RONDING (n. f.)

RONDEUR (fra.) · ROUNDING (eng.) · ROUNDNESS (eng.) · RUNDIERUNG (deu.) · RUNDUNG (deu.)
TERM USED AS TRANSLATIONS IN QUOTATION
RONDEUR (fra.)
TERM USED IN EARLY TRANSLATIONS
EXTREMITY (eng.) · ROUNDING (eng.) · ROUNDNESS (eng.) · RUND (deu.) · RUNDUNG (deu.)
BLANC, Jan, Peindre et penser la peinture au XVIIe siècle : la théorie de l'art de Samuel van Hoogstraten, Berne, Peter Lang, 2008.

FILTERS

LINKED QUOTATIONS

3 sources
4 quotations

Quotation

{Waer op datmen inde Hooghsels voornamentlijck letten sal.} In haer gebruyck salmen dan voor eerst wel letten datmen niet op te veel plaetsen en hooge; maer eerst en voor al daer een Beeldt gansch inden alghemeenen dagh komt; d’ander Lichten moetmen uytstellen tot op ’t laetst: de verlichte party moetmen wat saghtelijck en eenparigh Hoogen, invoeghen datmen daer na noch andere stercke en voornaemste Hooghsels daer op setten soude konnen, en evenwel de algemeenen vlacken dagh behouden. Ten tweeden, datmen niet te sterck en Hooge, Ten derden, datmen die oock niet te na aen het Bruyn ofte Schaduwe, noch oock aen eenighe omtreck en set, ten sy in eenigh bysonder voorval van eenighe schitter of snel lichten, &c. om dieswil dat die andersins hart en stijf schijnen. Ten vierden, datmen de Hooghsels wel snel en kantigh maeckt, doch noyt daer veel ghehooght moet worden, het sterckste Licht op de kant, maer altijt een weynigh vande kanten af, om alsoo beter rondinghe te krijgen. Ten vijfden, draeght wel sorge om bequaeme grondt des Papiers tusschen u Hooghsels en Schaduwe te laten blijven;

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] {What to mainly pay attention to, concerning the Highlights.} In its use one should foremost pay attention that one does not heighten on too many places; but especially there where a Figure comes into the common light; the other Lights should be postponed until last: the lighted part should be heightened softly and evenly – it may be added that one could place other strong and principle Highlights on it – and as such preserve the common flat light. Secondly, not to Heighten too strongly, Thirdly, not to place them too close to the Dark or Shadow nor to a contour, unless in the special case of some glittering or quick lights, etc. , because otherwise they will appear hard and stiff. Fourthly, to make the Highlights indeed quick and edgy, yet never in case a lot of heightening is necessary, [ndr.: placing] the light on the edge, but always a little bit away from the edge, to get a better rounding. Fifthly, make sure to leave an adequate ground of the paper between your Highlights and Shadow;

Conceptual field(s)

EFFET PICTURAL → qualité de la lumière

Quotation

Nae de vleeschachticheit volgt de ronding. Hier in wiert Nisias by d'ouden boven andere geprezen, want zijn dingen stonden ofze verheven en half rond waren geweest. De ronding waenen eenige door harde en zwarte schaduwen en blinkende lichten, die zy hoogselen noemen, te weeg te brengen, maer zoodanige naekten schijnen eer van metael, dan zacht vleesch te zijn: of ten minsten vertooningen van kaerslicht. De beste Schilders hebben de ronding eer door poezele zachticheit, dan door gewelt te weeg gebracht: want het natuerlijke naekt rond zoo wel in een gemeen licht, als in een al te gedwonge strael, en beter, wanneer 't het licht van vooren, als te snel van ter zijden ontfangt. Want de ronding is niet anders, als een omwijkende vermindering.

[BLANC J, 2006, p. 362-363] Après [ndr : le rendu de la chair] vient le modelé. Les anciens vantaient Nicias, plus que tout autre dans ce domaine. Ses oeuvres, en effet, donnaient le sentiment d'être en relief et en bas-relief. Certains croient qu'il faut modeler à l'aide d'ombres dures et noires et de lumières brillantes, qu'ils appellent réhauts. Mais de tels nus semblent être plus de métal que de douce chair, ou paraissent tout du moins représentés à la lumière de la bougie. Dans le modelé, les meilleurs peintres ont donné dans la douceur charnelle plutôt que dans la violence. Le modelé d'un nu naturel est en effet aussi réussi à la lumière ordinaire qu'éclairé par des rayons trop forcés. Et il l'est davantage quand il reçoit la lumière par l'avant que trop brutalement par le côté, car le modelé n'est rien d'autre qu'un amoindrissement de l'entour.

Conceptual field(s)

EFFET PICTURAL → qualité de la lumière
L’HISTOIRE ET LA FIGURE → figure et corps

Quotation

[…] dat gelyk de afstand der voorwerpen de vermindering der koleur maakt, en dat het geen wy lucht noemen, het geene is, 't welk tussen ons en de ver afgeweken voorwerpen zich blaau aan ons gezicht vertoond, alzo moest hy mede niet dan zuyver blaauw of smalt, doch maar zo veel als de natuur der afstand vereist, in zyne Tint vermengen, min of meêr na dat het donkerder zyn moet […] Dit moet nu niet alleen in het Naakt, maar in Landschap, Gronden, Steenen, Kleederen, en al wat een ronding of afstand heeft, waargenomen worden.

[D'après DE LAIRESSE 1787, p. 67:] […] C’est par la distance des objets que les couleurs locales deviennent plus vagues, & que c’est au corps diaphane & bleuâtre qui se trouve entre les objets éloignés & nos yeux, auquel on don le nom d’air ambiant ou intermédiaire ; qu’il faut rompre par conséquent la seconde teinte avec du bleu pur, mais seulement en raison de la distance de l’objet […] On doit suivre ce principe, non-seulement pour le nud, mais pour le paysage, pour les draperies, &, en un mot, pour tous les objets qui ont du relief & qui se trouvent à une distance de l’œil.

term translated by ROUNDNESS
term translated by RUNDUNG

Conceptual field(s)

EFFET PICTURAL → qualité des couleurs

Quotation

Nu is 'er noch een waarneeming die zeer veel tot de volmaaktheid toebrengd: te weeten dat men gemelde Tint op de rondigheid niet te duyster houd; want de vlakke daaging staat zeer deftig en schoon, wanneer men tussen dezelve en de flaauwe schaduw, maar een teeder onderscheid bespeurd. […] Men vind zelf schilders die hen laaten wysmaaken, dat de tweede tint, op de ronding, heel donker wezen moet, daar in de koleur der grond mengende, voor reeden geevende dat dien grooten Mignard ook zo deed, doch dat door my heel ontkend word: 't Is wel waar dat ik eens een kleen boekjen, door den Vermaarden Bossé geschreeven, Le Peintre Converti of den Bekeerden Schilder genaamd, geleezen heb, waar in hy onder anderen grondig meend te bewyzen, dat gemelden Mignard zyn tweede tint op de kant te duyster maakten […]

[D'après DE LAIRESSE 1787, p.67-68:] Il y a encore à cet égard une observation à faire, qui contribue beaucoup à la perfection de cette partie ; savoir, qu’il ne faut pas rendre cette teinte trop sombre sur le relief ; car le jour ouvert répand de la beauté & une certaine grandiosité sur les ouvrages de l’art, lorsqu’il n’y a une foible différence entre le clair & la première ombre, qui doit être légère. […] Il y a même des peintres qui se laissent persuader que la seconde teinte du relief doit être totalement sombre, en disant que le grand Mignard a suivi cette méthode ; ce que je nie cependant, quoique le célèbre Bossé prétende prouver, dans son Peintre converti, que Mignard a fait les secondes teintes sur les bords trop sombres.

term translated by EXTREMITY
term translated by RUNDUNG

Conceptual field(s)

EFFET PICTURAL → qualité de la lumière