REUSELEN (v.)

GRENER (fra.) · RÖSELEN (deu.) · ROUSELING (eng.)
TERM USED IN EARLY TRANSLATIONS
GRENER (fra.) · RÖSELEN (deu.) · ROUSELING (eng.)

FILTERS

LINKED QUOTATIONS

2 sources
3 quotations

Quotation

{Reuselen.} Wat nu het Reuselen belanght, ’t selve is mede een seer goede manniere, en verscheelt weynigh van het Artseeren; alleen, dat het dicht in malkanderen souden treck of striemen moet ghereuselt werden; en wanneer datmen een Teyckeningh met dese manniere begint uyt te schaduwen, soo moetmen die flaeuw, valck, en eenparigh aenreuselen, en snel tegen de kanten vanden dagh aensetten; (…) En aengesien een Teyckeningh door dese handelingh alleen, niet veel gratie noch Meesterachtigheyt en bekomt, maer seer plat en mager slaet, soo moetmen die hier endaer met lughtighe Artseeringen overgaen; oock om eenighe schaduwen die wat te hart tegen ’t Licht mochten stooten, hier door wat te versachten; die dan kantigh en te gelijck sacht sullen toonen te zijn.

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] {Rouseling.} What the Rouseling is concerned, it is also a very good manner and differs little from the Hatching; except that the streak or stripe that are close to each other should be rouseled; and when one starts to shadow a Drawing in this manner, then one should rousel it faintly, flatly and evenly, and place it quickly against the edges of the light; (…) And since the Drawing does not obtain much grace nor Mastery from this manner alone, but becomes very flat and poor, as such one should go over it with airy Hatchings; also to soften some shadows that bump a bit too hardly against the light at some places; which will then appear edgy and soft at the same time.

Conceptual field(s)

MATERIALITE DE L’ŒUVRE → technique du dessin

Quotation

Om ’t beleggen der vlakke Schaaduwen, wijst dit ons aan, dat’er niet meer als twee over elkander geslaagen artzeeringe moeten weezen, doch des noods zynde drie, en op de Rondigheid, of wykende party, maar een. De toetzen of diepzels, is de uiterste kracht van ’t kryt of roodaarde, dezelve word gereuzelt of geschommelt, want meer als drie artzeeringe over elkanderen, is overtollig en vergeefze moeiten, zo wel in ’t teekenen als Etzen, gelyk dit voorbeeld aanwijst. [ndr: reference to an illustration]

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] To build up flat shadows, it is advised, that there are no more than two hatchings on top of each other, if necessary three, and on the roundness, or declining parts, but one. The touches or depths are the utmost power of the crayon or read earth, it is rousled or scumbled, because more than three hatchings on top of each other is redundant and wasted effort, both in drawing as etching, as this example shows.

term translated by RÖSELEN
term translated by GRENER

Conceptual field(s)

MATERIALITE DE L’ŒUVRE → technique du dessin

Quotation

Wat de manier van artzeeren met roodaard aangaat, het zelve zal de jeugt moogelyk wel wat moeielyker, als ’t reuzelen vallen, maar daar teegens zullen zy wederom bevinden, dat het meerder tot een vaste hand zal dienen; want in ’t beleggen derzelve, is het meest geleegen, naar dat zy dik of dun, digt of weid, van elkanderen zyn, waar door het duistere of flaauwe tinten voortbrengt, daarom vereischt het meerdere kennisse en oordeel, als ’t reuzelen of schommelen, ja al waaren de artzeeringe eevenweidig en dik, zo kan men net gissen, hoe veel twee, drie, of vierdubbel over elkanderen geslaagen, doen kunnen, even gelykmen in ’t Cyfferen een zom reekent, tweemaal twee maakt vier, en tweemaal vier is acht: hetgeen ik vast stel dat men reuzelen of schommelen niet geschieden kan, dat ook wel te begreipen is.

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] What the manner of hatching with red earth is concerned, it will likely be a bit more difficult for the youth than rousling, but on the otherwise they will again experience that it will lead to a steady hand; because in using it, it is most important whether they are thick or thin narrow or wide, in relation to each other, because of which it brings forth dark or faint tints, which is why it needs more knowledge and judgement than rousling or scumbling, yes even if the hatching were parallel and thick, one can just guess how many – two, three or four layers on top of each other – can be done, just like one makes a calculation: two times two is four and two times four is eight. I have established that rousling and scumbling cannot take place separately, which can be easily understood.

term translated by RÖSELEN
term translated by GRENER

Conceptual field(s)

MATERIALITE DE L’ŒUVRE → technique du dessin