MISSTELLING (n. f.)

DÉFAUT (fra.) · FAULT (eng.) · MISSTELLUNG (deu.) · ÜBELSTAND (deu.)
TERM USED IN EARLY TRANSLATIONS
/ · MISSTELLUNG (deu.)

FILTERS

LINKED QUOTATIONS

1 sources
1 quotations

Quotation

[…] {Hoemen sijn Teyckeningh tegen sijn Principael sal Confereeren.} en besiet uwe stellinge alsoo een wijle tijt met opmerckingh als in vergelijckingh tegen u Principael, en doet het met een groote lust en wensch, om sooder eenige fouten in zijn, die uyt te vinden, wandelende tot dien eynde met naeuw opmerckende gedachten, u gansche Teyckeningh door en door, telckens die, soo in ’t bysonder, als in ’t generael met u Principael Confereerende, ghy sult alsdan ontwijffelbaer bemercken, wat misstellingen ghy daer in hebt begaen, zijt dan niet verdrietigh noch traegh, maer verbetert die soo flucx alsse sich opdoen, en dat gy wel geoordeelt hebt vanden misslagh, en waer het aan hapert, en door wat daer die sal konnen verbeetert worden, op dat gy niet de onrechte partye aengrijpt, ofte dat gy door ’t verbeteren van dit of dat niet verraden en wort van meerder misslaghen, want dat is in ’t gemeen den aert vande fouten, diemen in een Teyckeningh, of Schilderye vint, dat wanneer men d’eene verbetert, terstont sich wederom een andere opdoet, invoegen d’eene fout de andere beklapt, daerom datmen met seven oogen, als het spreeck-woort set, moet omsien en wacht houden.

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] […] {How one should compare one’s Drawing against one’s Original.} and observe your composition for a while with observation in comparison to your Original, and do so with great desire and need, to find out the mistakes, if there are any, going over your whole Drawing with closely noticing thoughts over and over for this purpose, comparing it both in detail and in general with your Original, you will then doubtlessly discover which faults you have made in it, do not become sad or slow then, but correct them as soon as they occur, and that you have judged correctly of the fault and what the problem is and how it can be corrected, so that you do not take on the wrong part, or that you do not become aware of other mistakes by correcting, because this is generally the origin of the faults that one finds in a Drawing or Painting, that when you correct one, another will immediately occur, that is one mistake gives away another, therefore one should watch out with seven eyes, as the saying goes.

misslag · fout

Conceptual field(s)