VERHEVEN (adj.)

ÉCLAIRÉ (fra.) · ERHABEN (deu.) · HIGH (eng.) · LIGHT (ADJ.) (eng.) · RELIEVED (eng.)
TERM USED AS TRANSLATIONS IN QUOTATION
RELEVÉ (fra.) · RELIEF (fra.) · SUBLIME (fra.)
TERM USED IN EARLY TRANSLATIONS
/ · ÉCLAIRÉ (fra.) · ERHABEN (deu.) · RELEVÉ (fra.) · RELIEVED (eng.)

FILTERS

LINKED QUOTATIONS

4 sources
5 quotations

Quotation

55 Summa, in Const was hy een overvliegher, {Lof der Const van den ouden langhen Pier
Om de Reflexy aerdich by te bringhen,
Iae een groot behendich listich bedriegher
Van s’Menschen ooghen, oock een cluchtich liegher :
Want men meent te sien alderhande dinghen,
Doch ist maer verwe, die hy wist te minghen,
Dat t’effen schijnt rondt, en t’platte verheven,
T’stomme te spreken, en t’doode te leven.


VIII, 8-10, fol. 34v-35r
8 Siet al t’verre Landtschap ghedaente voeren {T’verre lantschap te laten verliesen in de locht, oft soet te verwercken.}
Der Locht, en schier al in de Locht verflouwen,
Staende Berghen schijnen wolcken die roeren,
Weersijdich op’t steeck, als plaveyde vloeren,
In’t veldt, sloten, voren, wat wy aenschouwen,
Oock achterwaert al inloopen en nouwen,
Dit acht te nemen laet u niet verdrieten,
Want t’doet u achter-gronden seer verschieten

[D'après NOLDUS 2008, p. 119:] 55 En somme, il était très fort dans l’Art {Éloge de l’art du vieux Grand Pierre.} de représenter les Reflets selon leur Nature. Oui il était un grand et habile trompeur des yeux des Hommes, et un menteur de talent. Car on croit voir toutes sortes de choses tandis que ce n’est que peinture. Il savait la mélanger de telle façon que le plan semble rond et le plat en relief le muet paraisse parler et le mort vivre.

Conceptual field(s)

EFFET PICTURAL → trompe-l’œil

Quotation

{Tweede Les. De Schaduwen} Maer men moet daerom niet verzuimen, al van begin af aen, de schaduwen waer te nemen, en de zelve al schetsende haeren zwier te geven: want daer door krijgt uw werk strax een verheevener gedaente; en het gros wort'er te beeter door
onderscheyden.

[BLANC J, 2006, p. 110] {Deuxième leçon: les ombres}Mais c'est pour cette raison qu'il ne faut pas manquer dès le début d'observer les ombres et de leur donner, tout en esquissant, du mouvement. En effet, grâce à cela, votre oeuvre prendra aussitôt une forme qui aura davantage de relief, et la masse sera mieux différenciée.

Conceptual field(s)

EFFET PICTURAL → qualité de la lumière

Quotation

[…] zo sal met het wit Kryon, by de verheevenste partyen begonnen worden, daar het alderligsten is; als op het voorhoofd, neus, en wangen, verminderende al sachjes hoe langs hoe meer, doch niet met artzeeren, maar al schommelende, dan alleen daar het licht afneemt, en met de Schaaduwe vereenigt word, gelyk dit lachend-troonitje in de zwarte Konst aanwyst [ndr: reference to illustration], het welke naar een teekening gemaakt is, die even alzo op donker papier gehoogt was: zo doende zult gy de Schaaduwe van zelfs zien voortkomen. Neemt dan uw zwart of rood-kryt, en artzeer de Schaaduwe daar het zulks vereischt; geef dan verders de uiterste hoogzels of glans, en ook de diepzels.

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] […] as such the highest parts should be started with the white crayon, where it is the lightest; such as on the head, nose, cheeks, diminishing it little by little, although not with hatching but by scumbling, and only where the light diminishes and is united with the shadow, as this smiling face in the black art demonstrates, which is made after a drawing that was likewise heightened on dark paper: this why you will automatically see the shadows appear. Then take your black or red crayon and hatch the shadow where necessary; then add the extreme highlights or shine as well as the depths.

term translated by ERHABEN
term translated by RELEVÉ
term translated by ÉCLAIRÉ

Conceptual field(s)

EFFET PICTURAL → qualité de la lumière

Quotation

Nu is het licht af te neemen hoe vermaakelyk het is, in het Teekenen naar ’t Leeven, wanneer men een vaste Omtrek heefd, van een Enkeld of Rond voorwerp, ’t zy Konterfytzels, Naakte Beelden, Kleedinge, ja wat zoude mooge zyn; ’t geen alleen met ophoogen, ons werk verheeven maakt, ’t voorwerp gelyk doet worden, en de Schaduwe ziet voortkomen, zonder daar aan te raaken; als hier en daar des noods zynde, een diepzeltje in de donkerste holligheeden te geeven, de Reflexien daar uit te spaaren indien het zulks vereyscht: en zo de Grond wat te donker mogt zyn; zult gy met u licht, de gemelde Reflektien sagjes aanwyzen. Waar uit men wel kan afneemen, hoe veel vaardiger deeze manier, als d’anderen is: want terwyl den eenen, zyn Beeld op wit papier tykenende vaardig maakt, hebt gy’er dikwils met zulks te doen, twee of meer gedaan. En deeze Teekeninge wel uitgevoerd zynde, zyn zeekerlyk de bekwaamste om naar te Schilderen, en hoeft geen graau geschilderd Modél, ja het Leeven zelfs te wyken, wel te verstaan op de Kouleur na.

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] Now it is easy to understand how delightful it is, in drawing after the life, when one has a firm contour, of a single or round object, whether portraits, nude figures, drapery, yes whatever it may be; which makes our work elevated by heightening alone, makes the object resemble and show the shadow coming forward, without touching it; if necessary, put a little depth in the darkest hollow parts, save the reflections from it if demanded: and if the ground is a bit too dark; you will point out the aforementioned reflections with your light. From which one can easily understand, how much more adequate than the other this manner is: because although one [ndr: artist] capably makes his figure by drawing on white paper, you will have done two or more in this manner. And if these drawings are executed well, they are surely the most adequate to paint after, and no model painted in gray will have to be inferior to life itself, that is except for the colour.

term translated by /

Conceptual field(s)

EFFET PICTURAL → qualité de la lumière

Quotation

Wat de kracht belangt, ik zou wit noch zwart spaaren […] Men moet zich niet laaten misleiden door deze of geene manier: volgt alleenlyk de Natuur, zo gy de Konst wil voldoen. Weg met futselen, vroeten, en morssen: tast uw werk met een kloeke hand aan. Evenwel niet op zyn Rembrands of Lievensz, dat het sap gelyk drek langs het Stuk neêr loope; maar gelyk en mals, dat uwe voorwerpen alleen door de konst rond en verheeven schynen, en niet door kladdery.

[D'après DE LAIRESSE 1738, p. 253:] As to the Force, I should not be sparing either of White or Black […] You must not suffer yourself to be swayed by this or that Manner ; follow Nature, and you will content Art. Away then with Drudgery and Muddling ; handle your Work boldly, yet not, with Rembrant and Lievens, to let the Colours run down the Cloth, but lay them smooth and even, that your Objects may seem round, and relieved only by Art, not by daubing.

term translated by RELIEVED
term translated by ERHABEN

Conceptual field(s)

EFFET PICTURAL → qualité du dessin