VERHEVENHEID (n. f.)

ERHABENHEIT (deu.) · ERHEBUNG (deu.) · ERHÖHUNG (deu.) · HÖHE (deu.) · REHAUT (fra.) · SUBLIMITY (eng.)
TERM USED AS TRANSLATIONS IN QUOTATION
RELIEF (fra.)
TERM USED IN EARLY TRANSLATIONS
/ · ERHEBUNG (deu.) · ERHÖHUNG (deu.) · HIGHEST PART (eng.) · HÖHE (deu.)

FILTERS

LINKED QUOTATIONS

2 sources
2 quotations

Quotation

{Wat de Hooghsels zijn.} Want die geen breet verhael van nooden hebben, alsoo daer weynighe inde Teycken-Konst yets gedaen hebben, of sullen ten minsten weten dat de Hooghsels dat gene zijn, welcke de uytserste verheventheyt vertoont, ende vanden stercksten dagh beschenen wort, en datse haer somwijlen in, en omtrent den vlacken dagh laten vinden, ofte oock wel in andere Parthyen die door haer verheventheydt licht vatten, ofte door een stercker licht verlicht zijnde, de Meester willen speelen, en uytsteecken; Welcke Hooghsels wanneermen op Wit Papier Teyckent, werden uytgespaert, latende voor het uyterste licht het Wit Papier, wantmen niet hooger en kan; de rest wert alles met behoorlijcke schaduwen verkregen. Maer op de Gront-Papieren, daer ghebruycktmen de Witte Cryons, tot de sterckste Lichten en snelle Hooghsels, schickende die na de hoedanigheydt van minder of meerder licht, op sijne juste plaets, welcke Oeffeninge een bysonder groot vermogen in dese manniere van Teyckenen heeft, waerom daer op goede acht diende gegeven te worden.

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] {What the highlights are.} Because they do not need a long story, as few who have done something in the Art of Drawing or they would at least know that the highlights are that, which shows the highest elevation, and is shone by the strongest light, and that they can sometimes be found in and around the flat light, or also in other parts that are lit by her elevation, or are lit by a stronger light, wanting to play the Master and stand out; These Highlights, when drawing on White Paper, are saved out, leaving the white paper for the strongest light, as there is no way to go higher; the rest is all obtained with sufficient shadows. But on the Grounded Paper one uses White Crayons for the strongest lights and quick Highlights, shaping them after the level of more or less light, at its right place, the Practice of which has a very great power in this manner of Drawing, which is why one should pay close attention.

Conceptual field(s)

CONCEPTION DE LA PEINTURE → lumière
EFFET PICTURAL → qualité de la lumière

Quotation

Men moet weten dat de kracht en gloejendheid inde Verwen, niet in de ruwigheid der schildery bestaat; men moest het, als voor gezegd is behandelen […] Want wy konnen het eeven sterk hoogen en schaduwen, waar door dezelve gloed en verheevenheid zal bewerkt worden, is het niet aanstonds door de bloote kracht der Verw, men schommel en lakseer het zo lang, tot dat het die eigenschap bezit.

[D'après DE LAIRESSE, 1787, p. 60:] Il est besoin de se rappeller que la force & la vigueur consistent dans la qualité des couleurs [NDR: peintures], & non dans la manière heurtée ou empatée dont on les emploie; de sorte qu’on doit les disposer […]par le moyen des rehauts & des ombres, & sur-tout en travaillant & fondant bien couleurs [NDR: peintures]; ce qui donnera à ce tableau la même vigueur & le même dégré de force, proportion gardée, qu’au grand,tableau exécuté d’une manière moins finie.

term translated by /
term translated by ERHEBUNG

Conceptual field(s)

EFFET PICTURAL → qualité des couleurs