre, mais pour rendre ces Proportions justes & agreables, il n'y a que l’Antique dont la source est dans la Nature, qui puisse servir d’exemple, & former une solide idée de la belle diversité.Other conceptual field(s)

CONCEPTS ESTHETIQUES → antique
CONCEPTS ESTHETIQUES → beauté, grâce et perfection

Quotation

Puisqu’il est constant que les figures antiques renferment non seulement tout ce qu’il y a de plus beau dans les proportions ; mais qu’elles sont encore la source des graces, de l’élegance, & des expressions : c’est une étude d’autant plus nécessaire qu’elle conduit au chemin de la belle verité. Il faut s’y exercer sans avoir égard au tems qu’elle exige pour la bien posseder : car puisque l’Antique est la regle de la beauté, il la faut dessiner jusqu’à s’en former une juste & forte idée, qui serve à bien voir la Nature […]
Comme le plus bel exemple que nous ayons dans cette conduite, est celle qu’a tenue Raphaël dans ses Ouvrages, il est bon de les dessiner en même tems, afin qu’il nous serve de guide dans l’heureux mélange qu’il a fait de l’Antique & de la Nature.Other conceptual field(s)

CONCEPTS ESTHETIQUES → antique
CONCEPTS ESTHETIQUES → nature, imitation et vrai
CONCEPTS ESTHETIQUES → beauté, grâce et perfection

1 quotations

1 quotations

Quotation

En l’attitude du GLADIATEUR, il faut remarquer la position de la figure & le contraste de ses parties ; en l’une l’on trouvera parfaitement bien observée la ponderation, qui est la regle de la bien poser sur son plan, & que le creux du col porte à plomb sur la cheville du pied qui soutient tout le corps, & dans l’autre l’on observera cette maxime à l’égard des actions agissantes, à sçavoir que quand un bras se leve & se hausse, la jambe du même côté doit baisser & reculer, ainsi du reste.

Comme de nombreuses autres parties de texte, ce passage de Florent Le Comte est tiré de l'ouvrage "Les Sentimens (...)" de Testelin, plus précisément à la page 15 de l'édition de La Haye (Matthieu Rogguet, vers 1693-1694).

position · figure · contraste · partiesOther conceptual field(s)

L’HISTOIRE ET LA FIGURE → action et attitude

3 quotations

Quotation

Solches haben alle Antiche in den statuen Gemählen/ wol beobachtet/ auch dergleichen Anmerckungen/ oder Maß-Verändrungen gemehret oder gemindert/ nachdem es die Gelegenheit/ so wol der Affecten/ als auch des Orts/ wo solche Wercke solten gestaltet werden/ erforderte; damit alsdann des Anschauers Augen vergnügt blieben/Other conceptual field(s)

EFFET PICTURAL → perspective

Quotation

NAch itzt verstandenen Regeln des Menschen Leibes-proportion, weiter {Von eines Bildes Zier und Wolstand.} zuverfahren; dient zu mercken/ daß die Bilder auch mit benötigtem Wolstande begabet seyn müssen: angesehen/ ohne diese Beobachtung/ von einem verständigem Auge/ keine Gunst zu hoffen: wie täglich an den Unwissenden zu ersehen/ daß ihre Bilder nicht angenehm/ noch gefällig seyn wollen. Welche Ungunst und Misfälligkeit aus den bösen Stellungen und actionen/ die wider die Regeln der Natur und Kunst streiten/ entstehet. { Ein Bild sol in gerader Linie Stehen} Ein gerechtes wolstehendes Bild/ soll von des Halses Kehle ab/ den Leib hinunter / bis auf den Last-tragenden Fuß eine gerade Linie machen. [...]Other conceptual field(s)

L’HISTOIRE ET LA FIGURE → figure et corps
SPECTATEUR → perception et regard

Quotation

[...] Denn mein Vorhaben ist nicht von allen und jeden Proportionen der so mannigfaltigen Gestalten des Menschen zu schreiben, weil es theils allhier zu weitläufftig und fast den meisten verdrießlich fallen würde ; theils aber auch schon in vielen Büchern zu finden, am volkommensten aber in dem herrlichen Proportions-Werck des berühmten Albrecht Dürrers, [...]. Deswegen kann man sich an dieser einzigen genügen [...], bey so vielfältigen und unterschiedlichen Proportionen, die füglichste ist, und auch in den meisten sich ereigneten Fällen am besten wird können gebrauchet werden. [...] Die Austheilung am Menschen geschiehet nach der Maaß des Gesichts [...]. In Summa, es wird doch das Aug dadurch rechtschaffen versichert, wie lang jedweder Theil seyn muß, und daß verkürtzte Theile niemalen in solcher Länge seyn können.
Bißhierher von der Theorie, nun folget die Practic.Other conceptual field(s)

CONCEPTION DE LA PEINTURE → dessin

2 quotations

Quotation

Cela paroît d’abord fort aisé : car puisque toute la perfection de l’Art consiste à bien imiter la nature, il semble qu’il ne faille point consulter d’autre Maistre, & qu’on n’ait qu’à travailler d’aprés les modelles vivans ; toutefois si l’on veut approfondir la chose, on verra qu’il ne se trouve que peu ou point d’hommes dont toutes les parties soient dans leur juste proportion sans aucun défaut. Il faut donc choisir ce qu’il y a de beau dans chacun, & ne prendre que ce qu’on nomme communément la belle nature. Mais qui osera presumer d’avoir le discernement assez juste pour ne se point tromper dans un tel choix ?Other conceptual field(s)

CONCEPTS ESTHETIQUES → nature, imitation et vrai

Quotation

Fab. Puisque vous avez divisé le nud en fort, & en delicat, je voudrois que vous me dissiez le quel des deux est le plus estimable.
Are. Je suis d’opinion qu’un corps delicat doit etre preferé à un robuste* : en voici la raison : c’est qu’en peinture, il est plus difficile d’imiter la chair que les os, parceque pour les os, il ne faut que de la dureté, mais dans les chairs, il n’y faut uniquement que du tendre, qui est la partie la plus difficile de l’art ; ensorte que tres peu de peintres, ont sû par le passé l’exprimer, ou savent l’exprimer encore aujourd'hui suffisament. Celui donc qui recherche exactement les muscles, travaille à la verité à faire voir la situation des os à leur place, ce qui est louable ; mais souvent il represente l’homme ecorché, laid, sec, & desagreable à la vûe : mais celui qui le represente tendre, marque les os ou ils sont, les couvre agreablement de la chair, & remplit de grace le nud. Vous me direz peut etre, qu’à la recherche du nud, on connoit si le peintre sait l’anatomie, qualité qui lui est tres necessaire ; parceque sans les os on ne peut former l’homme, ni le couvrir de chair. Je vous repons que cela se peut connoitre egalement par les fuittes tendres des muscles accusez a propos : outre que naturellement le nud tendre, & delicat satisfait plus la vûe que le robuste, & le muscleux : je m’en rapporte aux figures des anciens, qui pour la plupart, ont coutume de les faire tres delicates.
 
* Le beau en peinture est le plus difficile à faire : une tête d’une belle fille, est bien plus difficile à bien faire que celle d’un vieux : tout ce qui est chargè est plus facile à representer, que ce qui est d’une juste proportion : & beau, pour ainsi dire, n’est beau que par sa pure beautèOther conceptual field(s)

L’HISTOIRE ET LA FIGURE → figure et corps
CONCEPTS ESTHETIQUES → beauté, grâce et perfection

7 quotations

Quotation

[…] de la proportion suivent & resultent divers & tres-importans effects, le principal desquels est la majesté & la beauté aux corps, que Vitruve appelle Eurithmie. C’est pourquoy lorsqu'on voit une chose qui est bien composée, l'on dit qu'elle est belle : en un mot, on ne doit entendre autre chose par la proportion, que la beauté deuë à toutes les choses, par laquelle les yeux corporels viennent à recevoir tous les plaisirs que l’on peut gouster par le sens de la veuë, & penetrer par l'œil de l'entendement.

Terme traduit par BELLEZZA dans Lomazzo, 1585, p. 33.

bien composéOther conceptual field(s)

CONCEPTS ESTHETIQUES → beauté, grâce et perfection

Quotation

Il est raisonnable que suivant l'ordre des anciens Grecs, ce Corps, des proportions & harmonies duquel je pretens traiter particulierement, soit fait à la ressemblance & proportion de tout autre corps artificiel qui soit le plus beau de la Nature, & auquel soient comprises toutes les proportions & harmonies artificielles, tant grandes que petites. […] Et c'est la raison pour laquelle j’ay voulu poser ce Corps devant les autres, puis qu’il est le fondement qui les contient toutes. Cette figure donc est premierement divisée en dix faces ou parties.

Terme traduit par BELLO dans Lomazzo, 1585, p. 40.Other conceptual field(s)

CONCEPTS ESTHETIQUES → beauté, grâce et perfection

Quotation

LE PEINTRE.
Comme, Monsieur, a fort bien dit, que la belle proportion des figures humaines, autrement leur beauté, n’est point encore définie, & qu’ainsi tout ce que l’on en peut dire, n’est encore jusques à present que de pure opinion ou goust

"Beauté" est associé à la "proportion des figures humaines" et au "goût".Other conceptual field(s)

CONCEPTS ESTHETIQUES → beauté, grâce et perfection
L’ARTISTE → qualités

Quotation

J’avouë que vous embarasseriez fort la plus grande partie des Peintres si vous portiez le compas sur leurs Ouvrages dans tous les endroits qui se peuvent mesurer : plusieurs se sauvent à la faveur des graces de la Peinture, mais ne nous flatons point, ni la vivacité du coloris, ni la richesse des dispositions, ni les expressions les plus fortes, ne formeront jamais un beau tout, & ne seront que de fausses apparences de beauté, si elles ne sont pas soutenuës de la correction du dessein.Other conceptual field(s)

CONCEPTS ESTHETIQUES → beauté, grâce et perfection
EFFET PICTURAL → qualité du dessin

Quotation

Are. [...] Je dis donc que le jugement nait generalement dans l’homme de l’experience, & de la pratique ; & comme il n’y a rien de plus familier à l’homme, que l’homme ; il s’ensuit que tout homme est en etat de juger ce qu’il voit tous les jours, comme de la beauté, de la laideur de qui que ce soit ; parceque la beauté ne provient que d’une proportion convenable, qui se trouve ordinairement dans le corps humain, & principalement à chaque membre en particulier ; & le contraire derive de la disproportion : ce jugement dependant des yeux, qui est donc celui qui ne distingue le beau d’avec le laid ? persone assurement, s’il n’est privé de vûe & de jugement ; si bien que l’homme aiant connoissance, comme il à, de la veritable forme que doit avoir notre individu, qui est l’homme vivant ; pour quoi ne l’auroit-il pas de celle qui est feinte & morte, qui est la peinture ?Other conceptual field(s)

CONCEPTS ESTHETIQUES → beauté, grâce et perfection
SPECTATEUR → jugement

Quotation

Are. […] C’est donc ici le grand embarras, car quoique la beauté consiste en la proportion ; cette proportion est de differente sorte ; parceque la nature ne se diversifie pas moins dans la taille des hommes, que dans le corps, & dans la tête. Aussi en voit-on de grans, de petits, d’autres de moienne grandeur ; les uns gras & charnus, les autres maigres, des delicats, d’autres robustes, & nerveux.Other conceptual field(s)

CONCEPTS ESTHETIQUES → beauté, grâce et perfection

Quotation

Fab. Puisque vous avez divisé le nud en fort, & en delicat, je voudrois que vous me dissiez le quel des deux est le plus estimable.
Are. Je suis d’opinion qu’un corps delicat doit etre preferé à un robuste* : en voici la raison : c’est qu’en peinture, il est plus difficile d’imiter la chair que les os, parceque pour les os, il ne faut que de la dureté, mais dans les chairs, il n’y faut uniquement que du tendre, qui est la partie la plus difficile de l’art ; ensorte que tres peu de peintres, ont sû par le passé l’exprimer, ou savent l’exprimer encore aujourd'hui suffisament. Celui donc qui recherche exactement les muscles, travaille à la verité à faire voir la situation des os à leur place, ce qui est louable ; mais souvent il represente l’homme ecorché, laid, sec, & desagreable à la vûe : mais celui qui le represente tendre, marque les os ou ils sont, les couvre agreablement de la chair, & remplit de grace le nud. Vous me direz peut etre, qu’à la recherche du nud, on connoit si le peintre sait l’anatomie, qualité qui lui est tres necessaire ; parceque sans les os on ne peut former l’homme, ni le couvrir de chair. Je vous repons que cela se peut connoitre egalement par les fuittes tendres des muscles accusez a propos : outre que naturellement le nud tendre, & delicat satisfait plus la vûe que le robuste, & le muscleux : je m’en rapporte aux figures des anciens, qui pour la plupart, ont coutume de les faire tres delicates.
 
* Le beau en peinture est le plus difficile à faire : une tête d’une belle fille, est bien plus difficile à bien faire que celle d’un vieux : tout ce qui est chargè est plus facile à representer, que ce qui est d’une juste proportion : & beau, pour ainsi dire, n’est beau que par sa pure beautèOther conceptual field(s)

L’HISTOIRE ET LA FIGURE → figure et corps
CONCEPTS ESTHETIQUES → beauté, grâce et perfection

1 quotations

Quotation

J’avouë que vous embarasseriez fort la plus grande partie des Peintres si vous portiez le compas sur leurs Ouvrages dans tous les endroits qui se peuvent mesurer : plusieurs se sauvent à la faveur des graces de la Peinture, mais ne nous flatons point, ni la vivacité du coloris, ni la richesse des dispositions, ni les expressions les plus fortes, ne formeront jamais un beau tout, & ne seront que de fausses apparences de beauté, si elles ne sont pas soutenuës de la correction du dessein.Other conceptual field(s)

CONCEPTS ESTHETIQUES → nature, imitation et vrai

2 quotations

Quotation

Such is the Importance and Vertue of Proportion, that nothing can any way satisfie the Eye without the help thereof : So that whatsoever worketh any Pleasure or Delight in us, doth therefore content us ; because the Grace of Proportion consisting in the measure of the Parts, appeareth therein ; Wherefore all the Inventions of Men carry with them so much the more Grace and Beautie, by how much the more Ingeniously they are proportioned, whence Vitruvius saith, That whosoever will proceed in his Works with Judgment, must needs be acquainted with the Nature and Force of Proportion ; which being well and kindly understood, will make him not only an excellent Judge of ancient and late Workmen, but also an Inventor and Performer of Rare and Excellent Matters himself.Other conceptual field(s)

CONCEPTS ESTHETIQUES → beauté, grâce et perfection

Quotation

Now the Effects proceeding from Proportion are unspeakable, the Principal whereof, is that Majestie and Beautie which is found in Bodies, called by Vitruvius, EURITHMIA. And hence it is, that when behold a well-proportioned thing, we call it Beautiful, as if we should say, Indued with that exact and comely Grace, whereby all the Perfection of sweet Delights belonging to the Sight, are communicated to the Eye, and so conveyed to the Understanding.
But if we shall enter into a farther Consideration of this
Beauty, it will appear most evidently in things appertaining to Civil Discipline ; for it is strange to consider what effects of Piety, Reverence and Religion, are stirred up in mens Minds, by means of this suitable comeliness of apt proportion. A pregnant example whereof we have in the Jupiter carved by Phidias at Elis, which wrought an extraordinary sense of Religion in the People, whereupon the antient and renowned Zeuxis well knowing the excellency and dignity thereof, perswaded Greece in her most flourishing Estate, that the Pictures wherein this Majesty appeared were dedicated to great Princes, and consecrated to the Temples of the Immortal gods, so that they held them in exceeding great estimation ; partly because they were the Works of those famous Masters, who were reputed as gods amongt men ; and partly because they not only represented the Works of God, but also supplyed the defects of Nature : ever making choice of the Flower and Quintessence of Eye-pleasing delights.

comelinessOther conceptual field(s)

CONCEPTS ESTHETIQUES → beauté, grâce et perfection

1 quotations

Quotation

6 Stelt u volcxken wat los, om een versoeten,
Laet uwen gheest soo wijdt niet zijn ontspronghen,
V dinghen soo groot te maken, dat moeten
In de lijsten loopen handen oft voeten,
Oft onbequamelijck ligghen ghewronghen,
Om dat ghy door de plaetse zijt ghedwonghen: {Datmen in een cleen stuck niet te groote Beelden sal maken, oft te seer verdronghen.}
Vaeght uyt, en verstelt, nae der Consten gaven,
Ghy zijt doch vry, en maeckt u volck geen slaven,

[D'après NOLDUS 2008, p. 62:] 6 Disposez votre peuple un peu librement, c’est plus beau. Ne laissez pas votre esprit s’égarer au point où vous faites les choses si grandes que mains et pieds touchent le cadre ou que les Figures soient à l’étroit et serrées, à cause des limites que la toile vous impose. {Que dans une petite pièce, il ne faut pas faire des figures trop grandes ou trop serrées.} Effacez, déplacez, selon ce que l’Art vous permet : vous êtes libre, ne faites pas de votre people des esclaves.

Beeldt est ici lié à la composition. [MB]Other conceptual field(s)

L’HISTOIRE ET LA FIGURE → figure et corps

1 quotations

Quotation

Men moet de Schilder-Konst niet vergeten aan te merken datter driederley Proportien in agt te nemen zijn, die hoeveelse van malkander mogten verschillen, nochtans alle binnen de Palen der mogelijkheyd moeten gehouden werden. Daar is onses agtens een Natuurlijke en Maatredige Proportie; tot welke de Proportie des Welstaans, en de Bevalligheyd moet bygevoegd werden. En soo langh de Mensch beelden na een van dese dry Geslagten, of na alle dry te gelijk verstandelijk geleeft werden, sullense buyten Berisping zijn. De twee eerste staan altijd vast; en tot de laatste neemtmen alleen sijn toevlugt, wanneer de Natuurlijke Wet-maat ophoud, of ons dregd te verlaten, dat is, wanneerse in sekere Verkiesing soodanigen gratie noch verscheyde aardige Verkrampingen niet kan toelaten, als de noodsaak en welstand, van een sonderlinge Actie ons afvorderd; In welke gevallen men sich dikmaal belemmerd en bedrayt vind; {Wanneer en hoe de dryderley Proportien geoeffend werden.} Om genoeg te laten blijken datmen de Maatredige Proportie den Bons verlaat, moetmen ’t gebrek van dien so veel sien te bedekken datmen ten minsten d’ontbeering niet ligt ontwaar werd: of soo een verstandig Oog dat ontdekken kan; soo moet de Welgeschiktheyd en Welbedagte Actie soo Deugdsaam zijn, datse den Beschouwer geheel kan innemen, en verpligten die eer te prijsen dan te veragten. Want een verstandig Mensch kan seer ligt afsien, waar en in welke geval of noodsaak, men de Schilderkundige Vryheyd, heeft weten tot sijn voordeel aan te grijpen of waar het verstand heeft stil gestaan.

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] One should not neglect to mention regarding the Art of Painting that there are three types of Proportion to take into account, which – no matter how much they may differ from eachother – nevertheless must all be considered to fall within the possibility. We believe there is a Natural and Mathematical Proportion; to which the Proportion of Harmony and the Gracefulness should be added. And as long as the Human Figures occur judiciously according to one of these three Types or to all three simultaneously, they will be without Reprimand. The first two are fixed; and one may only resort to the latter, when the Natural Law of Mesure seizes to exist or threatens to leave us, that is, when she cannot allow such grace nor different nice Contortions in a certain Decision, if the necessity and harmony of a special Action demands from us; In which cases one often finds himself impeded and obstructed; {When and how the three sorts of Proportion should be practiced.} To show sufficiently that one leaves the Mathematical Proportion, one should attempt to hide the flaws of it as much as possible so that at least the deprivation is not easily recognized: or so that a wise Eye can discover it; as such the well-composed and well-invented Action are so virtuous, that they can conquer the Spectator completely, and oblige him to praise it rather than to despise it. Since a sensible Man can easily understand, where and in which case or necessity one has managed to use the painterly Freedom to his advantage or where the mind did not function.

gratieOther conceptual field(s)

CONCEPTS ESTHETIQUES → convenance, bienséance

1 quotations

Quotation

NAch itzt verstandenen Regeln des Menschen Leibes-proportion, weiter {Von eines Bildes Zier und Wolstand.} zuverfahren; dient zu mercken/ daß die Bilder auch mit benötigtem Wolstande begabet seyn müssen: angesehen/ ohne diese Beobachtung/ von einem verständigem Auge/ keine Gunst zu hoffen: wie täglich an den Unwissenden zu ersehen/ daß ihre Bilder nicht angenehm/ noch gefällig seyn wollen. Welche Ungunst und Misfälligkeit aus den bösen Stellungen und actionen/ die wider die Regeln der Natur und Kunst streiten/ entstehet. { Ein Bild sol in gerader Linie Stehen} Ein gerechtes wolstehendes Bild/ soll von des Halses Kehle ab/ den Leib hinunter / bis auf den Last-tragenden Fuß eine gerade Linie machen. [...]


2 quotations

Quotation

Chap. V, Directions for Drawing the Body of Man or Woman.
SECT. I.
General Rules for Drawing the Face.
In Drawing the Face, observe its motion whether forward, upward, downward, or sideways, by your Eye ; touch lightly the features where the Eyes, Nose, Mouth, and Chin should stand, and then go over them more perfectly. The Circle, Squares, and Triangles that are used in a Face, serve to guide your judgment where to place the several features.
Observe dilligently the principal Muscles of a Face, these appear most in an aged man or womans face.
[…].
A smiling countenance is discerned by the Mouth, when the corners of the Mouth turn up a little.
A frowning countenance is discerned in the Fore-head, Eye-brows, bending and somewhat wrinkling about the top of the Nose,
&c.


SECT. II.
To draw a fore-right Face.
Make the form of a perfect Oval divided into three equal parts by two Lines ; […].


SECT. III.
To draw an Up-right Head.
Which is made with three Lines equal every way, either upwards, downwards, higher or lower ; and that must be divided as the former into three equal parts, as in the Example.


SECT. IV. Of the inclining and Fore-shortned Face.
This is plainly seen by the Lines, how they concord together, and you may with facility draw in their proper places, the Nose, Mouth, and other parts with a little practice, and observing diligently the Example following.
In these Forms you must be very perfect, it being a Rule that in most Faces you may have occasion to make use of : for of all the parts of Mans body the Face is the most difficult. But having got the Proportions with their Measures, you will be able (which way soever a Face turns) to form it out, whatever proportion your Face is, you are to imitate, so must your out-stroke be formed, whether long, round, fat, or lean.
Because presidents are most useful, I have here thought good to give you the forms of several Eyes more at large, by which you may with more ease know the truth of their Proportions.
As also Ears, which are exactly to be known ; and then the forms of several Noses and Mouths ; all which are taken from eminent Masters, as
Palma and others. [In the following Page.]Other conceptual field(s)

L’HISTOIRE ET LA FIGURE → figure et corps

1 quotations

Quotation

VIII. Von der Ebenmaß und Stellung der Bilder, p.140-141
Der Mahler muß den Cirkel in den Augen haben/ und alle Risse in gleichrichtigem Ebenmaß mit // [141] kühner Feder oder Pinsel zuvollführen wissen. Von der Proportion der Glieder menschlichen Leibes hat niemand besser geschrieben/als der kunstberühmte Albrecht Dürer/ […]. Dieses kann/ sondern natürliche Neigung/ so wenig zu Wercke gebracht werden; so wenig die Poeterey ohne sondere Fähigkeit auszuwürcken. Solches ist an der Lehrlustigen Jugend leichtlich abzumercken. 
Der Mensch ist 8.Haubter lang/ sein Angesicht ist drey Nasen lang/ sein Fuß ist 1/6 von seiner Länge/ sein Nabel ist der Miterlpunct/ die Frauen Glieder sind ronder/ als deß Mannes Glieder. Die Kinder haben größere Köpfe als ihre Proportion erfordert/ und sind in 3. Jahren so lang/ als sie werden sollen. C. von Mander in seinem Schilerbuch. f.5.
Dieses Ebenmaß muß aus dem Grund der Perpectiv erlernet worden/ sonder welchen, kein Mahler zu verlangter Vollkommenheit gelangen wird. 


1 quotations

Quotation

Mais establissons auparavant nostre cinquiesme partie touchant la Collocation ou Position régulière des Figures dans le Tableau, puisqu’elle est la Base de tout l’Edifice de la Peinture, et pour ainsi dire le lien et l’assemblage des quatre premieres, qui, sans celle-cy, n’ont ny forme, ny subsistance : […]Other conceptual field(s)

L’HISTOIRE ET LA FIGURE → action et attitude
L’HISTOIRE ET LA FIGURE → groupe
CONCEPTION DE LA PEINTURE → composition

1 quotations

Quotation

Now the Effects proceeding from Proportion are unspeakable, the Principal whereof, is that Majestie and Beautie which is found in Bodies, called by Vitruvius, EURITHMIA. And hence it is, that when behold a well-proportioned thing, we call it Beautiful, as if we should say, Indued with that exact and comely Grace, whereby all the Perfection of sweet Delights belonging to the Sight, are communicated to the Eye, and so conveyed to the Understanding.
But if we shall enter into a farther Consideration of this
Beauty, it will appear most evidently in things appertaining to Civil Discipline ; for it is strange to consider what effects of Piety, Reverence and Religion, are stirred up in mens Minds, by means of this suitable comeliness of apt proportion. A pregnant example whereof we have in the Jupiter carved by Phidias at Elis, which wrought an extraordinary sense of Religion in the People, whereupon the antient and renowned Zeuxis well knowing the excellency and dignity thereof, perswaded Greece in her most flourishing Estate, that the Pictures wherein this Majesty appeared were dedicated to great Princes, and consecrated to the Temples of the Immortal gods, so that they held them in exceeding great estimation ; partly because they were the Works of those famous Masters, who were reputed as gods amongt men ; and partly because they not only represented the Works of God, but also supplyed the defects of Nature : ever making choice of the Flower and Quintessence of Eye-pleasing delights.

beautyOther conceptual field(s)

CONCEPTS ESTHETIQUES → beauté, grâce et perfection

1 quotations

Quotation

In Vitruvius wordt het woord Symmetria schier overal Commensus gheheeten, dat is een afmetinghe, ofte maetvoeghelickheyd, ofte ghelijck-maetigheydt.

[Suggested translation, Marije Osnabrugge:] In Vitruvius the word Symmetria is almost everywhere called Commensus, that is: measurement, or proportion or uniformity.

Junius mentions that Vitruvius used the term Commensus instead of Symmetria, he then clarifies this term with equivalent words in Dutch: measurement (afmeting), maetvoeghelickheyd (proportion, cfr. WESTSTEIJN 2016, p. 373 for this translation) and uniformity (gelijkmatigheid). Indeed, it is still difficult to translate these terms to English. [MO]

afmetinghe · maetvoeghelickheyd · gelijkmatigheid · symmetria


1 quotations

Quotation

Proportion is a correspondency and agreement of the Measure of the parts between themselves and with the whole, in every Work, this correspondency is by Vitruvius called Commodulation, because a Modell is a Measure which being taken at the first measureth both the parts and the whole. […] and without this a Painter (besides that he is not worthy the name of a Painter) is like one which perswadeth himself he swimmeth above Water, when indeed he sinketh, to conclude then it is impossible to make any decent or well proportioned thing, without this Symetrical measure of the parts orderly united.
Wherefore my greatest endeavour shall be, to lay open the worthiness of this part of painting unto all such as are naturally inclined thereunto, by reason of a good temperature joyned with an apt Disposition of the parts thereof, for such men will be much affected therewith, to the end they may the better perceive the force of
Nature : who by industry and help of a good conceipt, will easily attain to so deep a reach, that they will be able upon the sudden to discern any Disproportion, as a thing repugnant to their Nature : unto which perfection on the contrary Side they can never attain, whose Judgements are corrupted through the Distemperature of their Organical parts, I speak of such who not knowing the virtue of proportion, affect nothing else, but the vain surface of garish colours, wrought after their own humour, who prove only Dawbers of Images and Walls throughout the whole World ; moving the beholders partly to smile at their Follies, and partly to greive that the Art should be thus disgraced by such absurde Idiot’s : who as they have no judgement herein ; so do they run into divers other most shamefull errors, into which I never heard that any ever fell, who were acquainted with the Beauty of proportion, but have rather prooved men of rare Spirits and found Judgements, […].Other conceptual field(s)

4 quotations

Quotation

{LXII. Le compas dans les yeux}
Et que le Compas soit plûtost dans les yeux que dans les mains.Other conceptual field(s)

MATERIALITE DE L’ŒUVRE → outils

Quotation

J’en ay trouvé d’autres [n.d.r. livres sur cette matière] qui aprés avoir dessignez à vue d’œil des Figures fort regulieres & de bon goust, d’aprés l’Antique, avoient ensuite mesuré les marbres, pour en donner les proportions, & n’y ayant pas apporté toute l’exactitude necessaire, leurs Ecrits ne répondoient pas à leurs Figures.
J’ay tâché d’éviter également ces deux defauts. Je ne vous donne rien de moy mesme, j’ay tout pris sur l’Antique, mais je n’ay rien tracé sur le papier, qu’aprés avoir marqué au compas toutes les mesures, pour faire que mes contours tombassent juste suivant mes chifres


Quotation

Je ne vous donne rien de moy mesme, j’ay tout pris sur l’Antique, mais je n’ay rien tracé sur le papier, qu’aprés avoir marqué au compas toutes les mesures, pour faire que mes contours tombassent juste suivant mes chifres.
J’ay choisi des Figures de different caractere, & je les ay mesurées de plusieurs costez, afin que vous puissiez trouvez dans les unes ou dans les autres quelque chose qui vous convienne. J’ai disposé mes mesures de maniere que vous puissiez vous en servir dans quelque profession que vous soyez, ou l’on ait besoin de sçavoir dessigner.Other conceptual field(s)

EFFET PICTURAL → qualité du dessin

Quotation

J’avouë que vous embarasseriez fort la plus grande partie des Peintres si vous portiez le compas sur leurs Ouvrages dans tous les endroits qui se peuvent mesurer : plusieurs se sauvent à la faveur des graces de la Peinture, mais ne nous flatons point, ni la vivacité du coloris, ni la richesse des dispositions, ni les expressions les plus fortes, ne formeront jamais un beau tout, & ne seront que de fausses apparences de beauté, si elles ne sont pas soutenuës de la correction du dessein.Other conceptual field(s)

EFFET PICTURAL → qualité du dessin

1 quotations

Quotation

Wat nu de Konst-maetighen proportionele uytdruckinghe der ghevondener stoffe belanght, de selvighe wordt in verscheydene autheuren verscheydenlick ghenaemt; docht voornaemelick wordtse in Philostratus en vele andere schrijvers door de naemen Symmetrie, Analogie ofte Harmonie te verstaen ghegheven; dies heeft oock den jonghen Philostratus dese dry benaeminghen bequaemelick t’saemen ghevoeght. De oude wijse Mannen hebben mijnes dunckens, seght hy {in proemio Iconum}, vele gheschreven van de Symmetrie der Schilder-konste, mids ons eenighe sekere wetten ontrendt d’Analogie vanalle bysondere leden voorstellende, even als of het niet ghenoegh en waere dat de Konstenaers eenigh lichaemelicke beweghinghen bequaemelick nae haer begrijp souden uytdrucken, het en waer saecke dat sich de Harmonie haeres wercks binnen de naturelicke maete besloten hield, want de Nature (wanneerse ons naemelick een rechtsinnighe en welghestelde beweghinge vertoon) en wil gheenssins erkennen het ghene van sijnen eyghenen aard en maete beghint af te swerven. Ghelijck wy dan uyt dese woorden ghenoeghsaemlick verstaen dat de Griecksche naemen van Symmetrie, Analogie, Harmonie even het selvige beteyckenen, soo is het evenwel t’eenemael onseker ende onghewis wat Latijnschen naem dat men daer voor heeft. Het woordt Symmetrie heeft gheenen Latijnschen naem, seght Plinius Lib. XXXIV.nat.hist.Cap.8.. Nochtans schijnt den jonghen Plinius dit woordt uytghedruckt te hebben met den naem Congruentia ofte AEqualitas, dat is, medevoeghlickheyd ofte ghelijckvormigheyd. Indien nu het hoofd ofte eenigh ander deel, het welck van sijne statue afgheruckt is, voorghestelt wierd, seght hy {Lib. II. Epist.5.}, ghy en soudt misschien de medvoeghlickheydt ende ghelijckvormigheyd des gantschen wercks daer uyt soo lichtelick niet konnen afnemen, niet te min soudt ghy daer uyt konnen oordeelen of die ghedeelte in sich selven aerdigh ghenoeg is.

[Suggested translation, Marije Osnabrugge:] What the Artificial proportional expression of the found material is concerned, it is called differently by different writers; but mainly it is described by the name Symmetry, Analogy or Harmony in Philostratus and many other writers; as such the young Philostratus has also capably connected these three terms. In my opinion the old wise Men, he says {…}, have written a lot about the Symmetrie of the Art of Painting, by proposing us some certain laws regarding the Analogy of the separate members, as if it were not enough that the Artists would express some movements of the body capably after their understanding, it was then necessary that the Harmony of their work would stay within the natural size, because Nature (namely when it shows us a rightful and well-composed movement) does not want to recognize at all that which is starting to stray from its own character and size. Just as we understand from these words that the Greek terms Symmetry, Analogy and Harmony more or less mean the same, as such it is likewise uncertain and unclear which Latin term is used for it. The word Symmetry, says Plinius Lib. XXXIV. nat.hist. cap. 8. Nevertheless the young Plinius appears to have expressed this word with the term Congruentia or AEqualitas, that is correspondence or uniformity. If the head or any other member, which is torn off a statue, is depicted, he says {…}, you would perhaps not easily deduct the correspondence or uniformity of the whole work, nevertheless you would be able to judge from it whether the part itself is good enough.

Junius extensively discusses the different terms that are used to describe the aspect of proportion in a painting. This paragraph serves as the introduction for further exploration of the different terms, although some of them are only mentioned in this citation. The terms that are mentioned are: symmetry (symmetrie), analogy (analogie), harmony (harmonie), Congruentia, Aequalitas, medevoeghlickheyd and uniformity (gelijkvormigheid). Junius mentions the Greek origins of the first three terms and suggests that Congruentia and Aequalitas might be their Latin equivalents, as suggested by Pliny jr. The two Dutch terms are Junius’ own invention. This citation is of interest, as it shows Junius’ search for and understanding of artistic terms. In the Latin edition, Junius uses the Greek term for harmony: 'αρμονια. [MO]

aequalitas · medevoeghlickheyd · gelijckvormigheyd · symmetrie · analogie · harmonie


1 quotations

Quotation

La Proportion n’est autre chose qu’une consonance & correspondance des mesures que les parties ont entr’elles & avec le tout en chaque ouvrage qui se fait […] c’est elle qui satisfait tellement le jugement, estant bien entenduë, que non seulement elle nous apprend d’elle mesme à faire ce que nous voulons, mais encore à connoistre la beauté des statuës & des figures tant antiques que modernes, sans laquelle le Peintre, outre qu’il est indigne de tel nom, est comme un qui croit de se soustenir sur l’eau & se submerge. Par qu’après tout, il n’est pas possible de former aucune chose qui ait en elle consonance & harmonie sans la proportion & la mesure des parties, nombrées & comprises par raison. […] ceux qui ne connoissant pas la vertu de la proportion, ne cherchent pas autre chose que cette maudite superficie de couleurs vagues, faite à leur mode, & ainsi vont tous les jours barbouillant tant de toiles & de murailles en tous lieux […].

Terme traduit par CONSONANZA dans Lomazzo, 1585, p. 35.Other conceptual field(s)

2 quotations

Quotation

[…] Il faut donc convenir que ce que les Peintres entendent par le dessein, c’est la proportion des traits, & la Convenance entr’eux, pour representer les choses visibles, comme elles sont, ou comme elles peuvent être, dans leur plus grande perfection : De sorte que le Dessein est une faculté de l’entendement, qui consiste dans l’intelligence de la belle proportion : ou si vous voulez une sience pratique, qui dirige les operations de la main, lors qu’elle veut imiter les corps visibles dans leur proportion. Et c’est ce qu’on veut faire comprendre, lors qu’on dit qu’il y a beaucoup de dessein dans chaque ouvrage.
[…] Quand je dis que le dessein est une proportion : je pretens qu’elle tient ici le lieu d’une idée généralle, qu’on apelle le genre, parce qu’il y a plusieurs especes de proportion, savoir celle des nombres, celle des tons, & plusieurs autres ; & enfin celle que les Peintres apellent Dessein. [...]
En un mot la proportion est ce qui flate, & ce qui touche les yeux & la raison : Comme dans la Musique, les accords, ou les tons proportionnés les uns aux autres, flatent, & touchent l’oreille, par je ne sai quoi de juste & de piquant.
Enfin il y a dans toutes choses un certain assaisonnement, qui en fait la juste proportion. C’est aussi ce qui flate & touche, le goût dans le mets : et c’est pour cela que les Peintres se servent encore du mot de goût, pour signifier l’éfet que les ouvrages dont dans leur esprit. Ainsi ils disent souvent, qu’un tableau est du bon ou du mauvais goût : dessiner du bon goût, c’est à dire, parmi eux, donner des belles proportions.
Mais quoique nous puissions dire, il seroit impossible de donner la veritable raison de la proportion : On remarque qu’elle plaît par la convenance des parties avec le tout quelles [sic] composent & que les yeux & la raison la sentent & l’aprouvent.Other conceptual field(s)

CONCEPTS ESTHETIQUES → convenance, bienséance

Quotation

Il y a une proportion generale fondée sur les mesures les plus convenables pour faire une belle figure. On peut consulter & examiner ceux qui ont écrit des Proportions, & qui ont donné des mesures generales pour les figures humaines, supposé qu'ils ayent eux-mêmes consulté à fond & la Nature & la Sculpture des Anciens.Other conceptual field(s)

CONCEPTS ESTHETIQUES → convenance, bienséance
L’HISTOIRE ET LA FIGURE → groupe
CONCEPTS ESTHETIQUES → antique

3 quotations

Quotation

Les sculpteurs , & les peintres anciens & Modernes n'establissent gueres la perfection de leur art qu'en la description des proportions du corps de l'homme ou de la femme de VIII testes, le grand Architecte Vitruve en son septième livre ne traite d'autre chose, & le Prince des peintres Albert Durer en son premier livre des proportions du corps humain, en descrivant la femme, il dit qu'elle a une esgale convenance de membres avec l'homme, hormis que ses membres sont plus delicats & polis, qu'lle a les Espaules plus estroites & les hanches plus larges, & que toute la structure est plus agile. […]
[…] Other conceptual field(s)

L’HISTOIRE ET LA FIGURE → figure et corps

Quotation

[…] Il y a une difference notable dans les proportions du Corps humain. La hauteur de huit fois la teste qu’on donne communement aux hommes et de neuf fois aux femmes, n’est pas toujours veritable : car le corps d’un Villageois, & à proportion celuy d’une Villageoise, qui sont d’ordinairement plus ramassez et plus grossiers n’ont que sept fois la hauteur de la teste, depuis le sommet jusqu'à la plante des pieds. Les corps plus libres et dégagés en doivent avoir huit fois, & les femmes neuf. Mais si tous ces corps doivent paroistre habillés, on y doit adjouter une demy-teste de hauteur, parce que l’étenduë des draperies emporte et diminüe quelque peu de leur taille, & on leur donne ce surcroit de hauteur, afin qu’ils ayent plus de Grace & de Majesté.Other conceptual field(s)

L’ARTISTE → règles et préceptes

Quotation

Il y a quatre principales divisions dans la hauteur du corps Humain : Elles se prennent, savoir du sommet de la Tête aux Clavicules : de là aux Hanches, des hanches aux Genous, & de là aux Chevilles des Piés.Other conceptual field(s)

L’HISTOIRE ET LA FIGURE → figure et corps

2 quotations

Quotation

J’avouë que vous embarasseriez fort la plus grande partie des Peintres si vous portiez le compas sur leurs Ouvrages dans tous les endroits qui se peuvent mesurer : plusieurs se sauvent à la faveur des graces de la Peinture, mais ne nous flatons point, ni la vivacité du coloris, ni la richesse des dispositions, ni les expressions les plus fortes, ne formeront jamais un beau tout, & ne seront que de fausses apparences de beauté, si elles ne sont pas soutenuës de la correction du dessein.Other conceptual field(s)

EFFET PICTURAL → qualité du dessin

Quotation

Correction est un terme dont les Peintres se servent ordinairement pour exprimer l’état d’un Dessein qui est exempt de fautes dans les mesures. Cette correction dépend de la justesse des Proportions, & de la connoissance de l’Anatomie.Other conceptual field(s)

PEINTURE, TABLEAU, IMAGE → définition du dessin
L’HISTOIRE ET LA FIGURE → figure et corps

2 quotations

Quotation

La Proportion n’est autre chose qu’une consonance & correspondance des mesures que les parties ont entr’elles & avec le tout en chaque ouvrage qui se fait […] c’est elle qui satisfait tellement le jugement, estant bien entenduë, que non seulement elle nous apprend d’elle mesme à faire ce que nous voulons, mais encore à connoistre la beauté des statuës & des figures tant antiques que modernes, sans laquelle le Peintre, outre qu’il est indigne de tel nom, est comme un qui croit de se soustenir sur l’eau & se submerge. Par qu’après tout, il n’est pas possible de former aucune chose qui ait en elle consonance & harmonie sans la proportion & la mesure des parties, nombrées & comprises par raison. […] ceux qui ne connoissant pas la vertu de la proportion, ne cherchent pas autre chose que cette maudite superficie de couleurs vagues, faite à leur mode, & ainsi vont tous les jours barbouillant tant de toiles & de murailles en tous lieux […].

Terme traduit par RISPONDENZA dans Lomazzo, 1585, p. 35.Other conceptual field(s)

Quotation

Proportion des membres,.
La proportionnalité des membres se divise en deux parties, sçavoir en egalité & en mouvement : Par l’egalité on doit entendre la correspondance des parties avec leur tout […]

La notion de convenance (suitableness) est plus clairement exprimée.


2 quotations

Quotation

Proportion is a correspondency and agreement of the Measure of the parts between themselves and with the whole, in every Work, this correspondency is by Vitruvius called Commodulation, because a Modell is a Measure which being taken at the first measureth both the parts and the whole. […] and without this a Painter (besides that he is not worthy the name of a Painter) is like one which perswadeth himself he swimmeth above Water, when indeed he sinketh, to conclude then it is impossible to make any decent or well proportioned thing, without this Symetrical measure of the parts orderly united.
Wherefore my greatest endeavour shall be, to lay open the worthiness of this part of painting unto all such as are naturally inclined thereunto, by reason of a good temperature joyned with an apt Disposition of the parts thereof, for such men will be much affected therewith, to the end they may the better perceive the force of
Nature : who by industry and help of a good conceipt, will easily attain to so deep a reach, that they will be able upon the sudden to discern any Disproportion, as a thing repugnant to their Nature : unto which perfection on the contrary Side they can never attain, whose Judgements are corrupted through the Distemperature of their Organical parts, I speak of such who not knowing the virtue of proportion, affect nothing else, but the vain surface of garish colours, wrought after their own humour, who prove only Dawbers of Images and Walls throughout the whole World ; moving the beholders partly to smile at their Follies, and partly to greive that the Art should be thus disgraced by such absurde Idiot’s : who as they have no judgement herein ; so do they run into divers other most shamefull errors, into which I never heard that any ever fell, who were acquainted with the Beauty of proportion, but have rather prooved men of rare Spirits and found Judgements, […].Other conceptual field(s)

Quotation

Proportion is a Correspondency and Agreement of the Measures of the Parts between themselves, and with the whole in every Work
.            This
Correspondency Vitruvius cals Commodulation, because a Modell is a Measure, which being taken at first, measures both the Parts and the Whole.

agreement


1 quotations

Quotation

I am of opinion that Francis Mazzalinus would have proved the only rare Man of the World, if he had never Painted any other kind of Pictures (as rude, gross, and melancholly) then these slender ones which he representeth with an admirable dexterity as being naturally inclined thereunto ; so that if he had only represented Apollo, Bacchus, the Nimphes, &c. he had sufficiently warranted this his most acceptable proportion, which was ever slender, and oftentimes to sleight, but when he took upon him to express the Prophets, our Lady and the like in the same ; as appeareth by his Moses at Parma, our Lady at Ancona, and certain Angells not farr from thence, and divers other things quite contrary to the Symetry they ought to have, he gave a president to all other Painters to shunne the like error : which himself might also have easily avoided, being reputed little inferiour to Raphael Urbine, whom he might have proposed to himself as a patterne ; for Raphael ever suited his personages answerable to the variety of the Natures, and Dispositions of the Parties he imitated : so that his Old Folks seem stiff and crooked, his Young Men agile and slender and so forth in the rest, which example admonisheth us, that a Painter ought not to tye himself to any one kind of proportion, in all his Figures ; for besides that he shall lose the true Decorum of the History : He shall commit a great absurdity in the Art by making all his Pictures like Twinns : […]. And for our better understanding of this kind of proportion […] Raph: Urbine hath very well expressed it in St. George fighting with the Dragon, now to be seen in the Churches of St. Victore de Fratri in Milane ; in St. Michaell at Fontainblew in France, and in that George, which he made for the Duke of Urbine on a Peice richly guilt, according to which Observation of his, every Man may dispose of this proportion in the like young Bodies, […].

Browne cite ici une Madonne du Parmesan, semble-t-il conservée à Ancône, qui n'a pu être identifiée précisément.Other conceptual field(s)

CONCEPTS ESTHETIQUES → convenance, bienséance

1 quotations

Quotation

Cela paroît d’abord fort aisé : car puisque toute la perfection de l’Art consiste à bien imiter la nature, il semble qu’il ne faille point consulter d’autre Maistre, & qu’on n’ait qu’à travailler d’aprés les modelles vivans ; toutefois si l’on veut approfondir la chose, on verra qu’il ne se trouve que peu ou point d’hommes dont toutes les parties soient dans leur juste proportion sans aucun défaut. Il faut donc choisir ce qu’il y a de beau dans chacun, & ne prendre que ce qu’on nomme communément la belle nature. Mais qui osera presumer d’avoir le discernement assez juste pour ne se point tromper dans un tel choix ?Other conceptual field(s)

L’ARTISTE → qualités
CONCEPTS ESTHETIQUES → nature, imitation et vrai

1 quotations

Quotation

Fab. Puisque vous avez divisé le nud en fort, & en delicat, je voudrois que vous me dissiez le quel des deux est le plus estimable.
Are. Je suis d’opinion qu’un corps delicat doit etre preferé à un robuste* : en voici la raison : c’est qu’en peinture, il est plus difficile d’imiter la chair que les os, parceque pour les os, il ne faut que de la dureté, mais dans les chairs, il n’y faut uniquement que du tendre, qui est la partie la plus difficile de l’art ; ensorte que tres peu de peintres, ont sû par le passé l’exprimer, ou savent l’exprimer encore aujourd'hui suffisament. Celui donc qui recherche exactement les muscles, travaille à la verité à faire voir la situation des os à leur place, ce qui est louable ; mais souvent il represente l’homme ecorché, laid, sec, & desagreable à la vûe : mais celui qui le represente tendre, marque les os ou ils sont, les couvre agreablement de la chair, & remplit de grace le nud. Vous me direz peut etre, qu’à la recherche du nud, on connoit si le peintre sait l’anatomie, qualité qui lui est tres necessaire ; parceque sans les os on ne peut former l’homme, ni le couvrir de chair. Je vous repons que cela se peut connoitre egalement par les fuittes tendres des muscles accusez a propos : outre que naturellement le nud tendre, & delicat satisfait plus la vûe que le robuste, & le muscleux : je m’en rapporte aux figures des anciens, qui pour la plupart, ont coutume de les faire tres delicates.
 
* Le beau en peinture est le plus difficile à faire : une tête d’une belle fille, est bien plus difficile à bien faire que celle d’un vieux : tout ce qui est chargè est plus facile à representer, que ce qui est d’une juste proportion : & beau, pour ainsi dire, n’est beau que par sa pure beautèOther conceptual field(s)

L’HISTOIRE ET LA FIGURE → figure et corps
CONCEPTS ESTHETIQUES → beauté, grâce et perfection

6 quotations

Quotation

[…] Le Dessein dont je parle ne se doit pas entendre d’une feuille de papier, où il y a quelque figure, ni de la pensée du Peintre, où de la fin qu’il se propose, bien que tout cela se puisse apeller Dessein. Ce n’est pas non plus ce qu’un Auteur François a voulu dire quand il apelle Dessein, ce qui consiste dans le traits, avec lesquels le Peintre represente les choses, qu’il doit imiter independament des jours et des ombres, & cét assemblage de lignes diversement contournées, par le moyen desquelles on forme les figures : car outre que c’est prendre le dessein trop materiellement, cette longue suite de parole, ne dit rien moins que cela : puisque ce qu’il y a de plus essentiel dans le dessein ne s’y trouve pas, savoir la proportion, qui est l’unique étude du Peintre dans cette partie de son Art. En éfet que peut-on comprendre par de lignes independantes des jours & des ombres, que le seul contour des figures ? Or il est évident que la sience du dessein comprend quelque chose de plus accompli.
[…] Il faut donc convenir que ce que les Peintres entendent par le dessein, c’est la proportion des traits, & la Convenance entr’eux, pour representer les choses visibles, comme elles sont, ou comme elles peuvent être, dans leur plus grande perfection : De sorte que le Dessein est une faculté de l’entendement, qui consiste dans l’intelligence de la belle proportion : ou si vous voulez une sience pratique, qui dirige les operations de la main, lors qu’elle veut imiter les corps visibles dans leur proportion. Et c’est ce qu’on veut faire comprendre, lors qu’on dit qu’il y a beaucoup de dessein dans chaque ouvrage.
[…] Quand je dis que le dessein est une proportion : je pretens qu’elle tient ici le lieu d’une idée généralle, qu’on apelle le genre, parce qu’il y a plusieurs especes de proportion, savoir celle des nombres, celle des tons, & plusieurs autres ; & enfin celle que les Peintres apellent Dessein. [...]

Le teme dessein recouvre à la fois la pratique du dessin, son aspect matériel mais aussi la faculté de conception des proportionsOther conceptual field(s)

MATERIALITE DE L’ŒUVRE → technique du dessin
CONCEPTION DE LA PEINTURE → dessin

Quotation

[…] C’est de la sience des proportions du corps humain, que dépend toute la perfection du Dessein.Other conceptual field(s)

CONCEPTION DE LA PEINTURE → dessin

Quotation

Le Dessein, repliqua Pamphile, tient fort bien sa place : puisque c'est une partie essentielle de la Peinture, & sans laquelle la Peinture ne peut subsister non plus que le Coloris.
Enfin, vous-voulez, dit Damon, que le Dessein soit le genre de la Peinture, & la Couleur sa difference ?
Cela mesme, répondit Pamphile, car le genre, comme vous sçavez, se communique à plusieurs especes, & c'est pour cela qu'il est moins noble que la difference qui est un bien propre à sa seule espece. Et c'est ainsi que le degré d'animal qui est le genre de l'homme, se communique indifferemment à l’homme & à la beste ; & que le degré de raisonnable qui est la difference de l’homme, ne se communique qu'à l’homme seul.
A quels autres Arts, reprit Damon, voulez-vous que le Dessein se communique ?
A la Sculpture, répondit Pamphile, à la Graveure, à l'Architecture, & aux autres Arts qui donnent des mesures & des proportions.Other conceptual field(s)

CONCEPTION DE LA PEINTURE → dessin
PEINTURE, TABLEAU, IMAGE → définition du dessin

Quotation

Il faut beaucoup plus de Genie pour faire un bon usage des lumieres & des ombres, de l’harmonie des couleurs & de leur justesse pour chaque objet particulier, que pour dessiner correctement une figure.
Le Dessein qui demande tant de tems pour le bien sçavoir, ne consiste presque que dans une habitude de mesures & de contours que l’on repete souvent : mais le Clair-obscur & l’harmonie des couleurs sont un raisonnement continuel, qui exerce le genie, d’une maniere aussi differente que les Tableaux sont composés differemment.Other conceptual field(s)

L’HISTOIRE ET LA FIGURE → figure et corps
PEINTURE, TABLEAU, IMAGE → définition du dessin

Quotation

Cependant il n'est pas raisonnable de passer ici sous silence les prérogatives du Dessein dont les principales sont : 1°. Qu’il sert à faire beaucoup de choses utiles tout seul, avant la jonction du coloris. Ce qui fait qu’une infinité de personnes se contentent d’avoir quelque habitude du Dessein sans se soucier du coloris. 2°. Qu’il donne un goût pour la connoissance des Arts, & pour en faire juger du moins jusqu’à un certain point. Ce qui oblige de regarder cette partie comme nécessaire à l’éducation des jeunes Gentilshommes à qui on donne ordinairement des Maîtres à dessiner, comme on en donne pour écrire. 3°. Que cette partie qui en contient plusieurs autres considerables, comme la connoissance des muscles exterieurs, la perspective, la position des attitudes, les expressions des passions de l’ame, pourroit être par consequent considerée comme un tout, plutôt que comme une partie séparée.Other conceptual field(s)

CONCEPTION DE LA PEINTURE → dessin
PEINTURE, TABLEAU, IMAGE → définition du dessin
L’HISTOIRE ET LA FIGURE → figure et corps
L’HISTOIRE ET LA FIGURE → expression des passions
L’HISTOIRE ET LA FIGURE → action et attitude
EFFET PICTURAL → perspective

Quotation

Il n’en est pas de même du Dessein & du Coloris ; l’un & l’autre exigent une infinité de connoissance, & une étude opiniâtrée. Le Dessein demande un exercice qui produise une si grande justesse de la vûe pour connoître les differentes dimentions des objets visibles, & une si grande habitude pour en former les contours, que le Compas, comme disoit Michel-Ange, doit être plutôt dans les yeux que dans les mains.
Le Dessein suppose la science du corps humain, non-seulement, comme il se voit ordinairement : mais comme il doit être pour être parfait, & selon la premiere intention de la nature. Il est fondé sur la connoissance de l’Anatomie, & sur des proportions tantôt fortes & robustes, & tantôt délicates & élegantes, selon qu’elles conviennent aux âges, aux sexes, & aux conditions differentes : & cela seul demande des études & des reflexions de beaucoup d’années.
Ce même Dessein oblige encore le Peintre à posseder parfaitement la Geométrie pour pratiquer exactement la Perspective, dont il a un besoin indispensable dans toutes ses opérations. Il exige une habitude des racourcis & des contours dont la varieté est aussi grande que le nombre des attitudes est infini.
Enfin le Dessein renferme encore la connoissance de la Physionomie & l'expression des passions de l'ame, partie si nécessaire & si estimable dans la Peinture.Other conceptual field(s)

PEINTURE, TABLEAU, IMAGE → définition du dessin
EFFET PICTURAL → perspective
L’HISTOIRE ET LA FIGURE → expression des passions
L’HISTOIRE ET LA FIGURE → figure et corps

1 quotations

Quotation

Je ne crois pas qu’il soit besoin icy de m’étendre sur la necessité qu’ont tous les dessignateurs de connoistre parfaitement les proportions ; on sçait assez que pour peu qu’ils se dispensent de les observer exactement, ils ne font que des figures estropiées & monstrueuses.
Tout le monde convient de ce principe à le regarder en general, mais chacun le met en pratique differemment pour la justesse & pour la noblesse des proportions, sur lesquelles, comme les avis sont souvent partagez, il s’agit d’établir un Juge à qui l’on s’en puisse rapporter avec sureté.Other conceptual field(s)

L’ARTISTE → qualités

1 quotations

Quotation

Proportion is a correspondency and agreement of the Measure of the parts between themselves and with the whole, in every Work, this correspondency is by Vitruvius called Commodulation, because a Modell is a Measure which being taken at the first measureth both the parts and the whole. […] and without this a Painter (besides that he is not worthy the name of a Painter) is like one which perswadeth himself he swimmeth above Water, when indeed he sinketh, to conclude then it is impossible to make any decent or well proportioned thing, without this Symetrical measure of the parts orderly united.
Wherefore my greatest endeavour shall be, to lay open the worthiness of this part of painting unto all such as are naturally inclined thereunto, by reason of a good temperature joyned with an apt Disposition of the parts thereof, for such men will be much affected therewith, to the end they may the better perceive the force of
Nature : who by industry and help of a good conceipt, will easily attain to so deep a reach, that they will be able upon the sudden to discern any Disproportion, as a thing repugnant to their Nature : unto which perfection on the contrary Side they can never attain, whose Judgements are corrupted through the Distemperature of their Organical parts, I speak of such who not knowing the virtue of proportion, affect nothing else, but the vain surface of garish colours, wrought after their own humour, who prove only Dawbers of Images and Walls throughout the whole World ; moving the beholders partly to smile at their Follies, and partly to greive that the Art should be thus disgraced by such absurde Idiot’s : who as they have no judgement herein ; so do they run into divers other most shamefull errors, into which I never heard that any ever fell, who were acquainted with the Beauty of proportion, but have rather prooved men of rare Spirits and found Judgements, […].


1 quotations

Quotation

[…] il y a aussi des Proportions particulieres, qui regardent principalement les sexes, les âges, & les conditions, & qui dans ces mêmes états trouvent encore une infinie varieté. Pour ce qui est des Proportions particulieres, la Nature en fournit autant qu’il y a d’hommes sur la terre, mais pour rendre ces Proportions justes & agreables, il n'y a que l’Antique dont la source est dans la Nature, qui puisse servir d’exemple, & former une solide idée de la belle diversité.

variétéOther conceptual field(s)

CONCEPTS ESTHETIQUES → antique
CONCEPTS ESTHETIQUES → beauté, grâce et perfection

3 quotations

Quotation

VIII. Von der Ebenmaß und Stellung der Bilder, p.140-141
Der Mahler muß den Cirkel in den Augen haben/ und alle Risse in gleichrichtigem Ebenmaß mit // [141] kühner Feder oder Pinsel zuvollführen wissen. Von der Proportion der Glieder menschlichen Leibes hat niemand besser geschrieben/als der kunstberühmte Albrecht Dürer/ […]. Dieses kann/ sondern natürliche Neigung/ so wenig zu Wercke gebracht werden; so wenig die Poeterey ohne sondere Fähigkeit auszuwürcken. Solches ist an der Lehrlustigen Jugend leichtlich abzumercken. 
Der Mensch ist 8.Haubter lang/ sein Angesicht ist drey Nasen lang/ sein Fuß ist 1/6 von seiner Länge/ sein Nabel ist der Miterlpunct/ die Frauen Glieder sind ronder/ als deß Mannes Glieder. Die Kinder haben größere Köpfe als ihre Proportion erfordert/ und sind in 3. Jahren so lang/ als sie werden sollen. C. von Mander in seinem Schilerbuch. f.5.
Dieses Ebenmaß muß aus dem Grund der Perpectiv erlernet worden/ sonder welchen, kein Mahler zu verlangter Vollkommenheit gelangen wird. 


Quotation

Wir wollen dieses Orts nicht gedencken von der sinnreichen Erfindungen/noch von den Farben/Liecht und Schatten/noch von der schönen Ordnung/noch von der Bewegung des Gemüthes/welches alles der verständige Mahler/meisterlich zu Werck zu bringen/wissen soll: sondern allein handeln von der kunstständigen Stellung/dem Ebenmaß und den gehörigen Umbriß eines Bildes/welches gleichsam das a/b/c kan genennet werden/und wann man solcher Buchstaben versichert ist/muss man alsdann die Sylaben und Wörter zusammen sezen lernen; wie hier/wenn man die Augen/Nasen/Ohren/Mund zeichnen kan/ist alsdann leicht ein wolgebildtes Angesicht und nachgehends von den Armen/Händen und Füssen/einen gantzen Leib aufzureissen und zu entwerffen; massen solches alles die beliebte Ubung erfreulichst lehren wird.Other conceptual field(s)

L’HISTOIRE ET LA FIGURE → figure et corps

Quotation

Belangend nun die Ebenmaß oder Symmetriam des Menschlichen Cörpers/ ist nicht ohne Verwunderung zu betrachten daß […]

symmetria


1 quotations

Quotation

Proportion des membres,.
La proportionnalité des membres se divise en deux parties, sçavoir en egalité & en mouvement : Par l’egalité on doit entendre la correspondance des parties avec leur tout […]


1 quotations

Quotation

Il [ndr : le peintre] expliqueroit comme le Dessein ayant pour partage la proportion, il la doit garder dans toutes les parties de son ouvrage ; que c’est à luy à juger de leur convenance, & de la juste égalité qui doit estre entre elles ; & que de luy dépend la position des Figures pour estre mises sur leur plan, ou pour mieux dire sur leur centre, avec la ponderation ou équilibre qui les peut tenir en estat : Taschant de faire concevoir autant qu’il est possible de quelle sorte se forme cette Beauté & cette Grace si excellentes, dont nous venons de parler, ce Je ne sçay quoy qui ne se peut exprimer, & qui consiste entierement dans le Dessein.

pondérationOther conceptual field(s)

L’HISTOIRE ET LA FIGURE → action et attitude

1 quotations

Quotation

Now the Effects proceeding from Proportion are unspeakable, the Principal whereof, is that Majestie and Beautie which is found in Bodies, called by Vitruvius, EURITHMIA. And hence it is, that when behold a well-proportioned thing, we call it Beautiful, as if we should say, Indued with that exact and comely Grace, whereby all the Perfection of sweet Delights belonging to the Sight, are communicated to the Eye, and so conveyed to the Understanding.
But if we shall enter into a farther Consideration of this
Beauty, it will appear most evidently in things appertaining to Civil Discipline ; for it is strange to consider what effects of Piety, Reverence and Religion, are stirred up in mens Minds, by means of this suitable comeliness of apt proportion. A pregnant example whereof we have in the Jupiter carved by Phidias at Elis, which wrought an extraordinary sense of Religion in the People, whereupon the antient and renowned Zeuxis well knowing the excellency and dignity thereof, perswaded Greece in her most flourishing Estate, that the Pictures wherein this Majesty appeared were dedicated to great Princes, and consecrated to the Temples of the Immortal gods, so that they held them in exceeding great estimation ; partly because they were the Works of those famous Masters, who were reputed as gods amongt men ; and partly because they not only represented the Works of God, but also supplyed the defects of Nature : ever making choice of the Flower and Quintessence of Eye-pleasing delights.Other conceptual field(s)

CONCEPTS ESTHETIQUES → beauté, grâce et perfection

4 quotations

Quotation

[…] de la proportion suivent & resultent divers & tres-importans effects, le principal desquels est la majesté & la beauté aux corps, que Vitruve appelle Eurithmie. C’est pourquoy lorsqu'on voit une chose qui est bien composée, l'on dit qu'elle est belle : en un mot, on ne doit entendre autre chose par la proportion, que la beauté deuë à toutes les choses, par laquelle les yeux corporels viennent à recevoir tous les plaisirs que l’on peut gouster par le sens de la veuë, & penetrer par l'œil de l'entendement.

Terme traduit par EURITHMIA dans Lomazzo, 1585, p. 33.

beauté · majestéOther conceptual field(s)

CONCEPTS ESTHETIQUES → beauté, grâce et perfection
CONCEPTS ESTHETIQUES → convenance, bienséance
CONCEPTS ESTHETIQUES → grandeur et noblesse

Quotation

Tout despend du dessein dont la douce manie
Du Peintre intelligent le rare esprit manie
D’autant qu’il connoist bien sa grace et ses appas
Qui prend pour fondement la regle et le compas,
Les nombres, les raisons, d’où provient l’Eurithmie
De la sombre laideur la plus grande ennemie ;Other conceptual field(s)

CONCEPTS ESTHETIQUES → beauté, grâce et perfection

Quotation

Outre cela il y a certaines elegances qui brillent par endroits dans ces trois parties de la Peinture, comme les figures éclattent dans les parties de la Rhétorique ; ce qui releve, & fait paroistre les ouvrages des plus grands Peintres si fort au dessus des autres. Mais sur tout, il doit y avoir ce qu’on appelle Eurythmie ; c’est à dire une proportion, & une convenance de toutes les parties les unes avec les autres. La Grace est une partie toute divine ; que peu de personnes ont eüe, & qu’on ne peut definir qu’en disant, que c’est un agreément de beauté dans la Figure, qui procede d’un certain tour & noblesse d’attitude aisée & propre au sujet, & qui charme les yeux.Other conceptual field(s)

Quotation

Eurythmie. C’est une apparence majestueuse, & ce je ne sçay quoy d’aisé & de commode, qui paroist dans la composition de tous les membres d’un corps, & qui résulte de leur belle proportion.


2 quotations

Quotation

Of Foreshortening.


The fourth Excellency in Good Drawing is
Foreshortening, which is to take a thing as it appears to our Eye, and not to draw to the full length and proportion of every Part, but to make it shorter, by reason that the full length and bigness is hid from our sight. As if I were to design a Ship standing foreright, there can appear but onely her Fore-part, the rest is hid from our sight, and therefore must not be expressed. […]. Wherefore observe this Rule, that you must always rather imitate the Visible Proportion of things, then the Proper and Natural Proportions before mentioned by Measure ; for the Eye and the Understanding together being  directed by the Prospective Art, ought to be the Guide and Measure to judge of Drawing and Painting. Observe therefore that in all Foreshortenings there must be a Proportion observed according to the judgment of the Eye, that what Limbs do appear may agree in Proportion as well as in Foreshortening.Other conceptual field(s)

EFFET PICTURAL → perspective
SPECTATEUR → perception et regard

Quotation

Proportion is of two sorts either Proper, Expressing the exact Proportion of the Thing to be Represented, or else in Perspective, in Respect of the Eye, differing very much from the other, for according to the Distance of the Thing from the Eye is Judgeth what Proportion the Head hath with the Body.
            For should a
Carver make a Statue according to true Proportion and place it on high, he that below beholds it will judge it Disproportionable, by Reason the upper Parts will come to the Eye in a Sharp Angle, and the lower Parts in a Blunt.
[...].
            So great is the Vertue of
Proportion, that nothing delighteth the Eye without it, since the Grace of all Beautifull Forms consists in a Proportionable Measure of Parts, and as Vitruvious saith, that none can proceed with Judgment without Acquaintance with the Force thereof, it giving the Majesty and Beauty to Bodys, whence he calleth it Eurithmia.
            It hath been of great Force in exciting Mens Minds to Reverence and Devotion, witness the
Statue of Jupiter Carv’d by Phidias ; [...].
           
Proportion is a Correspondency and Agreement of the Measures of the Parts between themselves, and with the whole in every Work
.            This
Correspondency Vitruvius cals Commodulation, because a Modell is a Measure, which being taken at first, measures both the Parts and the Whole.Other conceptual field(s)

EFFET PICTURAL → perspective

2 quotations

Quotation

CHAP. IV. Of Drawing the face of a Man.
 
I. In drawing of the face you are first to observe its motion whether upwards, downwards, forwards, or sideways ; whether it be long or round, fat or lean, great or little.
For if it be fat, the cheeks will seem to swell : if lean, the jaw bones will stick out, and the cheeks fall in ; but if neither too fat, nor too lean, it will be for the most part round.
II. Touch lightly the features where the eyes, mouth, nose, and chin should stand, (having first drawn the circle or oval of the face) then make a stroak down from that place of the forehead which is even with the chin, coming down where you should place the middle or tip of the nose, and middle of the mouth, which stroak must be made straight down in a full right face, but arched or oval (in an oblique face) leaning that way towards which the face doth turn : then cross the stroak about the middle of the eye ; [...].Other conceptual field(s)

L’HISTOIRE ET LA FIGURE → figure et corps
L’ARTISTE → règles et préceptes

Quotation

Chap. V, Directions for Drawing the Body of Man or Woman.
SECT. I.
General Rules for Drawing the Face.
In Drawing the Face, observe its motion whether forward, upward, downward, or sideways, by your Eye ; touch lightly the features where the Eyes, Nose, Mouth, and Chin should stand, and then go over them more perfectly. The Circle, Squares, and Triangles that are used in a Face, serve to guide your judgment where to place the several features.
Observe dilligently the principal Muscles of a Face, these appear most in an aged man or womans face.
[…].
A smiling countenance is discerned by the Mouth, when the corners of the Mouth turn up a little.
A frowning countenance is discerned in the Fore-head, Eye-brows, bending and somewhat wrinkling about the top of the Nose,
&c.


SECT. II.
To draw a fore-right Face.
Make the form of a perfect Oval divided into three equal parts by two Lines ; […].


SECT. III.
To draw an Up-right Head.
Which is made with three Lines equal every way, either upwards, downwards, higher or lower ; and that must be divided as the former into three equal parts, as in the Example.


SECT. IV. Of the inclining and Fore-shortned Face.
This is plainly seen by the Lines, how they concord together, and you may with facility draw in their proper places, the Nose, Mouth, and other parts with a little practice, and observing diligently the Example following.
In these Forms you must be very perfect, it being a Rule that in most Faces you may have occasion to make use of : for of all the parts of Mans body the Face is the most difficult. But having got the Proportions with their Measures, you will be able (which way soever a Face turns) to form it out, whatever proportion your Face is, you are to imitate, so must your out-stroke be formed, whether long, round, fat, or lean.
Because presidents are most useful, I have here thought good to give you the forms of several Eyes more at large, by which you may with more ease know the truth of their Proportions.
As also Ears, which are exactly to be known ; and then the forms of several Noses and Mouths ; all which are taken from eminent Masters, as
Palma and others. [In the following Page.]Other conceptual field(s)

L’HISTOIRE ET LA FIGURE → figure et corps

1 quotations

1 quotations

Quotation

VIII. Von der Ebenmaß und Stellung der Bilder, p.140-141
Der Mahler muß den Cirkel in den Augen haben/ und alle Risse in gleichrichtigem Ebenmaß mit // [141] kühner Feder oder Pinsel zuvollführen wissen. Von der Proportion der Glieder menschlichen Leibes hat niemand besser geschrieben/als der kunstberühmte Albrecht Dürer/ […]. Dieses kann/ sondern natürliche Neigung/ so wenig zu Wercke gebracht werden; so wenig die Poeterey ohne sondere Fähigkeit auszuwürcken. Solches ist an der Lehrlustigen Jugend leichtlich abzumercken. 
Der Mensch ist 8.Haubter lang/ sein Angesicht ist drey Nasen lang/ sein Fuß ist 1/6 von seiner Länge/ sein Nabel ist der Miterlpunct/ die Frauen Glieder sind ronder/ als deß Mannes Glieder. Die Kinder haben größere Köpfe als ihre Proportion erfordert/ und sind in 3. Jahren so lang/ als sie werden sollen. C. von Mander in seinem Schilerbuch. f.5.
Dieses Ebenmaß muß aus dem Grund der Perpectiv erlernet worden/ sonder welchen, kein Mahler zu verlangter Vollkommenheit gelangen wird. Other conceptual field(s)

L’ARTISTE → qualités

1 quotations

Quotation

Comme c’est sur ces Figures que vous devez faire vostre principale Etude, il est bon de vous faire observer que dans les plus belles on remarque des choses qu’on prendroit assurément pour des fautes, si on les voyoit dans les Ouvrages d’un Moderne. Le Laocoon a la jambe gauche plus longue que l’autre de quatre minutes ; L’Apollon a la jambe gauche plus longue que la droite d’environ neuf minutes. La Venus a la jambe qui ploye plus longue presque d’une partie trois minutes que celle qui porte. La jambe droite du grand Enfant de Laocoon est plus longue de prés de neuf minutes que la gauche.
Je ne puis cependant m’empescher d’avoir de la veneration mesmes pour ces fautes apparentes : je croy que les Sculpteurs ont eu leurs raisons, & qu’il y auroit de la temerité à les condamner ; le moyen de penser que ces grands Hommes qui ont fait des Ouvrages qu’on peut dire parfaits, soient tombez dans des fautes aussi grossieres que seroient celles dont nous venons de parler, s’ils ne les avoient pas faites à dessein ?
Entre plusieurs considerations qu’ils ont pû avoir, & que nous n’imaginons pas, il se peut faire qu’ils en ayent usé de la sorte, à cause du raccourcy. [...]Other conceptual field(s)

L’ARTISTE → qualités
CONCEPTS ESTHETIQUES → antique

19 quotations

Quotation

Si quelqu'un me demande, s'il faut tousjours tracer toutes ces lignes qui sont dans mes exemples, je dis qu'ouy, lors que l'ouvrage est grand ; car ces regles ont esté principalement inventées pour les Colosses. Car pour les petites figures, il suffit d'en avoir la connoissance, et les observer par la conduite du jugement, et l'agréement de l'œil. Pour les Tableaux de moyenne grandeur, il faut frapper les principalles lignes, et celles que le prudent Ouvrier jugera plus utiles ; car pourveu qu'il entende la distance des autres, il les y placera par la seule conduite de l'œil et de la main. Ce n'est pas que j’approuve la methode de ceux qui mesprisent le compas et la regle, ne suivent que leur fausse experience. […] Mais quand on a pratiqué cinq ou six fois cét exemple, et que l'on entend la methode, il n'est plus besoin du plan Geometral, ny mesmes que d'une partie des lignes; hormis que la figure circulaire soit fort grande. […] Il en faut user de mesme façon en la composition des figures.Other conceptual field(s)

L’ARTISTE → règles et préceptes
EFFET PICTURAL → qualité de la composition

Quotation

L’on dit que Marc de Sienne Disciple de Michel l’Ange receut un jour cét advis de son Maistre qu’il fist tousjours sa figure Pyramidale, serpentée, & multipliée par un, deux, & trois. Et croy-je qu’en ce precepte consiste tout le secret de la Peinture, parce que la plus grande grace d’une figure est qu’elle semble se mouvoir, ce que les Peintres appellent fureur, ou esprit de la figure. Et pour representer ce mouvement, il n’y a point de forme qui s’y accommode mieux que celle de la flamme du feu, lequel, suivant ce que dit Aristote, & tous les autres Philosophes, est l’élement le plus actif de tous, & la forme de sa flamme est de toutes la plus propre au mouvement parce qu’elle a l’angle & la pointe aiguë avec laquelle elle semble fendre l’air pour monter à sa Sphère. De sorte que lors que la figure aura cette forme, elle sera tres belle. Et cecy se peut encore observer de deux manières, l’une est, que l’angle de la Pyramide, qui est la partie la plus aiguë tienne le haut, & la basse qui est le plus ample de la Pyramide soit en bas, comme le feu : & alors le bas de la figure, sçavoir les jambes & les draperies doit estre large, & le haut d’icelle ira en retressissant en forme de Piramide, monstrant une espaule, & que l’autre fuye & soit racourcie, faisant tordre le corps, qui en cachera l’une & découvrira & fera relever l’autre. La figure peut encore estre peinte, comme une Pyramide renversée, c’est à dire, qui ait la base en haut & la pointe en bas ; & ainsi les parties superieures de la figure seront larges, monstrant les deux palerons, ou estendant les bras, monstrant une jambe, & cachant l’autre, ou d’autre façon, comme il semblera mieux au sage Peintre. […] le Peintre doit accompagner cette forme Pyramidale, avec la forme serpentée, qui represente la tortuosité d’une coleuvre vivant lors qu’il chemine, qui est la propre forme de la flamme du feu qui ondoye. Cela veut dire que la figure doit representer la forme de la lettre S. droite ou renversée, comme est celle icy .S. [ndr : S renversé] parce qu’alors elle aura sa beauté.

Terme traduit par FIGURA dans Lomazzo, 1585, p. 23.Other conceptual field(s)

L’HISTOIRE ET LA FIGURE → figure et corps
L’HISTOIRE ET LA FIGURE → expression des passions
L’HISTOIRE ET LA FIGURE → action et attitude

Quotation

1. La Proportion se divise en deux parties : l’une, s’appelle Proportion propre de la chose que l’on veut representer & peindre : l’autre, s’appelle Proportion selon l’œil & en Perspective. Par exemple, l’homme de mediocre stature a de longueur neuf ou dix faces ; sa proportion est, qu’il faut que son visage ait la neufieme ou disiesme partie de toute sa hauteur, & c’est de cette proportion ou mesure propre & naturelle des choses que je traiteray en ce premier Livre. L’autre proportion est le respect de la veuë, & est diverse ; parce que selon que la chose est esloignée de l’œil, le mesme œil juge de la proportion que la teste a ou la face avec le reste du corps […]. Or le Peintre ne doit pas observer en sa figure ces deux proportions ; car il est impossible qu’il le puisse faire : mais bien doit-il prendre garde, s’il veut devenir parfait, de ne donner jamais à la figure sa proportion propre & naturelle, parce que ce seroit une tres-grande erreur : […] il est necessaire que si l’un & l’autre [ndr : peintre et sculpteur] a dessin de devenir un nouveau Fidias, ou un Apellés, qu’il fasse tousjours sa Peinture ou Sculpture proportionnée selon le lieu où elle doit estre mise, & à l’œil duquel elle doit estre veuë […] parce que l’œil qui verra la jugera proportionnée.

Terme traduit par FIGURA dans Lomazzo, 1585, p. 29.Other conceptual field(s)

EFFET PICTURAL → perspective

Quotation

Pour faire qu’une figure paroisse avoir 40. brasses de haut en un espace de 20. brasses, & qu’elle ait ses membres proportionnez, & se tienne droite
[…] 
Pour desseigner sur un mur de 12. brasses une figure qui paroisse avoir 24. brasses de hauteur
[…]Other conceptual field(s)

CONCEPTION DE LA PEINTURE → composition
L’HISTOIRE ET LA FIGURE → figure et corps

Quotation

La seconde [ndr : partie] sera la Ligne-de-terre, sur laquelle nous avons accoustumé de placer les plus grandes et voyantes figures, qui par ses escaltantes lumières fera le Dessus.
La troisième [ndr : partie d’une peinture] sera sur la Ligne mitoyenne, qui comme une Haute-contre, fera l’union de ces deux extremes ; et par les sçavant degrez de la Perspective pratique, rendra une agreable harmonïe aux yeux des spectateurs.
Dans le milieu du Tableau, et sur la premiere des susdites parties [ndr : la ligne orisontale], comme dans le lieu le plus honorable, et suivant les regles du docte Lomasse, Miquel l’Ange, et les autres grands Peintres, je placeray l’Arche […]

Les corps qui seront representez en cette partie, seront les plus grands, et les plus détachez de l’ouvrage, comme les plus voisins de nostre veüe.Other conceptual field(s)

EFFET PICTURAL → perspective

Quotation

{Objections sur la composition en gros, et reponse à icelle.}
[…] la composition […]
il importe d’observer, que comme dans les Figures particulieres il y des parties qui font la grace, & la perfection d’icelle, quoy que presque cachée dans la douceur des ombrages, & des Demi-teints, de mesme dans l’assemblage historique du Total, il y a des Groups [sic] de figures entières, comme éclipsées à nos yeux ; soit par l’éloignement, ou par la privation de la lumiere : D’ailleurs j’ay affecté de remplir toute la hauteur du tableau par ses deux bouts, pour faire mieux jouer la cheute de ma perspective au milieu, & pour surprendre l’œil en estonnant l’esprit […] D’autres [ndr : figures] ne paroissent presque point […] à cause des racourcimens de leurs corps.Other conceptual field(s)

L’HISTOIRE ET LA FIGURE → groupe
L’HISTOIRE ET LA FIGURE → figure et corps
EFFET PICTURAL → perspective

Quotation

{Sur la proportion naturelle en general} Quand à la Proportion naturelle en general, il me semble que je l’ay observée ; ayant fait les Femmes plus petites, plus charnües, & plus potellées que les hommes, & les enfans […] eu égard au Përe, selon qu’ils sont avancez dans l’âge ; ayant eu la mesme consideration pour les Chevaux, le Bœuf, le Chien & l’Elephant, eu égard à l’homme. […]


Quotation


Outre que la plus part en cet endroit se trompent,
Et foibles Esquifs sur ce rocher se rompent ;Other conceptual field(s)

L’HISTOIRE ET LA FIGURE → figure et corps
L’HISTOIRE ET LA FIGURE → action et attitude

Quotation

Le P. Il nous suffit pourtant d’une seule Figure ;
Puis que les muscles ont mesme forme et figure
Tant au Corps gresle et long qu’au corps robuste et court
Et qui gros et quarré paroist terrestre et lourdOther conceptual field(s)

L’HISTOIRE ET LA FIGURE → figure et corps
L’HISTOIRE ET LA FIGURE → action et attitude

Quotation

Mais establissons auparavant nostre cinquiesme partie touchant la Collocation ou Position régulière des Figures dans le Tableau, puisqu’elle est la Base de tout l’Edifice de la Peinture, et pour ainsi dire le lien et l’assemblage des quatre premieres, qui, sans celle-cy, n’ont ny forme, ny subsistance : […]Other conceptual field(s)

L’HISTOIRE ET LA FIGURE → action et attitude
L’HISTOIRE ET LA FIGURE → groupe
CONCEPTION DE LA PEINTURE → composition

Quotation

Le Dessein a pour objet la figure des corps que l’on represente, & que l’on fait voir tels qu’ils paroissent simplement avec des lignes. Cette partie regarde les Peintres, les Sculpteurs, les Architectes, les Graveurs, & generalement tous les Artisans dont les Ouvrages ont besoin de grace, & de simmetrie. Elle demande la connoissance de l’Anatomie qui est la science des os, des muscles, & des nerfs, comme ils paroissent exterieurement dans le corps humain. C’est elle encore qui doit poser les Figures sur un centre & equilibre, soit par leur propre poids, ou par un autre qui leur soit accidentel, pour paroistre fermes dans toutes les actions qu’on veut représenter pour bien imiter les divers mouvemens que la nature peut faire.Other conceptual field(s)

L’HISTOIRE ET LA FIGURE → figure et corps
L’HISTOIRE ET LA FIGURE → action et attitude

Quotation

Je ne crois pas qu’il soit besoin icy de m’étendre sur la necessité qu’ont tous les dessignateurs de connoistre parfaitement les proportions ; on sçait assez que pour peu qu’ils se dispensent de les observer exactement, ils ne font que des figures estropiées & monstrueuses.
Tout le monde convient de ce principe à le regarder en general, mais chacun le met en pratique differemment pour la justesse & pour la noblesse des proportions, sur lesquelles, comme les avis sont souvent partagez, il s’agit d’établir un Juge à qui l’on s’en puisse rapporter avec sureté.


Quotation

Comme c’est sur ces Figures que vous devez faire vostre principale Etude, il est bon de vous faire observer que dans les plus belles on remarque des choses qu’on prendroit assurément pour des fautes, si on les voyoit dans les Ouvrages d’un Moderne.Other conceptual field(s)

CONCEPTS ESTHETIQUES → antique
L’ARTISTE → apprentissage

Quotation

Je ne vous donne rien de moy mesme, j’ay tout pris sur l’Antique, mais je n’ay rien tracé sur le papier, qu’aprés avoir marqué au compas toutes les mesures, pour faire que mes contours tombassent juste suivant mes chifres.
J’ay choisi des Figures de different caractere, & je les ay mesurées de plusieurs costez, afin que vous puissiez trouvez dans les unes ou dans les autres quelque chose qui vous convienne. J’ai disposé mes mesures de maniere que vous puissiez vous en servir dans quelque profession que vous soyez, ou l’on ait besoin de sçavoir dessigner.Other conceptual field(s)

CONCEPTS ESTHETIQUES → antique

Quotation

On apelle Dessein la science des proportions, & de la situation des Figures, qui dicerne si elles peuvent faire dans la nature ce qu'elles font dans l'Art.Other conceptual field(s)

CONCEPTION DE LA PEINTURE → dessin
CONCEPTS ESTHETIQUES → nature, imitation et vrai

Quotation

[…] On demande encore deux choses aux jeunes enfans que l'on destine, pour être un jour de grands Peintres : qu'ils aient l'imagination vive, la mémoire heureuse, & une grande disposition à la santé : car l'étude du Dessein, & de toute la Peinture est des plus fortes, & qui mérite le plus d'aplication. Il les faut prendre à l'âge de douze à quatorze ans, afin qu'ils soient capables de raisonnement. On commence par leur faire imiter de petites parties du corps humain, qu'on dessine d'invention en leur presence, ou en imitant quelqu'autre Dessein : ce qui est absolument necessaire dans les premières leçons: & il y a des exemples pour cela gravées & mises en estampe.
[…] Aprés qu'ils auront copié, quelque tems, des yeux, des nez, des bouches, & des oreilles, vous leur fairez copier des têtes entières. Aprés cela faites leur faire des mains, des pies, des bras, des jambes, & ensuite des figures entières, de la meilleure main que vous les pourrez avoir. Les figures de Raphaël Santio, prises sèparément une à une, & les antiques de François Perier, sont d'un très bon usage pour cela, ce qu'il faut faire par intervales, sans les acabler, leur faisant bien remarquer la proportion & la beauté de ce qu'ils imitent. Il leur faut aider au comencement à équisser la figure, à la bien asseoir & planter, & ensuite leur donner quelque coup au contour : ce que pourtant il ne faut pas trop afecter, pour ne les pas rebuter.
Mais comme vôtre fin n'est pas seulement de faire de bons copistes : vous devez observer, que vos Eleves doivent par intervales s'exercer à faire d'eux-méme : Premièrement des yeux, & d'autres parties de la face ; Puis des tétes, & ensuite des figures entieres : Car quand ils copient, c’est pour apprendre à connoître les proportions : & quand ils font d’eux-mêmes, c’est pour apprendre à les mettre en pratique sur leur propre idée. […]
Quand vos disciples sont parvenus à ce point [ndr : assembler une figure], […] Il faut donc pour lors, leur faire reprendre des plus beaux Desseins : premierement d’une seule figure […] Aprés celà vous leur fournirez des Desseins ou Estampes, de deux ou plusieurs figures afin qu’ils aprennent à les mettre ensemble […].
Remarquez encore, que toute cette premiere Etude se doit faire aprés de nuditez, & rarement aprés de draperies : C’est pourquoi je vous ay proposé les figures de Michel-Ange, de Raphaël, & les antiques du Perier. On peut encore, se servir des Estampes d'Annibal Carache dont le Dessein a quelque chose de surprenant : ses Galeries sont très utiles sur tout pour l’étude dont je parle de même que les loges de Raphaël dessinées, & gravées par Chaperon.
Au reste banissez de votre école la métode de copier en reticulant ou en calquant, les estampes : méprisez toutes ces inventions mécaniques, qui sont des empêchemens au progrés de la jeunesse. […]
C’est ainsi que vous metrez vôtre Eleve en état de dessiner d’aprés la bosse, qui lui aprendra l’éfet des ombres & des jours, pour donner du relief aux parties, & pour se perfectionner dans le contour des figures. […]
Aprés s’être accoutumé à la bosse, il est absolumment necessaire de dessiner d’aprés modele vivant : & c’est ici que se doit consommer l’étude du jeune Peintre.Other conceptual field(s)

L’ARTISTE → apprentissage

Quotation

Les diferentes proportions, ne consistent pas dans la diferente longueur des figures, comme plusieurs l’ont entendu, qui croïent varier la proportion, lors qu’ils donnent à une Tête de méme grosseur, sept, huit, neuf, ou dix fois autant pour la hauteur de leurs Figures ; Le mistere de la nature, c’est de varier la proportion dans une méme taille comme la tres-bien entendu Albert Durer : Ce qui se fait en grossissant les parties. Ainsi l’on peut tenir la face un peu plus large, quoi qu’elle soit toujours de méme hauteur, qui est la dixiéme partie de la Figure dans toutes les proportions. On peut aussi grossir les Muscles & les Chairs, & tenir de cette maniere les Epaules plus larges, de méme que la Ceinture, les Hanches, les Bras, les Cuisses, les Jambes, & tout le reste, dont la méme Auteur [sic] a donné diverses mesures […]


Quotation

On doit pourtant remarquer, que ce n’est pas le seul moïen de se rentre tres-habile, que de considerer incessament les ouvrages des plus grand Hommes, ou leurs Estampes : On doit avec cela dessiner, & venir à la pratique. Ce n’est pas encore assez de les copier incessement : Il sufit de l’avoir fait dans le commencement, on doit tâcher de les aprocher, ou de les égaler en les imitant sans pourtant les copier toujours.
Enfin pour bien reussir, il est absolument necessaire d’étudier le naturel : d’apprendre de la nature méme tous les diferens mouvements, qu’elle peut faire dans le corps d’un homme vivant, & les diferens éfets des Muscles. Il ne s’agit pas pourtant de copier la Nature tantôt seche, tantôt petite, ou grande : Mesquine, ou estravagante : Il faut composer une belle figure sur un corps, qui ne sera pas également beau. Et s’il y a quelque chose de beau, il le faut savoir choisir en supleant au reste, s’il manque.
Tous les corps en éfet ont du beau dans quelques parties & du Mesquin en quelques autres : La nature ne formant que rarement des ouvrages acomplis. On voit souvent qu’elle ôte à l’un, ce qu’elle donne à l’autre : De sorte qu’il faudroit plusieurs modeles, pour en faire un qui fut parfait : Mais comme j’ay dit, la Sience consiste à supléer, où la nature s’est négligé.
Quand je dis que la nature manque, ou qu’elle se neglige, je ne pretens pas dire qu’elle ne fasse tous ses ouvrages parfait dans leurs proportions, pour toutes les fonctions naturelles : Mais je veux dire, que toutes les parties ne sont pas également bien formée, pour plaire aux Yeux.Other conceptual field(s)

L’ARTISTE → règles et préceptes
L’HISTOIRE ET LA FIGURE → figure et corps

Quotation

Il y a une proportion generale fondée sur les mesures les plus convenables pour faire une belle figure. On peut consulter & examiner ceux qui ont écrit des Proportions, & qui ont donné des mesures generales pour les figures humaines, supposé qu'ils ayent eux-mêmes consulté à fond & la Nature & la Sculpture des Anciens.Other conceptual field(s)

CONCEPTS ESTHETIQUES → convenance, bienséance
L’HISTOIRE ET LA FIGURE → groupe
CONCEPTS ESTHETIQUES → antique

2 quotations

Quotation

Some further Observations in drawing a Naked Figure, standing Foreright, by the Life.


In my Opinion, to understand how to make choice of a good
Naked, and to draw it well, is one of the most Difficult Studies in Painting, because it cannot be done well without the understanding of Anatomy. Being then desirous to draw a Naked Figure, you must strike a Line Perpendicular as long you would have the Figure to be, then you divide that Line into so many Divisions or Parts as you design the Proportion […]. And since Nature, that Cunning Work-Mistress, is so extremely Various in her Representations, the Painter is not bound to observe this Rule exactly when he draws to the life ; because all these Rules were intended for no other use then to create the Idea of such and such Proportions first in our Brain, and before they be designed in a true Symmetrical way upon Paper, and to prevent us from Designing our Figures in an Extravagant or Preposterous Proportion. […]. 
Observe (as you proceed downwards) to place all the Muscles in their right and proper places according to Nature, as you judiciously may observe in the Life, there being no certain Rules for placing and drawing the Muscles in their proper places Therefore ’tis extremely Advantageous to draw very much after the Life, and after good Prints of Anatomy, and those Statues aforementioned, and Anatomies of Plaster of Paris, which is the onely way to arrive at the perfection of Drawing a Naked Figure well ; without which never expect to be a good History Painter.Other conceptual field(s)

L’HISTOIRE ET LA FIGURE → figure et corps
CONCEPTS ESTHETIQUES → nature, imitation et vrai

Quotation

There is another Caution to be observed too in this Choice of Forms, which is, to keep a Judicious Aptitude to the Story ; for if the Painter, for Example, is to draw Sampson, he must not give him the Softness and Tenderness he would give to Ganimedes ; nay, there is a difference to be made in the very same Figure at different times : and Hercules himself is to be made more Robust, fighting with Anteus, than when he sits in Dejanira’s Lap. But above all, the Painter must observe an equal Air, so as not to make one part Musculous and Strong, and the other Soft and Tender.
           
There is another thing to be considered likewise upon the viewing of any Story ; which is, whether the Painter has used that Variety which Nature herself sets us a Pattern for, in not having made any one Face exactly like another, nor hardly any one Shape or Make of either Man or Woman. Therefore the Painter must also vary his Heads, his Bodies, his Aptitudes, and in a word, all the Members of the Humane Body, or else his Piece will Cloy, and Satiate the Eye.
            As for the Remainder of what belongs properly to that part called Design ;
we must consider if every Figure moves properly ; as, if a Figure be to strike, whether the Arm and all the Body show the vigour of such a Motion ; and the same if he is to Run or Dance ; and therein consists one of the greatest Masteries of the Art, and which requires some Knowledge in Anatomy, that the Muscles be rightly express’d. As for Shortnings, they are things of great Difficulty, and few understand the Beauty of them ; which is, so to cheat the Eye, that a Figure that in reality is not a Foot in length, shall seem to be five or six Foot long ; and this depends upon Opticks, and is most in use in Ceilings and Vaults.Other conceptual field(s)

L’HISTOIRE ET LA FIGURE → figure et corps
L’HISTOIRE ET LA FIGURE → action et attitude

Quotation

L’on dit que Marc de Sienne Disciple de Michel l’Ange receut un jour cét advis de son Maistre qu’il fist tousjours sa figure Pyramidale, serpentée, & multipliée par un, deux, & trois. Et croy-je qu’en ce precepte consiste tout le secret de la Peinture, parce que la plus grande grace d’une figure est qu’elle semble se mouvoir, ce que les Peintres appellent fureur, ou esprit de la figure. Et pour representer ce mouvement, il n’y a point de forme qui s’y accommode mieux que celle de la flamme du feu, lequel, suivant ce que dit Aristote, & tous les autres Philosophes, est l’élement le plus actif de tous, & la forme de sa flamme est de toutes la plus propre au mouvement parce qu’elle a l’angle & la pointe aiguë avec laquelle elle semble fendre l’air pour monter à sa Sphère. De sorte que lors que la figure aura cette forme, elle sera tres belle. Et cecy se peut encore observer de deux manières, l’une est, que l’angle de la Pyramide, qui est la partie la plus aiguë tienne le haut, & la basse qui est le plus ample de la Pyramide soit en bas, comme le feu : & alors le bas de la figure, sçavoir les jambes & les draperies doit estre large, & le haut d’icelle ira en retressissant en forme de Piramide, monstrant une espaule, & que l’autre fuye & soit racourcie, faisant tordre le corps, qui en cachera l’une & découvrira & fera relever l’autre. La figure peut encore estre peinte, comme une Pyramide renversée, c’est à dire, qui ait la base en haut & la pointe en bas ; & ainsi les parties superieures de la figure seront larges, monstrant les deux palerons, ou estendant les bras, monstrant une jambe, & cachant l’autre, ou d’autre façon, comme il semblera mieux au sage Peintre. […] le Peintre doit accompagner cette forme Pyramidale, avec la forme serpentée, qui represente la tortuosité d’une coleuvre vivant lors qu’il chemine, qui est la propre forme de la flamme du feu qui ondoye. Cela veut dire que la figure doit representer la forme de la lettre S. droite ou renversée, comme est celle icy .S. [ndr : S renversé] parce qu’alors elle aura sa beauté.

Terme traduit par FIGURA PIRAMIDALE et FORMA PIRAMIDALE dans Lomazzo, 1585, p. 23.Other conceptual field(s)

L’HISTOIRE ET LA FIGURE → figure et corps
L’HISTOIRE ET LA FIGURE → expression des passions
L’HISTOIRE ET LA FIGURE → action et attitude

Quotation

L’on dit que Marc de Sienne Disciple de Michel l’Ange receut un jour cét advis de son Maistre qu’il fist tousjours sa figure Pyramidale, serpentée, & multipliée par un, deux, & trois. Et croy-je qu’en ce precepte consiste tout le secret de la Peinture, parce que la plus grande grace d’une figure est qu’elle semble se mouvoir, ce que les Peintres appellent fureur, ou esprit de la figure. Et pour representer ce mouvement, il n’y a point de forme qui s’y accommode mieux que celle de la flamme du feu, lequel, suivant ce que dit Aristote, & tous les autres Philosophes, est l’élement le plus actif de tous, & la forme de sa flamme est de toutes la plus propre au mouvement parce qu’elle a l’angle & la pointe aiguë avec laquelle elle semble fendre l’air pour monter à sa Sphère. De sorte que lors que la figure aura cette forme, elle sera tres belle. Et cecy se peut encore observer de deux manières, l’une est, que l’angle de la Pyramide, qui est la partie la plus aiguë tienne le haut, & la basse qui est le plus ample de la Pyramide soit en bas, comme le feu : & alors le bas de la figure, sçavoir les jambes & les draperies doit estre large, & le haut d’icelle ira en retressissant en forme de Piramide, monstrant une espaule, & que l’autre fuye & soit racourcie, faisant tordre le corps, qui en cachera l’une & découvrira & fera relever l’autre. La figure peut encore estre peinte, comme une Pyramide renversée, c’est à dire, qui ait la base en haut & la pointe en bas ; & ainsi les parties superieures de la figure seront larges, monstrant les deux palerons, ou estendant les bras, monstrant une jambe, & cachant l’autre, ou d’autre façon, comme il semblera mieux au sage Peintre. […] le Peintre doit accompagner cette forme Pyramidale, avec la forme serpentée, qui represente la tortuosité d’une coleuvre vivant lors qu’il chemine, qui est la propre forme de la flamme du feu qui ondoye. Cela veut dire que la figure doit representer la forme de la lettre S. droite ou renversée, comme est celle icy .S. [ndr : S renversé] parce qu’alors elle aura sa beauté.

Le terme figure serpentée est expliqué par le biais de l’image de la flamme et de la forme du S. Terme traduit par FIGURA SERPENTINATA dans Lomazzo, 1585, p. 23.Other conceptual field(s)

L’HISTOIRE ET LA FIGURE → figure et corps

1 quotations

Quotation

Of Foreshortening.


The fourth Excellency in Good Drawing is
Foreshortening, which is to take a thing as it appears to our Eye, and not to draw to the full length and proportion of every Part, but to make it shorter, by reason that the full length and bigness is hid from our sight. As if I were to design a Ship standing foreright, there can appear but onely her Fore-part, the rest is hid from our sight, and therefore must not be expressed. […]. Wherefore observe this Rule, that you must always rather imitate the Visible Proportion of things, then the Proper and Natural Proportions before mentioned by Measure ; for the Eye and the Understanding together being  directed by the Prospective Art, ought to be the Guide and Measure to judge of Drawing and Painting. Observe therefore that in all Foreshortenings there must be a Proportion observed according to the judgment of the Eye, that what Limbs do appear may agree in Proportion as well as in Foreshortening.Other conceptual field(s)

L’HISTOIRE ET LA FIGURE → figure et corps
EFFET PICTURAL → perspective

1 quotations

Quotation

{Des Menschen Leib/ vergleichet sich einem Tempel-Bau.} DIe Proportion eines wolgestalten Menschen/ wird verglichen einem schönen wolgebauten Tempel: in welchem/ alle Theile des Baues/ in guter rechter Ordnung und Maß/ wolständig auf einander sich schliessen. Also hat der große Werkmeister/ in Erschaffung des Menschen/ die allergröste Vollkommenheit bewisen/ und dessen Leib mit verwunderlich-schöner Gestaltung an Gliedern/ Maß und Form/ unvergleichlich-zierlich und vollkommen ausgebildet.Other conceptual field(s)

L’HISTOIRE ET LA FIGURE → figure et corps

1 quotations

Quotation

Il est vray, repris-je qu’un sçavant homme peut donner à ses figures par le beau choix de la forme, & l’intelligence des couleurs, plus de beauté & de grace que l’on n’en voit d’ordinaire dans les belles personnes, parce que quelques belles qu’elles soient, elles ne seront jamais si accomplies que le peut estre une figure d’un excellent Peintre. Neanmoins quelque effort que puisse faire ce sçavant homme, il n’y aura point dans ses Tableaux tant de relief qu’on en voit dans le naturel, à cause que la force des couleurs est limitée, & ne peut faire paroistre à la veuë une rondeur pareille à celle que l’on voit dans la Nature.Other conceptual field(s)

L’HISTOIRE ET LA FIGURE → sujet et choix
L’HISTOIRE ET LA FIGURE → figure et corps

1 quotations

Quotation

NAch itzt verstandenen Regeln des Menschen Leibes-proportion, weiter {Von eines Bildes Zier und Wolstand.} zuverfahren; dient zu mercken/ daß die Bilder auch mit benötigtem Wolstande begabet seyn müssen: angesehen/ ohne diese Beobachtung/ von einem verständigem Auge/ keine Gunst zu hoffen: wie täglich an den Unwissenden zu ersehen/ daß ihre Bilder nicht angenehm/ noch gefällig seyn wollen. Welche Ungunst und Misfälligkeit aus den bösen Stellungen und actionen/ die wider die Regeln der Natur und Kunst streiten/ entstehet. { Ein Bild sol in gerader Linie Stehen} Ein gerechtes wolstehendes Bild/ soll von des Halses Kehle ab/ den Leib hinunter / bis auf den Last-tragenden Fuß eine gerade Linie machen. [...]Other conceptual field(s)

L’HISTOIRE ET LA FIGURE → figure et corps
SPECTATEUR → perception et regard

3 quotations

Quotation

Analogie Proportie, oft maet der Lidtmaten eens Menschen Beeldts. Het derde Capittel.
1 Proporty, oft ghelijckmaticheyt puere,
Is (ghelijck Plutarhus verhaelt in reden)
Een schoon heerlijck cieraet in der Natuere,
Dees Proporty in ghebouw oft figuere,
Noemt Vitruvius (als Constigh van zeden)
Een seker over-een-comingh der leden,
Oft eyghenschappen als ghebouws in orden,
Als sy wel beleydt nae der Conste worden.

[D'après NOLDUS 2008, p. 43:] Analogie, proportion ou dimension des parties d’une figure humaine. Le troisième chapitre. 1 La Proportion, ou belle régularité est (comme Plutarque le dit sous ce rapport) une magnifique parure de la Nature. Cette proportion, en architecture ou en figure est appelée par Vitruve (Artiste de nature) « une certaine correspondance entre les parties ou éléments d’une construction bien ordonnée s’ils sont réalisés selon les bons principes de l’Art. »

analogie · proportie


Quotation

Soo namen dan d’oude Meesters dese vijf hoofd-stucken in haere Schilderyen op ’t aller nauste waer. I. Den Historischen inhoud, die veeltijds d’Inventie ofte oock ’t argument ghenaemt wordt. II. De ghelijck-maetigheyd, diemen doorgaens henen de Proportie, symmetrie, analogie, en harmonie noemt. III. De verwe ofte ’t Coleur; en daer in plaghten sy ’t licht en schaduwe, als oock ’t schijnsel en duysternisse naukeurighlick t’ onderscheyden. IV. Het leven; ’t welck in d’Actie en Passie bestaet, ofte (om duydelicker te spreken) in de bequame afbeeldinghe der eyghenschappen die men in de onroerende dingen verneemt, als oock in de levendighe uytdruckinghe der beweghinghen diemen in de roerende dinghen speurt, wanneer deselvighe yet merckelicks doen of lijden. V. De schickinghe, die men ghemeynlick de Dispositie ofte Ordinantie plaght te heeten.

[Suggested translation, Marije Osnabrugge:] As such the old Masters observed these five chief principles very closely in their Paintings. I. The Historical content, that is often called the Invention or also the argument. II. The uniformity, which one commonly calls the Proportion, symmetry, analogy and harmony. III. The colour or the colouring; and in this they tend to carefully distinguish the light and shadow, as well as the sheen and darkness. IV. The life; which exists in the Action and Passion, or (to speak more clearly) in the skilled depiction of the characteristics that one discerns in the unmovable things, as well as in the lively expression of the movements that one perceives in the movable things, when these do or suffer something considerable. V. The arrangement, that one commonly tends to call the Disposition or Ordinance.

In the introduction to the third book, Junius introduces the five main principles (hoofdstukken) that the old masters followed in their work. The second of these principle is ‘gelijkmatigheid’ (uniformity), which can also be called by one of its synonyms: Proportion, Symmetry, Analogy and Harmony. In the second chapter of Book Three the differences between these synonyms are discussed at length in the following chapters. [MO]

proportie · symmetrie · analogie · harmonieOther conceptual field(s)

CONCEPTION DE LA PEINTURE → composition

Quotation

In Vitruvius wordt het woord Symmetria schier overal Commensus gheheeten, dat is een afmetinghe, ofte maetvoeghelickheyd, ofte ghelijck-maetigheydt.

[Suggested translation, Marije Osnabrugge:] In Vitruvius the word Symmetria is almost everywhere called Commensus, that is: measurement, or proportion or uniformity.

Junius mentions that Vitruvius used the term Commensus instead of Symmetria, he then clarifies this term with equivalent words in Dutch: measurement (afmeting), maetvoeghelickheyd (proportion, cfr. WESTSTEIJN 2016, p. 373 for this translation) and uniformity (gelijkmatigheid). Indeed, it is still difficult to translate these terms to English. [MO]

commensus · symmetria · afmetinghe · maetvoeghelickheyd


Quotation

Wat nu de Konst-maetighen proportionele uytdruckinghe der ghevondener stoffe belanght, de selvighe wordt in verscheydene autheuren verscheydenlick ghenaemt; docht voornaemelick wordtse in Philostratus en vele andere schrijvers door de naemen Symmetrie, Analogie ofte Harmonie te verstaen ghegheven; dies heeft oock den jonghen Philostratus dese dry benaeminghen bequaemelick t’saemen ghevoeght. De oude wijse Mannen hebben mijnes dunckens, seght hy {in proemio Iconum}, vele gheschreven van de Symmetrie der Schilder-konste, mids ons eenighe sekere wetten ontrendt d’Analogie vanalle bysondere leden voorstellende, even als of het niet ghenoegh en waere dat de Konstenaers eenigh lichaemelicke beweghinghen bequaemelick nae haer begrijp souden uytdrucken, het en waer saecke dat sich de Harmonie haeres wercks binnen de naturelicke maete besloten hield, want de Nature (wanneerse ons naemelick een rechtsinnighe en welghestelde beweghinge vertoon) en wil gheenssins erkennen het ghene van sijnen eyghenen aard en maete beghint af te swerven. Ghelijck wy dan uyt dese woorden ghenoeghsaemlick verstaen dat de Griecksche naemen van Symmetrie, Analogie, Harmonie even het selvige beteyckenen, soo is het evenwel t’eenemael onseker ende onghewis wat Latijnschen naem dat men daer voor heeft. Het woordt Symmetrie heeft gheenen Latijnschen naem, seght Plinius Lib. XXXIV.nat.hist.Cap.8.. Nochtans schijnt den jonghen Plinius dit woordt uytghedruckt te hebben met den naem Congruentia ofte AEqualitas, dat is, medevoeghlickheyd ofte ghelijckvormigheyd. Indien nu het hoofd ofte eenigh ander deel, het welck van sijne statue afgheruckt is, voorghestelt wierd, seght hy {Lib. II. Epist.5.}, ghy en soudt misschien de medvoeghlickheydt ende ghelijckvormigheyd des gantschen wercks daer uyt soo lichtelick niet konnen afnemen, niet te min soudt ghy daer uyt konnen oordeelen of die ghedeelte in sich selven aerdigh ghenoeg is.

[Suggested translation, Marije Osnabrugge:] What the Artificial proportional expression of the found material is concerned, it is called differently by different writers; but mainly it is described by the name Symmetry, Analogy or Harmony in Philostratus and many other writers; as such the young Philostratus has also capably connected these three terms. In my opinion the old wise Men, he says {…}, have written a lot about the Symmetrie of the Art of Painting, by proposing us some certain laws regarding the Analogy of the separate members, as if it were not enough that the Artists would express some movements of the body capably after their understanding, it was then necessary that the Harmony of their work would stay within the natural size, because Nature (namely when it shows us a rightful and well-composed movement) does not want to recognize at all that which is starting to stray from its own character and size. Just as we understand from these words that the Greek terms Symmetry, Analogy and Harmony more or less mean the same, as such it is likewise uncertain and unclear which Latin term is used for it. The word Symmetry, says Plinius Lib. XXXIV. nat.hist. cap. 8. Nevertheless the young Plinius appears to have expressed this word with the term Congruentia or AEqualitas, that is correspondence or uniformity. If the head or any other member, which is torn off a statue, is depicted, he says {…}, you would perhaps not easily deduct the correspondence or uniformity of the whole work, nevertheless you would be able to judge from it whether the part itself is good enough.

Junius extensively discusses the different terms that are used to describe the aspect of proportion in a painting. This paragraph serves as the introduction for further exploration of the different terms, although some of them are only mentioned in this citation. The terms that are mentioned are: symmetry (symmetrie), analogy (analogie), harmony (harmonie), Congruentia, Aequalitas, medevoeghlickheyd and uniformity (gelijkvormigheid). Junius mentions the Greek origins of the first three terms and suggests that Congruentia and Aequalitas might be their Latin equivalents, as suggested by Pliny jr. The two Dutch terms are Junius’ own invention. This citation is of interest, as it shows Junius’ search for and understanding of artistic terms. In the Latin edition, Junius uses the Greek term for harmony: 'αρμονια. [MO]

symmetrie · analogie · harmonie · congruentia · aequalitas · medevoeghlickheyd


1 quotations

Quotation

[…] de waarschynlykheid eene der voornaamste zaaken is, welke een verstandig Meester dient en betracht in zyne verbeeldingen waar te neemen […] Om deze waarschynlykheid, buiten andere noodzaakelykheden die wy reedts op hunne plaats hebben verhandeld, te bekomen, is het niet ongerymd, dat de voornaamste Personaadjen hunne eigene en kennelyke gestaltens, wezens en koleuren, van het begin tot het einde des werks, behouden. Door de gestaltens, moet men verstaan de ligchaamelyke proportie. De wezens zyn de kennelyke trekken des aangezichts, welke, na de maaten der menschelyke jaaren, van tyd tot tyd veranderen; zynde eerstelyk jong; ten tweden, vorwassen; ten derden, bedaard; en eindelyk, oud. Door de koleuren verstaan wy de Coloriet […]

[D'après DE LAIRESSE 1787, p. 273:] […] la vraisemblance est une des choses que le peintre doit principalement observer dans toutes ses productions […] Pour parvenir à cette vraisemblance, il est nécessaire que les principaux personnages d’un ouvrage conservent leur conformation, leur physionomie & leurs couleurs caractéristiques. Rajout : Par conformation j’entends les proportions du corps. Par physionomie, je veux dire les traits du visage qui changent avec l’âge […]. Par couleur, il faut comprendre le colorisOther conceptual field(s)

L’HISTOIRE ET LA FIGURE → figure et corps
L’HISTOIRE ET LA FIGURE → action et attitude

2 quotations

Quotation

15. [ndr: Regel] In beobachtung der nötigen Proportion des Leibs und der Gliedmaßen des Menschen/ auch der Thiere/ ist das Hauptstuck/ daß die Gliedmaßen wol auf einander correspondiren/ und nicht ungleich/ auch nach erforderung des sexûs, zu stehen kommen.


Quotation

17. [ndr: Regel] Unter den lobwürdigen und wunderbaren Dingen der Natur/ ist auch dieses/ daß in einer specie unterschiedliche Formen begriffen/ welche niemals einander just und in allen gleich sind. Dahero soll der Nachfolger der Natur/ die Gliedmassen gnau und wol beobachten.


1 quotations

Quotation

ARISTE.
Monsieur, je suis tout preparé à vous entendre raisonner sur cette matiere tant qu’il vous plaira, puisque je sçay qu’elle n’est en partie fondée que sur des divers Gousts ou opinions.
LE PEINTRE.
Comme, Monsieur, a fort bien dit, que la belle proportion des figures humaines, autrement leur beauté, n’est point encore définie, & qu’ainsi tout ce que l’on en peut dire, n’est encore jusques à present que de pure opinion ou goust
 ; neantmoins avec sa permission, je ne laisseray pas d’avancer ; que nombre de personnes de sens, pourroient plûtost donner leur voix à la representation du corps d’un homme nud ou d’une femme, dont on en auroit recherché les proportions telles que je diray, que d’un autre tout contraire.

opinionOther conceptual field(s)

MANIÈRE ET STYLE → le faire et la main
L’ARTISTE → qualités

1 quotations

Quotation

Such is the Importance and Vertue of Proportion, that nothing can any way satisfie the Eye without the help thereof : So that whatsoever worketh any Pleasure or Delight in us, doth therefore content us ; because the Grace of Proportion consisting in the measure of the Parts, appeareth therein ; Wherefore all the Inventions of Men carry with them so much the more Grace and Beautie, by how much the more Ingeniously they are proportioned, whence Vitruvius saith, That whosoever will proceed in his Works with Judgment, must needs be acquainted with the Nature and Force of Proportion ; which being well and kindly understood, will make him not only an excellent Judge of ancient and late Workmen, but also an Inventor and Performer of Rare and Excellent Matters himself.Other conceptual field(s)

CONCEPTS ESTHETIQUES → beauté, grâce et perfection

1 quotations

Quotation

[…] je n’ignore pas que dans la Peinture les choses se rendent fort voyantes en deux façons, par la grandeur & par la couleur ; car bien qu’une tâche noire se rende fort visible sur le blanc, les deux couleurs estant entierement differentes, neantmoins si la quantité Geometrique n’y est jointe, l’on aura peine d’en faire le discernement, […] si bien que pour la rendre visible, il faut la grandeur & la couleur […]


1 quotations

Quotation

Men moet de Schilder-Konst niet vergeten aan te merken datter driederley Proportien in agt te nemen zijn, die hoeveelse van malkander mogten verschillen, nochtans alle binnen de Palen der mogelijkheyd moeten gehouden werden. Daar is onses agtens een Natuurlijke en Maatredige Proportie; tot welke de Proportie des Welstaans, en de Bevalligheyd moet bygevoegd werden. En soo langh de Mensch beelden na een van dese dry Geslagten, of na alle dry te gelijk verstandelijk geleeft werden, sullense buyten Berisping zijn. De twee eerste staan altijd vast; en tot de laatste neemtmen alleen sijn toevlugt, wanneer de Natuurlijke Wet-maat ophoud, of ons dregd te verlaten, dat is, wanneerse in sekere Verkiesing soodanigen gratie noch verscheyde aardige Verkrampingen niet kan toelaten, als de noodsaak en welstand, van een sonderlinge Actie ons afvorderd; In welke gevallen men sich dikmaal belemmerd en bedrayt vind; {Wanneer en hoe de dryderley Proportien geoeffend werden.} Om genoeg te laten blijken datmen de Maatredige Proportie den Bons verlaat, moetmen ’t gebrek van dien so veel sien te bedekken datmen ten minsten d’ontbeering niet ligt ontwaar werd: of soo een verstandig Oog dat ontdekken kan; soo moet de Welgeschiktheyd en Welbedagte Actie soo Deugdsaam zijn, datse den Beschouwer geheel kan innemen, en verpligten die eer te prijsen dan te veragten. Want een verstandig Mensch kan seer ligt afsien, waar en in welke geval of noodsaak, men de Schilderkundige Vryheyd, heeft weten tot sijn voordeel aan te grijpen of waar het verstand heeft stil gestaan.

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] One should not neglect to mention regarding the Art of Painting that there are three types of Proportion to take into account, which – no matter how much they may differ from eachother – nevertheless must all be considered to fall within the possibility. We believe there is a Natural and Mathematical Proportion; to which the Proportion of Harmony and the Gracefulness should be added. And as long as the Human Figures occur judiciously according to one of these three Types or to all three simultaneously, they will be without Reprimand. The first two are fixed; and one may only resort to the latter, when the Natural Law of Mesure seizes to exist or threatens to leave us, that is, when she cannot allow such grace nor different nice Contortions in a certain Decision, if the necessity and harmony of a special Action demands from us; In which cases one often finds himself impeded and obstructed; {When and how the three sorts of Proportion should be practiced.} To show sufficiently that one leaves the Mathematical Proportion, one should attempt to hide the flaws of it as much as possible so that at least the deprivation is not easily recognized: or so that a wise Eye can discover it; as such the well-composed and well-invented Action are so virtuous, that they can conquer the Spectator completely, and oblige him to praise it rather than to despise it. Since a sensible Man can easily understand, where and in which case or necessity one has managed to use the painterly Freedom to his advantage or where the mind did not function.

bevalligheidOther conceptual field(s)

CONCEPTS ESTHETIQUES → convenance, bienséance

4 quotations

Quotation

Soo namen dan d’oude Meesters dese vijf hoofd-stucken in haere Schilderyen op ’t aller nauste waer. I. Den Historischen inhoud, die veeltijds d’Inventie ofte oock ’t argument ghenaemt wordt. II. De ghelijck-maetigheyd, diemen doorgaens henen de Proportie, symmetrie, analogie, en harmonie noemt. III. De verwe ofte ’t Coleur; en daer in plaghten sy ’t licht en schaduwe, als oock ’t schijnsel en duysternisse naukeurighlick t’ onderscheyden. IV. Het leven; ’t welck in d’Actie en Passie bestaet, ofte (om duydelicker te spreken) in de bequame afbeeldinghe der eyghenschappen die men in de onroerende dingen verneemt, als oock in de levendighe uytdruckinghe der beweghinghen diemen in de roerende dinghen speurt, wanneer deselvighe yet merckelicks doen of lijden. V. De schickinghe, die men ghemeynlick de Dispositie ofte Ordinantie plaght te heeten.

[Suggested translation, Marije Osnabrugge:] As such the old Masters observed these five chief principles very closely in their Paintings. I. The Historical content, that is often called the Invention or also the argument. II. The uniformity, which one commonly calls the Proportion, symmetry, analogy and harmony. III. The colour or the colouring; and in this they tend to carefully distinguish the light and shadow, as well as the sheen and darkness. IV. The life; which exists in the Action and Passion, or (to speak more clearly) in the skilled depiction of the characteristics that one discerns in the unmovable things, as well as in the lively expression of the movements that one perceives in the movable things, when these do or suffer something considerable. V. The arrangement, that one commonly tends to call the Disposition or Ordinance.

In the introduction to the third book, Junius introduces the five main principles (hoofdstukken) that the old masters followed in their work. The second of these principle is ‘gelijkmatigheid’ (uniformity), which can also be called by one of its synonyms: Proportion, Symmetry, Analogy and Harmony. In the second chapter of Book Three the differences between these synonyms are discussed at length in the following chapters. [MO]

gelijkmatigheid · proportie · symmetrie · analogieOther conceptual field(s)

CONCEPTION DE LA PEINTURE → composition

Quotation

Wat nu de Konst-maetighen proportionele uytdruckinghe der ghevondener stoffe belanght, de selvighe wordt in verscheydene autheuren verscheydenlick ghenaemt; docht voornaemelick wordtse in Philostratus en vele andere schrijvers door de naemen Symmetrie, Analogie ofte Harmonie te verstaen ghegheven; dies heeft oock den jonghen Philostratus dese dry benaeminghen bequaemelick t’saemen ghevoeght. De oude wijse Mannen hebben mijnes dunckens, seght hy {in proemio Iconum}, vele gheschreven van de Symmetrie der Schilder-konste, mids ons eenighe sekere wetten ontrendt d’Analogie vanalle bysondere leden voorstellende, even als of het niet ghenoegh en waere dat de Konstenaers eenigh lichaemelicke beweghinghen bequaemelick nae haer begrijp souden uytdrucken, het en waer saecke dat sich de Harmonie haeres wercks binnen de naturelicke maete besloten hield, want de Nature (wanneerse ons naemelick een rechtsinnighe en welghestelde beweghinge vertoon) en wil gheenssins erkennen het ghene van sijnen eyghenen aard en maete beghint af te swerven. Ghelijck wy dan uyt dese woorden ghenoeghsaemlick verstaen dat de Griecksche naemen van Symmetrie, Analogie, Harmonie even het selvige beteyckenen, soo is het evenwel t’eenemael onseker ende onghewis wat Latijnschen naem dat men daer voor heeft. Het woordt Symmetrie heeft gheenen Latijnschen naem, seght Plinius Lib. XXXIV.nat.hist.Cap.8.. Nochtans schijnt den jonghen Plinius dit woordt uytghedruckt te hebben met den naem Congruentia ofte AEqualitas, dat is, medevoeghlickheyd ofte ghelijckvormigheyd. Indien nu het hoofd ofte eenigh ander deel, het welck van sijne statue afgheruckt is, voorghestelt wierd, seght hy {Lib. II. Epist.5.}, ghy en soudt misschien de medvoeghlickheydt ende ghelijckvormigheyd des gantschen wercks daer uyt soo lichtelick niet konnen afnemen, niet te min soudt ghy daer uyt konnen oordeelen of die ghedeelte in sich selven aerdigh ghenoeg is.

[Suggested translation, Marije Osnabrugge:] What the Artificial proportional expression of the found material is concerned, it is called differently by different writers; but mainly it is described by the name Symmetry, Analogy or Harmony in Philostratus and many other writers; as such the young Philostratus has also capably connected these three terms. In my opinion the old wise Men, he says {…}, have written a lot about the Symmetrie of the Art of Painting, by proposing us some certain laws regarding the Analogy of the separate members, as if it were not enough that the Artists would express some movements of the body capably after their understanding, it was then necessary that the Harmony of their work would stay within the natural size, because Nature (namely when it shows us a rightful and well-composed movement) does not want to recognize at all that which is starting to stray from its own character and size. Just as we understand from these words that the Greek terms Symmetry, Analogy and Harmony more or less mean the same, as such it is likewise uncertain and unclear which Latin term is used for it. The word Symmetry, says Plinius Lib. XXXIV. nat.hist. cap. 8. Nevertheless the young Plinius appears to have expressed this word with the term Congruentia or AEqualitas, that is correspondence or uniformity. If the head or any other member, which is torn off a statue, is depicted, he says {…}, you would perhaps not easily deduct the correspondence or uniformity of the whole work, nevertheless you would be able to judge from it whether the part itself is good enough.

Junius extensively discusses the different terms that are used to describe the aspect of proportion in a painting. This paragraph serves as the introduction for further exploration of the different terms, although some of them are only mentioned in this citation. The terms that are mentioned are: symmetry (symmetrie), analogy (analogie), harmony (harmonie), Congruentia, Aequalitas, medevoeghlickheyd and uniformity (gelijkvormigheid). Junius mentions the Greek origins of the first three terms and suggests that Congruentia and Aequalitas might be their Latin equivalents, as suggested by Pliny jr. The two Dutch terms are Junius’ own invention. This citation is of interest, as it shows Junius’ search for and understanding of artistic terms. In the Latin edition, Junius uses the Greek term for harmony: 'αρμονια. [MO]

congruentia · aequalitas · medevoeghlickheyd · gelijckvormigheyd · symmetrie · analogie


Quotation

Wat het woord Analogie belanght, eenighe hebben ’t woord analogie, seght A. Gellius {Noct. Attic. Lib. ii. Cap.24.}, in ’t Latijn Proportie ghenaemt. Soo schijnt oock den gheleerden Quintilianus de selvighe benaeminghe niet quaed te vinden; die ’t woord Analogie nu onlanghs uyt het Griecksch in ’t Latijn hebben overgeset, seght hy {Lib. L. orat. instit. Cap.6.}, noemen ’t een Proportie. (...) Ten eynde dan dat wy ons selven niet al te langhe met een al te sinnelicke oversettinghe van dese dry woorden souden bekommeren, soo sullen wy ’t hier by laeten blijven, dit maer alleenlick daer by voeghende, dat de Schilder-konstenaers dese woorden Analogie ende Harmonie schijnen ontleent te hebben van die Proportie dewelcke by de Tel-konstenaers en de Singh-konstenaers wordt waerghenomen; want dese Analogie ofte Proportie en is anders niet dan een sekere ghetal-wet, nae welckers voorschrift de Konstenaers alle haere wercken aenstellen.

[Suggested translation, Marije Osnabrugge:] What the word Analogy is concerned, some have called the word analogy Proportion in Latin, says A. Gellius {…}, As such the learned Quintilianus does not appear to find this term wrong; those who have recently translated the term Analogy from the Greek to the Latin, he says {…}, call it a Proportion. (…) In order for us not to busy ourselves too long with a reasonable translation of these three words, as such we will leave it to this, only adding to it, that the Painters appear to have borrowed these terms Analogy and Harmony from the Proportion that is observed by the Math-artists [NDR: mathematicians] and the Sing-artists [NDR: singers]; since this Analogy or Proportion is nothing else but a certain law of numbers, after whose instruction the Artists set all their works.

In continuing the discussion about the terminology regarding the principle of proportion, Junius states that analogy (analogie) is often translated as proportion (proportie) by Latin authors. He goes on to explain that analogy, proportion and harmony (harmonie) are closely related to mathematics and music and that it boils down to a law of numbers. In the Latin edition (1637), Junius only uses the Greek term: 'αρμονια. [MO]

analogie · proportie


Quotation

Dewijl het dan vast gaet dat de waere schoonheyd der naturelicker lichaemen maer alleen in de ghevoeghlicheydt deser Harmonie te vinden is, soo volght het oock daer uyt onwedersprekelick, dat de rechte naeboetsinghe deser lichamen voornamelick in het waernemen deser Harmonie gheleghen is. Alle ghedeelten van een stock-beeld behooren schoon te sijn seght Socrates apud Stobaeum Serm. I. wy en staen in de Colossische wercken niet soo seer op de aerdighe netticheyt van elck bysonder ghedeelte, of wy plaghten vele meer op de schoonheyd van ’t gheheele maecksel te letten, seght Strabo Lib. I. Geogr. Die naeboetsinghen worden voor d’allerspottlickste ghehouden, seght Galenus {Lib. i. de Usu partium corporis humani}, de welcke de ghelijckenisse diese in vele ghedeelten waernemen, in de voornaemste versuymen. Parrhasius, Polycletus, en Asclepiodorus sijn d’eerste en voornaemste grondleggers ende onderhouders deser Symmetrie gheweest. Parrhasius was den eersten die de Schilder-konst haere behoorlicke Symmetrie ghegheven heeft. Plin. XXXV.10. Polycletus nam de Symmetrie op het aller naerstighste waer. Plin XXXIV. 8. Asclepiodorus gingh soo meesterlick met sijne stucken te werck, seght den selvighen Plinius {Lib. XXXV. Cap. 10.}, dat sich Apelles grootlicks plaght te verwonderen over de Symmetrie die hy daer in ghebruyckte.

[Suggested translation, Marije Osnabrugge:] While it is certain that the true beauty of the natural bodies can only be found in the propriety of this Harmony, as such it follows undeniably from this as well, that the true imitation of these bodies consists mainly in the observation of this Harmony. All parts of a statue have to be beautiful says Socrates apud Stobaeum Serm. I. we do not insist so much on the nice neatness of each separate part in the Colossal works, but we tend to pay much more attention to the beauty of the whole production, says Strabo Lib. I. Geogr. Those imitations are thought to be the most ridiculous, says Galenus {…, that generally neglect the resemblance that they observe in many parts. Parrhaisus, Polycletus and Asclepiodorus have been the first and principal founders and observers of this Symmetry. Parrhaisus was the first who gave the Art of Painting its appropriate Symmetry. Plin. XXXV.10. Polycletus observed the Symmetry very dilligently. Plin XXXIV.8. Asclepiodorus approached his work so masterfully, says the same Plinius {…}, that Apelles used to be greatly amazed about the Symmetry that he applied in it.

symmetrie


2 quotations

Quotation

La Proportion n’est autre chose qu’une consonance & correspondance des mesures que les parties ont entr’elles & avec le tout en chaque ouvrage qui se fait […] c’est elle qui satisfait tellement le jugement, estant bien entenduë, que non seulement elle nous apprend d’elle mesme à faire ce que nous voulons, mais encore à connoistre la beauté des statuës & des figures tant antiques que modernes, sans laquelle le Peintre, outre qu’il est indigne de tel nom, est comme un qui croit de se soustenir sur l’eau & se submerge. Par qu’après tout, il n’est pas possible de former aucune chose qui ait en elle consonance & harmonie sans la proportion & la mesure des parties, nombrées & comprises par raison. […] ceux qui ne connoissant pas la vertu de la proportion, ne cherchent pas autre chose que cette maudite superficie de couleurs vagues, faite à leur mode, & ainsi vont tous les jours barbouillant tant de toiles & de murailles en tous lieux […].

Terme traduit par ARMONIA dans Lomazzo, 1585, p. 35.

consonnanceOther conceptual field(s)

Quotation

Il est raisonnable que suivant l'ordre des anciens Grecs, ce Corps, des proportions & harmonies duquel je pretens traiter particulierement, soit fait à la ressemblance & proportion de tout autre corps artificiel qui soit le plus beau de la Nature, & auquel soient comprises toutes les proportions & harmonies artificielles, tant grandes que petites. […] Et c'est la raison pour laquelle j’ay voulu poser ce Corps devant les autres, puis qu’il est le fondement qui les contient toutes. Cette figure donc est premierement divisée en dix faces ou parties.

Terme traduit par ARMONIA dans Lomazzo, 1585, p. 40.Other conceptual field(s)

CONCEPTS ESTHETIQUES → beauté, grâce et perfection

1 quotations

Quotation

Chap. V, Directions for Drawing the Body of Man or Woman.
SECT. I.
General Rules for Drawing the Face.
In Drawing the Face, observe its motion whether forward, upward, downward, or sideways, by your Eye ; touch lightly the features where the Eyes, Nose, Mouth, and Chin should stand, and then go over them more perfectly. The Circle, Squares, and Triangles that are used in a Face, serve to guide your judgment where to place the several features.
Observe dilligently the principal Muscles of a Face, these appear most in an aged man or womans face.
[…].
A smiling countenance is discerned by the Mouth, when the corners of the Mouth turn up a little.
A frowning countenance is discerned in the Fore-head, Eye-brows, bending and somewhat wrinkling about the top of the Nose,
&c.


SECT. II.
To draw a fore-right Face.
Make the form of a perfect Oval divided into three equal parts by two Lines ; […].


SECT. III.
To draw an Up-right Head.
Which is made with three Lines equal every way, either upwards, downwards, higher or lower ; and that must be divided as the former into three equal parts, as in the Example.


SECT. IV. Of the inclining and Fore-shortned Face.
This is plainly seen by the Lines, how they concord together, and you may with facility draw in their proper places, the Nose, Mouth, and other parts with a little practice, and observing diligently the Example following.
In these Forms you must be very perfect, it being a Rule that in most Faces you may have occasion to make use of : for of all the parts of Mans body the Face is the most difficult. But having got the Proportions with their Measures, you will be able (which way soever a Face turns) to form it out, whatever proportion your Face is, you are to imitate, so must your out-stroke be formed, whether long, round, fat, or lean.
Because presidents are most useful, I have here thought good to give you the forms of several Eyes more at large, by which you may with more ease know the truth of their Proportions.
As also Ears, which are exactly to be known ; and then the forms of several Noses and Mouths ; all which are taken from eminent Masters, as
Palma and others. [In the following Page.]Other conceptual field(s)

L’HISTOIRE ET LA FIGURE → figure et corps

1 quotations

Quotation

Observe (as you proceed downwards) to place all the Muscles in their right and proper places according to Nature, as you judiciously may observe in the Life, there being no certain Rules for placing and drawing the Muscles in their proper places Therefore ’tis extremely Advantageous to draw very much after the Life, and after good Prints of Anatomy, and those Statues aforementioned, and Anatomies of Plaster of Paris, which is the onely way to arrive at the perfection of Drawing a Naked Figure well ; without which never expect to be a good History Painter. Indeed a History Painter ought to understand all things, because he is to represent all things : he must be naturally a Quick, Free, Good Inventor and Designer, as also to know well how to order and Stell his Figures after that manner (if many in one Piece) that they may not seem to be Crowded, or to fall Offensive, but to order them Gracefully on the Fore Ground especially, and the rest of the Figures to decline and lessen proportionably, both in Heighth and Strength by degrees at their several distances. And a History Painter must of necessity understand Perspective, Architecture, Geometry, Anatomy, Arithmetick, &c. and not onely the true Shape of Mans Body, but of all other Creatures whatsoever, and all other Shapes and Forms that are in the World.Other conceptual field(s)

GENRES PICTURAUX → peinture d’histoire
L’ARTISTE → qualités

2 quotations

Quotation

Cela paroît d’abord fort aisé : car puisque toute la perfection de l’Art consiste à bien imiter la nature, il semble qu’il ne faille point consulter d’autre Maistre, & qu’on n’ait qu’à travailler d’aprés les modelles vivans ; toutefois si l’on veut approfondir la chose, on verra qu’il ne se trouve que peu ou point d’hommes dont toutes les parties soient dans leur juste proportion sans aucun défaut. Il faut donc choisir ce qu’il y a de beau dans chacun, & ne prendre que ce qu’on nomme communément la belle nature. Mais qui osera presumer d’avoir le discernement assez juste pour ne se point tromper dans un tel choix ?Other conceptual field(s)

CONCEPTS ESTHETIQUES → nature, imitation et vrai

Quotation

On peut avancer hardiment qu’ils [n.d.r. les sculpteurs antiques] ont en quelque sorte surpassé la nature ; car bien qu’il soit vray de dire qu’ils n’ont fait veritablement que l’imiter cela s’entend pour chaque partie en particulier, mais jamais pour le tout ensemble, & il ne s’est point trouvé d’homme aussi parfait en toutes ses parties que le sont quelques-unes de leurs Figures. Ils [n.d.r. les sculpteurs antiques] ont imité les bras de l’un, les jambes de l’autre, ramassant ainsi dans une seule Figure toutes les beautez qui pouvoient convenir au sujet qu’ils representoient, comme nous voyons qu’ils ont rassemblé dans l’Hercule tous les traits qui marquent la force, & dans la Venus toute la délicatesse & toutes les graces qui peuvent former une beauté achevée.Other conceptual field(s)

CONCEPTS ESTHETIQUES → nature, imitation et vrai

2 quotations

Quotation

La proportion que nous cherchons consiste dans la juste longueur, & grosseur des Membres, & dans le degré naturel de leur mouvement. Pour aprendre le premier, nous nous servons des observations de plusieurs Auteurs qui en ont écrit, ou de nôtre Etude particuliere, en mesurant les Figures antiques qui sont estimées les plus belles, savoir le Laocon, l’Hercule des Farneze, l’Apollon, le Gladiateur, l’Antinoüs, les Enfans de Niobe, la Venus de Médicis, & quelques autres qui sont de la main des plus habiles Grecs. Ceux qui vont étudier à Rome les voïent en marbre : mais on en peut tirer le méme avantage à Paris où elles sont jetées en Plâtre, & par tout ailleurs où il seroit aisé de les faire porter.
Pour ce qui est des regles du mouvement, & des atitudes naturelles, il y a plusieurs observations, qui ont été faites par des Peintres : mais qui dependent du jugement, & de l’œil : de sorte que le plus seur moïen, c’est de les étudier aprés les modele vivant. C’est n’est pas que les longueurs & largeurs ne dependent aussi du jugement & de l’œil de celuy qui dessine ou qui peint : mais il est bon d’en avoir quelques regles, qu’on peut avoir apris des autres, ou par ses propres lumieres.Other conceptual field(s)

L’ARTISTE → qualités
L’ARTISTE → règles et préceptes

Quotation

Are. La proportion etant donc le principal fondement du dessein, celui la y fera le plus pour faire un corps parfait qui l’observera le mieux. Or pour faire un corps parfait, outre l’imitation ordinaire de la nature, & la necessité de s’attacher aussi aux anciens, il faut savoir que cette imitation doit se faire avec un bon jugement, de crainte qu’en croiant imiter les bonnes parties, nous n’imitions les mauvaises. Come il est arrivé à certain peintre, qui voiant que les anciens le plus souvent faisoient leurs figures fines & deliées, s’attacha tellement à cette coutume, qui etoit bonne, qu’il la fit devenir defectueuse. D’autres se sont attachés à faire, sur tout aux têtes des femmes, un long cou ; & ceci pour avoir remarqué, que la plus part des figures des femmes Romaines, dans l’antique avoient le cou long, parceque ceux qui sont courts n’ont point de grace, mais ceux la aiant donné dans le trop, ce qui devroit etre un agrêment, est devenu tout le contraire.Other conceptual field(s)

PEINTURE, TABLEAU, IMAGE → définition du dessin
CONCEPTS ESTHETIQUES → beauté, grâce et perfection
CONCEPTS ESTHETIQUES → nature, imitation et vrai
CONCEPTS ESTHETIQUES → antique
L’ARTISTE → qualités

1 quotations

Quotation

Je ne crois pas qu’il soit besoin icy de m’étendre sur la necessité qu’ont tous les dessignateurs de connoistre parfaitement les proportions ; on sçait assez que pour peu qu’ils se dispensent de les observer exactement, ils ne font que des figures estropiées & monstrueuses.
Tout le monde convient de ce principe à le regarder en general, mais chacun le met en pratique differemment pour la justesse & pour la noblesse des proportions, sur lesquelles, comme les avis sont souvent partagez, il s’agit d’établir un Juge à qui l’on s’en puisse rapporter avec sureté.


1 quotations

Quotation

Wy vinden te Romen en elders blijken genoeg, dat'er een konstige kennis der maetschiklijkheit geweest is. En of wy schoon tot haere onfeylbaere kennis niet en geraken, zoo zal nochtans ons oog keurlijk worden, in 't vermijden der wanstalticheden, die gemeenlijk deur 't naevolgen van de gemeene natuer worden voortgebracht, zoo wy op de waere maetschiklijkheyt beginnen te verlekkeren.

[BLANC J, 2006, p. 138-139] Nous trouvons, à Rome et ailleurs, assez de preuves de l'existence de cette habile connaissance des proportions. Et si nous ne parvenons pas à la connaissance [ndr: des anciens], notre oeil gagnera toutefois en précision, afin d'éviter les laideurs habituellement produites par l'imitation de la nature ordinaire, si nous commençons ainsi à prendre goût aux vraies proportions.Other conceptual field(s)

CONCEPTS ESTHETIQUES → antique
CONCEPTS ESTHETIQUES → nature, imitation et vrai

1 quotations

1 quotations

Quotation

De Leden-stemming en Proportie-Maat, is by d’Antike Konstenaren altijt in groote waarde gehouden; en hebben in verscheyde Voor-beelden blijk gegeven, datse die grondigh verstonden. Telekles en Theodorus, maakten yder de helft van het Beeld van Apollo Pythius, d’een was in ’t Eyland Samos, en d’ander was te Ephesen. En nochtans pasten bey dese stukken soo wel tot makander, dat men niet anders souw geoordeeld hebben, of het Beeld was uyt de hand van eenen Meester gekomen. ’t Geen hun waarlijk sonder d’aldernaauwkeurigste kennis der Proportie, onmogelijk sou geweest hebben.
d’Algemeene Proportie van een Schoon Mensch-beeld kan onses agtens kort, en met weynig omslag voorgesteld werden; en het is niet geheel noodig soo veel arbeyds, soo veel Modellen en soo veel seggens, als sommige wel gedaan hebben, over hoop te halen: die doch met al haar verscheyde Voor-beelden, meer dan de helft te veel, en op het duysentste deel, niet genoeg en hebben gedaan. Want soo men in de Mensch-kundige Proportie onderneemd, meer als eenige weynige regels, van de algemeene regtschapenheyd der Menschen genoemen, te stellen, soo salmen sich tot een oneyndig getal Voor-beelden verpligt vinden; en soo doende geduurigh te veel, en t’elckens te weynigh doen. Met moet voornamelijk in dese Oeffening aanmerken, dat de nette Proportie-regel niet voegsamer kan ondersogt werden, dan in een Beeld, dat in een Simpele, dat is, in een Enkele en eenvoudige regt opstaande stand, buyten alle werking of actie, geplant is.

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] The division of the limbs and the mesure of Proportion have always been held in great value by the Ancient Artists; and they have shown in several Examples, that they understood them well. Telekles and Theodorus both produced half of the Statue of Apollo Pythius, one was on the Island Samos, the other in Ephesos. And yet both these parts fit so well together, that one could not have judged differently than that the Statue was from the hand of one Master. Which would have been impossible to them without the most thorough knowledge of Proportion. The General Proportion of a Beautiful Human figure can be explained quickly and without much elaboration; and it is unnecessary to come up with that much work, that many Models and so many words, as some have done: who yet, with all their different Examples have done more than half too much and not enough on the per mille [ndr: i.e. the smallest parts]. Because as one sets out to form more than just a few rules in the Human Proportion of the general uprightness of Man, one will be obligated to [ndr: create] an endless number of Examples; and as such will repeatedly do too much and often too little. For this Practice one should most of all notice that the proper rule of Proportion cannot be investigated more appropriately, than in a Figure, that is placed in a Simple, i.e. a Single and uncomplicated upright position, exempt of any movement or action.

TELEKLES, Apollo Pythius, antique sculpture (dans GOEREE 1682, p. 43-44)
THEODOROS, Apollo Pythius, antique sculpture (dans GOEREE 1682, p. 43-44)

Goeree uses the terms ‘ledenstemming’ and ‘proportie-maat’ next to eachother, suggesting a distinction between the two terms which does not become apparent in this extract. I have tentatively translated the term as division of the limbs. [MO]Other conceptual field(s)

L’HISTOIRE ET LA FIGURE → figure et corps

1 quotations

Quotation

Das II. Capitel.Darinn die Kunst-Regeln/ nebenst behöriger Proportion menschlichen Leibes/ und dessen Glieder/ wie sie in der Mahlerey zu beobachten/ gezeiget werden, p. 13

Auf diese Maß hab ich die meiste Antiche Statuen auch die beste Moderne, oder heuttägige befunden. Womit Vitruvius übereinstimmet/ nemlich daß so weit der Mensch mit in der qvart ausgestreckten beyden Armen Klafftern oder reichen kan/ also lang auch seine Gestalt seyn werde. Der niemals-gnug-gepriesene Albrecht Dürrer/ welcher alle vor ihme gewesne Teutsche in allen Stücken überstiegen/ theilte des Menschen Leib (in seinem grossen Werck) noch kleiner/ und gar mit Daumen und Minuten also viel aus/ daß ich glaube/ er habe solche Theilung mehr den Bildhauern/als den Mahlern/ vermeinet. […]Other conceptual field(s)

L’HISTOIRE ET LA FIGURE → figure et corps

1 quotations

Quotation

Want indien zulk een meester, als Titiaen, zoo begaeft in de natuur en 't leven te volgen, deur de Teykenkonst geholpen waer geweest, en zijn grooten geest en levende handeling op de studie gesteunt hadde, hy waer alles te boven gekomen. Laet nu dit oordeel vry wat eenzijdich zijn; want de Teykenkonst wort hier niet genomen voor wel het leeven te volgen, maer voor altijts het schoonste te verbeelden, gelijk Agnolo in zijn grooten Laetsten dach wel betoont heeft, daer hy zijne beelden met een grootse maniere, en in schoone gestaltenissen, voeglijk aen d'opstanding, heeft voortgebracht.

[BLANC J, 2006, p. 287] Si un maître tel que Titien, si doué dans l'imitation de la nature et sur le vif, avait en effet été bien aidé par l'art du dessin, et s'il avait soutenu son grand esprit et son vif tour de main par l'étude, il aurait surpassé tout le monde. Mais laissons à ce jugement sa partialité : l'art du dessin n'est pas ici défini comme la façon de bien imiter sur le vif mais comme la façon de représenter toujours le plus beau, comme Michel-Ange l'a bien montré dans son grand Jugement dernier, où il a fait des figures d'une très grande manière et de belles formes convenant à la résurrection des corps.Other conceptual field(s)

CONCEPTS ESTHETIQUES → nature, imitation et vrai
L’HISTOIRE ET LA FIGURE → figure et corps

2 quotations

Quotation

Wy besluiten dan dat de welschaepentheyt des lichaems bestaet, in een zeekere Simmetrie, die des zelfs deelen onderling, en met het geheel hebben. Want een lichaem, dat dus over al zijn gedeeltens schoon is, overtreft ver de schoonheyt van eenigh uitmuntend deel.

[BLANC J, 2006, p. 137] La conformité du corps humain consiste en une sûre symetrie que ses parties ont entre elles et avec le tout. Un corps beau de cette façon, en toutes ses parties, surpasse en effet de loin la beauté de quelque excellente partie.Other conceptual field(s)

L’HISTOIRE ET LA FIGURE → figure et corps

Quotation

{Wat een Schilder maer, in de konst der ontleeding, behoeft en ook behoort te weten.}
MAer eer wy tot de byzondere meetingen eens menschlijken lichaems toetreen, zoo laet ons eerst dit heerlijk beelt Gods eens ontleeden. De maetschiklijkheit zal veel lichter zijn om te begrijpen, als men de byzonderheden, waer toe menze gebruiken wil, eerst kent. De Ontleeding kunde laet ik de heelmeesters en geneesheeren, maer mijn lessen strekken alleen tot de Schilderkonst. Ik wil u alleen leeren 't geen u noodich om weeten is, dat licht geleert wort, en groot voordeel toebrengt. Ik zal u in 't kort eerst een menschelijk geraemt beschrijven, op dat gy de schets van allerley buigingen der deelen te beter moogt leeren begrijpen. En wat ons verder onderwijs aengaet, ik zal u niet anders als een onbloedige ontleeding voorstellen, en alleen diespieren en musculen aenwijzen, die in 't beweegen der leeden, of rekken of zwellen: en blijven by de waerachtige schilderachtige spierkunde, zonder snijden of villen.

[BLANC J, 2006, p. 139] {Ce qu'un peintre peut et doit toutefois savoir également dans l'art de l'anatomie.} Mais avant que nous n'abordions la question des mesures particulières du corps humain, il convient d'abord de procéder à la dissection de cette noble figure de Dieu. Les proportions seront bien plus faciles à comprendre si nous connaissons préalablement les parties auxquelles on veut les appliquer.[....] Je laisse la connaissance de la dissection aux chirurgiens et aux médecins. Mes leçons ne concernent que l'art de peinture. Je veux simplement vous apprendre ce qui vous est nécessaire de savoir, ce que vous pourrez apprendre aisément et ce qui vous procurera de grands bénéfices. Tout d'abord, je vous décrirai brièvement un squelette humain, afin que vous puissiez mieux apprendre à comprendre le principe des différentes sortes de flexions des parties. Et pour ce qui concerne encore notre enseignement, je ne vous proposerai qu'une dissection dénuée de sang. Je n'indiquerai que les muscles qui s'étirent ou qui gonflent lors du mouvement des membres. Et je me cantonnerai à la vraie myologie pittoresque, sans coupes ni écorchés.Other conceptual field(s)

L’HISTOIRE ET LA FIGURE → figure et corps

1 quotations

Quotation

La Peinture est un Art, qui par le moyen des lignes proportionnées, & avec des couleurs semblables à la nature des sujets, suivant la lumière de la Perspective, imite si bien la nature des choses corporelles, que non seulement elle represente sur un plan la grosseur & le relief des corps, mais encore le mouvement ; & monstre visiblement à nos yeux plusieurs affections & passions de l’Ame.

Terme traduit par LINEA dans Lomazzo, 1585, p. 19.Other conceptual field(s)

PEINTURE, TABLEAU, IMAGE → définition de la peinture

1 quotations

Quotation

Chap. VI, Of Shadowing, and Rules to be observed therein.
The out-lines of any Draught or Picture give the Symmetry or Proportion, which is enough to a good judgment : So the Figures before in this Book have only the out-lines, and those are best to practice first by : I say, the Out-lines shew the Proportion to a good judgment ; but the Lines and Shadows give the lively likeness. In Shadowing therefore of any Picture you must observe these Rules following.

RULE I.
Cast your Shadows always one way, that is, on which side you begin to shadow your Figure, either on the right or left side, you must continue so doing through your whole work. As in the figure of a Man, if you begin to shadow his left Cheek, you must shadow the left side of his Neck, the left side of his Arms, the left side of his Body, […].
RULE II.
All Shadows must grow fainter and fainter, as they are farther removed from the opacous body from whence they issue.
RULE III.
In great Winds, where Clouds are driven to and for several ways ; as also in Tempests at Sea, where Wave exposeth Wave ; here contrary shadows must concur, as striving for superiority : here in such cases you must be sure to supply the greatest first, and from them, according to your judgment supply the lesser ; practice and imitation of good Copies will be your best director.
RULE IV.
All Circular bodies must have a Circular shadow, as they have a Circular form, and as the object of light which causeth shadow is Circular.Other conceptual field(s)

CONCEPTS ESTHETIQUES → nature, imitation et vrai

1 quotations

Quotation

{Proportion.} All which representations are after declared in that part of the Definition [ndr : la définition de la peinture p. 24], where it is said, that Painting, with proportionable lines maketh, &c. where we must Note that the Painter in his descriptions, doth not draw lines at randome, without Rule, Proportion, or Art, (as some vainly have imagined) since the Arrantest Bunglers that are, proceed with some little Method, and although Horace in his book de Arte Poetica saith : that


The Poet and the Painter, hath like Patent to invent,
A Story and dispose the same as shall him best content.


Yet that is thus to be understood, that it is lawfull for him to express a
Figure, […] ; this only excepted the Painter is bound to proceed in all his Works according to proportion and art. Wherefore before you begin to Stell, delineate or trick out the proportion of a Man, you ought to know his true Quantity and Stature for it were a gross absurdity to make a Man of the length of Eight Faces, which is of Nine or Ten, besides this, we ought to know what proportion the Fore-head hath with the Nose, […], and in a Word to learn the true proportions of all things natural and artificial.Other conceptual field(s)

CONCEPTION DE LA PEINTURE → dessin
L’ARTISTE → qualités
L’ARTISTE → règles et préceptes

1 quotations

Quotation

[…] le Peintre doit user de ces lignes proportionnés par une certaine methode, & regle qui n’est autre que celle dont use la nature pour faire un de ses composez ; où premierement elle presuppose la matiere qui est une chose sans forme, sans beauté, & sans bornes, & dans cette matiere, elle introduit la forme qui est une chose belle & terminé. Le Peintre fait de mesme, lequel prend une table ou une toile, qui n’a en sa face qu’une superficie ou un plan sans beauté, les parties duquel n’ont ny terme ny fin, & il l’embellit & termine designant sur iceluy les lineamens d’un homme, d’un cheval, ou d’une colomne ; & formant ou polissant tous ces contours : & en fin imitant par les lignes la nature de la chose qu’il peint, tant en la longueur qu’en la largeur, corpulence, & grosseur.

Terme traduit par DELINEANDO dans Lomazzo, 1585, p. 21.Other conceptual field(s)

L’ARTISTE → règles et préceptes
CONCEPTS ESTHETIQUES → nature, imitation et vrai
CONCEPTION DE LA PEINTURE → dessin

4 quotations

Quotation

Asclepiodorus, goet van mate, oft proportie.

[D'après NOLDUS 2008, p. 5-7:] Asclépiodore était doué pour les mesures, ou la proportion.

proportie


Quotation

3 Van daer t’hayr aen t’voorhooft begint te wassen,
Tot onder den kin, dat wy t’Aensicht nommen,
Is het thiende deel van des Lichaems massen, {Den Mensch is thien aensichten langh, en reyckt soo wijdt als hy langh is.}
In de lengde begrepen, oock sal passen
De lengde des handts, van daer sy can crommen,
Aen den aerem tot t’eynden uyt, en commen
Recht op de mate des aensichts, te weten,
Tot t’eynde des middel vinghers ghemeten.
 
4 Indien men de mate van den gheheelen
Hoofde meet, van kop tot kin, men sal vinden
T’achtste deel des Lichaems, en spantmen seelen
Achter van kop tot t’eynden hals, acht deelen {Acht hoofden langh is den Mensch.}
Salmen oock hebben, en van het beginnen
Des hayrs aen t’voorhooft, afdalende binnen
Op s’Menschen borst, in het hooghste verheffen,
Een recht seste deel salmen vinden effen.

 
5 Wilt ghy totter cuyn’u mate verhooghen,
Een virde deel Lichaems suldy aenschouwen,
Wilt ghy nae de mate des aenschijns pooghen,
Van t’hooft hayrs begin te meten nae de ooghen, {s’menschen aenschijn dry neusen langh.}
Boven de neusse tusschen den wijnbrouwen
Is een derdendeel, om t’Aenschijn te bouwen,
De neus’ is een deel, en van den neusgaten
Tot onder den kin, van ghelijcker maten.
 
6 Den voet van daer de hiele begint ronden,
Tot téynden den tweeden teen ongheloghen,
Is een seste deel des Lichaems bevonden, {S’Menschen voet op t’langst ghemeten, is t’seste deel van zijn lengde.}
Den Cubitus oock, op dat wy ’t verstonden,
Den arme van t’vouwen, oft elleboghen,
Tot t’eynden den langsten vingher, sal moghen
Altijt een vierde deel Lichaems bestrecken, {Vier Cubitus is den Mensche langh.}
Dus heeft t’Lijfs ghebouw zijn seker bestecken. {Den Cubitus der Antijcken, is ses palmen : elcken palm vier duymen, en vier palmen tot eenen voet.}\
 
7 Nu de borst ghemeten van s’buycks aenvanghen,
Wat boven den navel, tot onder teghen
Den kin, houdt in mate ghelijcke ganghen,
Stelt op den navel t’punct van eenen langhen {Des Menschen navel is zijn middel punct.}
Passer, daer eenich Mensch is plat gheleghen,
Gheheel uytghestreckt, laet dan gaen zijn weghen,
T’ander punct in t’ rondt, en een cirkel maken,
Iust suldy teen en vinghers eynden raken.
 
8 Soo dat natuerlijck den Navel van desen 
Menschlijcken Lichaem t'middel punct is blijcklijck,
En alsoo des ronde form' uytghelesen
In hem wort ghespeurt, soo vindtmen in wesen
Oock in hem een oprecht viercant ghelijcklijck, {Den Mensch canmen in rondt en viercant begrijpen.}
Meet van den top totten voetplanten rijcklijck,
Weder van ghestreckt' aermen vinghers eynden,
Tot ghelijcke mate sal hem dit weynden.
 
9 Sulcx heeft Vitruvius my voorgheschreven,
En sie oock Plinium dit accorderen,
Hoe dat alsoo den Mensche langh is even
Als hy reycken can, men can’t oock in’t leven
Ghenoech ondervinden met practiseren :
Nu zijnder die van t’Proportioneren
Seer veel hebben by een ghebracht in Boecken,
Bysonder Durerer, niet om vercloecken.
 
10 Doch van minuten, oft deelen van duymen, {Nae der Geometers mate, minuten oft greynen zijn het vierde des dwersen vinghers, vier vingheren doen dry duymen. Vijf minuten is een once, een graedt is twee voeten.}
En soo veel hooftbrekens heb ick niet vooren
Schilder-jeught soo wijdt den wegh in te ruymen,
Groote Meesters oft Beeldtsnijders costuymen
Zijn voor de Ieught al t’onvoeghlijcke spooren,
Ick hebbe den Schilders wel segghen hooren,
Die te veel meten, vast metende blijven,
En ten lesten niet besonders bedrijven. {Al te veel metens den Schilders onnut, oft weynich, dewijl hun schietwit is t’wel schilderen : dan het meten is den Beelthouwers noodich.}
 
11 Vitruvius een van de cloeckste Reusen
In Bouwmeesters Const, om niet te verdolen,
 Die wijst immer geenen periculeusen
Wegh : want siet, met hoofden, voeten, en neusen
Te meten moeste de Ieught zijn bevolen,
Van des Menschen hooft op tot zijn voedtsolen
Acht hoofden, elck hooft van vier neusen zijnde,
Ick cort en gherieflijck te meten vinde.

[D'après NOLDUS 2008, p.43-45:] 3 De l’endroit où les cheveux commencent à pousser sur le front jusqu’en bas du menton, ce que nous appelons le visage est le dixième de la taille du Corps {La taille d’un homme est dix fois celle du visage ; son envergure est identique à sa taille.} compris dans la longueur ; et la longueur de la main, mesurée de son articulation au bras jusqu’à son bout - c’est-à-dire jusqu’au bout du majeur - correspond exactement à la dimension du visage. 4 Si l’on prend la mesure de tout la tête du haut du crane jusqu’au menton on trouvera le huitième du Corps; et si l’on tend des fils du haut du crane jusqu’en bas de la nuque on trouvera aussi un huitième du Corps. En descendant de là où, sur le front, commence l’implantation des cheveux jusqu’à la poitrine au point de son plus grand relief on trouvera exactement un sixième du Corps. 5 Si vous prolongez votre mesure jusqu’au sommet vous obtiendrez un quart du Corps. Si vous voulez determiner la mesure du visage, de l’implantation des cheveux jusqu’aux yeux au-dessus du nez entre les sourcils vous trouverez un tiers du visage entier. {Le visage de l’Homme correspond à la longueur de trois nez.} Le nez est un tiers aussi, et des narines Jusqu’en bas du menton, vous trouverez les mêmes dimensions. 6 Le pied du galbe du talon jusqu’au bout du deuxième orteil (je n’invente rien) s’avère être un sixième du corps. Le Cubitus cependant, ou, pour être clair {Le pied de l’Homme, pris à sa plus grande longueur, mesure un sixième de sa taille; la taille de l’Homme est de quatre Cubitus; le Cubitus antique compte six palmes, et chaque palme quatre pouces; il y a quatre palmes dans un pied.} le bras de là où le coude se plie jusqu’au bout du doigt le plus long, devrait toujours mesurer un quart du Corps. Ainsi l’édifice du Corps a-t-il son plan determine. 7 Et maintenant, la poitrine mesurée du début du ventre, just au-dessus du nombril, jusqu’au-dessous du menton présente toujours les mêmes proportions. Pose sur le nombril la pointe d’un grand compass, {Le nombril de l’Homme est son centre.} quand un homme est couché à plat complètement étendu, et fais tourner l’autre pointe en complétant le cercle tu toucheras le bout des orteils et des doigts. 8 De la sorte, naturellement, le nombril de ce Corps humain s’avère être le centre d’un cercle. Et de la même façon que cette excellente forme ronde est perçue en lui, on y toruve la présence d’un parfait carré aussi. {On peut inscrire un Homme dans un cercle et dans un carré.} Car la distance du sommet jusqu’aux plantes des pieds et celle qui sépare les bouts des doigts, bras étendus, donneront des mesures identiques. 9 Tout cela, c’est Vitruve qui me la prescrit et je constate que Pline en est d’accord : la taille de l’Homme est bien équivalente à l’envergure de ses bras. Dans la vie à souhait on peut vérifier en faisant l’expérience. Il en est qui sur l’art de la Proportion ont rassemblé dans les livres beaucoup d’informations : ainsi Albert Dürer, d’insurpassable réputation. 10 Mais avec des minutes, parties de pouces et autres casse-têtes, je n’ai pas l’intention de déranger autant nos jeunes Peintres. {Selon les mesures des géomètres, les minutes ou grains sont le quart d’un doigt. Quatre doigts font trois pouces, cinq minutes son tune once, un degré est deux pieds. Pour les Pientres, il est peu utile de mesurer beaucoup, puisque leur but est de peindre bien. Toutefois, pour le Sculpteur il est necessaire de mesurer.} Les coutumes de grand Maîtres ou Sculpteurs sont pour la Jeunesse trop inadaptées. J’ai bien entendu dire des Peintres de métier que ceux qui mesurent trop mesurent sans arrêt et ne font finalement pas grand-chose. 11 Vitruve, l’un des Géants les plus forts dans l’Art de l’architecte, pour nous éviter d’errer, nous indique en tout cas un chemin sans risque. En effet, mesurer des têtes, pieds et nez devrait à la Jeunesse être recommandé. De la tête de l’Homme jusqu’aux plantes de ses pieds, il y a huit têtes, chacune comptant quatre nez. Je trouve que c’est rapide et facile à mesurer.


Quotation

4 Dus laet ons nu dan ordentelijck setten,
Onder ghevoeghlijcke omstandicheden,
Ghewisse regulen en vaste Wetten,
Die door veel deelen waernemich opletten
Ons de Natuer heeft vercondicht met reden, {Natuere leert en stelt self goede wetten.}
Op dat wy onwetende niet en treden
In eenich stelsel der postueren, buyten
Ghewisse maten, rechten en statuyten.

[D'après NOLDUS 2008, p. 50:] Maintenant, établissons de manière ordonnée dans des circonstances adaptées des règles sûres et des Lois fixes que par une observation assidue et multiple la Nature nous a révélées avec raison, La Nature nous apprend et impose elle-même les bonnes lois. afin de ne pas aborder en ignorant un quelconque système de posture sans respecter des mesures précises, des règles et des principes.


Quotation

Die lof begeert, zeyt hy verder, vermijde de leelijkheyt in zijne beelden, dat is, hy zuivere haer van alle opspraeklijke teykenen, en trachte nae 't geene gezont en behaeglijk is. En hier toe wil hy, dat men zich veel levendige menschen lichamen voor oogen stelle, en de schoonste maeten vergadere. Want de konst is in de natuer ingedoopt, als gy die daer uit zult getrokken hebben, zult gy veele dwaelingen in uw werk vermijden. Dit is 't meest al, dat den grooten Albert Durer tot onderwijs in zijn Proportieboek voorstelt, ik geloove, dat hem de doodt, terwijl hy dit werk opstelde, verrast heeft.

[BLANC J, 2006, p.137] Qui désire les louanges, dit-il plus loin, doit éviter la laideur dans ses figures. Autrement dit, il doit les épurer de tous les signes condamnables et ne rechercher que ce qui est sain et plaisant. Et pour cela, il veut que l'on contemple sur le vif de nombreux corps d'hommes et que l'on recueille les plus belles mesures. L'art, en effet est immergé dans la nature. Lorsque vous l'en aurez sorti, vous eviterez de nombreux errements dans vos oeuvres. Voici l'enseignement du grand Albrecht Dürer, dans son livre des proportions, avant que la mort, je crois, ne l'ait surpris alors qu'il préparait cet ouvrage.Other conceptual field(s)

CONCEPTS ESTHETIQUES → nature, imitation et vrai
L’HISTOIRE ET LA FIGURE → figure et corps

1 quotations

Quotation

En alhoewel die geen, welk van de Proportie der Menschbeelden hebben gesproken, leeren datmen de Lichamen met 7 met 8 en met 9 Hoofden moet bepalen, (onder welk de Proportie van 8 Hoofden, wel voor de Schoonste gehouden werd) egter er moet menniet meenen datmen altijd verpligt is, een van de geseyde Maat-Wetten soo stipt te volgen, datm’er niet van sou mogen afwijken: Dewijl het Leven en de Voor-beelden der frayste Meesters ons genoegsaam aanwijsen, datse daar in met groote Welstand konnen Verschillen. Met moet dan aanmerken, dat de Proportie-Regels alleen dienen, om van de saak yts vast en seker te stellen; Op datmen aanwijse, dat wanneermen de gestelde Regel Voorsigtig nawandelt, datmen geheel buyten Dwaling, en algemeene Berisping sal blijven. De vast gestelde Regelen selfs, Leeren genoegsaam, ’t geen wy voor hebben te seggen: Want nadien by yeder meer dan een Regel gegeven werd, die doch alle uyt het Voor-beeld der onbelemmerde Natuur geput zijn; Soo volgt ten minsten dat de Lichamen op verscheyden Wijsen konnen schoon Geproportioneerd zijn. {Hoe die Verscheyde en nochtans goed konnen zijn.}

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] And although those who discussed the Proportion of Human Figures explain that one has to determine the Bodies with 7, 8 and 9 Heads, (amongst which the Proportion of 8 Heads is perceived as the most beautiful), one should however not think that one is always obligated to follow one of the said Laws of Measurement so closely, that one were not to diverge from them: While the Life and the Examples of the best Masters clarify sufficiently that they differ with great harmony in this. One should take notice that the Rules of Proportion only serve to ascertain some things about the matter; In order to point out, that when one carefully follows the formulated Rule, one will completely stay away from errors and general reprimands. The formulated Rules themselves teach sufficiently that which we intend to say: Because afterwards more than one Rule was provided for everything, although they were all based on the Example of the unspoiled Nature; From this it follows at least that Bodies can be beautifully proportioned in different Ways. {How they can be different and still good.}

proportie-regelOther conceptual field(s)

L’ARTISTE → règles et préceptes

Quotation

{Wat een Schilder maer, in de konst der ontleeding, behoeft en ook behoort te weten.}
MAer eer wy tot de byzondere meetingen eens menschlijken lichaems toetreen, zoo laet ons eerst dit heerlijk beelt Gods eens ontleeden. De maetschiklijkheit zal veel lichter zijn om te begrijpen, als men de byzonderheden, waer toe menze gebruiken wil, eerst kent. De Ontleeding kunde laet ik de heelmeesters en geneesheeren, maer mijn lessen strekken alleen tot de Schilderkonst. Ik wil u alleen leeren 't geen u noodich om weeten is, dat licht geleert wort, en groot voordeel toebrengt. Ik zal u in 't kort eerst een menschelijk geraemt beschrijven, op dat gy de schets van allerley buigingen der deelen te beter moogt leeren begrijpen. En wat ons verder onderwijs aengaet, ik zal u niet anders als een onbloedige ontleeding voorstellen, en alleen diespieren en musculen aenwijzen, die in 't beweegen der leeden, of rekken of zwellen: en blijven by de waerachtige schilderachtige spierkunde, zonder snijden of villen.

[BLANC J, 2006, p. 139] {Ce qu'un peintre peut et doit toutefois savoir également dans l'art de l'anatomie.} Mais avant que nous n'abordions la question des mesures particulières du corps humain, il convient d'abord de procéder à la dissection de cette noble figure de Dieu. Les proportions seront bien plus faciles à comprendre si nous connaissons préalablement les parties auxquelles on veut les appliquer.[....] Je laisse la connaissance de la dissection aux chirurgiens et aux médecins. Mes leçons ne concernent que l'art de peinture. Je veux simplement vous apprendre ce qui vous est nécessaire de savoir, ce que vous pourrez apprendre aisément et ce qui vous procurera de grands bénéfices. Tout d'abord, je vous décrirai brièvement un squelette humain, afin que vous puissiez mieux apprendre à comprendre le principe des différentes sortes de flexions des parties. Et pour ce qui concerne encore notre enseignement, je ne vous proposerai qu'une dissection dénuée de sang. Je n'indiquerai que les muscles qui s'étirent ou qui gonflent lors du mouvement des membres. Et je me cantonnerai à la vraie myologie pittoresque, sans coupes ni écorchés.Other conceptual field(s)

L’HISTOIRE ET LA FIGURE → figure et corps

Quotation

DE maetschiklijkheit in een menschelijk lichaem, is een wonderlijke overeenkoming
der deelen, zoo onderling als met het geheel.

[BLANC J, 2006, p. 144] Dans un corps humain, les proportions consistent en une merveilleuse correspondance des parties, entre elles et le tout.Other conceptual field(s)

L’HISTOIRE ET LA FIGURE → figure et corps

Quotation

In Vitruvius wordt het woord Symmetria schier overal Commensus gheheeten, dat is een afmetinghe, ofte maetvoeghelickheyd, ofte ghelijck-maetigheydt.

[Suggested translation, Marije Osnabrugge:] In Vitruvius the word Symmetria is almost everywhere called Commensus, that is: measurement, or proportion or uniformity.

Junius mentions that Vitruvius used the term Commensus instead of Symmetria, he then clarifies this term with equivalent words in Dutch: measurement (afmeting), maetvoeghelickheyd (proportion, cfr. WESTSTEIJN 2016, p. 373 for this translation) and uniformity (gelijkmatigheid). Indeed, it is still difficult to translate these terms to English. [MO]

gelijkmatigheid · commensus · symmetria · afmetinghe


1 quotations