GOEREE, Willem, An Introduction to the general Art of Drawing, Wherein is set forth The Grounds and Properties, which of this infallible and judicious Art are necessary to be known and understood. Being not only Profitable unto them that Practise Drawing; Picture-Drawers, Engravers, Carvers, Stone-Cutters, Jewellers, Goldsmiths, Silversmiths, &c. But also to all Lovers and well-affected, as well to this as to other ARTS (flowing from thence) a commodious Knowledge Communicated: With an Illustration of twenty five Copper-Prints of Figures, for young Learners to practise by. Likewise, An Excellent Treatise of the Art of Limning, in the which the true Grounds, and the perfect Use of Water-Colours, with all their Properties, are clearly and perfectly taught. Formerly set out by that Excellent Limner Mr. Gerhard of Brugge. And now much Augmented and Amended, with some Observations, teaching (besides Illumination) the Colouring and Painting with Water-Colours. Set forth at Middleburgh by W. GORE. Truly Translated into English by J.L. Published by Robert Pricke for the Lovers and Practitioners of this Noble and Admirable Art, London, Robert Pricke, 1674.

Images hors-texte
in-4 english

Dedication
To the Lovers and well-affected to the Art of Drawing

Structure
- The Epistle Dedicatory: To the Lovers and well-affected to the Art of Drawing, p. *1-*2
- Chapter 1: What the Art of Drawing is, and in what it doth consist, p. 1-5
- Chapter II: The first beginning of the Art of Drawing, p. 5-8
- Chapter III: Of the Order and Manner to be Observed in the Art of Drawing, p. 9-11
- Chapter IV: Of those things which in every degree of the Art of Drawing are to be observed, p. 11-14
- Chapter V: Of the things which in the thrid Step, viz. in Drawing after Plaister-Rounds, or Embossed Works, are necessary to be observed, p. 14-15
- Chapter VI: Of the Anatomie, or Knowledge of the inward and outward forme of the Humane body, concerning Muscles and Motions of the Arteries, p. 15-17
- Chapter VII: Of those things, which in drawing after the life, are necessarie to be observed and understood, p. 17-20
- Chapter VIII: Of the several sorts of Chalks and Crions for the Use of Drawing, and upon what they are to be used, p. 20-22
- Chapter IX: Of the Use and Mannder of Drawing, p. 22-24
- Chapter X: Of the General and his Parts, and how they must be understood and observed, p. 24-26
- Chapter XI: What light and shadows be, and how thorow the same all things come to have their being, p. 26-27
- Chapter XII: Of the Plain, smooth, sharp, and sweet drawing, p. 27-28
- Chapter XIII: Of the Heightenings, p. 28
- Chapter XIV: Of the Reflection, p. 28-29
- Chapter XV: Of the Observation of Perspective of light and dark, p. 29-30
- Chapter XVI: Of the Circumferent or out-stroke, and his looseness, and a good Position, as also of keeping of their Parts, p. 30-32
- Chapter XVII: Of the Finishing of a Draught, p. 32-35
- An addition, p. 35-38
- Illustrations

GOEREE, Willem, Verlichtery-konst, In de welcke den rechten grondt, ende volkomen gebruyck der Water-Verwen, tot de Schilder-Konst, ende de Illuminatie ofte Verlichtery noodigh zijnde, met alle hare Eygenschappen klaerlijck werden geleert. Eertijds uyt-ghegeven door den voortreffelijcken Verlichter Mr. Geerard ter Brugge, Ende nu tot nut der Lief-hebbers, doorgaens vermeerdert en verbetert, met eenighe aen-merckingen rakende neffens de Illuminatie, het Colloreeren en Schilderen met Waterverwen. Door W.G. Tot Middelburgh, Middelburg, Wilhelmus Goeree, 1668.

GOEREE, Willem, Inleydingh Tot de Praktijck Der Al-gemeene Schilder-Konst, Waer in, Neffens de Heerlijckheyt en Nuttigheydt der selve, kortelijck wert aengewesen: wat dingen tot grondige verstaeningh der Schilder-Konst behoorde geweten te zijn; en op wat wijse men sijn Oeffeningh, om daer in een volkomen Meester te werden, behoorlijck aenleggen sal. Dienende tot een Voorlooper van een ander Werck, daer in de Practijck-Regelen der Schilder-Konst, bestaende in Teycken-kunde, Bouw-kunde, Doorsicht-kunde, Mensch-kunde, Ordineringh en Coloreeringh, vokomen sal geleert werden, Middelburg, Wilhelmus Goeree, 1670.

GOEREE, Willem, Inleydinge tot de algemeene teyken-konst : waar in de gronden en eygenschappen, die tot onfeylbaar en verstandig begrijp van de teyken-konst noodig te weten zijn, kort en klaar worden aangewesen. Zijnde niet alleen den Leerlingen der Teyken- en Schilderkunde, Beeldhouwerye en Glasschrijfkunde, tot een aanleydine nut en Dienstig, maar ook om aan alle Liefhebbers en Beminnaars, soo van Dese, als van alle andere konsten (daer uyt voort-komende) een bescheyden Kennisse mede te deelen. Door W. Goeree. In desen derden Druk, van nieuws oversien en vermeerderd, Amsterdam, Daniel van Dalen, 1697.

TERMS