UITVOERLIJKHEID (n. f.)

AUSFÜHRUNG (deu.) · EXECUTION (eng.) · EXÉCUTION (fra.) · PRACTICE (eng.) · PRATICA (ita.) · PRATIQUE (fra.) · VOLLZIEHUNG (deu.)
TERM USED IN EARLY TRANSLATIONS
/ · AUSFÜHRUNG (deu.) · HANDLING (eng.) · HANDLUNG (deu.)

FILTERS

LINKED QUOTATIONS

2 sources
2 quotations

Quotation

Daerom datmen in het Teyckenen geduerigh licht tegen licht, en doncker tegen doncker moet vergelijcken, soo sult ghy als door een wijsen Regel, de kracht en sterckte van yeder licht en schaduwe uytvinden; en alsso een eenparigheyt, generaelheyt, houdinghe en uytvoerigheydt in uwe Teyckeningen bekomen.

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] This is why, in Drawing, one should continually compare light against light and dark against dark, for you will understand as through a wise Rule, the power and force of each light and shadow; and consequently acquire an evenness, generality, harmony and execution in your Drawings.

Conceptual field(s)

MANIÈRE ET STYLE → le faire et la main
EFFET PICTURAL → touche

Quotation

Het is aanmerkenswaardig, dat de Stukken, van twee byzondere handen geschilderd, nooit of zelden het oogmerk van den Vinder konnen bereiken, maar merkelyk onderscheiden werden 't zy in de kracht, uitvoerlykheid of koleur: geen wonder, wanneer elk zyne zin en trant wil volgen, zonder elkanderen te ontzien, min of meêr of daar de Helper zo veel deel aan had als de Vinder. Wanneer zich een Veldoverste tot deeze of geene onderneeming te zwak bevind, verzoekt hy van een ander hulp, maar niet om te gebieden.

[D'après DE LAIRESSE 1787, p. 210:] Il est digne d’être remarqué que les ouvrages exécutés par deux pinceaux différens, ne remplissent, en général, pas bien le but de leurs auteurs, qu’ils manquent toujours de vigueur, & péchent par le coloris, ou par l’exécution qui n’a pas un certain fini ; ce qu’il faut attribuer au peu d’accord qui règne entre les deux maîtres, dont chacun veut briller dans sa partie, préférablement à l’autre.

term translated by HANDLING
term translated by AUSFÜHRUNG

Conceptual field(s)

MANIÈRE ET STYLE → le faire et la main