PEN (n.)

FILTERS

LINKED QUOTATIONS

2 sources
4 quotations

Quotation

Maer men moet zich wachten van al te stijve geregelde trekken, die men arseeringen noemt: want behalven dat zy nergens toe dienstig zijn, zoo doen zy door haere langwijlicheit den
aendacht sluimeren. Laet uwe penstreeken los en onbedwongen alleen der dingen zwier en de schaduwen uitbeelden.{...} Deeze wijze is ook allerbequaemst om Lantschappen na't leven te teykenen, dewijl de Pen tot loof en bladeren, en gebrooke gronden, en steenwerk allerbequaemst is; en de Pinseel tot het aenveegen van een eenparige schaduwe.

[BLANC J, 2006, p. 113] Mais il faut se garder de ces traits par trop secs et réguliers que l'on nomme hachures. Outre qu'ils ne sont utiles nulle part, ils font par leurs monotonies somnoler l'attention. Faites que vos traits de plumes, relachés et débridés, ne représentent que le mouvement et les ombres des choses. {...} Cette façon est aussi la plus commode pour dessiner des paysages sur le vif. La plume, en revanche, est utile pour les feuillages, les feuilles, les sols accidentés et les pierres, et le pinceau pour le balayage d'une ombre unie.

Conceptual field(s)

MATERIALITE DE L’ŒUVRE → outils
EFFET PICTURAL → qualité de la lumière

Quotation

{Schetswijze te gebruiken} [...] de Schrijfpen uit Zwaneschacht, of Ganze-pennen, of wel uit een droog riet gesneeden, zeer bequaem om met inkt, die een weinich met geslooten of geschrapt root krijt, of schoorsteenroet gebrooken is, uw eerste gedachten op't papier te schetsen[...].

[BLANC J, 2006, p. 113] {Des façons d'esquisser à utiliser}La plume de cygne, d'oie, ou coupée dans un roseau sec, est très commode pour esquisser vos premières pensées sur le papier, à l'aide d'une encre coupée avec de la sanguine un peu coupée ou frottée et également de la suie de cheminée.

Conceptual field(s)

MATERIALITE DE L’ŒUVRE → technique du dessin

Quotation

Gy moet u aen een redelijk dikke of niet te dunne Pen gewennen, die gy genoegsaem voor uit steekende in't schaduwen slijpen zult, om, daer 't van nooden is, een scharper toets te geeven.

[BLANC J, 2006, p. 113] Vous devez vous habituer à utiliser une plume raisonnablement large ou qui ne soit pas trop fine, que vous aiguiserez en pointe pour ajouter une touche plus précise dans les ombres, là où ce sera nécessaire.

Conceptual field(s)

MATERIALITE DE L’ŒUVRE → technique du dessin
EFFET PICTURAL → qualité de la lumière

Quotation

DE gemakkelykste en vaardigste manier, is zeekerlyk de beste, niet teegenstaande dat’er veel in ’t gebruik, en door my onderzogt zyn: als het teekenen met de Pen, Penseel, Rood of Zwartkryt, doch alle van weinich nut voor Schilders. Maar de manier van hoogen op gegrond papier, en met zwart te diepen; overtreft verre de anderen, zo in volmaaktheid, als nuttigheid: voldoende ten eersten door zyn verheeventheid ons oog, zonder datmen eenige Grond daar om hoeft te maaken. Gelykmen komt te zien aan Plaatsnyders, die zich in de zwarte-kunst oeffenen, welke haar verlustigen met schraapen op een gegronde plaats: en ’t is niet te gelooven, hoe gemakkelyk en vaardich zy daar meede voortgaan, ’t geen zy in het Etzen of Snyden, niet zouden doen.

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] The most easy and adequate manner, is certainly the best, notwithstanding that there are many in use and investigated by me: such as the drawing with pen, brush, red or black crayon, yet all of little use for painters. But through the manner of heightening on grounded paper, and deepening with black; it surpasses all the others, both in perfection and in usefulness: firstly satisfying our eye because of the elevation, without the necessity to make any ground for it. As it is seen from Engravers, who practice the black art, which they embellish by scraping on a grounded plate: and it is unbelievable, how easy and capably they do this, which they would not do in etching or engraving.

In the German translation, this paragraph is part of the discussion between Judicio and Probus, this statement is made by Probus. It appears that the translator made a mistake here. [MO]

term translated by FEDER

Conceptual field(s)

MATERIALITE DE L’ŒUVRE → technique du dessin