LUST (n. m.)

DESIDERIO (ita.) · DÉSIR (fra.) · DESIRE (eng.) · ENVIE (fra.) · LIBIDO (lat.) · LUST (deu.) · PRONENESS (eng.)
TERM USED IN EARLY TRANSLATIONS
/ · DELECTARE (lat.) · DESIRE (eng.) · ENVIE (fra.) · LIBIDO (lat.) · LUST (deu.) · PRONENESS (eng.)
philosophes péripétaticiens

FILTERS

LINKED QUOTATIONS

3 sources
4 quotations

Quotation

Doch soo is onder alle d'andere ghemeynschappen dit wel een van de voornaemste, dat soo wel de Schilders als de Poëten tot de liefde deser Konsten niet soo seer door een voor-bedachten raedt, als wel door ick en wete niet wat voor een voordtvaerende toegheneyghtheyd haerer nature worden aenghevoert, van de Poëten geeft den uytnemenden Poete Ovidius dit ghetuyghenis. Daer is een sekere Goddelicke kracht in ons, ende wy worden gaende ghemaeckt, seght hy {Fastor. Lib. VI}, als ons de selvighe begint t'ontroeren. Dese voordt vaerenheydt heeft in sich 't saedt van eenen Goddelicken Geest. Van de Schilders segt Plinius {nat.hist. Xxxv.10}, Nicophanes had eenen voorde vaerenden Geest, soo dat weynighe hem daer in ghelijck sijn. En wederom in de selvighe plaetse, een sekere voordt-vaerenheydt sijnes ghemoedts, ende eene sekeren lust der Konste heeft Protogenes tot dese dinghen aen ghedreven.

[Suggested translation, Marije Osnabrugge:] Yet as such it is the most prominent amongst all other similarities that both the Painters and the Poets are lead to the love for these Arts not so much intentionally, but rather by I do not know what kind of expeditious inclination of their nature, for the Poets the excellent Poet Ovid bears witness of this. There is a certain divine power in us, and we are made to move, he says {…}, when it begins to move us. This drive bears the seed of a Divine Spirit. About the Painters Pliny says {…}, Nicophanes had an energetic Spirit, such that few are his equals in this. And again in the same place, a certain energy of his mind, and a certain desire for Art has driven Protogenes to these things.

Conceptual field(s)

L’ARTISTE → qualités

Quotation

Wy aenschouwen de Schilderije van een hagedisse, van een Simme, van Tersites tronie met lust ende verwonderingh, seght Plutarchus {de poesis aud.}, meer om de ghelijckenisse die wy daer in sien dan om de schoonheyd. Want alhoewel men het ghene in sijn eyghen nature leelick is niet en kan schoon maecken, d'imitatie van schoone of leelicke dinghen werd nochtans sonder eenigh onderscheyd gepresen.

[Suggested translation, Marije Osnabrugge:] We behold the Painting of a lizard, of an Ape, or of the face of Tersites with desire and astonishment, says Plutarchus {…}, more for the similitude that we see in it than for the beauty. Because although one cannot make beautiful that which is in his one nature ugly, the imitation of beautiful or ugly things is nevertheless praised without any distinction.

Conceptual field(s)

SPECTATEUR → perception et regard

Quotation

{Lust moet d’eerste aenleydingh tot de Konsten geven.} Niemant (plegen de Peripatetische Philosophen te seggen.) en kan eenige treffelijcke Wetenschappen bekomen, ten sy hy daer een bysonder lust toe hebbe. Welcke men moet verstaen van soodanigen lust, die te samen met een welgesteltheydt der natuere, tot soodanigen Konst geneyght en aengelydt wort; Gemerckt de jeught van natueren altijt gheneyght schijnt tot yets bysonders datse voorheeft, namaels te sullen worden.

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] {Desire should give the first impulse to the Arts.} Nobody (the Peripatetic Philosophers tend to say) can obtain any useful Sciences, unless he has a special desire for it. Which one should understand of such a desire, that is inclined and stimulated to such an Art, together with the favorability of nature; Seen that the youth always tends to be inclined to something specific it wants to do, and afterwards becomes it.

philosophes péripétaticiens

In the English translation, no reference is made to the peripatetic philosophers, who are cited in the Dutch original. [MO]

Conceptual field(s)

L’ARTISTE → qualités

Quotation

Eerstelyk moetmen dan noodzaakelyk overzien, of die linien zo zyn alze moeten weezen, en met de streepen die wel getrokken zyn te pryzen, moedigt men de jeugt aan, die niet zyn alze behooren, moetmen niet al te veel verachten, maar hen aandringen, omze op nieus, en beter te maaken. Dit wekt de lust en iever dan t’elkens op. Een goed Meester ontziet zich niet de Leerlingen te onderwyzen, voor te gaan, en zelfs streepen maakende hen te zeggen, zo moet’et gedaan weezen, Jongelingen, zo gy ’t wel wilt doen. Want het voordoen, heeft meerder kracht en grooter vermogen ontrent de Leerlingen die eerst beginnen, dan eenige onderrigtinge die in lessen bestaan; de reeden daar van is, dat zy zich beeter met de oogen, dan met het verstand kunnen helpen.

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] Firstly it is necessary to see whether the lines are as they should be, and by praising the streaks that are well done, one encourages the youth, those [ndr: lines] that are not as they should be should not be despised too much, but they [ndr: the pupils] should be solicited to make them again and better. This incites the desire and diligence every time. A good Master does not spare himself to instruct the pupils by preceding them and by saying – while making streaks himself – it should be done this way, Boys, if you want to do it well. Because setting the example has more force and greater power with regard to the pupils who are just starting, than any instruction that consists of lessons; the reason for this is that they can help themselves better with the eyes, than with the mind.

This section is more elaborate in the German translation. [MO]

term translated by LUST
term translated by ENVIE

Conceptual field(s)

L’ARTISTE → qualités