VERLIEZEN (v.)

LOSE (TO) (eng.) · PERDERE (ita.) · PERDRE (fra.) · VERLIEREN SICH (deu.)
TERM USED IN EARLY TRANSLATIONS
/ · LOSE (TO) (eng.) · VERLIEREN SICH (deu.)

FILTERS

LINKED QUOTATIONS

3 sources
3 quotations

Quotation

XI. Naer de verschietingh der beelden moeten zy stercker oft flaeuwer ghehouden werden: dat is, soo veel als zy verliesen door verkleeningh, soo veel nae advenant zy verflaeuwen van koleure oft sterckte.

XI. En fonction de l’éloignement des figures dans le fond, il faut les peindre plus ou moins fort, c’est-à-dire plus ces figures s’éloignent et diminuent, plus elles palissent en couleurs ou en force.

Conceptual field(s)

CONCEPTION DE LA PEINTURE → couleur
CONCEPTION DE LA PEINTURE → composition
L’HISTOIRE ET LA FIGURE → proportion
EFFET PICTURAL → perspective
EFFET PICTURAL → qualité du dessin

Quotation

Aldus verdreven wesende, salmen onder het uyterste van het Landtschap, boven ’t flaeuwste, ofte daer de Locht achter de Berghen, en beneden den Orizont of Zichteynder schijnt te gaen, een geheel dun Masticot strijcken, leggende alsoo een streeck langhs het voorschreven Landtschap, of Berghen, en drijven dan alsoo van onderwaerts, naer het Purperken toe, tot het daer in smelte en sich verliese: ’t Welck met een luchtige en veerdighe handt sonder daer in te knoeyen wil gedaen wesen, want anders wort het vuyl, en loopt somtijdts oock wel perijckel om door ’t Papier heen te arbeyden.

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] Once it is diminished like that, one should thinly apply Massicot, under the far end of the Landscape, above the weakest, or there where the Air appears to go behind the Mountains and beneath the Horizon, as such placing a line along the aforementioned Landscape, or Mountains, and blending it then from below, towards the Purple, until it melts in it and is lost: Which should be done with a loose and competent hand without messing with it, because otherwise it will become dirty, and sometimes also runs the risk to come through the Paper.

Conceptual field(s)

CONCEPTION DE LA PEINTURE → couleur

Quotation

Daar is zeer veel aan gelegen, dat men de regte oorzaak duidelyk aanwyze, waar uit de gemelde reflexien zyn voortkomende, naamentlyk hunne standplaats, koleur, en grootheid of kracht […] Van de koleur zal ik dit zeggen, (want de standplaats der beelden is alreede aangeweezen) dat, by aldien het gemelde licht geevende voorwerp, of beeld […] ten deelen hunne eigene koleuren verliezen, om die der anderen aan te neemen en zich daar mede te vermengen […] doch het een min het ander meer, na dat zy slaauw of krachtig, van naby of van verre, zullen gereflexeerd worden […]

[D'après DE LAIRESSE 1787, p. 409:] Il est fort important qu’on connoisse bien la véritable cause qui produit ces reflets ; c’est-à-dire, leur distance, leur couleur locale & leur force. […] ces couleurs seront absolument dégradées & perdront leur force pour prendre la teinte des autres & s’y mêler en quelque sorte […] mais cette dégradation des couleurs sera plus ou moins sensible, suivant qu’elles seront reflettées avec plus ou moins de force, et d’une distance plus ou moins grande […]

term translated by LOSE (TO)
term translated by VERLIEREN SICH

Conceptual field(s)

EFFET PICTURAL → qualité des couleurs