FIGUUR (n. f. - n.)

BILD (deu.) · FIGUR (deu.) · FIGURA (ita.) · FIGURA (lat.) · FIGURE (eng.) · FIGURE (fra.)
TERM USED AS TRANSLATIONS IN QUOTATION
FIGURE (fra.)
TERM USED IN EARLY TRANSLATIONS
FIGURA (lat.) · FIGURE (eng.)
SCHATBORN, Peter (éd.), Figuurstudies: Nederlandse tekeningen uit de 17de eeuw, cat. exp., Amsterdam, Rijksprentenkabinet - Washington, National Gallery of Art, 1981-1982, Staatsuitgeverij, 1981.
École flamande
École italienne

FILTERS

LINKED QUOTATIONS

3 sources
5 quotations

Quotation

71 […]
Aengaende daer t’werck, dats op natten calcke
Te maken Landtschappen by de Grotissen,
Want d’Italianen ons altijts gissen
Daer fraey in te zijn, ende sy inbeelden,
Dan ick hoop of wy haer deel oock ontsteelden.
 
72 Iae hoop hier in te zijn geen ydel hoper,
Sy sien self alree ghenoech d’apparency,
In doecken, steenen, en platen van coper,
Oock ghy Ionghers siet toe, grijpt moet, al droper
Al veel door de mande, doet diligency, {Vlijt te doen gheraden, om d’Italianen hun Spreeckwoort te benemen.}
Op dat wy gheraken t’onser intency,
Dat sy niet meer en segghen op haer spraken,
Vlaminghen connen geen figueren maken.

[D'après NOLDUS 2008, p. 30:] 71 […] Pour le travail, il faut faire sur le plâtre frais des Paysages qui se joignent aux Grotesques, car les Italiens ont toujours l’opinion que c’est là notre fort, comme les figures le leur. Mais j’espère qu’un jour nous leur volerons bien leur part. 72 Oui, j’espère que cela ne sera pas une chimère : Ils en voient eux-mêmes déjà suffisamment de preuves dans des toiles, marbres et plaques de cuivre. Allez, les Jeunes ! au travail ! courage ! Même si dans le passé vous avez connu beaucoup d’échecs, soyez très diligents. Ainsi enfin, nous toucherons au but {Il est conseillé de s’appliquer pour contredire le dicton des Italiens.} et ils ne diront plus selon leur coutume que les Flamands ignorent l’Art de la figure.

École flamande
École italienne

Conceptual field(s)

L’HISTOIRE ET LA FIGURE → figure et corps

Quotation

Analogie Proportie, oft maet der Lidtmaten eens Menschen Beeldts. Het derde Capittel.
1 Proporty, oft ghelijckmaticheyt puere,
Is (ghelijck Plutarhus verhaelt in reden)
Een schoon heerlijck cieraet in der Natuere,
Dees Proporty in ghebouw oft figuere,
Noemt Vitruvius (als Constigh van zeden)
Een seker over-een-comingh der leden,
Oft eyghenschappen als ghebouws in orden,
Als sy wel beleydt nae der Conste worden.

[D'après NOLDUS 2008, p.43:] Analogie, proportion ou dimension des parties d’une figure humaine. Le troisième chapitre. 1 La Proportion, ou belle régularité est (comme Plutarque le dit sous ce rapport) une magnifique parure de la Nature. Cette proportion, en architecture ou en figure est appelée par Vitruve (Artiste de nature) « une certaine correspondance entre les parties ou éléments d’une construction bien ordonnée s’ils sont réalisés selon les bons principes de l’Art. »

Conceptual field(s)

L’HISTOIRE ET LA FIGURE → figure et corps

Quotation

De vier eerste hoofd-stucken wierden so wel in d’enckele Schilderye van een figure waer ghenomen, als in de veelvoudighe Schilderye die uyt vele figuren bestond; De Dispositie daerenteghen plaght allermeest in de veelvoudighe Schilderyen plaets te hebben; aenghesien veele ende verscheydene figuren die hobbel tobbel in een stuck achtelooslick opghehoopt worden, anders niet en schijnen te wesen dan een donckere doode verwarringhe van ettelicke qualick over-een-stemmende dingen die licht noch leven in sich hebben, tot datse door de schickingh-Konst in haere rechte plaetse bequaemelick ende ordentelick ghestelt sijn.

[Suggested translation, Marije Osnabrugge:] The first four chief principles are seen in both the single Painting of one figure and in the multiple Painting that consists of many figures; The Disposition on the other hand tends to take place the most in the multiple Paintings; seen that many and different figures that are thoughtlessly piled up messily in a piece, appear to be nothing but a dark dead confusion of several poorly equivalent things that have light nor life in them, until they have been placed competently and properly in their right place by means of the Art of arrangement.

Conceptual field(s)

L’HISTOIRE ET LA FIGURE → groupe

Quotation

Democritus hield staende dat de verwen in haeren eygenen aerd een gantsch nietigh dingh sijn, maer dat de vermenghinghen der selvigher onse fantasijen allermeest plaghten te verwecken, wanneermen in ’t bequaeme ende maetvoeghelicke aenstrijcken der Coleuren een goede stellinghe, bevallighe figuren ende een gheschickte by-een-voeghinghe der selvigher figuren verneemt, siet Stobaeus eclog. physie. Cap. 19. Dies ghebeurt het oock menighmael dat verscheyden figuren in een tafereel, niet teghenstaende de bequaeme ghevoeghlickheyd haerer verwen, onse ooghen in ’t minste niet en konnen bekoren; ons dunckt dat wy een haetelicke wanschickelickheyd in de selvighe speuren, niet soo seer van weghen ’t een of ’t ander ghebreck ’t welck wy in de figuren selver aenmercken, als van weghen de losse ongheschicktheyd der by-een voeghinghe. Dese schickingh-Konst ofte t’saemenvoeghinghe van veele ende verscheyden figuren die malckander in een stuck ontmoeten, wordt ghemeynlick de Dispositie ofte Ordinantie genaemt; soo schijntse oock maer alleen in die Schilderyen plaetse te hebben, dewelcke uyt veele ende bysondere Beelden bestaen. Het is wel waer datmen oock inde stucken die maer een Beeld in sich vervatten, een sekere gheschiktheyd behoort waer te nemen; en dien Konstenaer wordt met recht gheoordeelt sijne Konste onlijdelick mishandelt te hebben, die eenen deftighen mensche in staetelicke Raedsheerskleederen op sijn hoofd staende conterfeyt; nochtans schijnt dese onhebbelicke onghevoeghelickheyd veele eer den naem van een quaede stellinghe dan van een quaede Ordinantie te verdienen.

[Suggested translation, Marije Osnabrugge:] Democritus argued that the colours on by themselves are a rather futile thing, but that the mixing of them tends to excite our fantasy very much, when one finds in the competent and measured application of the colours a good composition, lovely figures and an appropriate grouping of these same figures, see Stobaeus (…). Therefore it also happens often that several figures in a scene, nothwithstanding the skillful propriety of their colours, cannot please our eyes the least; we believe to discover a horrible deformity in it, not so much because some or other failure that we recognize in the figures themselves, but rather because of the loose lack of order of the composition. This art of composing or grouping of many and different figures that meet eachother in one piece is commonly called the Disposition or Ordinance; as such it only appears to occur in paintings that consist of many and different Figures. It is however true that one also needs to observe a certain order in the pieces that only contain one Figure; and the Artist, who portrays a distinguished man in stately councilor’s clothes standing on his head, is rightfully considered to have mistreated his Art insufferably; nonetheless this objectionable disorder deserves the name of a bad order rather than of a bad Ordinance.

Conceptual field(s)

CONCEPTION DE LA PEINTURE → composition

Quotation

{Een goet Konterfeyter behoort ten minsten een figuer wel te konnen teykenen.} VEele hebben zich 't na 't leeven schilderen van menschentronien onderwonden, en zijn ook veeltijts daer op zoo verlekkert geworden, dat zy de rest van de konst geheel versloft hebben: ja zoo schandich vervallen zijn, dat zy niet alleen niet een arm of been, maer zelf niet een gezonde schouder aen den hals van haere Konterfeytsels hebben kunnen vastmaken. 't Is wel waer, dat het aengezicht het voornaemste deel eens menschen is; maer dies te min is 't te verschoonen, onbequaem tot de rest te zijn;[...] Een goede trony te kunnen maken is wel prijsselijk, maer een welstandige figuer met een maer taemelijke trony te maken, is meer.

[BLANC J, 2006, p. 44] {Un bon portraitiste doit au moins savoir dessiner une figure}. Nombreux sont ceux qui cherchent à peindre sur le vif des visages d'hommes. Et souvent ils aiment tant faire cela qu'ils négligent totalement le reste de l'art, et qu'ils y échouent même si honteusement qu'ils sont incapables d'attacher un bras, une jambe et même une bonne épaule au cou de leurs portraits. Il est bien vrai que le visage est la partie la plus importante d'un homme. Mais cela n'excuse pas pour autant d'être incapable dans le reste. [....] Pouvoir faire un bon visage est bien louable. Mais savoir représenter une figure dans [ndr: une bonne position], même avec un visage passable est préférable.

Conceptual field(s)

L’ARTISTE → qualités
L’ARTISTE → règles et préceptes
GENRES PICTURAUX → portrait