VERMENGEN (v.)

BLEND (TO) (eng.) · MÉLANGER (fra.) · MÊLER (fra.) · MIX (TO) (eng.) · TEMPERIEREN (deu.) · VERMENGEN (deu.) · VERMISCHEN (deu.)
TERM USED IN EARLY TRANSLATIONS
/ · MISCERE (lat.) · MIX (TO) (eng.)

FILTERS

LINKED QUOTATIONS

3 sources
5 quotations

Quotation

22 Proeft, soeckt, en versiert, merckt op anders dingen,
raept wat uyt den hoecke met inventeren,
Tempert, verandert, soeckt menich verminghen
Wat ghy tot welstandigheyt by condt bringhen
Dear leght op toe end’om schoon te traperen
Leght bequamlijck aen u met glatseren {Hem behelpen met glasseren.}
Behelpt alst past tot een gloedich doorschijnen
Om maken fluweelen en schoon Satijnen.

[D'après NOLDUS 2008, p. 159:] 22 Essayez, cherchez, imaginez et regardez le travail d’autrui. Ravissez des choses en inventant. Tempérez, changez et pratiquez différents mélanges, qui peuvent contribuer à la bienséance. Que ce soit là votre but. Et pour faire de beaux drapés, préparez bien vos premières couches, et appliquez du glacis, si cela peut servir à obtenir une transparence brillante, pour faire des Velours, et de beaux Satins.

Conceptual field(s)

MATERIALITE DE L’ŒUVRE → couleurs

Quotation

St Chrysostomus […] maeckt een wijdt-loopigh verhael der dinghen die de Schilder-konst plaght nae te boetsen; De schilders, seght hy {Homilia de Psal. 50.}, bestaen de Nature door hare Konst uyt te drucken, nae't vermenghen haere verwen, afmaelende allerley ghelijckenisse der sienelicker lichamen;

[Suggested translation, Marije Osnabrugge:] St Chrysostomus (…) constructs a verbose story of the things that the Art of Painting tends to imitate; The painters, he says {…}, consist in expressing Nature by her Art, after mixing her paints, reproducing all sorts of similitudees of visible bodies.

The practical term ‘vermengen’ (to mix) rarely occurs in the book. Junius uses the term in combination to ‘verf’ (paint or pigment , color). [MO]

Conceptual field(s)

CONCEPTION DE LA PEINTURE → couleur

Quotation

Ondertusschen moet een goed ende oprecht Konstenaer den rechten aerd en de bysondere krachten van allerley verwen volkomenlick soecken te verstaen. Het is t’eenemael onmoghelick, seght Hermogenes {Lib. i. de Formis orat.}, dat yeman de vermenghinghe eenigher dinghen grondighlick verstaen ende bequaemelick in ’t werck soude stellen, ’t en sy saecke dat hy eerst een bescheydene kennisse van de mengbaere dinghen bekome. Indien yeman een graeuwe ofte bruyne verwe nae de teghenwooridghe gheleghenheyd sijnes wercks bequaemelick meynt te vermenghen, het is hem van noode dat hy de nature van swart en wit volkomenlick beseffe.

[Suggested translation, Marije Osnabrugge:] Meanwhile a good and sincere Artists has to attempt to fully understand the true nature and the special powers of all sorts of colours. It is at once impossible, says Hermogenes {…}, that someone truly understand the mixing of some things and applies it capably, unless he first achieves a modest knowledge of the mixable things. When someone wants to capably mix a gray or brown paint after the present situation of his work, it is necessary to him that he fully understand the nature of black and white.

Conceptual field(s)

CONCEPTION DE LA PEINTURE → couleur

Quotation

Het voornaemste werck van een goed Schilder bestaet oversulcks daerin, dat hy sijne verwen, nae ’t voorschrift van Lucianus {In zeuxide}, bequaemelick vermenght, dat hyse wel van pas aenstrijcke, en behoorlicker wijse beschaduwe. ’t welck hem t’eenemael onmoghelick is ’t en sy saecke dat hy van te vooren een goed panneel ofte eenen bequaemen doeck hebbe voorbereydet. Plinius gheeft ons te verstaen Lib. XVI nat.hist. cap. 39. Ontrent den eersten aenvangh des selvighen Capitttels, van wat hout d’oude Konstenaers de berders ofte panneelen daer sy op schilderden ghemaeckt hebben. Theophrastus insghelijcks Lib. III. hist. plant. Cap. 10. Als oock Lib. V: Cap. 8. Verhaelt ons in ’t bysonder wat slagh van hout sy tot sulcken ghebruyck eerteeds verkosen. Ghelijck het dan blijckt dat de Konstenaers het bequaemste hout naukeurighlick plaghten uyt te picken, so leeren wy mede uyt Ioannes Grammaticus dat het hun niet even eens was wat doeck sy tot het opmaecken haeres wercks ghebruyckten.

[Suggested translation, Marije Osnabrugge:] The main task of a good Painter then consists therein, that he capably mixes his colours, according to the guideline by Lucianus, that he applies them appropriately and shades them in an acceptable manner. Which is then impossible unless he prepares a good panel or an apt canvas. Plinius explains to us […] of what type of wood the old Artists made the boards or panels on which they painted. Theophrastus also […] tells us in particular which type of wood they previously chose for such a use. Just like it is clear that the Artists tended to carefully pick the most apt wood, as such we learn from Ioannes Grammaticus that it was not all the same to them which canvas they used for the composing of their work.

Conceptual field(s)

MATERIALITE DE L’ŒUVRE → couleurs

Quotation

[…] dat gelyk de afstand der voorwerpen de vermindering der koleur maakt, en dat het geen wy lucht noemen, het geene is, 't welk tussen ons en de ver afgeweken voorwerpen zich blaau aan ons gezicht vertoond, alzo moest hy mede niet dan zuyver blaauw of smalt, doch maar zo veel als de natuur der afstand vereist, in zyne Tint vermengen, min of meêr na dat het donkerder zyn moet […] Dit moet nu niet alleen in het Naakt, maar in Landschap, Gronden, Steenen, Kleederen, en al wat een ronding of afstand heeft, waargenomen worden.

[D'après DE LAIRESSE 1787, p. 67:] […] C’est par la distance des objets que les couleurs locales deviennent plus vagues, & que c’est au corps diaphane & bleuâtre qui se trouve entre les objets éloignés & nos yeux, auquel on don le nom d’air ambiant ou intermédiaire ; qu’il faut rompre par conséquent la seconde teinte avec du bleu pur, mais seulement en raison de la distance de l’objet […] On doit suivre ce principe, non-seulement pour le nud, mais pour le paysage, pour les draperies, &, en un mot, pour tous les objets qui ont du relief & qui se trouvent à une distance de l’œil.

term translated by MIX (TO)
term translated by /

Conceptual field(s)

EFFET PICTURAL → qualité des couleurs