KUNSTLIEFDE (n. f.)

DÉSIR (fra.) · LIBIDO ARTIS (lat.) · LIEBE (deu.) · LOVE (eng.)
TERM USED IN EARLY TRANSLATIONS
/ · LIBIDO ARTIS (lat.)

FILTERS

LINKED QUOTATIONS

1 sources
3 quotations

Quotation

Doch aenghesien yemant althier lichtelick dencken magh dat hun dese gheluckighe voordt-vaerenheydt tot de Konste te ghelijck met de minnestuypen aenghekomen is, en dat sy door haere gulsigheydt ofte onkuyscheydt krachtigher tot de Konst aenghedruckt wirden dan door een aengheboren Konst-liefde, soo is het dat wy in andere Konstenaers haere naturelicke toegheneychtheydt tot de eene of de andere bysondere maniere van wercken sullen voorstellen; te meer, om dat wy in dese haere eygenschappen een sekere kracht der nature konnen bespeuren die d'andere Konstenaers niet wel en konden naevolghen.

[Suggested translation, Marije Osnabrugge:] Yet, seen that someone might think here lightly that this fortunate drive towards the Art has arrived together with the 'convulsions of love', and that they are pressed more forcefully to the Art through their greediness or indecency than through an innate Love of Art, as such we will portray in other Artists their natural inclination for one or the other specific manner of working; more so, because we can detect a certain power of nature in their characteristics that other Artists cannot imitate well.

A list of artists with specific specialities follows. ]MO]

Conceptual field(s)

L’ARTISTE → qualités

Quotation

Dient desen tot antwoord; dat lieden van redelicke middelen haere Konst-liefde seer wel oeffenen konnen, sonder daer door op groote kosten ghejaeght te worden; aenghesien de maghtighe en Rijcke lief-hebbers haere Konst-kamers ende Galerijen niet alleen tot haer eyghen vermaeck maer oock tot vermaeck van andere vercieren, achtende haere kosten welbestedet sijn allse haere Huysen door den daghenlickschen toeloop der Konst-lievers Krielen.

[Suggested translation, Marije Osnabrugge:] This serves as an answer; that persons of reasonable means can practice their Love of Art very well, without being put to great expenses; seen that the powerful and rich Amateurs do not only embellish their 'Kunst-kamers' and Galleries for their own entertainment, but also for the entertainment of others, regarding their expenses well spent when their Houses swarm by the daily flood of Art-lovers.

This section is not available in the first Latin edition of 1637, it is however included in the 1694 editions. [MO]

Conceptual field(s)

SPECTATEUR → perception et regard

Quotation

Wat de minne-stuypen belanght, Prosperius geeft ons te verstaen dat de Kunst-minne een krachtigh middel is om de selvighe t'overkomen. Soo vernemen wy oock uyt Plutarchus {Lib. III Elegh.} dat gramschap ende quad-willigheyd gheen Herberghe konnen ghevinden in een Konst-lievende gemoed. 't En is ons niet onbekent dat eenighe onder den valschen schijn van Konst-liefde haer verkanckerde ghemoed met allerley quadwillighe aenslaeghen en slimme grepen heymelick besigh houden: Van dese spreken wy niet: 't ghene wy segghen, is maer alleen te verstaen van d'ongheveynsde Lief-hebbers.

[Suggested translation, Marije Osnabrugge:] Concerning the pangs of love, Prosperius informs us that the Love of Art is a powerful drug to overcome it. As such we also hear from Plutarchus that wrath and malevolence cannot find refuge in an Art-loving mind. And it is not unknown to us that some secretly busy their rotten mind with all sorts of malevolent deeds and smart moves under the false pretense of Love of Art: we do not speak of them: that which we are saying, is only regarding the genuine Amateurs

konst-minne

Conceptual field(s)