DOEZELEN (v.)

DOESEL (TO) (eng.) · ESTOMPER (fra.) · TUSCHEN (deu.)
TERM USED IN EARLY TRANSLATIONS
DOESEL (TO) (eng.) · TUSCHEN (deu.)

FILTERS

LINKED QUOTATIONS

2 sources
2 quotations

Quotation

20 Doeselen / dats crijt met boom-wol verdrijven
Meuchdy / of rueselich soetkens verwercken
Sonder artseren, of met yet te wrijven […].

[D'après NOLDUS 2008, p. 40:] 20 Estomper, - atténuer à la craie avec un tortillon – est possible, et faire du granuleux doucement sans hachurer ni frotter.

Conceptual field(s)

MATERIALITE DE L’ŒUVRE → technique du dessin

Quotation

{Doeselen, en algemeen gebreck van ’t selve.} Nu, de derde manniere van handelinge die noemtmen Doeselen; ’t welck geschiet door Boom-wol in een Schaght gesteecken, waer mede datmen de Schaduwen diemen Gearseert ofte liever Gereuselt heeft, in malkander Doeselt, dommelt en verdrijft; dat oock wel met een stomp of afgesleten Pinceel kan gedaen worden. Doch alsoo dese mannier wat sijmelachtigh, myser, en niet seer Schilderachtigh is, maer veel eer ’t Werck vande Leer-Jongens der Silversmits en Steen-houwers gelijckt; soo willen wy daer niets van seggen, als ’t gene ons daer in tegen-staet: namentlijck, datmen door het Doeselen gemeenlijck in een steenachtige Stijfvigheyt, in voosigheydt, en in verbreeckinghe vande snelle schaduwen, en vlacke parthyen vervalt; ten ware eenige kleynen en Curieuse dingen, of datmen het met groote voorsichtigheydt, gedult en langen arbeyt konde doen, sonder daer door inde geseyde gebreecken te vallen, gelijck wy wel soodanige ghehandelt hebben gesien, die seer goet waeren, maer was al voor wat onghemeens te houden.

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] {Doeseling and the common flaw of it.} Now, the third manner of handling one calls the Doeseling; which is done by placing Cotton in a shaft, with which one doeseled, smoothens and diminishes the shadows that one has Hatched or rather Roeseled; which can also be done with a blunt or worn Brush. Yet while this manner is a bit vague and not very Painterly, but quickly appears to be the Work of the Pupils of Silversmiths and Stone-cutters; as such we will not say much about is, except that which we do not like: namely, that by doeseling one commonly lapses into a stony stiffness, in fuzziness, and in the interruption of quick shadows and flat parts; unless it were some small or curious things, or one would do it with great caution, patience and long labor, without falling into the aforementioned flaws, as we have seen things done that way, which were very good, but this is uncommon.

Conceptual field(s)

MATERIALITE DE L’ŒUVRE → technique du dessin