HOGEN (v.)

BELEUCHTEN (deu.) · ERHÖHEN (deu.) · HEIGHTEN (TO) (eng.) · HÖHEN (deu.) · REHAUSSER (fra.) · RISE (TO) (eng.)
TERM USED IN EARLY TRANSLATIONS
/ · BELEUCHTEN (deu.) · ERHOBEN (deu.) · ERHÖHEN (deu.) · HEIGHTEN (TO) (eng.) · HÖHEN (deu.)

FILTERS

LINKED QUOTATIONS

6 sources
7 quotations

Quotation

14 maer dit nu oversleghen, de cartoenen {Den Cartoen is vorderlijck.}
Te maken soo groot als u wercks bevanghen,
Is nut en dienstich, met een cloeck vercoenen
Gheordineert, en het sal u versoenen
In arbeydt, want ghy sult hem voor u hanghen,
Om niet te verloopen in vreemde ganghen,
Noch den aerdt te verliesen, maer u pooghen,
nae t’voorbeeldt alles te diepen en hooghen.

 
15 Want ghehooght en ghediept hoeft wel op gronden {Cartoenen mosten hun hooghsels oock hebben.}
V cartoen schilderich aerdt te ghenieten,
Datter gants gheen ghebreck en zy bevonden
Aen afsteken, diepen, verheffen, ronden,
Soeticheyt, vloeyen, verdrijven, verschieten:
Ghy en moet u den arbeydt oock verdrieten
Niet lichtelijck laten, maer stadich haken,
Door vlijt ter hooghster welstandt te gheraken.

[D'après NOLDUS 2008, p. 171-173:] 14 Mais passons. Faire des cartons, {Faire des Cartons est utile.} de la même taille que votre ouvrage, est utile et pratique, si la composition est solide et valeureuse. Ils vous faciliteront le travail, car en les accrochant devant vous, vous ne risquez pas de vous égarer, ni perdre de vue ce qui est essentiel. Mais vous essayerez d’appliquer les clairs et les sombres en suivant votre modèle. 15. En effet, votre carton doit ressembler à une peinture, avec des clairs et des sombres sur la couleur de fond, {Il faut appliquer des clairs dans les Cartons.} de sorte qu’il n’y ait pas la moindre imperfection dans les contrastes, les enfoncements, les volumes, le relief, la douceur, la fluidité, l’union et la perspective. Vous ne devez pas vous laisser décourager trop facilement par le travail, mais aspirer avec diligence à atteindre la plus grande bienséance

diepen

Conceptual field(s)

MATERIALITE DE L’ŒUVRE → technique de la peinture
EFFET PICTURAL → qualité de la lumière

Quotation

33 Om dat veel alsoo becladden hun naeckten
Met wit in’t hooghen, en daer in soo dwalen, {Om te wit hooghen vermijden, waer ghewenscht t’Loot-wit so duyr, als edel steenen oft Oltremarijnen.}
Op dat sy voorder sulcx niet meer en maeckten,
Warender eenighe Schrijvers, die haeckten,
Dat het Loot-wit soo duyr waer te betalen,
Als edel schoon steenen, die men moet halen
In verre Landen, van costlijcker mijnen,
Oft also dier als schoon Oltremarijnen.

[D'après NOLDUS 2008, p. 178:] 33 Parce que beaucoup barbouillaient leurs nus avec des clairs trop blancs, et ainsi se trompaient complètement, et pour que désormais ils ne le fassent plus, certains Auteurs ont souhaité que le blanc de Plomb se paie aussi cher que les belles pierres précieuses qu’on va chercher dans des Pays lointains, dans des mines de prix, ou que le pur bleu d’Outremer. {Pour éviter des clairs trop blancs, il serait souhaitable que le blanc de Plomb soit aussi cher que les pierres précieuses, ou le Bleu d’Outremer.}

Conceptual field(s)

CONCEPTION DE LA PEINTURE → lumière

Quotation

Dan staet aen te mercken datmen de dingen die verre in ’t verschiet komen, selden of weynigh hooght, invoegen dat het van veele alleen licht en schaduwe flaeuwelijck aengewesen, genoegh is;

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] It should then be remarked that the things that are far in the distance are seldom or sparingly heightened, and that in many case it is sufficient to faintly point out only light and shadow;

Conceptual field(s)

CONCEPTION DE LA PEINTURE → lumière

Quotation

{Waer op datmen inde Hooghsels voornamentlijck letten sal.} In haer gebruyck salmen dan voor eerst wel letten datmen niet op te veel plaetsen en hooge; maer eerst en voor al daer een Beeldt gansch inden alghemeenen dagh komt; d’ander Lichten moetmen uytstellen tot op ’t laetst: de verlichte party moetmen wat saghtelijck en eenparigh Hoogen, invoeghen datmen daer na noch andere stercke en voornaemste Hooghsels daer op setten soude konnen, en evenwel de algemeenen vlacken dagh behouden. Ten tweeden, datmen niet te sterck en Hooge, Ten derden, datmen die oock niet te na aen het Bruyn ofte Schaduwe, noch oock aen eenighe omtreck en set, ten sy in eenigh bysonder voorval van eenighe schitter of snel lichten, &c. om dieswil dat die andersins hart en stijf schijnen. Ten vierden, datmen de Hooghsels wel snel en kantigh maeckt, doch noyt daer veel ghehooght moet worden, het sterckste Licht op de kant, maer altijt een weynigh vande kanten af, om alsoo beter rondinghe te krijgen. Ten vijfden, draeght wel sorge om bequaeme grondt des Papiers tusschen u Hooghsels en Schaduwe te laten blijven;

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] {What to mainly pay attention to, concerning the Highlights.} In its use one should foremost pay attention that one does not heighten on too many places; but especially there where a Figure comes into the common light; the other Lights should be postponed until last: the lighted part should be heightened softly and evenly – it may be added that one could place other strong and principle Highlights on it – and as such preserve the common flat light. Secondly, not to Heighten too strongly, Thirdly, not to place them too close to the Dark or Shadow nor to a contour, unless in the special case of some glittering or quick lights, etc. , because otherwise they will appear hard and stiff. Fourthly, to make the Highlights indeed quick and edgy, yet never in case a lot of heightening is necessary, [ndr.: placing] the light on the edge, but always a little bit away from the edge, to get a better rounding. Fifthly, make sure to leave an adequate ground of the paper between your Highlights and Shadow;

Conceptual field(s)

CONCEPTION DE LA PEINTURE → lumière

Quotation

De wolken dan in een eerst helder aangelegde Logt stoffeert men nevens ’t blaauw op ’t hoogste met smalt, lak en swart en wit, en een weinig bruin, als het blaauw is, en men hoogtze op met de koleur die naast by den gezigteinder is.

[translation: BEURS, en préparation, transl. Myra Scholz:] The clouds, then, in a sky first painted as clear, are added beside the blue in the uppermost part with smalt, lake, black, and white, also a little brown if it [i.e. the sky behind them] is blue, and they are heightened with the color closest to the horizon.

Conceptual field(s)

CONCEPTION DE LA PEINTURE → couleur
CONCEPTION DE LA PEINTURE → lumière

Quotation

DE gemakkelykste en vaardigste manier, is zeekerlyk de beste, niet teegenstaande dat’er veel in ’t gebruik, en door my onderzogt zyn: als het teekenen met de Pen, Penseel, Rood of Zwartkryt, doch alle van weinich nut voor Schilders. Maar de manier van hoogen op gegrond papier, en met zwart te diepen; overtreft verre de anderen, zo in volmaaktheid, als nuttigheid: voldoende ten eersten door zyn verheeventheid ons oog, zonder datmen eenige Grond daar om hoeft te maaken. Gelykmen komt te zien aan Plaatsnyders, die zich in de zwarte-kunst oeffenen, welke haar verlustigen met schraapen op een gegronde plaats: en ’t is niet te gelooven, hoe gemakkelyk en vaardich zy daar meede voortgaan, ’t geen zy in het Etzen of Snyden, niet zouden doen.

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] The most easy and adequate manner, is certainly the best, notwithstanding that there are many in use and investigated by me: such as the drawing with pen, brush, red or black crayon, yet all of little use for painters. But through the manner of heightening on grounded paper, and deepening with black; it surpasses all the others, both in perfection and in usefulness: firstly satisfying our eye because of the elevation, without the necessity to make any ground for it. As it is seen from Engravers, who practice the black art, which they embellish by scraping on a grounded plate: and it is unbelievable, how easy and capably they do this, which they would not do in etching or engraving.

In the German translation, this paragraph is part of the discussion between Judicio and Probus, this statement is made by Probus. It appears that the translator made a mistake here. [MO]

diepen

term translated by HÖHEN

Conceptual field(s)

CONCEPTION DE LA PEINTURE → lumière

Quotation

Men moet weten dat de kracht en gloejendheid inde Verwen, niet in de ruwigheid der schildery bestaat; men moest het, als voor gezegd is behandelen […] Want wy konnen het eeven sterk hoogen en schaduwen, waar door dezelve gloed en verheevenheid zal bewerkt worden, is het niet aanstonds door de bloote kracht der Verw, men schommel en lakseer het zo lang, tot dat het die eigenschap bezit.

[D'après DE LAIRESSE, 1787, p. 60:] Il est besoin de se rappeller que la force & la vigueur consistent dans la qualité des couleurs [NDR: peintures], & non dans la manière heurtée ou empatée dont on les emploie; de sorte qu’on doit les disposer […]par le moyen des rehauts & des ombres, & sur-tout en travaillant & fondant bien couleurs [NDR: peintures]; ce qui donnera à ce tableau la même vigueur & le même dégré de force, proportion gardée, qu’au grand,tableau exécuté d’une manière moins finie.

term translated by HEIGHTEN (TO)
term translated by BELEUCHTEN

Conceptual field(s)

MATERIALITE DE L’ŒUVRE → technique de la peinture
CONCEPTION DE LA PEINTURE → lumière