HOOFD (n. n.)

HAUPT (deu.) · HEAD (eng.) · TESTA (ita.) · TÊTE (fra.)
TERM USED AS TRANSLATIONS IN QUOTATION
TÊTE (fra.)
TERM USED IN EARLY TRANSLATIONS
HAUPT (deu.) · HEAD (eng.)

FILTERS

LINKED QUOTATIONS

1 sources
2 quotations

Quotation

{Tronien veel veranderingh onderworpen.} Men sal haer dan tot het stellen der Tronien en Hoofden, welcke wel de meeste veranderingh onderworpen zijn, aenvoeren, en daer in voor eerst van het Ovael ofte Ey-ront, met allerhande verwisselinge van het kruys onderricht geven, op datse alsoo het verdraeyen allerhande Tronien, volgens het aenwijsen eeniger Teycken-boecken, of andere vertoogh schetsen, diemen haer komt voor te stellen, mochten leeren verstaen:

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] {Faces are subject to much change.} Then one should lead them towards the composing of Faces and heads, which are subject to the most change, and therein foremost provide education about the Oval or Egg-round, with different changes of the cross, in order for them to learn to understand that way the movement of all sorts of Faces, following the explanation of some Drawing-books, or other explanatory sketches, which one introduces to them:

Conceptual field(s)

L’HISTOIRE ET LA FIGURE → figure et corps

Quotation

[…] want men sal in het Teyckenen (so na Teyckeningen, Printen, Schilderyen, en ’t Leven) bevinden, dat het eene Hooft ten opsicht van ’t andere in ommetreck veel verschilt, invoegen datmen sommige langwerpiger, andere breeder en rondtachtiger, dese boven breet, onder scherp, gene wederom onder breedachtigh en boven platachtigh, en soo voorts, ghelijck wy daer van by de Anatomische wel twaelf verscheiden formen hebben opgetelt gevonden, die elck al in verscheyde Trappen, d’een min d’ander meer Ovaels waeren:

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] […] as one will find in Drawing (both after Drawings, Prints, Paintings and the Life), that one Head differs greatly from the other with regard to its contour, that is some are longer, others wider and rounder, these are wide at the top, narrow below, others at the other hand wide below and at the top flat, etcetera, like we have found even twelve different shapes amongst the Anatomical, of which some were more and others less Oval:

This section is not included in the English translation. [MO]

Conceptual field(s)

L’HISTOIRE ET LA FIGURE → figure et corps