SCHOMMELEN (v.)

ESTOMPER (fra.) · SCHUMMELN (deu.) · SCUMBLE (TO) (eng.) · VERSTREICHEN (deu.)
TERM USED IN EARLY TRANSLATIONS
/ · ESTOMPER (fra.) · SCHUMMELN (deu.) · SCUMBLE (TO) (eng.) · VERSTREICHEN (deu.)

FILTERS

LINKED QUOTATIONS

3 sources
5 quotations

Quotation

{En waterdroppelen.} Om hier ook iets van waterdroppelen te zeggen, die schildert men aldus, men schommeltze dun met swart of den dag over het geschildert lichchaam, daar de droppel op zal komen, in de reflexie of weersteutinge brengtmen wat helderder koleur, als dat lichchaam is; nu op de donkere koleur na de dag toe moetze met enkel wit geglanst worden, en dan ten laatsten moet ér agter de reflexie een schaaduwe zijn, overeenkomende met het lichchaam, daarze op leit, […]

[translation: BEURS, en préparation, transl. Myra Scholz:] {And drops of water} And to say something here about drops of water, they are painted as follows: One scumbles thinly with black over the lit side of the painted object on which the drop will appear. In the reflection, or mirroring, one brings a somewhat brighter shade than that of the object; then on the darker color, towards the light, a gleam must be added with only white; and finally, there has to be a shadow behind the reflection corresponding to the object on which it lies […]

Conceptual field(s)

MATERIALITE DE L’ŒUVRE → technique de la peinture
CONCEPTION DE LA PEINTURE → couleur

Quotation

Om ’t beleggen der vlakke Schaaduwen, wijst dit ons aan, dat’er niet meer als twee over elkander geslaagen artzeeringe moeten weezen, doch des noods zynde drie, en op de Rondigheid, of wykende party, maar een. De toetzen of diepzels, is de uiterste kracht van ’t kryt of roodaarde, dezelve word gereuzelt of geschommelt, want meer als drie artzeeringe over elkanderen, is overtollig en vergeefze moeiten, zo wel in ’t teekenen als Etzen, gelyk dit voorbeeld aanwijst. [ndr: reference to an illustration]

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] To build up flat shadows, it is advised, that there are no more than two hatchings on top of each other, if necessary three, and on the roundness, or declining parts, but one. The touches or depths are the utmost power of the crayon or read earth, it is rousled or scumbled, because more than three hatchings on top of each other is redundant and wasted effort, both in drawing as etching, as this example shows.

term translated by SCHUMMELN
term translated by ESTOMPER

Conceptual field(s)

MATERIALITE DE L’ŒUVRE → technique du dessin

Quotation

Wat de manier van artzeeren met roodaard aangaat, het zelve zal de jeugt moogelyk wel wat moeielyker, als ’t reuzelen vallen, maar daar teegens zullen zy wederom bevinden, dat het meerder tot een vaste hand zal dienen; want in ’t beleggen derzelve, is het meest geleegen, naar dat zy dik of dun, digt of weid, van elkanderen zyn, waar door het duistere of flaauwe tinten voortbrengt, daarom vereischt het meerdere kennisse en oordeel, als ’t reuzelen of schommelen, ja al waaren de artzeeringe eevenweidig en dik, zo kan men net gissen, hoe veel twee, drie, of vierdubbel over elkanderen geslaagen, doen kunnen, even gelykmen in ’t Cyfferen een zom reekent, tweemaal twee maakt vier, en tweemaal vier is acht: hetgeen ik vast stel dat men reuzelen of schommelen niet geschieden kan, dat ook wel te begreipen is.

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] What the manner of hatching with red earth is concerned, it will likely be a bit more difficult for the youth than rousling, but on the otherwise they will again experience that it will lead to a steady hand; because in using it, it is most important whether they are thick or thin narrow or wide, in relation to each other, because of which it brings forth dark or faint tints, which is why it needs more knowledge and judgement than rousling or scumbling, yes even if the hatching were parallel and thick, one can just guess how many – two, three or four layers on top of each other – can be done, just like one makes a calculation: two times two is four and two times four is eight. I have established that rousling and scumbling cannot take place separately, which can be easily understood.

term translated by SCHUMMELN
term translated by ESTOMPER

Conceptual field(s)

MATERIALITE DE L’ŒUVRE → technique du dessin

Quotation

[…] zo sal met het wit Kryon, by de verheevenste partyen begonnen worden, daar het alderligsten is; als op het voorhoofd, neus, en wangen, verminderende al sachjes hoe langs hoe meer, doch niet met artzeeren, maar al schommelende, dan alleen daar het licht afneemt, en met de Schaaduwe vereenigt word, gelyk dit lachend-troonitje in de zwarte Konst aanwyst [ndr: reference to illustration], het welke naar een teekening gemaakt is, die even alzo op donker papier gehoogt was: zo doende zult gy de Schaaduwe van zelfs zien voortkomen. Neemt dan uw zwart of rood-kryt, en artzeer de Schaaduwe daar het zulks vereischt; geef dan verders de uiterste hoogzels of glans, en ook de diepzels.

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] […] as such the highest parts should be started with the white crayon, where it is the lightest; such as on the head, nose, cheeks, diminishing it little by little, although not with hatching but by scumbling, and only where the light diminishes and is united with the shadow, as this smiling face in the black art demonstrates, which is made after a drawing that was likewise heightened on dark paper: this why you will automatically see the shadows appear. Then take your black or red crayon and hatch the shadow where necessary; then add the extreme highlights or shine as well as the depths.

term translated by SCHUMMELN
term translated by ESTOMPER

Conceptual field(s)

MATERIALITE DE L’ŒUVRE → technique du dessin

Quotation

Men moet weten dat de kracht en gloejendheid inde Verwen, niet in de ruwigheid der schildery bestaat; men moest het, als voor gezegd is behandelen […] Want wy konnen het eeven sterk hoogen en schaduwen, waar door dezelve gloed en verheevenheid zal bewerkt worden, is het niet aanstonds door de bloote kracht der Verw, men schommel en lakseer het zo lang, tot dat het die eigenschap bezit.

[D'après DE LAIRESSE, 1787, p. 60:] Il est besoin de se rappeller que la force & la vigueur consistent dans la qualité des couleurs [NDR: peintures], & non dans la manière heurtée ou empatée dont on les emploie; de sorte qu’on doit les disposer […]par le moyen des rehauts & des ombres, & sur-tout en travaillant & fondant bien couleurs [NDR: peintures]; ce qui donnera à ce tableau la même vigueur & le même dégré de force, proportion gardée, qu’au grand,tableau exécuté d’une manière moins finie.

term translated by SCUMBLE (TO)
term translated by VERSTREICHEN

Conceptual field(s)

MATERIALITE DE L’ŒUVRE → technique de la peinture