POTLOOD (n. n.)

BLACK LEAD (eng.) · BLEIERZ (deu.) · BLEIWEISS (deu.) · CRAYON (fra.) · FALSCHES BLEI (deu.) · LEAD PENCIL (eng.) · POTTLOTT (deu.)
TERM USED IN EARLY TRANSLATIONS
BLACK LEAD (eng.) · BLEIERZ (deu.) · BLEIWEISS (deu.) · CRAYON (fra.) · FALSCHES BLEI (deu.) · POTTLOTT (deu.)

FILTERS

LINKED QUOTATIONS

3 sources
3 quotations

Quotation

7 Ander zijnder, die met veel moeyten swaerlijck
Wt schetsen oft teyckeninghen met hoopen
Hun dinghen te samen rapen eenpaerlijck, {Met veel moeyten yet by een brenghen, en dan net teyckenen,is vorderlijck in't schilderen.}
En teyckenen daer nae suyver en claerlijck,
Volcoomlijck wat sy in den sin beknoopen,
Op t’primuersel, met een verwe, die loopen
Can, dunne ghetempert, oft treckent netlijck
Met Potlloot, en vraghent reyn onbesmetlijck.

[D'après NOLDUS 2008, p. 171:] 7 Il y en a d’autres qui, à grand-peine, laborieusement, assemblent leur composition à l’aide d’esquisses et de dessins disparates, pour en faire une unité. {Rassembler à grand peine des éléments, et ensuite les dessiner au net, est très bénéfique à la peinture.} Ensuite, ils s’en servent pour tracer avec soin, clairement, tout ce qu’ils ont en tête, sur la première couche, avec une peinture assez liquide, très diluée, ou bien à la mine de Plomb, et après, en essuyant, ils rendent leur ouvrage impeccable.

Conceptual field(s)

MATERIALITE DE L’ŒUVRE → outils
MATERIALITE DE L’ŒUVRE → technique du dessin

Quotation

{Teycken-Kool en haer gebruyck.} ’t Is in ’t gemeen het gebruyck datmen tot de eerste Schetsingh en stellingh van sijne Teyckeningh de Bus-Kool besicht, insonderheyt voor de Leerlingen, als zijnde een groot behulp voor de Jeught, Ja selfs oock voor Meesters, ofte die nu al vast inde Teycken-Konst geworden zijn; Overmits datmen al ’t geen daer mede gestelt is, en niet na onsen wensch en behooren uytvalt, ’t selve veelmael kan uytwissen, en andermael herdoen. Oock gebruycken eenige het Pot-loot om hunne schetsen en eerste stellingen te maecken, daer sy dan eenen vasten en wissen ommetreck met de Schrijf-Penne of eenigh ander bestandigh Kryon, met naeuwer op-merckingh overheen maecken.

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] {Charcoal to draw and its use.} It is the general custom to use charcoal for the initial draft and composition of one’s Drawing, especially for the Pupils, as it is of great use for the Youth, Yes even for the Masters, whether or not they are steady in the Art of Drawing; Because all that one has done with it, which is not according to our liking, can be erased several times, and done again. Some also use the Pencil to make their drafts and initial compositions, on top of which they can then make a firm and clear contour with the Writing-Pen or any other durable Crayon, with closer observation.

In this section Goeree explicitly discusses which choice of drawing material is best for each stage of the drawing process. [MO]

Conceptual field(s)

MATERIALITE DE L’ŒUVRE → technique du dessin

Quotation

Het houtsekóól is altyd in gebruik geweest, maar naaderhand het potloot tot ons gekoomen, of bekend geworden zijnde, zo oordeel ik dat veel zuiverder, en wel zo bequaam om te handelen, als het eerste; alzo het zich met kruimmelen van brood, genoegzaam uitvryven laat, wanneer het mals en goed is. Deze twee vind ik de bekwaamste om te Schetzen, alhoewel het potloot, ook uitermaaten goed is om te stellen; doch het houtsekóól, is voor de eerstelingen in het Schetzen, en ’t potloot voor die wat verder zijn, best te gebruiken.

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] The charcoal has always been used, but when afterwards the pencil arrived or became famous, I judge it to be more pure and just as adequate to handle, as the first; as it can easily be rubbed out with bread crumbs, if it is tender and good. I find these to the most adequate to sketch, although the pencil is also extremely good to compose; but the charcoal is best to be used by the beginners in sketching and the pencil for those who are a bit more advanced.

term translated by BLEIWEISS
term translated by FALSCHES BLEI
term translated by POTTLOTT
term translated by CRAYON

Conceptual field(s)

MATERIALITE DE L’ŒUVRE → technique du dessin