SMELTEN (v.)

FONDRE (fra.) · SCHMELZEN (deu.) · TREIBEN (deu.) · ZUFLIEßEN (deu.)
TERM USED IN EARLY TRANSLATIONS
/ · LOSE (TO) (eng.) · MIX (TO) (eng.) · SCHMELZEN (deu.) · TREIBEN (deu.) · UNITE (TO) (eng.) · VANISH (TO) (eng.) · WEGSCHMELZEN (deu.) · ZUFLIEßEN (deu.)

FILTERS

LINKED QUOTATIONS

4 sources
5 quotations

Quotation

Aldus verdreven wesende, salmen onder het uyterste van het Landtschap, boven ’t flaeuwste, ofte daer de Locht achter de Berghen, en beneden den Orizont of Zichteynder schijnt te gaen, een geheel dun Masticot strijcken, leggende alsoo een streeck langhs het voorschreven Landtschap, of Berghen, en drijven dan alsoo van onderwaerts, naer het Purperken toe, tot het daer in smelte en sich verliese: ’t Welck met een luchtige en veerdighe handt sonder daer in te knoeyen wil gedaen wesen, want anders wort het vuyl, en loopt somtijdts oock wel perijckel om door ’t Papier heen te arbeyden.

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] Once it is diminished like that, one should thinly apply Massicot, under the far end of the Landscape, above the weakest, or there where the Air appears to go behind the Mountains and beneath the Horizon, as such placing a line along the aforementioned Landscape, or Mountains, and blending it then from below, towards the Purple, until it melts in it and is lost: Which should be done with a loose and competent hand without messing with it, because otherwise it will become dirty, and sometimes also runs the risk to come through the Paper.

Conceptual field(s)

CONCEPTION DE LA PEINTURE → couleur

Quotation

{Vande omtrecken.} Merckt vorders aengaende de omtrecken, dat gy die niet te hart noch te scherp en haelt, voornamentlijck op den dagh; (het sy dan dat ghy Teyckent met Swart Krijt, of Root Krijt, of anders:) maer inde beschaduwde zijde mooght ghyse wel wat stercker en breeder haelen; t’elckens daer op acht gevende, datse door het uytschaduwen soodanigh konnen weg smelten, datter by na als gheen trecken meer overigh en blijven; alsoo dat uwe Teyckeningh schijnt als sonder ommetrecken Geteyckent te zijn;

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] {About the contours.} Also pay attention, with regard to the contours, that you do not draw too hard or too sharply, especially in the light parts; (whether you draw with Black Crayon, or Red Crayon, or something else:) but in the shadowed part you may draw them a little more strongly and broadly; always paying attention, that they can melt away through shadowing in such a way, that almost no strokes remain; through which your Drawing will appear to be drawn without contours;

Conceptual field(s)

CONCEPTION DE LA PEINTURE → lumière

Quotation

{Vlak  [n.d.r: het Schaduw] te legen}Maer 't zy gy met de schaduwen begint of eindicht, gy zultze by u zelfs in mindere en meerdere gaen verdeelen, en elke, na haer behoorlijke bruinte, op een vlakke manier aenwijzen: want door het te veel verdrijven, en in een smelten zou al uw werk koper worden; en gy zoud zelfs het oordeel daer af verliezen. Laet u geen kleyne kantigheden van een zachte schaduwe verveelen, noch dat een bruindere in't midden derzelve van naby ietwes stoot; want de kracht zal te grooter zijn, als gy 't wat uit de hand stelt, en gy zult gewoon worden deel tegens deel te vergelijken; en eindelijk meer nuts uit deeze wijze van doen rapen, als gy u oit zoud hebben durven inbeelden: daer gy anders, door het zoet verdwijnende gefutsel, gevaer loopt van geheel te verdoolen: gelijk aen menich edel geest, door een genegentheit van hun werk deurgaens met diepen en ophoogen te verzoeten en bekrachtigen, gebleeken is.

[BLANC J, 2006, p. 111] {poser [ndr: les ombres] à l'aide de taches}. [...] En revanche, en retouchant de façon douce et estompée, vous courez le risque de vous égarer totalement, comme cela est arrivé à de nombreuses nobles âmes qui, par quelque penchant pour leurs oeuvres, les sucrent et les renforcent de creux et de rehauts.

Conceptual field(s)

CONCEPTION DE LA PEINTURE → lumière
MANIÈRE ET STYLE → le faire et la main
L’ARTISTE → règles et préceptes

Quotation

[…] door de tweede Tint verstaa ik, die geene, welke op de gedaagde partyen tegens den ommetrek aan gelegd word, waar door alle verheevene deelen genoodzaakt worden in de grond te smelten en te ronden: deze moet gy alzo zuyver en schoon in die zelve koleur als die van het licht aanleggen […] want de rondigheid is niet anders dan een afschamping des lichts na achterwaard, of een zylicht, dat min of meêr blaauwachtig moet zyn na de koleur des naakts zulks vereist, want die geelachtig zynde, zo vald de tweede Tint groenachtig; is de eerste rood, de tweede moet paarsachtig zyn, en zo het een blanke koleur is, zo vald de tweede tussen de beiden eerstgenoemde in, waar door ligt te begrypen is, dat deze tweede koleur, met blaauw verkreegen en getemperd moet worden […]

[D'après DE LAIRESSE 1787, p. 66-67:] Par secondes teintes, j’entends celles qu’on met sur les parties éclairées, près du contour, par le moyen desquelles les parties saillantes prennent du relief & se trouvent fondues dans le champ qui leur sert de fond […] puisque le relief ne consiste que dans une espèce de reflet ou de rejaillissement par ricochet de la lumière, qui se porte en arrière, ou une lumière qui tombe de côté, laquelle doit être plus ou moins bleuâtre, suivant que la teinte du nud l’éxige ; car lorsque la chair est jaunâtre, la seconde teinte tirera sur le verdâtre ; si le nud est rouge, la seconde teinte sera violâtre, est lorsque la chair est blanche, la seconde teinte tiendra de l’une et de l’autre, c’est-à-dire, du verd & du violet ; de sorte qu’il est facile de concevoir que cette seconde couleur doit être rompue avec du bleu pur […]

term translated by UNITE (TO)
term translated by ZUFLIEßEN

Conceptual field(s)

EFFET PICTURAL → qualité des couleurs

Quotation

[…]de schikking der Koleuren by en op malkander, om dezelve smeltende en bevallig met een goede harmonie te doen voortkomen, daar van zyn tot heden geene vaste grondregelen bekend gemaakt die ons daar toe leiden konnen

D'après DE LAIRESSE 1787, p. 322:] La disposition des couleurs l’une à côté de l’autre, ou l’une sur l’autre, [NDLR : avec une bonne harmonie] est donc, ainsi que la méthode de les rompre & de les fondre ensemble, la seule partie sur laquelle on ait négligé jusqu’à présent de jeter quelque lumière […]

term translated by /
term translated by SCHMELZEN

Conceptual field(s)

MATERIALITE DE L’ŒUVRE → couleurs
EFFET PICTURAL → qualité des couleurs