MASSE (n. f.)

KLUMPEN (deu.) · MASS (eng.) · MASSA (lat.) · MASSE (fra.) · MENGE (deu.)
TERM USED AS TRANSLATIONS IN QUOTATION
MASSE (fra.)
TERM USED IN EARLY TRANSLATIONS
KLUMPEN (deu.) · MASS (eng.)

FILTERS

LINKED QUOTATIONS

1 sources
1 quotations

Quotation

Nu is de Vrage waer door het kenbaerste sal zijn, of door de partyen bysonder, ofte door alle parthyen indien omtreck op sijn plaets begrepen en opgesloten, waer van den omtreck de generale Masse of geheel komt te vertoonen? Hier op en sullen wy geen ander Antwoorde geven, dan het Exempel van Apelles; dewelcke (als hy voor den Koningh stont, en hem dien Man bekent maecken wilde, van welcken hy in een verciert gewaet, spottelijck uyt ’s Koninghs naem te Gast genoot was) een Kool uyt de Aertstede nam, en schetsten den generaelen omtreck, die hy vande gedaente des Mans in sijn memorye hadt gehouden, soo juystvormigh op eenen muer, dat den Koningh, die den Man te vooren ghekendt hadde, uyt dese generale treck konde sien, wat voor een Man Apelles meende.

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] The question is now how it is most recognizable, through the parts in particular or through all parts that are contained and placed within that contour, of which the contour shows the general Mass or whole? On this we will provide no other answer than the example of Apelles; who (as he was standing before the king, and wanted to tell him about the Man in disguise who he had witnessed mocking the King’s name) took a Coal from the fire and sketched the general contour that he remembered from the shape of the Man so well-shaped on a wall, that the King, who knew the Man before, could see from this general stroke which Man Apelles meant.

Conceptual field(s)

CONCEPTION DE LA PEINTURE → dessin