SCHOONHEID (n. f.)

ANONYME, Bacchus, antique sculpture (dans GOEREE, 1670a, p. 68)
PHIDIAS, Athena Parthenos, c. 447 BC, chryselephantine statue, lost; or : Phidias, Athena Lemnia, c. 450-440 BC, bronze statue, lost
PHIDIAS, Zeus, c. 435 BC, chryselephantine statue, lost (5th century AD)
BEAUTÉ (fra.) · BEAUTY (eng.) · BELLEZZA (ita.) · PULCHRITUDE (eng.) · PULCHRITUDO (lat.) · SCHÖNHEIT (deu.)
TERM USED AS TRANSLATIONS IN QUOTATION
BEAU (fra.) · BEAUTÉ (fra.)
TERM USED IN EARLY TRANSLATIONS
/ · BEAUTY (eng.) · FORMOSITY (eng.) · GRATIA (lat.) · PULCHRITUDE (eng.) · PULCHRITUDO (lat.) · SCHÖNHEIT (deu.)
DE VRIES, Lyckle, How to Create Beauty: De Lairesse on the Theory and Practice of Making Art, Leiden, Primavera press, 2011.
HECK, Michèle-Caroline, « BEAU / BEAUTÉ », dans HECK, Michèle-Caroline (éd.), LexArt. Les mots de la peinture (France, Allemagne, Angleterre, Pays-Bas, 1600-1750) [édition anglaise, 2018], Montpellier, Presses Universitaires de la Méditerranée, 2018, p. 87-94.
ZAKULA, Tijana, Reforming Dutch Art: Gerard de Lairesse on Beauty, Morals and Class, Amsterdam, Stichting voor Nederlandse Kunsthistorische Publicaties, 2015.
ZAKULA, Tijana, Reforming Dutch Art : Gerard de Lairesse on Beauty, Morals and Class, PhD, Universiteit Utrecht, 2013.
ZAKULA, Tijana, « Beauty, Law and Order: The Holy Trinity of de Lairesse’s Aesthetic », Simiolus. Netherlands Quarterly for the History of Art, 37, 2015, p. 10-32.

FILTERS

LINKED QUOTATIONS

6 sources
45 quotations

Quotation

2 Dits ooghenschijnich wel aen veel manieren
Der Natuerlijcke dinghen t’onderscheyden,
Dat schoonheyt vermindert wordt met oncieren, {Schoonheyt is minder, wanneer eenighe omstandighe deelen haer ontbreken.}
naer datter omstandicheden faelgieren,
Het welck ons sal tot ons propoost inleyden,
Hoe dat wy Schilders, met neerstich arbeyden,
Somtijts een Beeldt niet en connen ghemaken,

[D'après NOLDUS 2008, p. 49:] 2 Dans beaucoup de choses de la Nature, on peut clairement discerner que la beauté est diminuée et défigurée {La beauté est moindre quand quelques qualités secondaires lui manquent.} lorsque failissent des aspects secondaires. Ceci nous mènera à notre propos : Comment parfois, malgré un travail assidu, nous, les Peintres, n’arrivons pas à réaliser une figure qui nous contente, sans en connaître la cause.

Conceptual field(s)

CONCEPTS ESTHETIQUES → beauté, grâce et perfection

Quotation

23 Veel verscheydenheyt, soo van verw’ als wesen,
Sullen wy naervolghen, wijs en bevroedich,
Want dat brengt een groote schoonheyt ghepresen :
Doch moeten wy vermijden neffens desen,
In Steden, Huysen, Berghen, onbehoedich,
Oft ander dinghen, te zijn t’overvloedich, {Te veel Berghen, Steden, Huysen, oft verschiet, misstaet.}
Want al te veel, neemt veel welstants ghenietens,
Al en ist maer oock al te veel verschietens.

[D'après NOLDUS 2008, p. 131:] 23 Nous devons viser, avec sagesse et prudence, beaucoup de diversité, autant par les couleurs que par les formes, parce que cela produit une grande et louable beauté. Mais à côté de cela, nous devons éviter d’introduire, sans réfléchir, une abondance de Villes, Maisons, Montagnes, ou autres éléments. {Il est malséant d’introduire trop de Montagnes, Villes, Maisons ou perspectives.} En effet, ce qui est de trop nuit à la jouissance et à la bienséance, même si ce n’est que trop de perspective.

Conceptual field(s)

CONCEPTS ESTHETIQUES → beauté, grâce et perfection

Quotation

Hier toe dienen de woorden van eenen vermaerden Platonischen Philosophe bygebracht, de Beelt-Snijders, seght hy {Maximus Tyrius dissertat. Vii}, versaemelende al wat bysondere lichaemen fraey ende aerdigh is, brenghen door de konst in een enckele naboetsinghe van de volmaeckte schoonheydt te passe al wat sy uyt menighe schoone personagien hebben opghegaedert; ten eynde dat sy een bequaeme, suyvere, wel-ghematichde ghestalte mochte treffen, soo datmen nauwelicx sulcken volkomen schoonheydt erghens kan ghevinden, die met een wel ghewrocht Stock-Beeldt ofte Statuo mach worden vergeleken, want de Konsten soecken oyt 't aller schoonste.

[Suggested translation, Marije Osnabrugge:] To this the words of a famous Platonic Philosopher should be added, the Image-carvers, he says {…}, collecting all that is charming and pretty in specific bodies, show by art in a single imitation of perfect beauty all that they have gathered from many beautiful figures; with the goal that they will reach a able, pure, well-balanced figure, such that one can hardly find such a perfect beauty anywhere, that can be compared to a well-produced 'stock-beeldt' or statue, because the Arts always try to find the most beautiful.

Conceptual field(s)

CONCEPTS ESTHETIQUES → beauté, grâce et perfection

Quotation

Blijckt dan uyt het ghene alrede verhaelt is, dat de rechte Konstenaers die in haer ghemoed een on-ver-valscht voorbeeldt der volmaeckte schoonheydt om-draegen, doorgaens henen oock in alle haere werken en eenen sekeren glimps deser inwendigher verbeeldinghe plachten uyt te storten. […]'t Is oock seer wel van eenen ouden Orateur {Panegyr. Maxim. & Constant. dictus} aen-gemerckt, dat de afbeeldinghe van de voor-naemste schoonheydt d'aller moeylickste is; aenghesien de mis-maecktheydt lichtelick door sekere merck-teyckenen kan uytghedruckt worden de verghelijckinghe daerenteghen van de waere schoonheydt is soo weynigh ghemeyn, als de schoonheydt selver.

[Suggested translation, Marije Osnabrugge:] It shows from that what has already been said, that the true Artists who carry around an unadulterated example of the perfect beauty in their mind, normally also tend to pour out a certain glimpse of these internal representations in all their works. […]It has also been noticed very well by an old Orator {…} that the depiction of the most notable beauty is the hardest; since the deformity is easily expressed by certain marks, the comparison of true beauty in contrast is very uncommon [NDR: so little common], like beauty itself.

mismaaktheyd

Conceptual field(s)

CONCEPTS ESTHETIQUES → beauté, grâce et perfection

Quotation

[...] oversulcx, als desen grooten Meester [Zeuxis] voor-genomen hadde den inwoonderen van Crotona een uytnemende schoon vrouwelick Beeldt nae te laeten, soo en vond hy het niet gheraedtsaem de gheheele volmaecktheydt van d'aller bevallighste schoonigheydt in een lichaem te soecken, maer hy heeft vijf van d'aller schoonste Maeghden uytghepickt, ten eynde dat hy uyt d'ernstighe opmerckinghe der selvigher de rechte schoonheydt, die nae 't segghen van Lucianus {In Hermetino} noodtsaeckelijck maer een wesen kan, moght ghevinden

[Suggested translation, Marije Osnabrugge:] …in regard to this, as this great Master had resolved to bequeath the inhabitants of Crotona an outstandingly beautiful female Image, he then did not find it wise to search for the complete perfection of the most graceful beauty in one body, but he has selected five of the most beautiful virgins, so that through earnest observation he would be able to find true beauty, which according to Lucianus {…} by necessity can only be one.

Junius connects the concept of ‘volmaaktheid’ (perfection) to that of beauty. He cites Lucianus, who stated that there exists only one perfect beauty. Zeuxis was aware of this and therefore did not seek perfection in one natural body, but combined beautiful elements from various bodies to come to perfection. [MO]

Conceptual field(s)

CONCEPTS ESTHETIQUES → beauté, grâce et perfection

Quotation

Al wat nae 't verdachte wordt ghemaeckt, is schoon. Wat daer en teghen nae 't ghene van de Nature voordt ghebracht is gemaeckt wordt, is niet schoon. Want wanneer yemant yet nae 't verdachte maeckt, soo moet hy noodtsaeckelick een van beyde doen; ofte hy druckt het verdachte voorbeeldt wel ende bequaemelicke uyt, ofte niet, indien hy 't wel afbeeldt soo sal 't uyt ghedruckte beeldt schoon wesen; aenghesien d'eerste en meeste schoonheydt in 't verdacht voorbeeldt te vinden is. Indien hy daer en teghen 't verdachte voorbeeldt niet wel uyt en druckt; soo en is sijn maecksel nae 't verdachte niet ghewrocht, maer 't valt in 't teghendeel verder af van de volcomen schoonheydt deses voorbeeldts. 't Is dan blijckelick dat die ghene de welcke yet maeckt nae 't gheene van de nature voordt ghebracht is, het selvichge niet recht schoon maecken can: overmidts 't ghene hy sich voorstelt vol ghebreckelickheydts is, en dat d' eerste en meeste schoonheydt daer niet in te vinden is; soo dat oock 't ghene daer nae ghemaeckt wordt, noch al meer van de rechte schoonheydt af dwaelen moet.

[Suggested translation, Marije Osnabrugge:] All that is produced after the thought, is beautiful. That which on the other hand is produced and made by Nature, is not beautiful. Because when someone makes something after the thought, he necessary has to do one of both [NDR: i.e. make a choice]: or he expresses the thought example well and capably, or not, if he does depict it well, then the expressed image will be beautiful; seen that the first and most beauty is to be found in the thought example. If by contrast he does not express the thought example well; then his fabrication after the thought is not worked, but to the contrary it diverges further from the complete beauty of the example. It is then clear that he who makes something after that which has been produced by nature, cannot really make it beautiful: as that which he imagines himself is full of imperfection, and that the first and most beauty cannot be found in there; thus also that which is made after it, necessarily diverges somewhat more from straight beauty.

Conceptual field(s)

CONCEPTS ESTHETIQUES → beauté, grâce et perfection

Quotation

Op dese verbeeldenskracht die daer in Phidias wordt aan ghemerckt, dringhen oock andere vermaerde Schrijvers dapper aen, om te betoonen op wat voet eenen rechten Konstenaer moet aengaen. Ich houde het daer voor, seght Tullius {de perfecto oratore}, dat daer nerghens yet soo schoon ghevonden can worden, of noch is dat al vele schoonder waer nae 't selvighe, niet anders als een beeldt nae de tronie uyt ghedruckt is; aenghesien sulcks noch met d'ooghen, noch met d'ooren, noch met eenighe onser sinnen doorgrondet kan worden; wy begrijpen 't maer alleen met onse ghedachten ende met ons ghemoedt. Soo is 't oock dat wy ons selven noch altijdt eenighe verbeeldinghen connen voorstellen die de schoonheydt der Beelden van Phydias ghemaeckt verde te boven gaen, alhoewel de selvighe onder alle andere wercken van dien slagh d'aller volmaeckste waeren. Oock soo en heeft dien grooten Konstenaer, als hy 't Beelt van Jupiter ende Minerva maecte, sijne ooghen niet gheslaeghen op yemant daer hy dese ghelijckenisse uyt trock, maer hy heeft in sijn ghemoedt het voorbeeldt van een seer uyt ghelesen schoonheydt gehadt, op 't welcke hy sijne ooghen standtvastighlick houdende, beyde sijne Konst ende sijn handt nae de ghelijckenisse des selvighen voorbeeldts bestierde. Daer is dan in de ghestalte der dinghen yet-wat 't welck in volmaecktheyt uytsteket, soo dat nae 't verdachte voorbeeldt deser volmaecktheydt alle d'onsienelicke dinghen door een Konstighe imitatie worden afghebeeldet.

[Suggested translation, Marije Osnabrugge:] Other Authors likewise insist firmly on this imagination that is recognized in Phidias, to show on what foot a good Artist should continue. I consider it as such, says Tullius {…}, that nothing so beautiful can be found anywhere, or it is already much more beautiful than itself, nothing different from an image reproduced after a face; seeing that such cannot be understood neither with the eyes, nor with the ears, nor with any of our senses; we only understand it with our thoughts and with our mind. This is also why we can always imagine some representations that far surpass the beauty of the Sculptures by Phidias, although these were the most perfect amongst all works of this kind. Similarly, while he made the Sculpture of Jupiter and Minerva, this great Artist has not cast his eyes on someone from which he took this similitude, but in his mind he had the example of a very outstanding beauty, on which he steadily kept his eyes, both governing his Art and his hand after the similitude of this example. In the shape of things is something which stands out in perfection, such that all invisible things are reproduced by an artful imitation after the imagined example of this perfection.

PHIDIAS, Athena Parthenos, c. 447 BC, chryselephantine statue, lost; or : Phidias, Athena Lemnia, c. 450-440 BC, bronze statue, lost
PHIDIAS, Zeus, c. 435 BC, chryselephantine statue, lost (5th century AD)

Conceptual field(s)

CONCEPTS ESTHETIQUES → beauté, grâce et perfection

Quotation

De schoonheyd des lichaems, seght Cicero {lib. I de officiis}, beweeght onse ooghen door een bequaeme t'saemenschickinghe der leden; hy vermaeckt ons daer mede voornemelick, dat alle ghedeelten door een aenghenaeme lieffelickheyd met malkanderen over-een komen. Ghelijck het dan gheen wonder en is dat wy eenen sonderlinghen lust scheppen inde schoonheyd der naturelicker lichaemen, soo is het veel min verwonderenswaerd dat ons de Konstige naboetsinge deser schoonheyd noch al beter behaeght dan de natuerelicke schoonheyd selver; niet alleen omdat wy daer in bemercken hoe gheluckighlick de Konst met de nature strijd, maer ook omdat ons ghemoed sich eenmael door dese beschouwinghe vervrolickt vindende sijne blijschap niet langer en kan binnen houden,

[Suggested translation, Marije Osnabrugge:] The beauty of the body, says Cicero {…}, moves our eyes through a competent arrangement of members; it mostly amuses us by this [NDR: the fact], that all parts correspond to each other by a pleasant charm. Like it is no wonder that we gain delight in the beauty of natural bodies, it is much less remarkable that the artful imitation of this beauty pleases us even more than the natural beauty itself; not only because we recognize how happily the Art competes with nature, but also because once our mind finds itself cheered up by this consideration it can no longer hold in its joy.

lieffelickheyd

Conceptual field(s)

CONCEPTS ESTHETIQUES → beauté, grâce et perfection

Quotation

Ghemerckt dat ons dan in de treffelicke wercken van groote Meesters de schoonheyd der dinghen selver nerghens nae so krachtighlick beweeght; als de voorspoedighe stoutigheyd der Konste, soo ghebeurt het oock menighmael dat de levende ghelijckenisse van lellicke ende afsichtighe dinghen niet min vermaeckelick bevonden wordt als de gelijckenisse van d'aller schoonste lichamen.

[Suggested translation, Marije Osnabrugge:] Seen that nothing moves us more powerful than the beauty of things themselves in the striking works of great Masters; as the successful boldness of Art, this is how it also often happens that the living similitude of ugly or hideous things can be found just as entertaining as the similitude of the most beautiful bodies.

Conceptual field(s)

CONCEPTS ESTHETIQUES → beauté, grâce et perfection

Quotation

De schoonheyd van ’t lichaem bestaet in een sekere Symmetrie die de ghedeelten der lichaems met malckander en met het gheheele hebben, seght Stobeaus Ecolog. Ethic. Cap.5. Een lichaem, het welcke in alle sijne gedeelten schoon is, wordt voor veele schoonder ghehouden, dan de bysondere schoone leden die ’t geheele lichaem door een ordentelicke schickelickheyd opmaecken, seght St Augustinus Lib. III. Dulciloqu. Cap. 26. Want indien ’t eene of ’t andere onser lede-maeten van de rest afghesneden sijnde, alleen by sich selven besichtight wordt, seght Dionys. Longinus {De sublimi orat. 35.}, het en sal gantsch gheene aensienlickheyd hebben; vermids de rechte volmaecktheyd maer alleen in d’over-een-kominge van alle de leden bestaet; wanneerse naemelick door haere onderlinghe ghemeynschap een lichaem gheworden sijnde, met eenen oock daer in door den hand der Harmonie aen alle kanten worden opghesloten.

[Suggested translation, Marije Osnabrugge:] The beauty of the body exists in a certain Symmetry that the parts of the body have with each other and with the whole, says Stobeaus Ecolog. Ethic. Cap. 5. A body, which is beautiful in all its parts, is thought to be much more beautiful, than the separate beautiful parts that form the body by means of an orderly compliancy, says St Augustinus Lib. III. Dulciloqu. Cap. 26. Because if the one or the other of our bodyparts, being cut off from the rest, are looked at on their own, says Dionys. Longinus {…}, it will not have any importance; as the true perfection only exists in the correspondence of all the parts; namely, once they have become a body by means of their mutual resemblance, they are immediately from all sides captured in it by the hand of Harmony.

Junius connects the esthetical concept of beauty (schoonheid) to that of symmetry (symmetrie). He refers to the human body, in which all the different parts should be in harmony (harmonie) with each other. Junius does not refer directly to art in this extract. [MO]

Conceptual field(s)

CONCEPTS ESTHETIQUES → beauté, grâce et perfection

Quotation

Dewijl het dan vast gaet dat de waere schoonheyd der naturelicker lichaemen maer alleen in de ghevoeghlicheydt deser Harmonie te vinden is, soo volght het oock daer uyt onwedersprekelick, dat de rechte naeboetsinghe deser lichamen voornamelick in het waernemen deser Harmonie gheleghen is. Alle ghedeelten van een stock-beeld behooren schoon te sijn seght Socrates apud Stobaeum Serm. I. wy en staen in de Colossische wercken niet soo seer op de aerdighe netticheyt van elck bysonder ghedeelte, of wy plaghten vele meer op de schoonheyd van ’t gheheele maecksel te letten, seght Strabo Lib. I. Geogr. Die naeboetsinghen worden voor d’allerspottlickste ghehouden, seght Galenus {Lib. i. de Usu partium corporis humani}, de welcke de ghelijckenisse diese in vele ghedeelten waernemen, in de voornaemste versuymen. Parrhasius, Polycletus, en Asclepiodorus sijn d’eerste en voornaemste grondleggers ende onderhouders deser Symmetrie gheweest. Parrhasius was den eersten die de Schilder-konst haere behoorlicke Symmetrie ghegheven heeft. Plin. XXXV.10. Polycletus nam de Symmetrie op het aller naerstighste waer. Plin XXXIV. 8. Asclepiodorus gingh soo meesterlick met sijne stucken te werck, seght den selvighen Plinius {Lib. XXXV. Cap. 10.}, dat sich Apelles grootlicks plaght te verwonderen over de Symmetrie die hy daer in ghebruyckte.

[Suggested translation, Marije Osnabrugge:] While it is certain that the true beauty of the natural bodies can only be found in the propriety of this Harmony, as such it follows undeniably from this as well, that the true imitation of these bodies consists mainly in the observation of this Harmony. All parts of a statue have to be beautiful says Socrates apud Stobaeum Serm. I. we do not insist so much on the nice neatness of each separate part in the Colossal works, but we tend to pay much more attention to the beauty of the whole production, says Strabo Lib. I. Geogr. Those imitations are thought to be the most ridiculous, says Galenus {…, that generally neglect the resemblance that they observe in many parts. Parrhaisus, Polycletus and Asclepiodorus have been the first and principal founders and observers of this Symmetry. Parrhaisus was the first who gave the Art of Painting its appropriate Symmetry. Plin. XXXV.10. Polycletus observed the Symmetry very dilligently. Plin XXXIV.8. Asclepiodorus approached his work so masterfully, says the same Plinius {…}, that Apelles used to be greatly amazed about the Symmetry that he applied in it.

Conceptual field(s)

CONCEPTS ESTHETIQUES → beauté, grâce et perfection

Quotation

Aenghesien daer twee verschydene soorten der schoonheyd te vinden sijn, seght Tullius {Lib. i. de officiis}, waer van d’eene in de lieffelickheyd, d’andere in de staetelickheyd ofte aensienlickheyd bestaet; soo ist dat de lieffelickheyd, Vrouwelick; d’aensienlickheyd daer en tegen, Mannelick schijnt te wesen. Dese aensienelickheyd wordt door een ghelijvighe verwe ghehandhaevet, ghelijck de jeughdighe levendigheydt van een goede ghesonde verwe door de oeffeninghe onser lichaemen wordt onderhouden. […] Wat de vrouwelicke schoonheyd aengaet, de Konstenaers plaghten daer in allermeest op de bevallighe lieffelickheyt des aenghesichts te letten; het en is gheen schoone vrouwe, seght Seneca {Epist. 33.}, wiens dyen ofte armen prijswaerdigh sijn; maer wiens gheheele aenghesicht de wonderbaerlickheyd van alle d’andere leden vermindert ende verdooft.

[Suggested translation, Marije Osnabrugge:] Seen that there are to different types of beauty to be found, says Tullius {…}, where the one consists in the loveliness, the other consists in the stateliness or importance; as such the loveliness is Feminin, the importance, on the other hand, appears to be Masculin. This importance is maintained by a full colour, like the youthful liveliness of a good healthy colour is maintained by the training of our bodies. (…) What the feminine beauty is concerned, Artists tend to pay most attention to the graceful loveliness of the appearance; it is not a beautiful woman, says Seneca {…}, whose thighs or arms are praiseworthy, but whose complete appearance diminishes and sedates the miraculousness of all the other parts.

Conceptual field(s)

CONCEPTS ESTHETIQUES → beauté, grâce et perfection

Quotation

d’Oude Konstenaers en lieten ’t evenwel daer by niet blijven, maer sy plaghten nae de voorghemelde afbeeldinghe van allerley bysondere schoone lichaemen, ontrent dewelcke sy haer selven eenen gantsch langhen tijd besigh hielden, tot een arbeydsaemer ende diep konstigher maniere van wercken voord te vaeren; wanneer sy naemelick d’Idea van de volmaeckte schoonheyd, die door de gheduersaemheyd der voorigher oeffeninghe in haer ghemoed was inghedruckt, in haere Schilderyen sochten uyt te drucken: Want gelijck sy den rechten grondslag van de waere Proportie voor een goede wijle tijds maer allen uyt de naevolghinghe van d’aller volmaeckste lichamen sochten te haelen, soo plaghten sy dese oeffeninghe met der tijd allenghskens over te gheven, sy en wilden haer selven niet langer met d’afbeeldinghe van ’t eene of ’t andere bysondere schoone lichaem bemoeyen, als het hun nu hoogh tijd scheen te wesen om uyt den schat-kelder haere fantasie een uytmuntende schoonheyd achtervolghens de waere wetten ende regulen van de lang-bearbeyde Symmetrie voord te brengen;

[Suggested translation, Marije Osnabrugge:] The old Artists did not leave it to this, but they tended to proceed with a laborious and very artful manner of working after the aformentioned image of all sorts of especially beautiful bodies, regarding which they busied themselves for a rather long time; namely when they tried to express the Idea of the perfect beauty, that was imprinted in their mind through enduring previous practice, in their paintings: Because just like, for a long period, they can only distill the right principle of the true Proportion from the imitation of the most perfect bodies, as such they tend to surpass this practice in time, no longer wanting to occupy themselves with the depicition of one or another especially beautiful body, as it would appear them to be the right moment to produce an excellent beauty, based on the true laws and rules of the long-practised Symmetry, from the treasury of their fantasy;

Anciens (les)

Conceptual field(s)

CONCEPTS ESTHETIQUES → beauté, grâce et perfection

Quotation

Ghelijck het dan blijckelick is dat sich de eenighen ende waeren grond-slagh der Konste in de Teickeninghen allermeest ontdeckt, soo gaet het mede vast datse den verstandigen een sonderlinghe vermaeck door de kracht van een rechtschaepene onopghepronckte Symmetrye aenbrenghen. Wy sien ’t oock daghelicks dat sich de welgheoeffende Konst-kenners niet alleen met de konstighe wercken selver verghenoeght houden; maer datse boven dien d’eerste, tweede, derde schetsen, die de groote Meesters tot ontwerp haerer wercken ghemaeckt hebben, met een dapper vierighe ende onversaetelicke begheerte beschouwen; niet allen, om datse d’uytnemende schoonheyd en kracht van een welgheproportioneerde Teyckeningh allerbest in d’eenvoudigheyd deser onghecierder linien beseffen; maer oock om datse in de selvighe den soeten anghst des werckenden Konstenaers ordentlick konnen naespeuren;

[Suggested translation, Marije Osnabrugge:] Just like it is then clear that one finds the one and true principle of the Art in the Drawings, as such it is also certain that they add the reasonable and remarkable entertainment by the power of a rightful unembellished Symmetry. We likewise daily see that the well-trained Connoisseurs do not only delight themselves with the artful works themselves; but that they moreover study the first, second and third sketches that the great Masters have made for the design of their work, with a great and unsatiable lust; not only because they recognize the outstanding beauty and power of a well-proportioned Drawing the best in the simplicity of these unembellished lines; but also because they can clearly trace the sweet fear of the working Artists in it;

This extract does not occur in the Latin edition of 1637. In the English edition, the term Kunstkenner is described as 'many who have deeper insight'. [MO]

Conceptual field(s)

CONCEPTS ESTHETIQUES → beauté, grâce et perfection

Quotation

Inde Worstelaers ende Schermers de krachten daer vereyst, in Laocoön vasten ouderdom in Antinous een swacke swier van Lichaem by na Vrouwelijck; in Apollo een wel-gemaeckten Jongelinck, in Bacchus ront gedraeyde leden, in Satyrs en Faunen beklonckenheyt van vlees, ende in de Vrouwen nu een tenger, ende dan een wel-gevoet en poesel Lichaem uytgebeelt; swijghende vande verscheyden Ouderdom, stant, gebaer, wesen, kleedingh en meer sulcks, kan niet genoegh verwonderen de groote schoonheyt in yder en soo wel onderscheydentheyt in allen, met de meeste eenvoudigheyt ende veel meer andere deughden vergeselschapt:

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] In the Wrestlers and the Fencers the force necessary for it is expressed, in Laocoon steady age, in Antinous a light almost feminine refinement of the body; in Apollo a well-made young man, in Bacchus twisting body parts, in Satyrs and Fauns sturdiness of flesh, and in the Women now a slender and then a well-fed and plump body; tacit on the different ages, postures, gestures, clothing and the like, the great beauty in each and the variety in all cannot amaze enough, accompanied by the highest simplicity and many other virtues:

Conceptual field(s)

CONCEPTS ESTHETIQUES → beauté, grâce et perfection

Quotation

Wy en willen oock niet vergeten de seer fraye en uytgelesene statuen, ende aeloude rompen, die nu onlanghs door den Kunstlievenden Heer Ian de Bisschop in ’s Gravenhage uytgegeven zijn, in welcke hy na de beste afteyckeningen, soo van hem, als dien hy uyt handen van andere Liefhebbers der Teycken-kunde, bekomen, herteyckent en op ’t Koper ge-Etst heeft, van welcke sommige oock onder de antique van Perrier, en andere by Boyssardus gevonden worden. Van eenige vertoont hy verscheyde standen, ende verkiesingen om de schoonheden der selver Beelden niet verduyster te laten.

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] We do not want to forget the very lovely and excellent statues and ancient busts, which have recently been published by the Art-loving Mister Jan de Bisschop in The Hague, which, after having obtained the best sketches by himself and from the hands of other Amateurs of the Art of Drawing, he drew them again and etched them on Copper, some of which can also be found amongst the antiques of Perrier and other by Boissard. Of some he shows the different postures and choices to not let the beauties of these Statues remain hidden.

Conceptual field(s)

CONCEPTS ESTHETIQUES → beauté, grâce et perfection

Quotation

Hier toe moet hy oock weten wat schoone ofte mismaeckte leden zijn, ’t geen uyt d’aenmerckingh van de schoonheden inde antique statuen geobserveert, kan geschickt worden. Wat dat bevalligheyt, grootsheyt en welstant aen een Beelt te wege brenght, ende voorts de mogelijcke buygingen, uyterste vermogen ende gebruyck van alle de leden en gewrichten met goede reden verstaen. Voeghter by dat hy oock kennisse behoorde te hebben door wat trecken, teyckens, ende opsichten men alle de passien en tochtige genegentheden van ’s Menschen herte, na de bysondere ontmoetinghe ende voorval kan uytdrucken

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] For this we should also know which are beautiful or deformed members, which can be sorted out from the observation of the beauties in the antique statues. Understand with good reason what the gracefulness, magnificence and harmony gives to a Figure, and furthermore the possible bends, the uttermost capacity and use of all members and joints. It can be added that he should also have knowledge by means of which lines, signs and views one can express all the passions and emotional inclinations of a Human heart after the specific encounter and occasion;

Conceptual field(s)

CONCEPTS ESTHETIQUES → beauté, grâce et perfection

Quotation

Deeze oordeelden dat de Teykenkonst zich alleen ontrent het schoone, maer d'andere, datze zich ontrent alles, wat de natuer voortbrengt, beezich hielt. En dezen wech zal de jeugt voor eerst alderdienstichst zijn, datmen zich gewenne de dingen, eeven alsze zijn, nae te bootsen, om met der tijdt, tot de kennis der dingen geraekt zijnde, de schoonste met oordeel te verkiezen.

[BLANC J, 2006, p. 119] Certains jugeaient que l'art du dessin ne devait concerner que le beau, d'autres qu'il devait toucher à tout ce que la nature produit. Et c'est ce chemin qui est d'abord plus utile aux jeunes gens, afin qu'ils s'habituent à imiter les choses telles qu'elles sont, pour, avec le temps et en ayant atteint la connaissance des choses, choisir avec jugement ce qui existe de plus beau.

Conceptual field(s)

CONCEPTS ESTHETIQUES → beauté, grâce et perfection
CONCEPTS ESTHETIQUES → nature, imitation et vrai
L’ARTISTE → apprentissage

Quotation

Maer wat hoegrootheyt 't zy dwerg-of Reusachtig, de overeenkomst of Analogie der deelen maekt de welschapentheyt. Zoo dat het schijnt datze veelerley kan zijn, en de zelve in de natuer verborgen, ontstelt gemeenelijk onze oordeelen, gelijk Durer zeyt; want men bevind somtijts twee menschen zeer schoon en fraey, van de welke d'eene met d'andere niets gemeen heeft, noch van maet noch van gestalte, en nochtans is 't niet openbaer, wie van beyden volmaekst is. Zoo duister is ons verstant, vervolgt hy, wie zal dan de waere schoonheid beschrijven?

[BLANC J, 2006, p. 136] Mais que la taille du corps soit celle d'un nain ou d'un géant, c'est bien la comparaison ou l'analogie des parties entre elles qui constitue la conformité en tant que telle. Sans doute est-ce pour cette raison qu'elle peut paraître variée et que, dissimulée dans la nature, elle puisse géneralement troubler nos jugements. C'est ce que constate Dürer: il arrive de trouver deux hommes très beaux et charmants, qui n'ont rien de commun l'un avec l'autre, tant dans leurs mensurations que dans leur apparence, alors même qu'il n'est pas évident lequel des deux est le plus parfait. Notre entendement étant si obscur, poursuit-il, est-il possible de décrire ce qu'est la vraie beauté?

Conceptual field(s)

CONCEPTS ESTHETIQUES → beauté, grâce et perfection
L’HISTOIRE ET LA FIGURE → proportion
L’HISTOIRE ET LA FIGURE → figure et corps

Quotation

Zoo duister is ons verstant, vervolgt hy {ndr. Dürer},, wie zal dan de waere schoonheyt beschrijven ? [...] Elders zeyt hy, dat de deelen van een beelt van den hoofde tot de voetzoolen moeten overeenstemmen, het zy dan rouw of glat, vleezig of mager, op dat het op d'eene plaets niet deurvoed, en en op d'andere uitgehongert schijne; dat d'armen niet dun, en de beenen dik zijn, de borst vol, en de billen uitgeteert, 't hooft jong, en 't lichaem oudt, en wat des meer is. Yder ouderdom moet daer toe bequaeme deelen hebben, een jong mensche moet gladt, sappig, en effen zijn, een oudt daerentegen rouw oneffen en mager.

[BLANC J, 2006, p. 136-137] Notre entendement étant si obscur, poursuit-il, est-il possible de décrire ce qu'est la vraie beauté? [...] Dürer dit ailleurs que que les parties d'une figure doivent se correspondre des pieds à la tête, que cette figure soit rugeuse ou lisse, charnue ou maigre, afin qu'à tel endroit elle ne paraisse pas trop nourrie et tel autre affamée; que les bras ne doivent pas être minces ou les jambes épaisses, la poitrine pleine et les cuisses décharnées, la tête jeune et le corps âgé, etc. De plus, chaque âge doit avoir les parties qui lui conviennent. Un jeune homme doit être lisse, tendre et égal, un vieillard au contraire rugueux, inégal et maigre.

Conceptual field(s)

L’HISTOIRE ET LA FIGURE → proportion
L’HISTOIRE ET LA FIGURE → figure et corps
CONCEPTS ESTHETIQUES → beauté, grâce et perfection

Quotation

De tweede of konstige kunde der gelijkmatigheyt, of proportie der menschelijke leeden, die men de volmaekte schoonheyt noemt,[...] Deze verkiest het schoonste uit veelderley schoon [ndr: in de natuur]: en't valt een mensche te zwaer om in zijn leeven uit te vinden.

[BLANC J, 2006, p. 137] La connaissance de la régularité ou de la proportion des membres du corps humain comporte une deuxième partie : ce qu'on appelle la beauté parfaite. [...] Cette beauté parfaite consiste dans le choix des plus belles choses parmi toutes celles que l'on trouve en variété [ndr: dans la nature]. Autant dire qu'une vie d'homme suffit difficilement pour en faire la connaissance.

Conceptual field(s)

L’ARTISTE → qualités
CONCEPTS ESTHETIQUES → beauté, grâce et perfection

Quotation

Wy besluiten dan dat de welschaepentheyt des lichaems bestaet, in een zeekere Simmetrie, die des zelfs deelen onderling, en met het geheel hebben. Want een lichaem, dat dus over al zijn gedeeltens schoon is, overtreft ver de schoonheyt van eenigh uitmuntend deel.

[BLANC J, 2006, p. 137] La conformité du corps humain consiste en une sûre symetrie que ses parties ont entre elles et avec le tout. Un corps beau de cette façon, en toutes ses parties, surpasse en effet de loin la beauté de quelque excellente partie.

Conceptual field(s)

L’HISTOIRE ET LA FIGURE → figure et corps
L’HISTOIRE ET LA FIGURE → proportion
CONCEPTS ESTHETIQUES → beauté, grâce et perfection

Quotation

En dus voortgaende meent hy {Jan de Bruyn, in zijn Wetsteen.} al verder, dat wanneer kunstige Schilders een groote schoonheit uitgebeelt hebben, het zelve geensins deur regels van de kunst, maer alleen door een slach van 't geluk, en by geval gebeurt is. [...]Maer zulk slach van schrijvers spreeken als deblinde van de verwen, [...].

[BLANC J, 2006, p. 423] Cet auteur {Jan de Bruyn, dans ses Pierres à aiguiser} poursuit en disant qu'il pense encore que lorsque des artistes peintres parviennent à représenter quelque chose qui possède une grande beauté, cela ne peut en aucun cas s'expliquer par les règles de l'art, mais seulement par un coup de chance ou par le hasard. [...] De tels auteurs, [...] parlent comme des aveugles devant les couleurs.

DE BRUYN, Jan

Conceptual field(s)

CONCEPTS ESTHETIQUES → beauté, grâce et perfection

Quotation

Alleschoonheyt des lichaems is een gelijke overeendraginge der deelen, met een zeekere zoeticheyt en lieflijkheyt van verwe, zegt Augustinus.

[BLANC J, 2006, p. 281] Toute la beauté du corps est une égale union des parties, avec une certaine douceur et [ndr : amitié des couleurs], dit Augustin.

Hoogstraten cite ici la Cité de Dieu, de saint Augustin, livre XVII, chapitre XIX.

Conceptual field(s)

EFFET PICTURAL → qualité des couleurs

Quotation

De Schoonheyt is in des Konstenaers idea.

[BLANC J, 2006, p. 430] {La beauté est dans l'idée de l'artiste}

Conceptual field(s)

L’ARTISTE → qualités

Quotation

Want indien zulk een meester, als Titiaen, zoo begaeft in de natuur en 't leven te volgen, deur de Teykenkonst geholpen waer geweest, en zijn grooten geest en levende handeling op de studie gesteunt hadde, hy waer alles te boven gekomen. Laet nu dit oordeel vry wat eenzijdich zijn; want de Teykenkonst wort hier niet genomen voor wel het leeven te volgen, maer voor altijts het schoonste te verbeelden, gelijk Agnolo in zijn grooten Laetsten dach wel betoont heeft, daer hy zijne beelden met een grootse maniere, en in schoone gestaltenissen, voeglijk aen d'opstanding, heeft voortgebracht.

[BLANC J, 2006, p. 287] Si un maître tel que Titien, si doué dans l'imitation de la nature et sur le vif, avait en effet été bien aidé par l'art du dessin, et s'il avait soutenu son grand esprit et son vif tour de main par l'étude, il aurait surpassé tout le monde. Mais laissons à ce jugement sa partialité : l'art du dessin n'est pas ici défini comme la façon de bien imiter sur le vif mais comme la façon de représenter toujours le plus beau, comme Michel-Ange l'a bien montré dans son grand Jugement dernier, où il a fait des figures d'une très grande manière et de belles formes convenant à la résurrection des corps.

Conceptual field(s)

CONCEPTS ESTHETIQUES → nature, imitation et vrai
L’HISTOIRE ET LA FIGURE → figure et corps
L’HISTOIRE ET LA FIGURE → proportion
CONCEPTS ESTHETIQUES → beauté, grâce et perfection

Quotation

Indien daar eenige beminnelijke wetenschap waar, in welk een verstandig en geleerd Schilder op ’t minste mogt onkundig bevonden werden, ten magh hem op ’t nauwste genomen, aan geen gedeelte van de Menschkunde hapere: want behalven het onwaardeerlijk nut van dat al de voornaamste wetenschappen uyt de selve ontfangen, soo leyd’t ‘er opsigt van de algemeene Schilderkonst, een volstrekte noodwett, die sonder eenige bewimpeling of verschooning, all Teykenaars, Schilders, Beeldhouwers, Giet oeffennaars, en die verstandelijk van der selver Konstwerken willen spreken; {Menschkunde is den Schilders ten uyterste nut.} ten uitersten verpligt, grondige kennis te hebben, van de ware Schoonheyd der Mensch Beelden: en hoedanig de maatredige Proportie moet geschikt zijn tot de bediening der Ledematen; op dat die in en onder de beweging, welk tot de doening der Actien; en tot de zienelijke uitdrukking der Passien ver-eyst werd, wel bestuurd mogte werden. Gelijk ook de kennis van de uitwendige gestalte en koppeling der Beenderen […] Invoegen wy onbeschroomd durven seggen, dat een Konstenaar die sich hier in t’eenemaal onkundig en verlegen vind, niet de minste grondvest kan hebben, waar op hy sich selven voor een groot meester in de Schilderkonst kan uitgeve; gelijck hy ook geen bequaamheyd sal konnen hebben, om van de stelling of ware schoonheyd der Beelden, verstandelijk te redeneeren.

Conceptual field(s)

CONCEPTS ESTHETIQUES → beauté, grâce et perfection

Quotation

Van de Schoonheyd en Bevalligheyd der Mensch-beelden, en waar in die bestaat.
Het sal buyten alle twijffel aan de Schilderkonst ten hoogsten voordeeligh zijn, altijt de meeste Schoonheyd en volmaaktheyd der dingen die verbeeld werden, te bevorderen: Want gelijk ons de geschape dingen best behagen, welke schoon en volkomen zijn, soo blijft ‘er geen reden over, waarom de nageboodste dingen niet de selve bevalligheyd aan het oogh van den Beschouwer souden voortbrengen. En alhoewelmen in de Tafereelen veel dingen schoon kan noemen, welke in ’t natuurlijk Leven leelijk en verfoeyelijk, ja mismaakt zijn, soo moetmen sulx alleen aan de verstandige en uytvoerige navolgingh van de veel vermogende Schilderkonst opdragen, en die ook veel eer
fray en konstig dan Schoon noemen.

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] Of the Beauty and Gracefulness of Human figures, and of what it consists. Without any doubt it is most beneficial to the Art of Painting, to always advance the highest Beauty and perfection of the things that are depicted: Because like those created things please us most, which are beautiful and perfect, as such there is no reason left, why the imitated things should not offer the same gracefulness to the eye of the Spectator. And although one can call many things beautiful in the Paintings, that are ugly and abominable in the natural Life, yes deformed, as such one should only entrust this to the wise and elaborate imitation of the very powerful Art of Painting, and also rather call it fine and artful than beautiful.

bevalligheid

Conceptual field(s)

CONCEPTS ESTHETIQUES → beauté, grâce et perfection

Quotation

Vele onder d Oude en Jonge hebben gemeent dat het niet wel uyt te spreken noch te bepalen was, wat het eygentlijk is, dat wy Schoon noemen; en dat het oversulx niet net kan aangewesen werden, door welcke Waarnemingen, die volkomen en seker te verbeelden is: […] En nadien niet kan gelooghent werden datter ook trappen in de Schoonheyd zijn, en datmen Schoon, Schoonder en noch Schoonder vindt; soo isser geen reden die ons belett te dencken, datter ook een Alderschoonst is. Doe Aristoteles gevraagt wierd wat Schoonheyd was, en waarom al ’t geen Schoon is, bemind werd ! antwoordde hy: Dat is een Blindemans vrage, {Aristoteles meende datmen niet vragen moest wat Schoonheyd was.} d’Heer Kats heeft hem over de verschillige Keuse der Schoonheyd evenwel niet ruymborstig derven verklaren, want hy spreekter elders dese onsekere woorden van:
Men twist nog evenstaag, men twijffeld overal,
Wat datmen in den Mensch voor SCHOONHEYD keuren sal,
Daar is nauw eenig Volk of ’t heeft verscheide Gronden,
Waarop dat ymand SCHOON of LEELYK werd bevonden.
Seker nadien de verscheyde Volken ook in ’t verkiesen en goedkeuren de
Schoonheyd niet alleen verschillig zijn, maar datter ook sommige gevonden werden die de Leelijkheyd en Mismaaktheyd ten opsigt van andere Oordeelders, voor de Schoonheyd stellen; sulx heeft menig onvast herssebekken in twijffel gebragt; of de Schoonheyd niet wel slegts in een Keur, of in de Mode, of in een eigen Zinnelijkheyd der Menschen bestaat. {In de Keur der Schoonheyd werd somtijts ook de Lelijkheyt voor Schoon aangesien.}

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] Many amongst the Old and Young have thought that it is not easy to say nor determine what it really is, that we call Beautiful; and that it is not clear to pinpoint, by which Observations, it is to be depicted perfectly and clear: […] And since it cannot be denied that there are also steps in Beauty, and that one finds Beautiful, more Beautiful and even more Beautiful; as such there is no reason to stop us from thinking that a Most Beautiful also exists. When Aristotle was asked what Beauty was, and why all that is beautiful is loved ! he answered: That is the question of a blind man, {Aristotle thought that one should not ask what nature is.} Mister Cats has not dared to explain himself outspokenly about the different types of Beauty, as he utters these uncertain words about it somewhere: They continue to dispute, everywhere they doubt, What it is that one can judge to be BEAUTY in Man, There is barely any people, or it has different grounds, On which someone is thought BEAUTIFUL or UGLY. Especially since the different Peoples are not only different in choosing and approving Beauty, but that we can find some who place the Ugliness and Deformity before the Beauty in contrast to other Judges; such has brought doubt to unstable brains; whether the Beauty exists but in the Choice, or in Fashion, or in a personal reasoning of Men. {In the Choice of Beauty one did sometimes perceive Ugliness as Beautiful.}

Anciens (les)
CATS, Jacob
Modernes (Les)

Conceptual field(s)

CONCEPTS ESTHETIQUES → beauté, grâce et perfection

Quotation

Wanneer wy dese waarschijnelijke beschrijving [ndr: Cicero] der Schoonheyd willen vast houden, soo staat ons daar over tot de algemeene Schilderkonst noodwendig aan te merken, dat het treffen van de Schoonheyd voornamelijk daar in gelegen is, dat de Beelden een behoorlijke Ledenstemming hebben: derhalven salder volgen dat die Leden ten opsigt van haar form, plaats, samenkoppeling en dienst, ten uitersten moeten gekent zijn; gelijkwe ook voorhebben in dese verhandeling na te sporen.
Veel gauwe Verstanden hebben van overlang niet sonder reden aangemerkt dat de uitbeelding der Schoonheyd en Volmaaktheyd seer moyelijk was, om dat haar tegendeel namelijk de Leelijkheyd en Mismaaktheyd seer ligt, of door verscheyde toevallen van selfs geboren word; of door sekere merkteykenen en kenbare trekken op velerhande wijse en by trappen en deelen kan uytgedrukt werden; Ja somtijts wel aldermeest door d’onkundige behandeling der Konstenaars kan ter weereld komen; Maar de Schoonheyd soo ligt niet, omdatse alleen door haar eenvoudig geheel wil vertoont zijn; welk Geheel niet eer met die selve eenigheyd in de nagevolgde Beelden kan gesien werden, voor dat alle de Deelen, sonder de minste afwijkking met malkander over een stemmen. Waarom dan ook sommige over dit gewigtig deel der Schilderkonst hebben geseyd, dat de Schoonheyd op het juist na te volgen, alsoo ongemeen was, als de Schoonheyd selfs.

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] When we want to keep to this truthful description [ndr: by Cicero] of Beauty, we should remark about this with regard to the general Art of Painting, that reaching Beauty mainly consists in this, that the Figures have a proper division of limbs: from this it necessarily follows that those Limbs should be known profoundly with regard to their form, place, connection and function; like we set out to do in this treatise. Many quick Minds have noticed for a long time that the depiction of Beauty and Perfection is very difficult, because its opposite – that is the Ugliness and Deformity – are born spontaneously or through different coincidences; or they can be expressed with certain marks or recognizable treats in many different ways and in levels and parts; Yes sometimes they mostly come into existence through the incapable treatment of Artists; But Beauty is not so easy, because it can only be shown through her simple whole; which Whole cannot be perceived in its unicity in the imitated Figures, before all the Parts, coincide without the least divergence. This is why some have said about this important part of the Art of Painting, that it was just as uncommon to imitate Beauty in the right way, as Beauty itself [ndr: is uncommon].

volmaaktheid
leelijkheyd · mismaaktheyd

Conceptual field(s)

CONCEPTS ESTHETIQUES → beauté, grâce et perfection

Quotation

Wilmen de Schoonheyd van een Tronie in ’t bysonder afgeschetst hebben, men kanse niet onvoegsaam aanwijsen daar in te bestaan, dat men in ’t geheel, noch in het deel niet de minste afwijking daar in kan ontwaar werden. Want men houd voor seker, dat de algemeen wel gemaakte Tronien, niets in haar konnen hebben, ’t geen kenbaar mismaakt is. Het Schoone segt yemand, kan men licht kennen, en ligter met verwondering prijsen en beminnen, dan haren regel of Teyken-kundigen Trek uytvinden, om uyt tedrucken waar in Zy eygentlick bestaat; De Schoonheyd is dan de Schilder-konst een te rugh deysend Voorbeeld, dat al de Oeffenaars verplicht ten alder naasten op d’hielen te stappen.

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] If one wants to have the Beauty of a face drawn in particular, one cannot appositely underline that one may not perceive even the smallest deformity in the whole nor in the parts. Because they believe it to be certain, that the generally well-conceived Faces cannot contain anything which is clearly deformed. Someone has said, that one can easily recognize the Beautiful, and more easily praise and love it with marvel, than find out her rule or drawing, to express of what She truly exists; Then Beauty is a returning Example in the Art of Painting, which all its practitioners are obliged to chase after.

Conceptual field(s)

CONCEPTS ESTHETIQUES → beauté, grâce et perfection

Quotation

En nadien dan alle dese dingen genoegsaam bewijsen, dat de verscheydenheyd der Schoonheyd en Bevalligheyd, ten opsigt der navolging in de Schilderkonst, niet ligt onder soo net bepaalde regelen te brengen is, datmense daar na, als na een onfeylbare Leest met aangenaamheyd, sonder verder waarneming van ’t Leven, in de Konst-tafereelen sou konnen overstorten; Soo staat ons in ’t voorby gaan aan te merken, dat een Leersaam Schilder sich uyt al sijn vermogen behoorde te beneerstigen, om door een geduurige beschouwingh van al wat hem van ’t menschelijk schoon voorkomt, het uytgelesenste daar van soodanig sijn gedagten kragtelijk in te drukken, en aan sijn inbeelding gemeen te maken, dat hy buyten de beschouwing van de selve, sich de schoonheyd van een Mensch, op verscheyde wijsen, en in onderscheyde trappen, soo bevallig en levendig kan verbeelden, als of hy de Schoonheyd selver voor hem had. {Hoe de Schoonheyd in de gedagten en ’t gemoet van den Schilder moet ingedrukt zijn.} En dit sal hy aldergeluckigst konnen doen, wanneer hy niet alleen wel en aandagtig sal na gespeurd hebben, welke Deelen en Partyen Schoon gemaakt zijn, en wat Proportie sy hebben moeten, om sulx volgens de Teykenkundige trek te verbeelden; maar dan voornamelijck, wanneer hy tot al het vorige, net sal hebben af gesien, door welk een Trap en toeval, dese en gene deelen de Schoonheyd in dit of dat voorwerp onderlingh aan ’t geheel vereenigt, Verminderd of Vermeerderd:

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] And as all these things sufficiently prove, that the diversity of Beauty and Gracefulness with regard to the imitation in Painting, is not easily to accommodate in clearly defined rules, which one can then, as with an infallible model could overflow in Art-scenes with loveliness and without any further observation of Life; As such we should note in passing, that a diligent Painter should endeavor with all his might, through a consistent observation of all that he perceives of the human beauty, to imprint that which he deems the most exquisite of it so strongly in his mind, and to make it common to his imagination, that he will be able to depict, without its direct observation, the beauty of a Man in different ways and in distinct steps, so lovely and lively, as if he had Beauty itself before his eyes. {How Beauty has to be imprinted in the thoughts and mind of the Painter.} And he will be able to do this best, when he has not only studied well and carefully which Parts and Elements have been beautifully made, and which Proportion they should have, to depict them with the Draught; but then especially, when with regard to all the previous, will have observed precisely by which Step and coincidence this and other parts unites, lessens or increases the Beauty in this or that object to the whole:

Goeree explains the artistic process by which the artist may reach Beauty (schoonheid, bevalligheid, aangenaamheid), especially in relation to the process of imitation (navolging), observation (waarneming, beschouwing) of life and imagination. [MO]

bevalligheid · aangenaamheid

Conceptual field(s)

CONCEPTS ESTHETIQUES → beauté, grâce et perfection

Quotation

En dewijl dan uyt al ’t geseyde genoegsaam openbaar is, dat de Schoonheyd der Lichamen moet gesogt werden, in de wel gemaaktheyd der Deelen, en proportionele onderschikking tot het geheel; {Proportie en schikking, de voorname oorsaak van Schoonheyd.} Soo volgd van selfs dat d’ondersoeking van de Proportie, soo in ’t algemeen geheel, als in ’t bysonder van de Leden, een voornaam deel der Mensch-kunde is: Sulx dat den Schilder die sich daar in wil volmaken, benoodigt is, sijn hulp in veel en verscheyde dingen te soeken; Onder welk, de beschouwing van het Leven, de Schilde-konstige Anatomie, de Proportie-maat. De Schoone toegestemde Voorbeelden, en de gesonde Reden, de voornaamste zijn; In welk ook alle fraye Meesters, met goeden uytslagh haar hulp gesogt hebben. {Waar die moet gesogt werden.} Want de beschouwingh van ’t Natuurlijk Leven, kan den Schilder de Schoonheyd door verbeeldenskragt in alle voorval, doen voor oogen komen. D’Ontleding sal hem het maaksel en dienst van alle Beenen, Muskelen, Deelen en Ledematen aanwijsen. De Proportie-maat sal hem de goede Leden-stemmingh des geheelen Lichaams wijs maken. De Schoone Voorbeelden, sullen hem in sijn verstandt ondersteunen, en als een Toetsteen aanwijsen, waar in hy dwaald. En de gesonde Reden sal hem als een trouw Meester onderwijsen,[…]

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] And while it is sufficiently clear from that what has been said so far, that the Beauty of the Bodies has to be searched for in the good creation of the Limbs and the proportional order to the whole; {Proportion and order, the main cause of Beauty.} It automatically follows that the investigation of the Proportion, both in the whole and especially of the Limbs, is an important part of the Anatomy: So much so that the Painter who wants to perfect himself in it, needs to find assistance in many and different things; Amongst which, the observation of Life, the painterly Anatomy, the mesure of Proportion, the Beautiful accepted Examples and the healthy Reason are the principal; the good Masters have also found their assistance there with great results. {Where it should be found.} Because the observation of the Natural Life, allows the Painter to bring the Beauty to mind on any occasion by means of the power of imagination. Dissection will illustrate the structure and function of all the Bones, Muscles, Parts and Limbs to him. The mesure of Proportion will teach him the good balance between Limbs of the whole body. The Beautiful Examples will support him in his mind and as a reference will point out where he is mistaken. And the healthy Reason will instruct him like a loyal Master, […]

Conceptual field(s)

CONCEPTS ESTHETIQUES → beauté, grâce et perfection

Quotation

Gelijk dan ook eenige Geleerde sommige vermaarde Schilders, als Raphel d’Urbin en Michel Angelo en andere hebben berispt, datse Adam met eenen Navel in hare Schilderyen vertoond hebben. Doch de Reden, die wy aangaande de Borsten en Tepels hebben by gebragt, welk soo wel aan de Mannen als aan de Vrouwen zijn gegeven, op dat het Menschelijk Geslagt malkander op ’t uyterste sou mogen gelijk zijn, kan onses agtens de Questie genoegsaam goed maken.
Het schijnd ons eenigsints toe dat den Navel, de Schoonheyd van den Buyk seer helpt vermeerderen, insonderheyd wanneer die niet te groot uyt puylende, nochte te diep puttig ingevallen is. ’t Past de Schilder-Kunst seer wel, datter een bysondere Properheyd aan den Buyk van Maagdelijke Vrouw-beelden werd waar genomen; Gelijk sulx ook by d’Antyken wel verstaan is. {Buyk geeft veel Schoonheyd aan een Vrouw-beeld.} En Jan de Bolonje heeft in het Maagdelijk Beeldeken van sijn Sabinse Roof ook getoond hoe veel Schoonheyd de wel Geproportioneerden en Eelen omtrek van den Buyk, tot een naakt Vrouw-beeld toe brengen kan. Om in de Schilder-Konst alles te volgen dat natuurlijk is, soumen den Buyk van een Moeder-Vrouw, dat is, die gebaard heeft, de Schoonheyd van een Maagdelijke Buyk niet mogen toevoegen: Doch den Schilder moet soo verstandig zijn, dat hy al wat ongracelijk in ’t Oog is, zedelijk bedekke, of willens voorby gaat: Wetende dat de Dingen die in ’t Leven selfs haar Schoonheyd verlooren hebben, hun niet al te voegsaam vande Teyken-Konst laten behandelen;

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] Like some Scholars have scolded some famous Painters like Raphael of Urbino and Michelangelo, that they have portrayed Adam with a Navel in their Paintings. Yet we believe that the Reason, which we have offered regarding the Breasts and Nipples, which are given to both Men and Women, in order that the Human Species would resemble each other as fully as possible, can resolve the question sufficiently. It somehow seems to us that the Navel, helps to enhance the Beauty of the Stomach a lot, especially when they turn out not to big and bulging, nor to deep. It suits the Art of Painting very well, that a special Pureness is observed for the Stomach of the figures of Female Virgins; As it is well conceived by the Ancients. {The Stomach gives much Beauty to a female figure.} And Giambologna has also shown in the small Virgin Figure of his Rape of the Sabine Women how much Beauty the well-Proportioned and Noble contour of the Stomach can add to a nude Female figure. To follow all natural things in the Art of Painting, one should not give the Beauty of a Virgin Stomach to the Stomach of a Mother, who has given birth that is: Yet the Painter should be so sensible that he modestly covers up all that is ungraceful in the Eye, or ignores it consciously: Knowing that the Things which have lost their Beauty in Life itself, are not treated agreeably by the Art of Drawing;

Conceptual field(s)

CONCEPTS ESTHETIQUES → beauté, grâce et perfection

Quotation

DEwyl de Schoonheid, het voornaamste en waardigste deel der Eedele Schilderkonst is [...] Dat de wyste onder de Aaloude haar hoogachting toegedraagen hebben, zien wy in Plato, welke dezelve achten te zyn een mensselyke glants, uit haar natuur beminnelyk, macht hebbende ons de geesten de oogen te ontrooven. Ia. Kato achten dezelve zo hoog, dat hy oopentlyk zeide, het geen minder zonde te zyn, haar te beschadigen, dan het was een Tempel te berooven.

[D'après DE LAIRESSE 1787, p. 73-74:] Comme la beauté est la principale & la plus noble partie de la peinture […] Les plus sages parmi les anciens, & Platon même, en ont parlé pour ainsi dire, avec respect ; & Caton a porté son enthousiasme pour la Beauté, jusq’à dire : « Que ce n’est pas un moindre sacrilège de dégrader la Beauté, que de violer & de profaner les temples des dieux ».

term translated by BEAUTY
term translated by SCHÖNHEIT

Conceptual field(s)

CONCEPTS ESTHETIQUES → beauté, grâce et perfection

Quotation

Echter is het genoegzaam zeker, dat zy [NDR : Schoonheid] meest bestaat in een denkbeeld, 't welk van onze zinnen en oordeel afhangd, zo dat wy het onmogelyk achten, de waare beschryving in een eenig voorwerp daar van te konnen doen. Het zekerste dat wy daar af konnen zeggen, is dit, dat zo veelerlye soort van voorwerpen daar zyn, ook zo veelerly Schoonheid is […]

[D'après DE LAIRESSE 1787, p.74:] On ne cependant nier que la Beauté ne consiste que dans l’idée que notre esprit s’en forme ; de sorte qu’il est impossible, selon moi, d’en donner une définition exacte d’après un objet quelconque. Ce que nous pouvons en dire, avec le plus de certitude, c’est qu’il y a d’objets individuels dans lesquels nous en trouvons […]

term translated by BEAUTY
term translated by SCHÖNHEIT

Conceptual field(s)

CONCEPTS ESTHETIQUES → beauté, grâce et perfection

Quotation

Zy [NDR : schoonheid] is driederley: gemeen, ongemeen, en volmaakt: de gemeene is van de mode zeer afhangelyk, en vernoegd gemeene verstanden; de ongemeene, werd door ons verstand uit veele anderen gekooren: de volmaakte is, die wy gezegd hebben in inbeelding te bestaan.

[D'après DE LAIRESSE 1787, p.75:] Il y a au reste trois espèces de Beautés, savoir, la commune, celle au-dessus de la commune ou la rare, & la parfaite. J’appelle Beauté commune, celle qui dépend en grande partie de la mode & qui satisfait les esprits ordinaires ; la Beauté rare est celle dont l’esprit rassemble les différentes parties de plusieures individus ; mais la Beauté parfaite est purement idéale, ainsi que je l’ai remarqué plus haut.

term translated by BEAUTY
term translated by /

Conceptual field(s)

CONCEPTS ESTHETIQUES → beauté, grâce et perfection

Quotation

Maar wy zullen ons hier bepaalen, in een opstel dat wy na onze allerbeste kennis, uit veele anderen getrokken hebben, die door de Grieken is verkooren geworden, en door hen ons nagelaaten. De schoonheid van een naakt, het zy man of vrouwen beeld, bestaat hier in, eerstelyk dat de Leedemaaten wel gevormd zyn; ten tweeden, dat zy een schoone, vrye, en gemakkelyke beweeging hebben: en eindelyk een gezonde en frisse koleur […]

[D'après DE LAIRESSE 1787, p.75:] Je me bornerai ici à donner une idée générale de la Beauté, que je tracerai, le mieux qu’il me sera possible, d’après plusieurs systêmes & principalement d’après les modèles que les Grecs nous en ont transmis par leurs productions. Je dis donc que la Beauté d’une figure nue, soit d’homme ou de femme, consiste, premièrement, en ce que les membres soient bien proportionés ; secondement, qu’ils ayent un mouvement libre, aisé & gracieux ; troisièmement, que le coloris en soit frais & beau.

term translated by BEAUTY
term translated by SCHÖNHEIT

Conceptual field(s)

CONCEPTS ESTHETIQUES → beauté, grâce et perfection

Quotation

Om den leerling aanleyding te geeven tot het uitvoeren en verder naspeuren van het tweede deel der schoonheid, namentlyk de bevallige beweging der leedemaaten, zo gelief hy te letten op dit nevenstaande Figuur, waar in de voornaamste schikkingen, welke een schoone aktie veroorzaaken […]

[D'après DE LAIRESSE 1787, p. 82:] Afin d’inspirer au jeune artiste le désir d’étudier la seconde partie de la beauté, savoir, le mouvement gracieux des membres, nous le prions de porter les yeux sur la figure, de la planche VII, dans laquelle on a observé les principales positions qui peuvent concourir à produire une belle attitude […]

term translated by BEAUTY
term translated by SCHÖNHEIT

Conceptual field(s)

CONCEPTS ESTHETIQUES → beauté, grâce et perfection

Quotation

LAat ons nu eens komen tot het tweede der deelen waar in de schoonheid bestaat, namentlyk de beweeging der leeden. Deze hangd voornaamlyk af, van een tegenstrydige werking aller lichchaams leedemaaten, en van derzelver daaging en schaduwing: veroorzaakende dit een beeld, roerende en leevendig.

[D'après DE LAIRESSE 1738, p.18:] Let us proceed now to the second of the Parts wherein Beauty consists, namely, The Motion of the Members. This depends chiefly on contrasting or Opposition of all the Members of the Body, and on their Lights and Shades ; which give a Figure Motion and Life […]

term translated by BEAUTY
term translated by SCHÖNHEIT

Conceptual field(s)

CONCEPTS ESTHETIQUES → beauté, grâce et perfection

Quotation

De waarschynelykheid, welke door het gezicht op ons verstand en inbeeldingen werkt, moet voornamelyk waargenomen werden, in de verdeeling en verbeelding onzer geschiedenissen, naast die drie deelen daar in de schoonheid bestaat, waar van te voren gesprooken is. {De waarschynelykheid is het voornaamste punt in het ordineeren waar te nemen.} Men moet dezelve niet alleen in het algemeen, maar in ider byzonder voorwerp doen blyken, en nauwkeurig zien op het verwerpen van zaaken, welke daar tegens strydig zyn.

[D'après DE LAIRESSE 1787, p. 120:] La vraisemblance, qui, par les organes de la vue, agit si puissamment sur notre esprit & sur notre imagination, doit principalement être observée dans la disposition & l’exécution du sujet, ainsi que dans les trois parties qui constituent la beauté dont nous avons déjà parlé. On doit donc non seulement garder cette convenance [NDR : grâce et nautrel] dans le sujet en général, mais encore dans chaque partie en particulier, en rejetant avec soin tout ce qui peut être contraire.

term translated by BEAUTY
term translated by SCHÖNHEIT

Conceptual field(s)

CONCEPTS ESTHETIQUES → beauté, grâce et perfection

Quotation

Indien iemand overzulks dan begeerig mogt zyn om te weeten waar hy deze schoonheden zal vinden, dien wys ik allereerst na de Boeken welke van de volmaakte proportien, en waar in de regte bevalligheden bestaan, handelen; terwyl hy daar mede bezig zynde, gestadig de beste Pleisterbeelden voor oogen dient te houden, om alzo zynen geest te oeffenen, en daar door een vast oordeel te verkrygen.

[D'après DE LAIRESSE 1787, p. 290:] Si l’on est curieux de savoir où l’on peut puiser les connoissances du beau, nous dirons que c’est dans les livres qui en traitent & qui indiquent les règles des belles proportions du corps humain, en ayant en même-tems devant les yeux les plus parfaits modèles en plâtre des statues antiques.

term translated by BEAUTY
term translated by SCHÖNHEIT

Conceptual field(s)

CONCEPTS ESTHETIQUES → beauté, grâce et perfection

Quotation

Men overweege ook eens, wat onderscheid 'er is tusschen kleene Stukken in de buitenlucht, en die binnenshuis, ten opzichte van de afwyking en hunne koleuren […] Nademaal dan de schoonheid en zuiverheid der koleur door de helderheid en klaarheid der lucht zich best vertoont, zo is 't in tegendeel door de duisterheid dat zy verminderen en hun vermogen of kracht verliezen.

[D'après DE LAIRESSE 1787, p. 494-495:] Considérons la différence qu’il y a entre les petits tableaux de chevalet dans des sites ouverts & ceux dans l’intérieur des fabriques, relativement à la fuite des objets & à leur couleurs. […]Puisque c’est par la clarté de l’air que la beauté & la pureté des couleurs se distinguent le mieux, il faut nécessairement qu’elles se dégradent & se perdent par l’obscurité.

term translated by BEAUTY
term translated by SCHÖNHEIT

Conceptual field(s)

EFFET PICTURAL → qualité des couleurs
CONCEPTS ESTHETIQUES → beauté, grâce et perfection

Quotation

Ja wat ziet men, zegt hy verder, in het groots Italien, en voornaamentlyk prachtig Romen, niet al heerlyke en uitgeleezene wonderwerken! Het schynt, of Natuur en Konst zich onderling verbonden hebben om aldaar hunnen troon te vesten, en hunne macht te toonen, ten einde die vermaarde stad meestresse der waereld, en der schoonheid des geheelen aardbodems te maaken.

[D'après DE LAIRESSE 1787, vol. 2, p. 191:] Quelles merveilles de l’art ne voit-on pas en Italie, & sur-tout dans la magnifique Rome, où l’on diroit que la nature & l’art semblent être convenus d’établir leur trône, & d’exercer leur puissance, pour rendre cette ville la maîtresse & la merveille [ndr : la beauté] de l’univers !

term translated by BEAUTY
term translated by SCHÖNHEIT

Conceptual field(s)

CONCEPTS ESTHETIQUES → beauté, grâce et perfection

Quotation

Ten dezen einde dan begon men met de Schilderkonst en Beeldhouwery, zoekende daar in eenige voorschriften te maaken waar uit men vaste en wiskonstige regelen konde ter neder stellen, buiten dewelke men niet en kon gaan zonder van de waare order en schoonheid af te dwaalen.

[D'après DE LAIRESSE 1738, p. 518:] […] In order to which, they began with Painting and Statuary, framing some Patterns, from whence might be laid down certain and positive Rules, not to be departed from, without spoiling Order and Beauty.

term translated by BEAUTY
term translated by SCHÖNHEIT

Conceptual field(s)

CONCEPTS ESTHETIQUES → beauté, grâce et perfection