RODE AARDE (expr.)

PIERRE ROUGE (fra.) · RÖTEL (deu.) · RÖTELSTEIN (deu.) · SANGUINE (fra.)
TERM USED IN EARLY TRANSLATIONS
/ · CRAYON ROUGE (fra.) · RÖTEL (deu.) · RÖTELSTEIN (deu.)
École italienne

FILTERS

LINKED QUOTATIONS

2 sources
3 quotations

Quotation

{In ’t verkiesen van Teycken-stoffen heeft yeder sijn vryheydt.} De andere stoffen nu daer mede datmen uytvoert en opteyckent zijn veel en verschyden, en daer in kan niemant een Wet gestelt worden, dewijl yder sijn lust daer in voldoen moet. {Root-Krijt.} Sommige ghebruycken het Root-Krijt ofte Roode Aerde, welcke wel de gemeenste onder alle Teyckenaers in Italien doorgaens gebesicht; {Swart-Krijt.} van ghelijcke is oock het swart Krijt seer bequaem; maer men kan dat niet altijt aentreffen dat goet is: In ’t gemeen soo heeft het twee gebreecken, die de Teyckenaers seer verdrietigh maken, de eene is dat het te weeck, kortbrakigh en brockelachtigh is, d’andere dat het veeltijdts hart en steenigh is

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] {Everyone has his freedom in chosing the Drawing materials.} The other materials with which one executes and draws in more detail [ndr.: optekenen refers to the final stage of the drawing process] are many and diverse, and nobody can be prescribed a Law for it, while everyone should satisfy his desire with it. {Red Chalk.} Some use the Red Chalk or Red Earth, which is the most commonly used amongst all Draughtsmen in Italy; {Black Chalk.} similarly black Chalk is also very adequate; but one cannot always find any of good quality: In general it has two flaws, that greatly sadden the Draughtsmen, one is that it is too weak, breaks easily and brittle, the other that it is often hard and stony;

École italienne

In this section Goeree explicitly discusses which choice of drawing material is best for each stage of the drawing process. [MO]

Conceptual field(s)

MATERIALITE DE L’ŒUVRE → technique du dessin
MATERIALITE DE L’ŒUVRE → couleurs

Quotation

Wat de manier van artzeeren met roodaard aangaat, het zelve zal de jeugt moogelyk wel wat moeielyker, als ’t reuzelen vallen, maar daar teegens zullen zy wederom bevinden, dat het meerder tot een vaste hand zal dienen; want in ’t beleggen derzelve, is het meest geleegen, naar dat zy dik of dun, digt of weid, van elkanderen zyn, waar door het duistere of flaauwe tinten voortbrengt, daarom vereischt het meerdere kennisse en oordeel, als ’t reuzelen of schommelen, ja al waaren de artzeeringe eevenweidig en dik, zo kan men net gissen, hoe veel twee, drie, of vierdubbel over elkanderen geslaagen, doen kunnen, even gelykmen in ’t Cyfferen een zom reekent, tweemaal twee maakt vier, en tweemaal vier is acht: hetgeen ik vast stel dat men reuzelen of schommelen niet geschieden kan, dat ook wel te begreipen is.

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] What the manner of hatching with red earth is concerned, it will likely be a bit more difficult for the youth than rousling, but on the otherwise they will again experience that it will lead to a steady hand; because in using it, it is most important whether they are thick or thin narrow or wide, in relation to each other, because of which it brings forth dark or faint tints, which is why it needs more knowledge and judgement than rousling or scumbling, yes even if the hatching were parallel and thick, one can just guess how many – two, three or four layers on top of each other – can be done, just like one makes a calculation: two times two is four and two times four is eight. I have established that rousling and scumbling cannot take place separately, which can be easily understood.

The French translator made a mistake, translating rode aarde with rood krijt. [MO]

term translated by RÖTEL
term translated by CRAYON ROUGE

Conceptual field(s)

MATERIALITE DE L’ŒUVRE → technique du dessin

Quotation

Daar is geen beeter Manier om op wit Papier te teekenen, (’t zy Beelden of Landschap, en die zulke goede Inleidinge geeft, tot de Graveer of Etskunde,) als met Rood-aard; ’t geen lieffelyk in ’t aanschouwen, maar smettelyk in ’t handelen is, doch niet met fyne streepen, gelyk de jonge Graveerders gemeenlyk doen, of het zo genaamde Dommelen; maar het Kloeke Artzeeringe, en nooit meer dan twee of driemaal over elkanderen geslaagen, door de welke men verkrygt een vaste hand, en kennisse van ’t beloop der dingen diemen voor heeft, naar haar hoedaanigheid, rond, of kantig; als Naakt, Kleedinge, Gronden en Steenen, met de verkortinge of Perspektief: alzo doende, zullen wy het regte spoor koomen te volgen, en ongevoelig geraaken, tot de fraaje handeling van ’t wit Kreon.

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] There is no better way to draw on white paper, (whether figures or landscape, and which gives such good introduction to the art of engraving and etching,) than with red earth; which is lovely to see, but messy to handle, although not with thin lines, as the young engravers generally do, or the so-called dommelen; but the strong hatching – never more than two or three times on top of each other – by which one gets a steady hand and knowledge of the way of things that one intends [ndr: to make], round or sharp; such as nude, drapery, ground and rocks, with foreshortening or perspective: by doing this, we will eventually come to follow the right track and become insensitive to the beautiful handling of the white crayon.

term translated by RÖTELSTEIN

Conceptual field(s)

MATERIALITE DE L’ŒUVRE → technique du dessin