KANTIG (adj.)

COUPÉ (fra.) · ECKIG (deu.) · HARD (eng.) · KANTIG (deu.) · SHARP (eng.) · TRANCHÉ (fra.)
TERM USED IN EARLY TRANSLATIONS
ECKIG (deu.) · FLACH (deu.) · HARD (eng.) · KANTIG (deu.) · PLAIN (eng.) · SHARP (eng.)

FILTERS

LINKED QUOTATIONS

2 sources
5 quotations

Quotation

{Wat snel en kantigh Teyckenen sy.} Snel of Kantigh Teyckenen, is, datmen sijn schaduwen vlack of eenparigh, het sy door Artseeringh of Reuselen, aenleyt; alsoo dat de kanten rontsom haere bepalinghe van afteyckeningh teghen het licht behouden, en datmen klaerlijck sien kan, wat voor een ongeschrevene Figuere ofte gedaente soodanigen schaduwe in sijn generael heeft; Maer niet dat hare zijden verdwijnen in een dommelighe roock, of onbepaelde voosigheyt, in welck de kantigheyt van haren form niet en kan gesien worden. {Hoemen dese kantigheyt sal bekomen.} Om dit dan rechts te bekomen, soo moeten acht geven datmen de schaduwen in den begin niet te hart en maeckt. Ten anderen datmen de eene schaduwe niet te doncker noch te sterck, of te seer gevaselt en gefirtelt op de andere en set; maer telckens snel besneden, doch weynigh van Coleur verschillende, soo sult ghy te ghelijck een gaeve kantigheydt en een aengename quickachtighe sachtigheydt hebben:

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] {What quick and edgy Drawing is.} Quick and Edgy drawing is, that one makes his shadows flat or even, either by Hatching or Rouseling; meaning that all the edges keep their definition of design against the light, and that one may clearly see what type of indeterminate Figure or shape such as shadow has in its Generality; However, not that its edges disappear in a dim smoke or undefined fuzziness, in which the angularity of its shape cannot be seen. {How to obtain this angularity.} To achieve this well, one should pay attention not to make the shadows too hard in the beginning. Moreover, not to place a shadow to darkly or strongly, or too vaguely [ndr: difficult terms to translate]; but always quickly cut yet little different in Color, to simultaneously have a perfect angularity and a pleasant softness:

Please consider that the different adjectives used by Goeree were difficult to translate into contemporary English. [MO]

Conceptual field(s)

CONCEPTION DE LA PEINTURE → dessin

Quotation

{Kantigh Teykenen en dommeligh Teykenen beyde een gebreck onderworpen.} Het kantigh Teyckenen, ende het sacht Teyckenen, is inden beginne, beyde een gebreck onderworpen: door het al te sacht of dommeligh Teyckenen, vervaltmen seer licht in voosigheydt; en door het snel en kantigh Teyckenen in stijvigheydt: Maer om van twee quaden ’t beste te kiesen, sal ’t nochtans beter sijn het vlack en snel Teyckenen, al isset schoon een weynigh na den stijven aert, als datmen om saght en mals te Teyckenen in een Kinderachtige manniere van voosigheydt gheraeckt: Want de stijvigheydt kan door dat middel alreede aengewesen is, in ’t korte wel overwonnen werden.

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] {Edgy Drawing and fuzzy Drawing are both subject to a flaw.} The edgy Drawing and the soft Drawing, are in principal both subject to a flaw: by drawing to softly or fuzzily, one easily lapses into fuzziness; and by Drawing quickly and edgily into stiffness: But to choose the best out of two evils, it would be better to draw flat and quick, even though it is a little bit too stiff, than to arrive at a childish manner of fuzziness by drawing softly and tenderly: Because the stiffness may be defeated by the method which has already been pointed out.

Conceptual field(s)

CONCEPTION DE LA PEINTURE → dessin
EFFET PICTURAL → qualité du dessin

Quotation

{Nader opmercking over de schaduwen.} Maer eer wy gheheelijck hier van afscheyden, soo dient noch aengemerckt datmen in het observeeren deser vlacke schaduwen, moet weten, dat alle vlacke schaduwen niet op een ende deselve wijse, kantigh en vlack zijn; des soo dient in ’t algemeen dit wel in acht genomen, dat de ronde Lichamen en oock sommige andere, haer eygen schaduwen voortbrenghen, om dieswil datse door het omdrayen ’t Licht ontbeeren moeten, en daer door doncker worden. Dese schaduwen en moeten soo snel en kantigh niet wesen, als wel de schaduwen die van eenigh ander Lichaem werden voortgebracht;

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] {A further remark about the shadows.} But before we leave this all behind, it needs to be noticed that one should know, in observing these flat shadows, that all flat shadows are not edgy and flat in the same way; as such it needs to be taken into account that the round Bodies as well as some others, produce their own shadows, because by moving they have to do without the Light, and become dark because of it. These shadows should not be that quick and edgy, as the shadows that are produced by any other Body;

Conceptual field(s)

EFFET PICTURAL → qualité de la lumière

Quotation

{Nagtligt ook.} De bruine, donkere en swarte nagt, moet het ligt sterker, de schitteringen gloeyender en de schaduuwe kantiger vertoonen.

[translation: BEURS, en préparation, transl. Myra Scholz:] {Light at night} The brown, dark, and black night should make the light more intense, its brilliance more glowing, and the shadows more sharply outlined.

Conceptual field(s)

EFFET PICTURAL → qualité de la lumière

Quotation

{Stoffe deezes Hooftdeels.} ’t Is gantschelijk noodig, datwe een Hooftdeel maaken van allerhande zoorten van ligten en brand, die des nagts aangesteeken zijnde wonderlijk de omleggende lichchaamen doen tevoorschijn komen, en in zoo veelerhande verscheidentheid, datze onbeschrijvelijk is.
{Moeyelijkheid.} Daar uit ligt te verstaan is, dat de oeffeninge van deeze stoffe, om ‘er in tot eenige zoorte van volmaaktheid en vastigheid te geraaken, al vry swaar is, en dat ‘er om verscheide vertooningen van nagtligten wel uit te drukken veel overleg voorzigtigheid en beschouwinge van de natuir en ervarentheid van nooden is.
{Aanbieding van hulpe.} Wy zullen de Leerling eenige aanmerkingen van de voorname voorvallen ter hand stellen; om hen zoo op de weg te helpen; wel weetende, dat het gebruik en oordeel hier ’t voornaamste werk moeten doen.
{Algemeener aanmerkinge van nagtligt.} Alle schaduwen zijn hier sterk en kantig; en om in ’t gemeen wat te zeggen van
toortzen, fakkelen en lampen; zoo weet, datze byna op eene wijze te behandelen zijn; […]

[translation: BEURS, en préparation, transl. Myra Scholz:] {Subjects of the this chapter} It is definitely necessary for us to devote a chapter to all kinds light and fire, which when burning at night lend the surrounding objects a wondrous appearance, and in so many different ways that they defy description. {Difficulty} It is obvious, then, that practicing this material in order to achieve some degree of perfection and competence is quite difficult, and that rendering various manifestations of nocturnal lights requires a great deal of thought, care, observation of nature, and experience. {Offer of assistance} We will provide the pupil with a few pointers about the most important types in order to help him on his way, knowing that practice and good judgment have to do most of the work here. {General remarks about nocturnal light} All shadows here are strong and sharp-edged. And to make a general statement about torches, firebrands, and lamps: They can all be dealt with in much the same way.[…]

Conceptual field(s)

EFFET PICTURAL → qualité de la lumière