VERFLAUWEN (v.)

AFFAIBLIR (fra.) · DÄMPFEN (deu.) · DIMINUIRE (ita.) · DIMINUIRE (lat.) · MINUERE (lat.) · SOFTEN (TO) (eng.) · VERBLEICHEN (deu.) · VERLIEREN SICH (deu.) · VERMINDERN (deu.)
TERM USED IN EARLY TRANSLATIONS
DÄMPFEN (deu.) · VERBLEICHEN (deu.)

FILTERS

LINKED QUOTATIONS

4 sources
5 quotations

Quotation

D'après NOLDUS 2008, p. 127-128:] 8 Observez comment le Paysage, au loin, prend l’aspect de l’Air, et s’y fond presque entièrement. {Faire fondre le paysage au loin, dans l’air, ou l’adoucir.} Des Montagnes immobiles ressemblent à des nuages en mouvement. Des deux côtés, comme pour les sols carrelés, les fossés et les sillons que nous voyons dans les champs convergent et se rétrécissent. Que cette observation ne vous ennuie pas, car cela donne plus de profondeur à vos arrière-plans.

Conceptual field(s)

EFFET PICTURAL → perspective

Quotation

Overmids dan ieder een bekent staet dat de stucken die schaeckberds-wijse met groove ende verscheyden verwighe placken bekladt sijn, niet t’onrechte voor gantsch leelick ende verfoeyelick worden gheouden, soo en kanmen daer uyt lichtelick afnemen, dat het harde bruyn sich teghen het klaere licht niet en behoort schielick aen te stooten. ’t Bruyne moet gantsch soetelick in ’t graeuwe verwrocht worden, om te beter van het graeuwe tot het lichte te komen. De Schilderyen die het swarte en ’t witte losselick aen een klampen, schijnen van verde eenen maermer-steen ofte een schaeck-berd te ghelijcken; dies moetmen dese hardigheyd door ’t tusschen-komen van half-verwighe graeuwen soeken te versachten, ten eynde dat twee teghenstrijdighe verwen, door een konstighe verdrijvinghe allenghskens verflaeuwende in malckander moghten verlooren loopen en versmelten.

[Suggested translation, Marije Osnabrugge:] As everyone knows that het pieces that are daubed chessboard-wise with coarse and different coloured patches, are not without reason considered very ugly and abominable, as such one can easily take from this that the hard brown should not suddenly bump into the clear light. The Brown should be worked into the gray rather gently, to arrive better from the gray to the light. The Paintings that loosely clasp the black and the white together, look like a plate of marble or a chessboard from afar; therefor one should try to soften this hardness by adding half-colour grays, in order that two contrasting colours, may, gradually fading, dissolve and melt into eachother through an artful diminiution.

This section does not exist in the Latin and English edition. [MO]

Conceptual field(s)

CONCEPTION DE LA PEINTURE → couleur
EFFET PICTURAL → qualité des couleurs

Quotation

XI. Naer de verschietingh der beelden moeten zy stercker oft flaeuwer ghehouden werden: dat is, soo veel als zy verliesen door verkleeningh, soo veel nae advenant zy verflaeuwen van koleure oft sterckte.

XI. En fonction de l’éloignement des figures dans le fond, il faut les peindre plus ou moins fort, c’est-à-dire plus ces figures s’éloignent et diminuent, plus elles palissent en couleurs ou en force.

Conceptual field(s)

EFFET PICTURAL → perspective
EFFET PICTURAL → qualité des couleurs

Quotation

Alze [ndr: ranunculen, type of flowers] dus geschildert, droog zijn laxeert of overstrijkt menze om de kragt der hoogsels en diepsels wat te verflaauwen dun met enkel florentijnsche lak, en glantze op de hoogsels met een weynig dun schulpwit. […]
Droog zijnde begeerenze [ndr: roode peonien, type of flowers] dezelve laxeringe en opglansinge van de
Ranunculen.

[translation:BEURS, en préparation, transl. Myra Scholz :] When dry after being painted in this way, they are glazed or coated to tone down the contrast of the highlights and shadows with only thin Florentine lake, and given a sheen on the highlights with a little thin flake white. […] When dry they need the same glaze and addition of sheen as the ranunculi.

Conceptual field(s)

CONCEPTION DE LA PEINTURE → lumière

Quotation

{Men stelt vier deelen in de Logt.} ’t Is noodig, hoewel alles in de Logt ongevoelig verflaauwt nogtans ordres halven, en om d’inbeeldinge te voldoen tot het regt aanleggen en koloreeren, eenige deelen in zijn Logt te aanmerken, als men des zelfs gantsche breete in ’t tafereel verkooren heeft, en zo stellen w’er vier zullende dus alle zoorten van logten en haare werkingen in landschap en wateren verklaaren, daarze sagt in saamensmelten.
{Helderen Logts.} Wy vangen dan aan met een heldere Logt, diewe na die gesegde trappen van onder af van om laag na ’t toppunt zullen verklaaren.
{Eerste deel van agteren.} ’t Eerste deel, omtrent de gezigteinder schildertmen met smalt of ultramarijn, met wit vermengt en een weynig lak, om te doen wegwijken; en hoe nader aan de gezigteinder, hoe meer dit moet plaats hebben: gelieft ‘er iemand wat ligten oker by te doen, wy laaten hen dat vry.
{Tweede.} ’t Tweede deel, datwe als nader ’t oog, wat breeder volgens de regulen van de doorzigtkunde nemen, wilt na dat het ’t eerste deel naader komt of verder daar van afwijkt, de lak en ligten oker van de mengelinge des eersten deels vry en wel in ’t naaste op de helft vermindert hebben.
{Derden.} En om dezelve reeden moetmen in ’t derde deel gants weynig lak gebruiken, en veel minder ligten oker, {Vierde.} gelijk als het vierde deel, alleen smalt of ultramarijn en wit begeert.

[translation: BEURS, en préparation, transl. Myra Scholz:] {We divide the sky into four parts} Even though everything in the sky blends together in imperceptible degrees, it is necessary nevertheless, in order to arrive at an orderly approach and clear ideas for a proper composition and coloring, to identify a few parts of the sky, if one has chosen to include its entire expanse in the picture. We therefore posit four of them, and will explain all the kinds of sky and their effects on landscape and water, where they gradually melt together. {Clear sky}We begin then with a clear sky, which we will explain in terms of the parts mentioned, starting from the lowest and proceeding to the highest point. {First part in the background} The first part, around the horizon, is painted with smalt or ultramarine mixed with white and a little lake in order to make it recede, and the closer it is to the horizon the more it must recede. If someone wants to add a little light ochre, he should feel free to do so. {Second part} The second part, which in keeping with the rules of perspective we make larger, will need approximately half of the lake and light ochre used in the mix of the first part, depending on whether it is nearer or further away from the first part. {Third and fourth part} And for the same reason very little lake should be used in the third part, and much less light ochre, while the fourth part requires only smalt or ultramarine and white.

In the German translation, six parts are distinguished instead of four. [MO]

Conceptual field(s)

CONCEPTION DE LA PEINTURE → couleur