BALANS (v. f.)

BALANCE (eng.) · BALANCE (fra.) · ÉQUILIBRE (fra.) · PONDÉRATION (fra.) · SCHWANG (deu.) · WAAGRECHTER STAND (deu.)
TERM USED IN EARLY TRANSLATIONS
BALANCE (eng.) · SCHWANG (deu.)

FILTERS

LINKED QUOTATIONS

1 sources
1 quotations

Quotation

{De Wight en tegenwight in de Actien der Beelden, wel te verstaen vereyst goede opmercking.} In ’t voor, achter ofte van ter zijden overbuygen, moetmen het Beeldt door tegenswaerte van eenige andere Leden in sijn Center en Balance houden; aen welcke kennis veel gelegen is, en sonder neerstigheyt niet wel en kan verkreghen worden, daerom wy oock desen regel aenraden, met neerstigheyt en opmerckingh te ondersoecken, dewijle sy een bysondere nuttigheyt in sich heeft, om te leeren voorkomen dat uwe Beelden niet onnatuerlijck en wercken, noch al staende of sittende overhoop en tuymelen.

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] {To understand the weight and counterweight in the Action of Figures, requires a good observation.} In bending forwards, backwards or sideways, one should keep the Figure in its Center and Balance by means of the counterweight of some other limbs; the knowledge of which is important and cannot be obtained without diligence, which is why we advise this rule, [ndr.: that is] to investigate with diligence and observation, while it is especially useful to learn to avoid that your Figures neither move unnaturally nor fall over when they are standing or sitting.

Conceptual field(s)

L’HISTOIRE ET LA FIGURE → action et attitude