LICHAAM (n. n.)

BODY (eng.) · CORPO (ita.) · CORPS (fra.) · CORPUS (lat.) · KÖRPER (deu.) · KORPUS (deu.)
TERM USED AS TRANSLATIONS IN QUOTATION
CHAÎNE (fra.) · CORPS (fra.)
TERM USED IN EARLY TRANSLATIONS
BODY (eng.) · LEIB (deu.)

FILTERS

LINKED QUOTATIONS

3 sources
4 quotations

Quotation

Wy besluiten dan dat de welschaepentheyt des lichaems bestaet, in een zeekere Simmetrie, die des zelfs deelen onderling, en met het geheel hebben. Want een lichaem, dat dus over al zijn gedeeltens schoon is, overtreft ver de schoonheyt van eenigh uitmuntend deel.

[BLANC J, 2006, p. 137] La conformité du corps humain consiste en une sûre symetrie que ses parties ont entre elles et avec le tout. Un corps beau de cette façon, en toutes ses parties, surpasse en effet de loin la beauté de quelque excellente partie.

Conceptual field(s)

L’HISTOIRE ET LA FIGURE → figure et corps
L’HISTOIRE ET LA FIGURE → proportion

Quotation

{Wat een Schilder maer, in de konst der ontleeding, behoeft en ook behoort te weten.}
MAer eer wy tot de byzondere meetingen eens menschlijken lichaems toetreen, zoo laet ons eerst dit heerlijk beelt Gods eens ontleeden. De maetschiklijkheit zal veel lichter zijn om te begrijpen, als men de byzonderheden, waer toe menze gebruiken wil, eerst kent. De Ontleeding kunde laet ik de heelmeesters en geneesheeren, maer mijn lessen strekken alleen tot de Schilderkonst. Ik wil u alleen leeren 't geen u noodich om weeten is, dat licht geleert wort, en groot voordeel toebrengt. Ik zal u in 't kort eerst een menschelijk geraemt beschrijven, op dat gy de schets van allerley buigingen der deelen te beter moogt leeren begrijpen. En wat ons verder onderwijs aengaet, ik zal u niet anders als een onbloedige ontleeding voorstellen, en alleen diespieren en musculen aenwijzen, die in 't beweegen der leeden, of rekken of zwellen: en blijven by de waerachtige schilderachtige spierkunde, zonder snijden of villen.

[BLANC J, 2006, p. 139] {Ce qu'un peintre peut et doit toutefois savoir également dans l'art de l'anatomie.} Mais avant que nous n'abordions la question des mesures particulières du corps humain, il convient d'abord de procéder à la dissection de cette noble figure de Dieu. Les proportions seront bien plus faciles à comprendre si nous connaissons préalablement les parties auxquelles on veut les appliquer.[....] Je laisse la connaissance de la dissection aux chirurgiens et aux médecins. Mes leçons ne concernent que l'art de peinture. Je veux simplement vous apprendre ce qui vous est nécessaire de savoir, ce que vous pourrez apprendre aisément et ce qui vous procurera de grands bénéfices. Tout d'abord, je vous décrirai brièvement un squelette humain, afin que vous puissiez mieux apprendre à comprendre le principe des différentes sortes de flexions des parties. Et pour ce qui concerne encore notre enseignement, je ne vous proposerai qu'une dissection dénuée de sang. Je n'indiquerai que les muscles qui s'étirent ou qui gonflent lors du mouvement des membres. Et je me cantonnerai à la vraie myologie pittoresque, sans coupes ni écorchés.

Conceptual field(s)

L’HISTOIRE ET LA FIGURE → figure et corps
L’HISTOIRE ET LA FIGURE → proportion

Quotation

Die dese vermogens te gelijk bedenkt, en overweegt door wat Middel en Werkingen de Mensch-Schepselen gewoon zijn hun Actien, en hun Passien uyt te voeren, sal ligtelijk toestaan, dat ook de beschouwige Kennis van de Natuure des Menschen Dierige en Redelijke Ziel, ten minsten van ter zijden een plaatsje in de verhandeling der Mensch-kunde behoorde ingeruymd te werden. Te meer om dat de Schilder-Konst, niet alleen de Lichamen noch de beroerlijkheyd der Leden, soo als die door de invloeyende Geesten door de Muskelen verrigt werden, moeten vertoond werden; Maar dat ook den ernst en de gedagte die de denkende Ziel, of inwendige Geest en ’t mede- weten des Menschen van de dingen heeft, daarse mede besig is, noodwendigh moet uytgedrukt werden, door eenige kennelijke Merk-teekenen, die dat vermogen hebben. Gelijk ook den Maker gewild heeft, dat om vele Reden, vooren by ons aangewesen, de gesteldheyd van ’t Gemoed en de Passien, met den yver der Doening in ’t Aangesigt des Menschen niet en souden verborgen blijven: Alle welke dingen in een Tafereel wel waar genomen, wy gewoon zijn, de Ziel der Konst te noemen. ’t Is dan niet buyten den Haak, maar betamelijk, de Ziel des Menschen in de Mensch-kunde tot nut der Schilder-Konst te ondersoeken.

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] He who thinks about these abilities simultaneously and considers by what Means and Movements the Human Creatures are used to conduct their Actions and Passions, will easily allow that the contemplative Knowledge of the Nature of the Animal and Logical Soul of man, at least deserves a small place on the side in a description of the Anatomy. More so because the Art of Painting should not only show the Bodies or the movement of the Limbs, as they are performed by means of the flowing Minds through the Muscles; But that the Seriousness and the thought that the thinking Soul, or internal Mind and the Consciousness of Man has of the things that he is doing, should necessarily be expressed by some specific signs, which hold that power. Like the Creator has willed, that for many aforementioned Reasons, the state of Mind and the Passions should not remain hidden from the Faces of Men with the diligence of the Action: If all these things are observed in a Painting, we generally call this the Soul of Art. It is not out of line, but rather fitting, to investigate the Soul of Man within the Anatomy for the use of the Art of Painting.

Conceptual field(s)

L’HISTOIRE ET LA FIGURE → action et attitude

Quotation

LAat ons nu eens komen tot het tweede der deelen waar in de schoonheid bestaat, namentlyk de beweeging der leeden. Deze hangd voornaamlyk af, van een tegenstrydige werking aller lichchaams leedemaaten, en van derzelver daaging en schaduwing: veroorzaakende dit een beeld, roerende en leevendig.

[D'après DE LAIRESSE 1738, p.18:] Let us proceed now to the second of the Parts wherein Beauty consists, namely, The Motion of the Members. This depends chiefly on contrasting or Opposition of all the Members of the Body, and on their Lights and Shades ; which give a Figure Motion and Life […]

term translated by BODY
term translated by LEIB

Conceptual field(s)

L’HISTOIRE ET LA FIGURE → figure et corps