VERDELING (n. f.)

DISTRIBUTIO (lat.) · DISTRIBUTION (fra.) · EINTEILUNG (deu.) · VERTEILUNG (deu.)
TERM USED IN EARLY TRANSLATIONS
/ · DIVISION (eng.) · EINTEILUNG (deu.) · PARTITION (eng.) · VERTEILUNG (deu.)

FILTERS

LINKED QUOTATIONS

2 sources
3 quotations

Quotation

{Begin van stellingh.} Gist dan voor een begin, het midden van u Principael, dat hebbende, wijst dat met een stipken Kôôl op U Papier aen, dan neemt acht op de grootste Beelden (soo daer meer als een is) en merckt hoe hoogh, ofte wat ghedeelte sy van het Tafereel komen te beslaen; in welck speculeeren gy sult gewaer worden, dat het lange beschouwen dat ghy te vooren gedaen hebt, een wonder groot behulp komt te gheven, om hier door de juyste verdeelinge op u Papier te konnen gissen; {Waernemingh om sijn Ordineeringh wel te gissen.} tot welcken eynde het mede niet ondienstigh is, datmen sijn Papier, ofte daermen op Teyckenen wilt, ten naesten by deselve forme geve die het Tafereel, Print, of Teyckeningh heeft, wel te verstaen na proportie, daer of daer ontrent, langwerpigh of inde hooghte of vierkant, en dierghelijcke, maer is onnoodigh datmense juyst-vormigh af-line, ten sy by voorval, endat alles om beter de ordineringe volgens ’t Principael te konnen schicken, dat meest plaets neemt wanneermen kleyne dingen vergroot, of groote dingen verkleent. {Hoe sommige haer Principael met ruyten beslaen.} Hier toe soo gebruycken sommighe ruyten, daerse hun Principael mede overslaen, ende verdeelen van gelijcken haer Papier met gelijck getal van tralyen, om alsoo van ruyt tot ruyt alle dinghen op sijn behoorlijcke plaets te brengen; dat seer gemackelijck, maer als een Ezels-brugh, met kleen voordeel voor de Jonckheydt gebruyckt wort: {Misslagh daer van.} Want dewijle sy haer op dese Bies-bossen, of Swem-dobbers komen te verlaten, soo en krijgense nimmermeer geleerde Oogen in ’t hooft om selfs te konnen sien waer in de geheele kennis, en proportioneele aen een-bindingh van een schoon Beeldt, of Koppelinghe van een gansche ordinantie bestaet dewijl sy altijt (om met een woort de sake uyt te drucken) maer stucken en brocken leeren maecken, om dieswille datse door de tralyen en ruyt-lynien verhinderd worden, en de Oogen laten beguychelen,

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] {Start of the composition.} To start, guess the center of your original, once you have it, mark it with a dot of charcoal on your paper, then pay attention to the greatest Figures (if there is more than one) and notice how high, or which part of the Scene the cover; in which speculation you will become aware, that the long observation that you have done beforehand, will provide great assistance, to be able to guess the right distribution on your paper; {Observation to guess one’s composition well.} to which end it is also useful, that one gives the paper – or that on which one wants to draw – almost the same shape as the Painting, Print, or Drawing, of course in proportion, more or less oblong or high [ndr.: literally: in height] or square, and such, but it is unnecessary to copy it exactly, unless coincidentally, and all of this to be able to order the composition according to the Original, which takes most time when one enlarges small things or reduce big things. {How some cover the Original with a grid.} Some use a grid for this, with which they cover their Original, and similarly divide their Paper with an equal number of lines, to bring all things in the right place from field to field; that is used very easily, but like a mnemonic, with little advantage for the Youth: {Mistake of this.} Because while they come to depend on these tricks and floating devices, they will never get learned Eyes in their heads to see for themselves in which the complete knowledge and proportional connection of a beautiful Figure, or Coupling of a whole composition exists, while they always learn (to describe the situation with a word) to make parts and pieces, as they are obstructed by the grille and lines of the grid, and let their Eyes be deceived,

In the English translation, the section about the grid as a tool to transfer the composition from the original is not included. As a consequence, most selected terms are not present in the English text. [MO]

Conceptual field(s)

CONCEPTION DE LA PEINTURE → composition

Quotation

De waarschynelykheid, welke door het gezicht op ons verstand en inbeeldingen werkt, moet voornamelyk waargenomen werden, in de verdeeling en verbeelding onzer geschiedenissen, naast die drie deelen daar in de schoonheid bestaat, waar van te voren gesprooken is. {De waarschynelykheid is het voornaamste punt in het ordineeren waar te nemen.} Men moet dezelve niet alleen in het algemeen, maar in ider byzonder voorwerp doen blyken, en nauwkeurig zien op het verwerpen van zaaken, welke daar tegens strydig zyn.

[D'après DE LAIRESSE 1787, p. 120:] La vraisemblance, qui, par les organes de la vue, agit si puissamment sur notre esprit & sur notre imagination, doit principalement être observée dans la disposition & l’exécution du sujet, ainsi que dans les trois parties qui constituent la beauté dont nous avons déjà parlé. On doit donc non seulement garder cette convenance [NDR : grâce et nautrel] dans le sujet en général, mais encore dans chaque partie en particulier, en rejetant avec soin tout ce qui peut être contraire.

term translated by PARTITION
term translated by VERTEILUNG

Conceptual field(s)

CONCEPTION DE LA PEINTURE → composition

Quotation

De strydigheid der beweegingen is op redenen gegrond, die men door de oeffening in 't kort van buiten kan leeren, ja zelf anderen daar in onderwyzen; gelyk mede de verdeeling der leedemaaten, of proportie; dewyl dezelve, volgens de stelling van Albert Duurer, wiskonstig kan beweezen werden; de schaduwe en daaging desgelyks, door middel van de Perspective of Doorzichtkunde.

[D'après DE LAIRESSE 1787, p. 321-322:] Le contraste des attitudes ou des mouvemens des figures est fondé sur des règles certaines, dont on peut s’instruire en peu de tems, & qu’on peut même enseigner aux autres. La proportion des membres peut pareillement être démontrée d’une manière géométrique, ainsi que l’a remarqué Albert Durer ; & il en est de même du clair-obscur, dont on acquiert une connoissance fondée par les loix de la perspective.

proportie

term translated by DIVISION
term translated by EINTEILUNG

Conceptual field(s)

L’HISTOIRE ET LA FIGURE → proportion