VERMINDEREN (v.)

DIMINUER (fra.) · DIMINUIRE (ita.) · DIMINUIRE (lat.) · VERMINDERN (deu.)
TERM USED IN EARLY TRANSLATIONS
DIMINUTION (eng.) · VERMINDERN (deu.)

FILTERS

LINKED QUOTATIONS

2 sources
2 quotations

Quotation

9 Op vercorten en verminderen letten, {Op de vercortinge behoeft ghemerckt.}
Ghelijck men in’t leven siet, ick bespreke,
Al ist geen metselrie, die nauwe
Wetten Behoeft, soo moet ghy doch weten te setten
Op den Orisont recht u oogh’ oft steke, {Den Orisont is, daer Hemel en water scheyden, oft somtijts daer aerde en locht scheyden.}
Dat is, op des waters opperste streke,
Al watter onder is sietmen dan boven,
En t’ander sietmen van onder verschoven.

D'après NOLDUS 2008, p. 127-128:] 9 Je vous conjure de faire attention au raccourci {Il faut faire attention au raccourci.} et à la diminution, comme on le voit dans la vie. Même si ce n’est pas de l’architecture, qui a besoin de Lois strictes, il faut quand même savoir placer votre point de fuite correcterment sur l’Horizon {L’Horizon est là où le Ciel et l’eau se séparent, ou parfois, là où la Terre et l’air se séparent.} c’est-à-dire sur la ligne supérieure de l’eau. Ce qui se trouve dessous se voit d’en haut, et le reste est vu d’en bas.

vercorten

Conceptual field(s)

EFFET PICTURAL → perspective

Quotation

{Middel om in ’t algemeen Houdinge te bekomen.} In het Teyckenen soo moetmen letten, datmen in ’t verminderen van doncker en Licht, ontrent de Lichamene die wijckende achter malkander volgen, soodanigen verschil maeckt, alshier is tusschen het flauwste Hooghsel en het Coleur van u Gront-Papier, daermen in ’t ghemeen met de witte Cryon op Teyckent; invoegen dat het t’elckens een Tint, of kenbaer Coleur van verschil, komt te verminderen; even gelijckmen seyt het scheelt een kennis, &c. Soo sult ghy een groote Reddinge, wijckinghe, uytheffingh en houdinghe in uwe Teyckeningh bekomen, en bevrijt zijn dat uwe dingen niet aen malkander vast en sullen sitten; {Dat het Licht in alle voorwerpen die wij sien, altijt een behoorlijcke Houdinge schickt, waer door wy die uyt elkanderen onderscheyden.} maer in allen de natuere volgen, die haer licht altijt soodanigh op de voorwerpen weet te schicken en te bepalen, dat de donckere sijde van een Lichaem altoos tegen de verlichte zijde van een ander, komt af te wijcken, en een verlichte Party teghen een beschaduwde, ofte die het licht komt te ontbeeren:

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] {Means to acquire Harmony in general.) In Drawing one should pay attention, to make such a distinction in the diminution of dark and light, for the vanishing Bodies that are following each other, as exists between the weakest Highlight and the Colour of your grounded Paper, on which one generally draws with white Crayon; and that it always diminishes one Tint or a different Colour; just as it is said ‘it differs a little bit’ etc. . As such you will obtain a great reddering [ndr: referring to the placement of colours], contrast, exaltation and harmony in your Drawing, and avoid that your things are stuck together; {That the Light, in all objects that we see, always shapes a good Harmony, so that we can discern them from each other.} but follow nature in everything, as she always manages to place and shape her light on the objects in such a manner, that the dark side of a Body contrasts with the light side of another, and a lit Part against a shadowed or one that is void of light:

Conceptual field(s)

CONCEPTION DE LA PEINTURE → lumière