SCHIKKING (n. f.)

ABTEILUNG (deu.) · AGENCEMENT (fra.) · AUSTEILUNG (deu.) · DISPOSITIO (lat.) · DISPOSITION (eng.) · DISPOSITION (deu.) · DISTRIBUTION (fra.) · EINRICHTUNG (deu.) · EINTEILUNG (deu.) · FÜGUNG (deu.) · MITTEILUNG (deu.) · ORDO (lat.) · SCHIKUNG (deu.)
TERM USED AS TRANSLATIONS IN QUOTATION
DISPOSITION (fra.) · DISTRIBUTION (fra.) · ÉCONOMIE (fra.) · ORDONNANCE (fra.)
TERM USED IN EARLY TRANSLATIONS
/ · ANORDNUNG (deu.) · ARRANGEMENT (fra.) · ASSISTANCE (eng.) · AUSTEILUNG (deu.) · COLLOCATIO (lat.) · DISPOSING (eng.) · DISPOSITION (eng.) · EINRICHTUNG (deu.) · FÜGUNG (deu.) · MANAGEMENT (eng.) · OECONOMICAL PLACING (eng.) · ORDERING (eng.) · ORDINANZ (deu.) · ORDINIEREN (deu.) · ORDINIERUNG (deu.) · ORDNUNG (deu.) · SCHIKUNG (deu.) · SUIT (TO) (eng.) · ZUBEREITUNG (deu.) · ZUSAMMENFÜGUNG (deu.)
BLANC, Jan, Peindre et penser la peinture au XVIIe siècle : la théorie de l'art de Samuel van Hoogstraten, Berne, Peter Lang, 2008.

FILTERS

LINKED QUOTATIONS

6 sources
24 quotations

Quotation

Soo namen dan d’oude Meesters dese vijf hoofd-stucken in haere Schilderyen op ’t aller nauste waer. I. Den Historischen inhoud, die veeltijds d’Inventie ofte oock ’t argument ghenaemt wordt. II. De ghelijck-maetigheyd, diemen doorgaens henen de Proportie, symmetrie, analogie, en harmonie noemt. III. De verwe ofte ’t Coleur; en daer in plaghten sy ’t licht en schaduwe, als oock ’t schijnsel en duysternisse naukeurighlick t’ onderscheyden. IV. Het leven; ’t welck in d’Actie en Passie bestaet, ofte (om duydelicker te spreken) in de bequame afbeeldinghe der eyghenschappen die men in de onroerende dingen verneemt, als oock in de levendighe uytdruckinghe der beweghinghen diemen in de roerende dinghen speurt, wanneer deselvighe yet merckelicks doen of lijden. V. De schickinghe, die men ghemeynlick de Dispositie ofte Ordinantie plaght te heeten.

[Suggested translation, Marije Osnabrugge:] As such the old Masters observed these five chief principles very closely in their Paintings. I. The Historical content, that is often called the Invention or also the argument. II. The uniformity, which one commonly calls the Proportion, symmetry, analogy and harmony. III. The colour or the colouring; and in this they tend to carefully distinguish the light and shadow, as well as the sheen and darkness. IV. The life; which exists in the Action and Passion, or (to speak more clearly) in the skilled depiction of the characteristics that one discerns in the unmovable things, as well as in the lively expression of the movements that one perceives in the movable things, when these do or suffer something considerable. V. The arrangement, that one commonly tends to call the Disposition or Ordinance.

The fifth principle is that of the composition of the painting. Junius offers the terms disposition and ordinance as synonyms. In the fifth chapter of the Third Book, he elaborates on the differences between these synonyms. [MO]

dispositie · ordinantie

Conceptual field(s)

CONCEPTION DE LA PEINTURE → composition
EFFET PICTURAL → qualité de la composition

Quotation

[...] dat allerley Schilderyen dies te slimmer sijn, hoe beter dat haeren sin als oock de verstroyde ghedeelten der selvigher souden gheweest sijn, indien syse door een goede schickinghe bequaemelick hadden opghemaeckt. Want ghelijck de welstandigheyd van een goede Ordinantie door d’uytnemenheyd der dinghen die wel in een ghevoeght sijn dapper verfraeyt wordt, soo plaght oock d’onghevoeghlickheyd van een quade Dispositie gheweldigh verleelickt te worden door de treffelickheyd der dinghen die onbequaemelick t’saemen ghevoeght sijn; vermids de grove versuyminghen, die inde schickinghe begaen sijn, niet alleen door het licht der dinghen selver gheopenbaert worden, maer men kanse met eenen oock ghemackelick ontdecken uyt de onghelijckheyd der verwen, als mede uyt de holle oneffenheyd van diepe kloven en scheuren die allenthalven in ’t ondichte en misvoeghde werck sijn te vinden.

[Suggested translation, Marije Osnabrugge:] …that all sorts are therefore more clever, the better their use as well as the scattered parts of it would be, if the would have competently drawn them up by means of a good order. Because like the harmony of a good Ordinance is embellished much by the excellence of things that have been assembled well, as such the disorder of a bad Disposition is made much more ugly by the decency of things that have been combined in an incompetent manner; while the grave omissions that have been committed in the order, are not only revealed in light of the things themselves, but one will likely also easily discover it from the inequality of the colours, as from the hollow unevenness of deep gaps and cracks that can be found everywhere in the open [NDR: ?] and disorderly [NDR: ?] work.

Junius places a good composition (schikking, ordonnantie) opposite a bad one. The good composition can be recognized by an overall propriety (welstand) of the painting. The bad composition, on the other hand, is characterized by disorder (onghevoeghelickheyd) and, in addition, the problem will also be mirrored in the unbalanced use of colours (onghelijckheyd der verwen) and a general unevenness or lack of balance (oneffenheid). As such, Junius describes the principle of composition as a main component of a good painting. This section is not included in the Latin edition of 1637. [MO]

ordinantie · dispositie

Conceptual field(s)

CONCEPTION DE LA PEINTURE → composition

Quotation

Het is oock noodigh al vooren aen te mercken, wat saecken en Coleuren eerst in een Werck moeten aengeleyt werden, want ‘er aen de schickingh der Verwen d’een ontrent d’ander veel gelegen is, ghemerckt het Cieraet in alle ordineeringh hier door te wege ghebracht wert; daerom men die altijt soodanigh moet verdeelen, dat d’een d’ander niet en kome te verdrucken, maer veel eer elkanderen tot vercieringhe dienen. Men kan de schickingh der Verwen uyt veel gheschape dingen leeren. (…) invoegen dat niet een Coleur vande selve wanschickelijck inde oogen van den Beschouwer en kome te vertoonen, die niet d’een tot verheerlijckingh van d’ander en kome te strecken:

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] It is also necessary to discuss, which things and colours should first be set up in a Work, because a lot depends on the ordering of Paints of one or the other, as the Splendor of the whole composition is caused by it; therefore one should always divide it in such a way, that the one does not oppress the other, but rather serve as each other’s embellishment. The ordering of Paints can be learned from many created things. [...] and that not a Colour of it will appear disorderly in the eyes of the Spectator, that does not serve the one as the embellishment of the other:

Conceptual field(s)

CONCEPTION DE LA PEINTURE → couleur

Quotation

Als ghy nu uwe Schets ten Ruwsten doch evenwel voorsichtigh aengewesen hebt, siet dan met ene gheset en aendachtigh Oordeel of uwe schickinge goet is, en of ghy de Actien, of Werckingen, en al ’t gedoen van het Beelt of Beelden diese in u Principael hebben, oock in uwe Teyckeningh kondt sien. Want de werckelijcke besigheydt moet sich in de alder-eerste en ruwste Schets al seer sterck vertoonen, eer ghy u van wat goets mooght verseeckeren; gemerckt de Actie de Ziel van de Schilderye of Principael is, en by gevolgh oock van uwe Teyckeningh moet wesen.

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] As soon as you have marked your Sketch in the roughest form yet carefully, observe with a regular and attentive Judgement whether your composition is right, whether you can also see the Actions or Movements and all the busyness of the Figure or Figures that you have in the Original, in your Drawing as well. Because the real action should show already very strongly in the very first and roughest Sketch, if you want to be sure of something good; as the Action is the Soul of the Painting or Original, and should therefore be of your Drawing.

Conceptual field(s)

CONCEPTION DE LA PEINTURE → composition

Quotation

TErpsichore heeft van 't wel verwen, Melpomene van lichten en schaduwen gehandelt. Zoo resteert'er noch van der zelver overeendrachtige ordening en meedevoeglijke schikkinge te spreeken. Welke geheymenis der konst wy gewoon zijn met het woort Houding uit te drukken; 't welk in het koloreeren eeven het zelve beteykent, als in de konst der maetschiklijkheyt de woorden Simmetrie, Analogie, Harmonie, en Proportie; zijnde ook als de overeenstemming en bekoorlijke zangwijze in de Muzijk. Want het begrijpt in zich een zuivere vergaderinge van samenstemmende kracht: het wel schikken der koleuren, 't welk wy de Tuilkonst noemen: en de ordentlijke schikking van lichten en schaduwen: nevens het voorkomen, wechwijken, ronden, en verkorten;[...].

[BLANC J, 2006, p. 445] Terpsichore a traité du beau coloris, Melpomène des lumières et des ombres. Il reste encore à parler de leur ordonnance unie et de leur disposition conjointe. Il est habituel de parler de ce secret de l'art en l'appelant "économie", ce qui signifie, pour le coloris, à peu près la même chose que les mots de symétrie, d'analogie, d'harmonie et de proportions pour l'art de la proportion, ou que l'unisson et la séduisante mélodie pour la musique. Cette économie suppose en effet une certaine pureté et une forte entente dans le rassemblement des couleurs, une bonne façon de les disposer -que nous appelons l'art des bouquets- et une disposition convenable des lumières et des ombres. Il faut ajouter à cela les avancées, les échappées, les modelés et les raccourcis.

Conceptual field(s)

Quotation

Als u nu de Schets ten ruwesten ontworpen is, en dat al de groote deelen op zyn plaats aangeweezen staan, zo zalmen het voorwerp en zyn schets, in vergelyking teegens elkanderen, met een aandachtig oordeel, een weinigje uit de hand beschouwen, om te zien, of de schikking naar behooren geplaatst is, en of de beelden haar werkinge genoeg doen; want als dat in de schets niet wel waargenoomen word, zo zalmen met de verplaatzing en verbeetering der deelen in de stellinge, zulk een groote en verdrietigen arbeid ontmoeten, dat de iever en lust van de teekening vergaan zal zyn, eer men de zelve eens half gesteld vertoonen kan. […] In het opstellen, moetmen voor al wel toe zien, dat de lossigheid der Aktien, die de schets alreede is, daar niet uit en raakt. Het welke gemakkelyk kan gebeuren, wanneer men geen agt geeft, door wat voor-deelen, de natuurlyke beweeging en werkinge der Beelden veroorzaaken.

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] If you now have designed the sketch in its roughest form, and all the bigger parts are marked in their place, as such one shall observe the object and its sketch, in comparison to each other, with a careful judgement, a little bit in one’s hand, to see if the composition has been satisfactorily placed and if the figures sufficiently do their movement; because if this is not observed correctly in the sketch, one will find such a big and sad work for the moving and improvement of the parts in the composition, that the diligence and desire of the drawing will be lost before one can even show it partially finished. […] In the composition, one should first make sure, that the looseness of the actions that is already in the sketch, does not disappear from it. Which can easily happen, when one does not pay attention through which parts the natural movement and action of the figures are caused.

stelling · opstellen

term translated by ZUBEREITUNG
term translated by ARRANGEMENT

Conceptual field(s)

CONCEPTION DE LA PEINTURE → composition

Quotation

[NDR : Définition de opschilderen] Hier moetmen, om de beste manier te volgen, van achter beginnen, te weeten de lucht, en dus allengs na vooren toe, zo behoud men altoos een bekwame en vogtige grond achter de Beelden, om den uitersten omtrek daar in te doen verdwynen, het welk, anders begonnen, ondoenelyk is. Behalven dit is'er noch een voordeel in […] dat men gewaar werd dat het stuk vorderd, en alles by malkander, zo in schikking, als houding wel staat, en daar door geduurig het oog kitteld en vermaakt, waar door de lust, zo menigmaal men het ziet, opgewekt en aangezet word.

[D'après DE LAIRESSE 1787, p. 63:] [NDR : Définition de le couler ou la première couche des couleurs ] Pour faire ce travail avec fruit, il faut commencer par le fond, c’est-à-dire le ciel ; pour continuer de même en avançant graduellement vers le premier plan. De cette manière on conserve un fond gras & humide pour y faire fondre les contours des objets ; ce qui est absolument impossible en suivant une autre méthode. Il en résulte encore un second avantage […] qu’on aperçoit des progrès qu’on faits, & que la disposition & la convenance des objets se présentent plutôt à l’œil ; ce qui, en flattant la vue, reveille le courage & l’amour du travail […]

term translated by /
term translated by FÜGUNG

Conceptual field(s)

CONCEPTION DE LA PEINTURE → composition
EFFET PICTURAL → qualité de la composition

Quotation

Alle deze aangewezene hertstochten, konnen zonder de voor aangeroerde schikking der leeden, geen volmaakt beeld voortbrengen […] Maar myn meening is, deze hertstochten door de beweeging der leedemaaten uit te drukken, en dat ider lid ten dien einde diend, geschiedende zulks wanneer het lichchaam zig keerd of wend, de leeden sparrelende een vóór en de anderen achterwaards, de een om hoog en de anderen om laag.

[D'après DE LAIRESSE 1738, p.20:] But all these Passions together cannot produce a perfect Figure, without the Assistance of the Members […] But my principal intention is, to express these Passions by the Motion of the Members ; and to shew how each Member contributes towards them : As when the Body turns or winds, the Members stir, one advancing, another falling back ; one raised, others sinking

term translated by ASSISTANCE
term translated by EINRICHTUNG

Conceptual field(s)

L’HISTOIRE ET LA FIGURE → figure et corps
L’HISTOIRE ET LA FIGURE → proportion

Quotation

[…] is best zich in eenzaamheid te begeeven, voorzien van papier, pen en int of kreon, en wanneer het bestek der ordinantie, het zy in de hoogten of lengte, vast gesteld is, dan het planum of de grond aangewezen, en het oogpunt gezet, […]Dit gedaan zynde, zo vergaderd uwe zinnen by één om het voorgenomene te onderzoeken, en gevoegelykst het zelve te vertoonen, benevens welke perzonaadien, […] Is 'er noch een andere party die minder te zeggen heeft, en echter tot de volmaaking vereist word, dat de schikking of ordinantie betreft; wyst zulks met stippen op zyn plaats aan, zonder u te verwarren, want als het voornaamste wel geplaatst is, volgd het overige van zelf. Dus verre het gebracht hebbende, zo is het genoeg om wanneer, het u behaagd de zaak te hervatten en uit te pluyzen, weder-om met de voornaamste perzoonen beginnende; overweeg dan door welke hertstogten zy bewoogen zyn […] hoe zy Contrasteeren […]Teeken dit alles op een tweede stuk papier […] Vald dan met nieuwe lust, nu en dan, daar weder aan, overleggende wat naakt of gekleed, schoon of gemeen moet wezen, benevens de schakeering der koleuren, hare harmonie en reddering, dus werd het voltooid; en dit is myns oordeels het heilzaamste middel, om u geheugen te ontlasten en te hulp te komen.

[D'après DE LAIRESSE 1787, p. 108-110:] Le meilleur moyen pour prévenir ce désagrément, c’est de se retirer dans un lieu tranquille, muni de papier & de crayons ; & après qu’on aura arrêté la grandeur du champ que doit remplir la composition qu’on se propose de mettre sur la toile, on commencera par en indiquer les plans & par fixer le point de vue […] Ensuite on recueillera ses esprits pour examiner le sujet qu’on projette d’exécuter, ainsi que la manière la plus convenable de le disposer, de même que de grouper les principaux personnages […] Quant aux accessoires, on ne fera que les indiquer par des points jusqu’à ce qu’on mette ensemble la composition ; car lorsque les principaux objets sont bien placés, les autres suivent d’eux-mêmes la disposition générale. Ce travail étant fini, on le reprendra pour examiner avec soin ce qu’on aura fait, en commençant de nouveau par les principales figures, & en considérant quelle est la passion qui doit les faire agir […] de quelle manière elles doivent contraster entr’elles […] On tracera tout cela sur un autre morceau de papier […] examiner quelles figures doivent rester nues, quelles autres ont besoin d’être drapées ; ce qui demande un caractère noble ou commun ; pour passer ensuite à la disposition générale des couleurs locales & à leur harmonie : de cette manière, on parviendra à terminer l’ouvrage avec une grande facilité sans se fatiguer la mémoire

ordinantie

term translated by /
term translated by ORDNUNG

Conceptual field(s)

CONCEPTION DE LA PEINTURE → composition

Quotation

OPmerkelyk is het, dat, daar de schikking der koleuren in Ordinantie, het zy van Beelden, Landschappen, Bloemen, Gebouwen, of wat het moge weezen, ieders oog behaagt, echter tot nu toe niemand eenige grondregelen daar van vast gesteld heeft, waar door men wis en zeker te werk zou mogen gaan.

[D'après DE LAIRESSE 1787, p. 321:] Il est surprenant que la disposition bien entendue des couleurs qui en résulte dans une composition, soit d’histoire, de paysage, d’architecture ou de nature morte, captivant, comme on le fait, si agréablement la vue, personne n’ait encore songé à donner des principes fixes qui puissent servir à opérer cette charmante magie d’une manière sûre et invariable.

term translated by MANAGEMENT
term translated by SCHIKUNG

Conceptual field(s)

L’ARTISTE → règles et préceptes
CONCEPTION DE LA PEINTURE → couleur

Quotation

[…]de schikking der Koleuren by en op malkander, om dezelve smeltende en bevallig met een goede harmonie te doen voortkomen, daar van zyn tot heden geene vaste grondregelen bekend gemaakt die ons daar toe leiden konnen.

[D'après DE LAIRESSE 1787, p. 322:] La disposition des couleurs l’une à côté de l’autre, ou l’une sur l’autre, [NDLR : avec une bonne harmonie] est donc, ainsi que la méthode de les rompre & de les fondre ensemble, la seule partie sur laquelle on ait négligé jusqu’à présent de jeter quelque lumière […]

term translated by DISPOSING
term translated by ORDNUNG

Conceptual field(s)

CONCEPTION DE LA PEINTURE → couleur

Quotation

Al het geene ik hier wegens de schikking der koleuren gezegd heb, is niet te verstaan van een beeld alleen, maar voor alle gelegentheden; zo wel op malkander passende, als ook boven, neven of by malkander […] Als men maar gedenkt, dat een heele koleur met weêrschyn, en een weêrschyn met een heele koleur moet geschakeerd werden, zal men bespeuren wat een ordentelykheid in deze zaak waar te neemen is, om een welstand te doen voortkomen en het oog te voldoen.

[D'après DE LAIRESSE 1787, p. 343:] […] la disposition des couleurs ne doit pas être appliquée à une figure seulement ; mais peut servir dans toutes les circonstances, en plaçant ces couleurs les unes sur les autres, ou les unes à côté des autres. […] En se rappellant qu’une couleur unie doit être nuancée avec une couleur mêlée ou changeante, & une couleur changeante ou mêlée avec une couleur franche ou unie, on s’appercevra facilement quelle convenance il faudra observer pour qu’il en résulte un accord qui plaise à l’œil.

term translated by ORDERING
term translated by ANORDNUNG

Conceptual field(s)

CONCEPTION DE LA PEINTURE → couleur

Quotation

De voornaamste schikking in de harmonie, of reddering, leert ons, dat men altyd donker tegen licht en licht tegen donker moet plaatsen […]

[D'après DE LAIRESSE 1787, p. 353:] La principale attention [ndlr : disposition] à porter dans l’harmonie, consiste à placer toujours du sombre contre du clair, & du clair contre du sombre.

term translated by /
term translated by ZUSAMMENFÜGUNG

Conceptual field(s)

CONCEPTION DE LA PEINTURE → lumière

Quotation

Doch menigmaal zien wy iets fraays, 't geen zich wel opdoet in de natuur; daar nochtans de reden, waarom het zelve zulk een cierlyke welstand heeft, aan ons verborgen blyft. By dusdanige gelegentheden moeten wy regels van de konst der schikking doorloopen, en zien met welke derzelve die voorwerpen overeen komen; en daar na die van de houding; wanneer men haast een begrip van de welstand, welke op reden steunt, zal bekomen.

[D'après DE LAIRESSE 1738, p. 174-175:] It must be granted, that in every Part of the Art Nature is our Pattern, since she disposes herself in the most perfect Manner. If we at any time discover something fine and pleasing in her, (which we often often do) and yet know not the Reafon why it has such Elegance and Decorum, we ought to consult the Rules of Disposition and Harmony, and examine with which of them the Objects agree; by which Means we shall soon apprehend what Decorum is, and on what Reafon founded.

term translated by DISPOSITION
term translated by ORDINIERUNG

Conceptual field(s)

CONCEPTION DE LA PEINTURE → composition
CONCEPTION DE LA PEINTURE → couleur

Quotation

DAar is zeer veel geleegen aan het wel plaatsen en schikken der voorwerpen: want indien wy alle dezelve op het allerschoonste verkoozen hebben, en die achteloos by een voegen, zullen ze veel van den luister, dien ieder bezit, verliezen. Wederom, in tegendeel, zal een goede schikking en plaatsing >een voorwerp, dat in zich zelven oncierlyk is, bevallig maaken.

[D'après DE LAIRESSE 1738, p. 177:] The placing and ordering of Objects is of great moment; for if,after we have chosen them all most beautiful, we dispose them carelesly, they will abate of their Lustre ; again, a good Difpofition will make an Object, tho' unelegant in itself, look agreeable.

term translated by DISPOSITION
term translated by EINRICHTUNG

Conceptual field(s)

CONCEPTION DE LA PEINTURE → composition

Quotation

Ja indien men noch al eens een goede schikking voor den dag brengt, hangt het alleenlijk van 't geluk af: daar in tegendeel een wel geordineerd Stuk, schoon maar tamelyk geschilderd, altoos een aangenaame houdinge zal voortbrengen.

[D'après DE LAIRESSE 1787, p. 369:] Il est impossible de parvenir à produire quelque chose de bon, lorsqu’on ne possède pas l’art de bien disposer les objets d’une composition ; tandis qu’un tableau, quoique seulement d’une exécution passable, fait toujours bon effet quand les objets en sont dans un ordre convenable.

term translated by DISPOSITION
term translated by ORDINIEREN

Conceptual field(s)

CONCEPTION DE LA PEINTURE → composition

Quotation

[…] dat een Landschap het vermaakelykste voorwerp in de Schilderkonst is, en in der daad met zeer vermogende hoedanigheden omtrent het gezicht voorzien, wanneer het door een lieffelyke samensmelting van koleuren, en met een cierlyke schikking gepaard, de aanschouwers vermaakt en verlustigt [...]Het zelve bestaat voornaamentlyk in een ordentelyke schikking van licht en donker tegen elkanderen, waar uit de goede reddering voortkomt, die op een ongevoelige wyze ons gezicht misleid, en, schoon het maar een vlak panneel is, echter een natuurlyk doorzicht, ja de natuur zelve verbeeld. Hier toe worden vereischt twee hoedanigheden, die het, ten opzichte van ons oog, behaagelyk maaken; eerstelijk de Schikking, en ten tweden de Koloriet.

[D'après DE LAIRESSE 1787, vol 2, p. 2-3:] […] un bon paysage est l’objet le plus agréable que l’art puisse produire, & dont l’effet charme le plus la vue, quand l’entente générale & l’harmonie des couleurs y sont bien observées. […] Le bon effet d’un paysage dépend principalement d’une disposition bien entendue du clair-obscur, d’où résulte une parfaite harmonie, qui séduit la vue, au point de faire croire qu’elle se promène réellement dans un site ouvert & d’une vaste étendue. Pour cela il faut employer deux moyens ; […]

term translated by DISPOSITION
term translated by MANAGEMENT
term translated by ORDNUNG
term translated by AUSTEILUNG

Conceptual field(s)

EFFET PICTURAL → qualité des couleurs
CONCEPTION DE LA PEINTURE → couleur

Quotation

De Schikking is een konstige samenstelling van ongelykformige voorwerpen, welke, schoon ze by een gezogt zyn, niettemin met de natuur niet strydig, noch ook onmogelyk schynen.

[D'après DE LAIRESSE 1738, p. 267:] The Disposition is an artful bringing together of irregular Objects ; which nevertheless seem not to be against Nature, or impossible.

term translated by DISPOSITION
term translated by AUSTEILUNG

Conceptual field(s)

CONCEPTION DE LA PEINTURE → composition

Quotation

LAat ons nu eens verder gaan, om de voornaamste hoedanigheden, en eigenschappen, die tot een goed Landschapschildery vereischt worden, naauwkeuriger te overweegen. Ik meen, dat het zelve bestaat in een goede schikking der ongelyke voorwerpen, zo in de stoffe, gedaanten en vormsel, als in de koleur; en in de twede plaatse, de getallen en koppeling derzelve; ten derden, in een goede schikking van het licht.

[D'après DE LAIRESSE 1738, p. 271:] […] considering the principal Qualities and Properties required in a fine Landskip : These, in my Opinion, consist 1. In a Good Disposition of the irregular Objects, as well with respect to their Matter, Shape and Form, as their Colour. 2. In the Number and grouping them. 3. In a good ordering of the Light.

Schikking is used twice in this citation, once with regard to the composition and once with regard to light. [MO]

term translated by DISPOSITION
term translated by ORDERING
term translated by ORDINANZ

Conceptual field(s)

CONCEPTION DE LA PEINTURE → composition
CONCEPTION DE LA PEINTURE → lumière

Quotation

Door de bevalligheid verstaa ik de schikking in 't algemeen wanneer een tronie met voordeel is gedraaid, min of meer na het licht, opwaarts of nederwaarts, om welstandige schaduwen te doen voortkoomen […]

[D'après DE LAIRESSE 1787, vol.2, p.145-146:] Par grace, j’entends ici une avantageuse disposition de l’ensemble c’est-à-dire que la tête doit être plus ou moins tournée vers le jour, & plus ou moins jetée en arrière ou penchée en avant ; afin d’obtenir des ombres favorables & d’heureux accidents de lumière […]

term translated by DISPOSITION
term translated by EINRICHTUNG

Conceptual field(s)

CONCEPTION DE LA PEINTURE → composition
GENRES PICTURAUX → portrait

Quotation

NU komt ons ook, gelyk een zaak van zo groot belang als het voorgaande, de schikking der koleuren by de Conterfeitsels voor; 't welk geen minder opmerking verdient.

[D'apres DE LAIRESSE 1787, vol. 2, p. 172:] La convenance [ndr : disposition] des couleurs des draperies des portraits ne me paroît point un article moins essentiel […]

term translated by SUIT (TO)
term translated by EINRICHTUNG

Conceptual field(s)

CONCEPTION DE LA PEINTURE → couleur

Quotation

ik spreek ten opzichte van 't gebruik en de welstandigheid, konnende het een niet zonder het ander gaan; want geen ding is schoon zonder eigenschap [...]In het schilderen van een goed Gebouw is, buiten de Bouwkonst, noch meer als de perspectief en 't coloreeren waar te neemen. De ordentelyke schikking, waar uit de bevalligheid en cierlykheid voortkomt, moet 'er by weezen, of 't is mis. De ordentelyke schikking bestaat in de deelen, tot het voortbrengen van een schoon stuk werks, door konst te samen te voegen; waar door zy elkanderen deugd doen door verkwikkende veranderingen, ja zoda- nig, dat zy een behaagelyke figuur aan ons gezicht vertoonen.

[D'après DE LAIRESSE 1787, vol. 2, p. 192-193:] Je parle ici de la convenance & de l’usage qui doivent toujours se trouver ensemble ; car rien ne peut être beau s’il n’a pas les qualités requises ; & il en est de ceci comme d’une femme habillée en homme & du contraire […] Pour bien représenter en peinture un édifice, on doit y observer, outre les règles de l’architecture, celles de la perspective & du coloris ; & il faut qu’on y trouve une disposition régulière et élégante, sans quoi on manque absolument son but. La disposition régulière consiste dans la symétrie des différens membres de l’édifice, de manière qu’ils servent à faire sortir davantage leur beauté mutuelle & qu’il en résulte une agréable variété, & un tout qui flatte l’œil.

term translated by DISPOSITION
term translated by EINRICHTUNG

Conceptual field(s)

CONCEPTION DE LA PEINTURE → composition
GENRES PICTURAUX → paysage

Quotation

Drie dingen zyn'er dan voornaamentlyk die een Bloemstuk goed maaken; te weeten eerstelyk, schoone en uirgeleezene bloemen; ten tweeden, een goede schikking en harmonie; en ten darden, een zuivere en malsse penceel. Wat ik nu met het eerste meen, is dat de bloemen in grootte en schoonheid uitmunten, of in achting zyn, en geen slegte of gemeene. Wat ik met het tweede verstaa, is dat de bloemen, het zy leggende of staande, altyd hunne eigene hoedanigheid en forme behouden […]dat de schoonste en aanzienlykste het meeste gezag hebben: en dat de eene by de andere gevoegd, een aangenaame vermenging van koleur doet voortkomen, welke het oog behaagt en voldoet […]

[D'après DE LAIRESSE 1787, vol. 2, p. 589:] Il y a trois choses essentiellement nécessaires dans un bon tableau de fleurs ; savoir, 1° le choix des plus belles fleurs ; 2° une bonne disposition & une agréable harmonie ; 3°un pinceau délicat & moëlleux ; c’est-à-dire, que les fleurs ne doivent pas être communes, petites & vilaines ; mais belles, grandes & rares, ou du moins estimées ; soit qu’on les arrange dans une corbeille, ou qu’on les place droites dans un vase, elles doivent toujours conserver leurs qualités & leurs formes […]. Il faut aussi que les plus belles occupent la principale place, & puissent faire le plus d’effet ; de sorte que par un heureux mêlange, les unes servent à augmenter la beautés des autres, & qu’il résulte une belle harmonie qui satisfasse l’œil […].

term translated by DISPOSITION
term translated by ORDINANZ

Conceptual field(s)

CONCEPTION DE LA PEINTURE → composition
EFFET PICTURAL → qualité de la composition

Quotation

IN de voorige Hoofdstukken de Bloemen in 't algemeen verhandeld hebbende, zullen wy nu tot de schikking in Bouquets en Festons overgaan. De Bouquets zal ik opstellen ieder met byzondere zinbetekenende koleuren […] Het eerste Bouquet, zynde de voornaamste bloem een Zonnebloem, Africaan, geele Lely, of Animoon &c. dien ik noem oppermacht of eeuwigheid. Het twede rood, als Peoonen, Papavers, Stokroozen &c. vermogen of macht. Het derde, purpere bloemen, Stokroozen, Papavers, Tulpen, &c. edelheid. Het vierde violet, als Fritillaria &c. onstandvastigheid. Het vyfde blaauw, Irias, Convolvulus &c. standvastigheid. Het zesde wit, Lely, Geldersche Roos &c. zuiverheid.

[D'après DE LAIRESSE 1787, vol. 2, p. 598-599:] APRES avoir traité des fleurs en général, je vais faire quelques observations sur la manière de les grouper & de les disposer en festons & en bouquets. Je composerai chaque groupe d’une couleur emblématique particulière, […] Le premier groupe, ou le jaune, qui a pour principale fleur un tournesol, est composé de soucis, d’anémones, d’œillets d’Inde, &c. ; je m’en sers comme une allégorie du souverain pouvoir, ou de l’Eternité. Le second groupe, rouge, composé de pivoines, de pavots, de roses, &c., signifie puissance ou force. Le troisième groupe, pourpre, composé de roses de Gueldre, de pavots, de tulipes, &c., signifie noblesse. Le quatrième groupe, violet, composé de méliantes, de frittilaires, &c. signifie inconstance. Le cinquième groupe, bleu, composé d’Iris, de de campanelles, &c, signifie constance. Le sixième groupe, blanc, composé de lis, roses blanches, &c., signifie pureté. […]

term translated by DISPOSITION
term translated by ORDINIERUNG

Conceptual field(s)

CONCEPTION DE LA PEINTURE → composition