PAPIER (n. n.)

CARTA (ita.) · PAPER (eng.) · PAPIER (fra.) · PAPIER (deu.)
TERM USED IN EARLY TRANSLATIONS
PAPER (eng.) · PAPIER (deu.) · PAPIER (fra.)

FILTERS

LINKED QUOTATIONS

4 sources
8 quotations

Quotation

10 Ghy meught van als doen, artseren, en wasschen,
nae den lust ws gheests met een vierich pooghen,
In het conterfeyten in handen rasschen,
Tot Kool’ en Crijt, op Papier graeuw als asschen, {Te teyckenen op Papier dat grondt heeft, om hoogen en diepen is seer voorderlijck.}
Oft een bleeckachtich blaeuw, om op te hooghen,
En op te diepen : doch wilt niet ghedooghen,
Hooghsel, en diepsel malcander t’Aencleven {Datmen hooghsel en diepsel niet sal te by malcander brenghen.}
Wilt grondt tusschen beyden vry plaetse gheven.

[D'après NOLDUS 2008, p. 37-38:] 10 Vous pouvez faire de tout : hachurer et laver selon ce que vous inspire votre nature, mais toujours avec ardeur. En copiant il faut se perfectionner dans le maniement du Charbon et de la Craie sur du Papier gris-cendre {Dessiner sur du Papier teinté facilite les rehauts et les estompés.} ou bleu-pâle, afin de produire des éminences et des enfoncements ; mais n’acceptez jamais que les sombres et les clairs se jouxtent : {Il ne faut pas laisser se voisiner un rehaut et un estompé.} laissez un peu de la couleur de fond visible entre les deux.

Conceptual field(s)

MATERIALITE DE L’ŒUVRE → outils

Quotation

{Wit Papier.} Het witte Papier heeft in ’t generael dat ghebruyck, datmen daer op seer net en uytvoerigh, met vellerhande Teycken-Cryen, het zy Artseeren, Reuselen, of met Sappen wassen, Ja oock met Water-verwen Schilderen kan:

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] {White Paper.} The white Paper has the common use, that one can either Hatch, Rousle or wash with Juices, Yes also Paint with Aquarelle, in a very neat and elaborate way:

Conceptual field(s)

MATERIALITE DE L’ŒUVRE → technique du dessin

Quotation

{Wat de Hooghsels zijn.} Want die geen breet verhael van nooden hebben, alsoo daer weynighe inde Teycken-Konst yets gedaen hebben, of sullen ten minsten weten dat de Hooghsels dat gene zijn, welcke de uytserste verheventheyt vertoont, ende vanden stercksten dagh beschenen wort, en datse haer somwijlen in, en omtrent den vlacken dagh laten vinden, ofte oock wel in andere Parthyen die door haer verheventheydt licht vatten, ofte door een stercker licht verlicht zijnde, de Meester willen speelen, en uytsteecken; Welcke Hooghsels wanneermen op Wit Papier Teyckent, werden uytgespaert, latende voor het uyterste licht het Wit Papier, wantmen niet hooger en kan; de rest wert alles met behoorlijcke schaduwen verkregen. Maer op de Gront-Papieren, daer ghebruycktmen de Witte Cryons, tot de sterckste Lichten en snelle Hooghsels, schickende die na de hoedanigheydt van minder of meerder licht, op sijne juste plaets, welcke Oeffeninge een bysonder groot vermogen in dese manniere van Teyckenen heeft, waerom daer op goede acht diende gegeven te worden.

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] {What the highlights are.} Because they do not need a long story, as few who have done something in the Art of Drawing or they would at least know that the highlights are that, which shows the highest elevation, and is shone by the strongest light, and that they can sometimes be found in and around the flat light, or also in other parts that are lit by her elevation, or are lit by a stronger light, wanting to play the Master and stand out; These Highlights, when drawing on White Paper, are saved out, leaving the white paper for the strongest light, as there is no way to go higher; the rest is all obtained with sufficient shadows. But on the Grounded Paper one uses White Crayons for the strongest lights and quick Highlights, shaping them after the level of more or less light, at its right place, the Practice of which has a very great power in this manner of Drawing, which is why one should pay close attention.

Conceptual field(s)

MATERIALITE DE L’ŒUVRE → technique du dessin

Quotation

 Dit zelve moetmen ook op gegronde papieren, in het aenwijzen der dagen of lichten, gedachtich zijn. Zijt ook spaerzaem met al te sterke glanssen, en laet den grond van 't papier zoo veel dienst doen, als't lijden kan: want het uiterste licht spaert men gemeenlijk, als een plichtanker, voor den uitersten noot, als in dingen die blinken. Want men moet zijn handeling nae den aert der dingen somtijts veranderen.

[BLANC J, 2006, p. 111] Il vous faut également prêter attention à cela en indiquant les jours ou les lumières sur des papiers teintés. Réservez dans ce cas les éclats trop forts. Laissez le fond du papier rendre autant de service qu'il le peut supporter. On ne réserve en effet habituellement la lumière la plus forte (comme une solution extrême) que pour l'utiliser en dernier ressort, comme c'est le cas des objets qui brillent. En effet, il faut parfois changer son tour de main suivant le caractère des choses: [...]

Conceptual field(s)

MATERIALITE DE L’ŒUVRE → technique du dessin

Quotation

 {Pen, Pinseel en Inkt}
Wy ook gebruiken witte pergamenten, voorts witte en blaeuwe papieren, of gegronde, 't zy dan blaeuwachtich, aschgraeuw, geel, ros, groen, en ook vleesverwich: met een spons, gedoopt in water met wat inkt, roet, of zoodanige verwe gemengt, als men begeert.

[BLANC J, 2006, p. 112-113] {La plume, le pinceau et l'encre}. Nous utilisons aussi des parchemins blancs, et encore des papiers blancs et bleus, ou teintés de bleu, de gris-cendre, de jaune, de rose, de vert et aussi de rose-chair à l'aide d'une éponge trempée dans de l'eau mélangée à de l'encre, de la suie ou toute autre couleur souhaitée.

Conceptual field(s)

MATERIALITE DE L’ŒUVRE → technique du dessin

Quotation

{Wat eygentlijk doet voorkomen en wech wijken}Ik zeg dan, dat alleen de kenlijkheyt de dingen naby doet schijnen te zijn, en daer en tegen de egaelheyt de dingen doet wechwijken: daerom wil ik, datmen 't geen voorkomt, rul en wakker aensmeere, en 't geen weg zal wijken, hoe verder en verder, netter en zuiverder handele. Noch deeze noch geene verwe zal uw werk doen voorkomen of wechwijken, maer alleen de kenlijkheyt of onkenlijkheyt der deelen Wat is't, als gy op blaeuw papier een blaeuwen Hemel met drijvende wolken in 't veld na 't leven tekent, dat uw papier zoo na by u schijnt te zijn, en het Hemelsch lazuur zoo oneindelijk verre? 't Is om dat uw papier, hoe effen gy't ook oordeelt, een zekere kenbaere rulheyt heeft, waer in het oog staeren kan, ter plaetse, daer gy wilt, 't welk gy in 't gladde blaeuw des Hemels niet doen en kunt. {De Schoonheit der verwe is ook geen oorzaek van 't voorkomen}. De schoone verwen wijken zoo wel wech, als de onzuivere, gelijk aen Zon, Maen, locht en gestarnte te zien is: en d'onzuivere koleuren zullen zoo wel, als de schoone voorkomen, als gyze door een zekere rulheyt, die de kenlijkheyt der deelen uitbeelt, aenwijst.

[BLANC J, 2006, p. 454] {Ce qui fait proprement avancer et [ndr: s'éloigner].}. Je dis donc que seule la distinction fait paraître que les choses sont proches, et que c'est au contraire l'égalité qui les fait [ndr: s'éloigner]. C'est pourquoi je veux que l'on graine avec une vive irrégularité ce que l'on veut faire avancer, et que l'on traite de façon plus finie et plus pure ce qui doit [ndr: s'éloigner], et ce, avec d'autant plus de force que les choses ainsi représentées sont lointaines. Ce n'est ni cette couleur-ci ni cette couleur-là en particulier qui fera avancer ou échapper votre oeuvre. C'est la distinction ou l'indistinction de ses parties. Qu'est-ce qui fait que, lorsque, dans un champ, vous dessinez sur le vif sur un papier bleuté un ciel bleu avec des nuages flottants, votre papier semble être si proche de vous tandis que l'azur du ciel paraît infiniment plus loin ? C'est que votre papier, aussi lisse que vous le jugiez, comporte certaines irrégularités distinctes où votre oeil peut se fixer, tandis que vous ne pouvez le faire là où vous voulez dans le bleu lisse du ciel. {Ce n'est pas non plus la beauté des couleurs qui fait avancer} Les belles couleurs font [ndr: s'éloigner]. autant que les couleurs sales, comme on le voit au soleil, à la lune, au ciel et aux étoiles. Et les couleurs sales feront autant avancer que les belles, si vous les indiquez par une certaine irrégularité créant la distinction des parties.

Conceptual field(s)

MATERIALITE DE L’ŒUVRE → technique du dessin

Quotation

Elfde Les, p. 30
[…] zo zal het niet ondienstig zyn, dat wy tot het wit en zwart Kryon, op gegrond of blauw papier, overgaan. Om een goede en vaste handelinge, op zulk papier te verkrygen, is 'er‘geen beeter middel, als zich gestaadig naar gewasse Teekeningen of playster te oeffenen, want de gewoonte zegt het spreekwoord, is een tweede natuur. Waarom wy de Leerlingen, hier verscheide weezens in playster troonien voorzetten. In plaats datmen op het wit papier, zyn voorwerpen met de Schaaduwe plagt te doen ronden, niet datmen gantsch geen Schaaduwe meer zoude behoeven te maaken: dat is de meening niet, geensints; maar hier en daar weinig, zoo het de nood vereischt

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] […] as such it will not be un-useful to continue with the white and black crayon on grounded or blue paper. To obtain a good and steady handling on such paper, there is no better way than to steadily practice after washed drawings or plaster, because – the saying goes – the habit is a second nature. Which is why we place several figures in plaster in front of the pupils. Instead of attempting to make the objects round by means of shadows on white paper, – not that one should no longer need to make any more shadows, that is not the opinion, not at all - but here and there a little bit, as it is necessary.

term translated by PAPIER
term translated by PAPIER

Conceptual field(s)

MATERIALITE DE L’ŒUVRE → technique du dessin

Quotation

Om nu het voorzyde Gegronde Papier toe te maaken, zo zyn deeze vier dingen daar toe noodig; Eerstelyk bekwaam Papier, vast, effen en glad. Ten tweede, goede Inkt, bestendig en wel gegomt. Ten derden Italiaans kryt, Sjeft genaamt. En ten vierden, goed zwart kryt, vast en mals

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] Now to prepare the aforementioned grounded paper, four things are necessary; Firstly good paper, firm, even and smooth. Secondly, good ink [ndr: varnish], resistant and gummed well. Thirdly Italian crayon, called “sjeft”. And fourthly, good black crayon, firm and tender

term translated by PAPIER

Conceptual field(s)

MATERIALITE DE L’ŒUVRE → technique du dessin