ORDE (n. f.)

ORDER (eng.) · ORDINE (ita.) · ORDNUNG (deu.) · ORDO (lat.) · ORDRE (fra.)
TERM USED AS TRANSLATIONS IN QUOTATION
PROPORTION (fra.)
TERM USED IN EARLY TRANSLATIONS
ORDER (eng.) · ORDNUNG (deu.) · ORDO (lat.)
ZAKULA, Tijana, « Beauty, Law and Order: The Holy Trinity of de Lairesse’s Aesthetic », Simiolus. Netherlands Quarterly for the History of Art, 37, 2015, p. 10-32.

FILTERS

LINKED QUOTATIONS

2 sources
2 quotations

Quotation

Wy vinden schier over al in de wijdloopigheyt van de Historische materien eenen eersten, tweeden, derden sin, onstaende uyt het menighvuldigh bedrijf ’t welck daer in vertoont wordt, ghelijck het oversulcks niet ghenoegh en is, dat wy de veelvoudighe gheleghenheydt van een overvloedigh argument in een schijnschickelicke orden soecken te betrecken, het en sy saecke dese orden het bysondere vervolgh het welck in d’omstandigheden der gheschiedenisse selver te vinden is nae het leven voorstelle; soo behooren wy noch voorder ons uyterste beste daer toe aen te wenden, dat alle de bysondere ghedeelten der voorvallender materie met sulcken behendighen enden onuytvindelicken te saemen knoopinghe aen een ghehecht wierden, datse nu niet meer verscheydene ghedeelten, maer een gheheel ende volkomen lichaem schenen te sijn.

[Suggested translation, Marije Osnabrugge:] In the diversity of the Historical matters we find a first, second, third meaning almost everywhere, coming from the manifold action which is shown in it, yet as such it is not enough that we attempt to involve the manifold circumstances of an abundant subject in an apparent order, unless this order depicts the specific sequence that can be found in the circumstances of the history itself after life; as such we should make an even greater effort to put all the separate parts of the occurring matter together with such an able and unfathomable connection, that they no longer appear to be separate parts, but a whole and perfect body.

Conceptual field(s)

CONCEPTION DE LA PEINTURE → composition

Quotation

Ten dezen einde dan begon men met de Schilderkonst en Beeldhouwery, zoekende daar in eenige voorschriften te maaken waar uit men vaste en wiskonstige regelen konde ter neder stellen, buiten dewelke men niet en kon gaan zonder van de waare order en schoonheid af te dwaalen.

[D'après DE LAIRESSE 1738, p. 518:] […] In order to which, they began with Painting and Statuary, framing some Patterns, from whence might be laid down certain and positive Rules, not to be departed from, without spoiling Order and Beauty.

term translated by ORDER
term translated by ORDNUNG

Conceptual field(s)

CONCEPTS ESTHETIQUES → convenance, bienséance