PERSPECTIEF (n. n.)

ART OF PERSPECTIVE (eng.) · DURCHSICHTIGE VERSCHIESSUNG (deu.) · PERSPECTIVA (lat.) · PERSPECTIVE (eng.) · PERSPECTIVE (fra.) · PERSPEKTIVE (deu.) · PERSPEKTIVE-KUNST (deu.) · PERSPEKTIVE (WISSENSCHAFT) (deu.) · PROSPECTICA (lat.) · PROSPETTIVA (ita.)
TERM USED AS TRANSLATIONS IN QUOTATION
PERSPECTIVE (fra.)
TERM USED IN EARLY TRANSLATIONS
/ · DURCHSICHTIGE VERSCHIESSUNG (deu.) · PERSPECTIVE (eng.) · PERSPEKTIVE (deu.) · PERSPEKTIVE (WISSENSCHAFT) (deu.)
BLANC, Jan, Peindre et penser la peinture au XVIIe siècle : la théorie de l'art de Samuel van Hoogstraten, Berne, Peter Lang, 2008.
HAMOU, Philippe, La vision perspective (1435-1740). L’art et la science du regard, de la Renaissance à l’âge classique, Paris, Payot & Rivages, 2007.
HOCHMANN, Michel et JACQUART, Danielle (éd.), Lumière et vision dans les sciences et les arts de l’Antiquité au XVIIe siècle, Actes du colloque de Paris, Genève, Droz, 2010.

FILTERS

LINKED QUOTATIONS

7 sources
22 quotations

Quotation

De selve verscheydenheden salmen oock vinden by den dees-tijdtsche Italianen en Nederlanders te zijn geweest, hier te lang te verhalen : waer by de Ieught gheleert sal wesen, om in de Const volherden, te grijpen nae t’ghene Natuere meest aenbiedt. Ist niet de volcomenheyt in beelden en Historien, soo mach het wesen Beesten, Keuckenen, Fruyten, Bloemen, Landtschappen, Metselrijen, Prospectiven, Compartimenten, Grotissen, Nachten, branden, Conterfeytselen nae t’leven, Zeen, en Schepen, oft soo yet anders te schilderen.

[D'après NOLDUS 2008, p. 5-7:] On trouverait de nos jours les mêmes différences chez les peintres italiens et néérlandais, mais raconter cela prendrait trop de place ici. Par tout cela, la Jeunesse peut apprendre à persévérer dans l’Art et à saisir ce qu’offre la Nature. À défaut d’atteindre la perfection dans la peinture de figures et d’Histoires, on pourrait peindre des Animaux, des scènes de Cuisine, des Fruits ou Fleurs, des Paysages, des Architectures, des Perspectives, des Cartouches, des Grotesques, des Nocturnes, des incendies, des Portraits d’après la vie, des Marines et Bateaux, ou encore autre chose.

École flamande
École italienne
École néerlandaise

Conceptual field(s)

GENRES PICTURAUX → paysage
L’HISTOIRE ET LA FIGURE → sujet et choix

Quotation

Ten derden soo moet een Schilder volgens de alderseeckerste regelen, oock vast ende grondigh inde perspectijve ervaren zijn, en die so wis als sijn A.B.C. van buyten konnen, ten eynde hy alles wat hem inde Schilder-konst ontmoet, daer na richten moge. Hierom sal een Jongh Schilder, selfs vanden aenvangh dat hy de Schilder-konst ter handt neemt, groote vlijt aenwenden, om te weten wat de perspectijf is, hoe die inde nature gesien wort, en hoe dat deselve inde Konst, volgens de regulen die ons gesicht in ’t sien vande natuerlijcke voorwerpen heeft, gegront is;

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] Thirdly a Painter has to be firmly and profoundly experienced in perspective according to the most certain rules, and know them as good as his alphabet, so that he can shape everything that he encounters in the Art of Painting according to it. Therefore a young Painter, even from the beginning when he takes up the Art of Painting, should apply great diligence, to know what the perspective is, how it is seen in nature and how it is grounded in the Art, according to the rules that our sight has in seeing natural objects;

Conceptual field(s)

L’ARTISTE → règles et préceptes
L’ARTISTE → apprentissage

Quotation

Uyt alle welcke volght de nootwendighe, kennisse vande houdinge, {Houdinge} welcke met recht de perspective, ofte proportionele verflauwinge der Coleuren mach genoemt worden: En dese niet verstaen wordende, kan nimmer yets natuerlicks in een Schilderye gearbeyt werden, gemerckt de houdinge het selve gevoelen dat onse oogen in ’t beschouwen van ’t leven komen te genieten, inde Schilderyen kan verschaffen. Soo moetmen oock tot de Coloreeringe verstaen de nature der Reflexien of weerschijnen, {Reflexien} waer en hoe die vallen of niet vallen konnen, wat koleuren sy aennemen of verwisselen, ende diergelijcke dingen meer, gelijck wy in ons leste Boeck sullen toonen.

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] From all this it follows that the necessary knowledge of the harmony [ndr: translation of houding], {Harmony} which may rightfully be called the perspective or proportional fading of the colors: And if it is not understood, one can never work something natural into a Painting, seen that the harmony can provide in Paintings the same feeling that our eyes get to enjoy in observing life. As such with regard to the Coloring one should also understand the nature of Reflections, {Reflections} where and how they can fall or not fall, which colors they assume or change, and more such things, as we will show in our last book.

At the end of the citation, Goeree refers to the last book which he intended to write, but never did. In the English language, there is but one word for reflection, which is why the Dutch repetition of terms (reflexie, weerschijn) is omitted in the translation. [MO]

Conceptual field(s)

CONCEPTION DE LA PEINTURE → couleur
EFFET PICTURAL → qualité des couleurs
EFFET PICTURAL → perspective

Quotation

Nu soo staet inde twede tijt te letten op de middelen diemen moet aenwenden, om eenen heerlijcken ende grooten naem te bekomen: {2. Tijt om een grooten naem te bekomen.} Door de Eere (seght Iunius) wert de Schilder-Konst als door ’t rechte Lock-aes aengeset. Soo is oock de hope van een onsterffelijcken naem te bekomen, het eenigh oogh-merck der oude Vermaerde Konstenaers geweest; wetende dat indien sy dien konden bereycken, het haer aen geen winste ontbreecken soude. Men kan geen wegh, die daer op uytloopt nader practiseeren, dan te arbeyden om sich Universeel in de Konst te maecken, en gelijckmen seyt over al t’huys te zijn; {Datmen moet soeken algemeen in de Konst te zijn.} invoegen men alle ende een yegelijck kome te voldoen. Hoe menighmael sietmen door gebreck van dese algemeenheyt dat fraye Meesters hare Tafereelen bederven met yets daer by te maecken, op welcke sy haer niet en verstaen; als by Exempel een Beeldt-Schilder dat hy Lantschappen by sijn Historyen maeckt die niet en Deugen, of Gebouwen en anders tegen de order-maten ende perspectijf regeles daer by ordineert, ende dierghelijcke, als de verstandige genogh sal vatten: In alle welcke misslagen een Schilder niet en sal vervallen, by aldien hy sich op de alghemeene wetenschappen verstaet.
Men soude hier tegen konnen inbrengen, datter Remedien zijn om in desen geholpen te werden, {Tegenwerpingh van sommige.} ende datmen, gelijck het veel geschiet, sijne stucken door andere kan laten op maecken, als by voorbeelt, dat een Beelde-Schilder sijne verschieten van een Landtschap-Schilder laet maecken, of de Gebouwen van een die in de Architecture ende perspectijf verstaet, ende soo voort: Waerom een Landtschap-Schilder sijn stucken door een Beeldenaer kan laten stoffeeren, gelijckmen dat soo noemt: Invoegen datter dickwils twee, dry, à vier Meesters aen een Tafereel geschildert hebben. Hier omtrent heeft de Ervarentheyt geleert, dat de Beelden in soodanige stucken dickwils worden ingelapt even offer uyt de Lucht ingevallen waren, of immers daer in niet en hoorden. {Haer misslagh ontdeckt.} Want menighmael en wert van de Stoffeerders het voornemen vanden Meester noch de verkiesinghe van het Dagh-licht, noch de behoorlijcke wijckinge der gronden, de Perspectijf, Ja den ganschen aert van ’t Landschap niet verstaen; veel min dan datse het in het toe-passen harer Beelden in acht souden nemen: invoegen dat sy gantsch onge-aerde Beelden van eenen schoonen dag in een sommer Landtschap komen te maecken, en diergelijcke misslagen meer, die tegen de waerheyt der nature, en regelen van de Konst strijden. ‘k Hebbbe veelmael geobserveert, dat de Beeleen [sic, ndr.] ende Beesten, die vanden Lantschap-Schilder selfs daer in gemaeckt waren, die (hoe slecht sy oock mogten geteykent wesen) nochtans beter uyt eenen aert na het Landtschap geplaetst, en Geschildert waren, dan andere die al van een goet Meester daer waren by-geflanst. {Door ervarentheyt van veel voorvallen wederleyt.}

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] In the second period it is important to pay attention to the means that one should apply to obtain a glorious and great name: {2. Period to obtain a great name.} The Art of Painting (says Junius) is stimulated by honor as if by a real bate. As such the hope of obtaining an immortal name, has been the only objective of the old Famous Artists; knowing that if they could reach it, they would not be lacking any profit. There is no road to follow more closely to arriver there, than to make oneself Universal in the Art, and to say to be at home anywhere; {That one should try to be general in the Art.} as such one will learn to do everything. How often one sees that through the lack of this generality good Masters spoil their Paintings by adding something to it, which they do not master; As if, for example, a Painter of Figures makes Landscapes for his Histories that are not good, or composes Buildings and such against the proportional sizes and rules of perspective to it, and such, which the wise will readily understand: A Painter would not fall into these mistakes, if he understands the general sciences of all this. One could contradict this [by saying] that there are remedies to assist in this, {The counterargument of some.} and that one, as happens often, can have his pieces be drawn up by others, like for example, that a Painter of Figures has his perspectives drawn up by a Landscape Painter, or the Buildings by someone who understands Architecture and Perspective, et cetera: This is why a Landscape Painter can have his pieces be filled in by a Figure painter, as one calls it: As such there are often two, three or four Masters who have worked on a Painting. In this regard the experience has taught us, that the Figures in such works are often thrown in as if they had fallen in from the sky, or did not belong there. {Their mistake discovered.} Because oftentimes the idea of the Master nor the selection of the Day-light nor the appropriate deviation of the ground, the Perspective, yes the whole nature of the Landscape is not understood by those who fill in the picture; even less so that they would take it into consideration in their Figures: as such they arrive at making rather inappropriate Figures of a beautiful day for a gloomy Landscape and more of such mistakes, which strive against the truth of nature and the rules of the Art. I have often seen that Figures and Animals that had been made by the Landscape Painter himself, (however bad they may have been drawn) had been placed and painted much better in character with the Landscape than others that had been thrown in it by a good Master. {Contradicted by the experience of many cases.}

Conceptual field(s)

GENRES PICTURAUX → paysage
EFFET PICTURAL → perspective

Quotation

{Perspective te verstaen eerst geraden.} En daer van soude wel het redelijckste wesen, dat een Jonck Teyckenaer, eerst de Perspective ofte Doorsicht-kunde, volghens lichte en bevattelijcke regelen, leere verstaen, op dat hy daer door al vroeg mochte komen tot de kennis, van alle dingh sijn juyste proportie, en stant van beschouwinge te geven, sonder welcke wetenschap de gront-vest deser Const, noch de reden van alles datter ghemaeckt wort, niet en kan begrepen worden. {Om dat de Perspective voor de eerste aenkomelingen wat te swaer valt, salmen die aen haer onder ’t leeren van andere dingen soecken in te prenten.} Maer alsoo de Jongelinghen inden beginne tot dese dinghen noch veeltijts wat te swack zijn, en van alles niet wel konnen bevatten, so machmen haer eenigen tijdt laten doorbrenghen met het na- teyckenen van eenighe lichte voor-beelden, en in dat doen, soo haest als ’t mogelijck is vande Perspectijf regelen de ooghen openen, op dat sy alsoo ghelijckelijck neffens het Teyckenen, de Doorsicht-kunde souden leeren;

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] {It is advised to first understand Perspective.} And of this it would be the most reasonable, that a young draughtsman, first learns to understand the Perspective, by means of easy and comprehensible rules, in order for him to early obtain the knowledge of everything’s right proportion, and position of observation, without which science neither the basis of this Art, nor the sense of all that is being made, cannot be understood. {As the Perspective is a bit too heavy for the very beginners, one should attempt to teach them while learning other things.} Yet if the young men are often still a bit too weak in the beginning, and are unable to understand several things, as such one could let them spend some time with drawing after some easy examples, and by doing so, as quickly as possible opening the eyes for the rules of Perspective, in order for them to learn the Perspective simultaneously with the Drawing;

The second part of this section is not included in the English translation. [MO]

doorzichtkunde

Conceptual field(s)

CONCEPTION DE LA PEINTURE → composition
L’ARTISTE → règles et préceptes

Quotation

{Die mannier om haer kleyn belangh wedersprooken.} Doch mijns oordeels soo isset met alle dese dingen als met de Kreeften, aen welcke meer te peuselen dan te eten is; en men kan sich (voor die een wynigh de Doorsicht-kunde verstaet) daer ontrent genoegh met het Oogh behelpen, soo wanneermen daer te deegh op acht geeft: want het voornaemste dat in een Lantschap moet waergenomen worden, is de Natuerlijcke houdinghe, en de perspectijf, dat daer in wesende, sal vorder aen de Gelijck-formighe trecken weynigh gelegen wesen; des soo en behoeftmen sich met Glasen, noch ramen niet te behelpen, dat al valsche Leyts-luy zijn die vanden rechten wegh afwijsen; daerom die oock selden van groote Meesters zijn weerdigh geacht om de handen daer aen te slaen.

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] {That manner is contradicted because of its small importance.} Yet according to my opinion with all these things it is like Lobsters, on which one nibbles rather than eats; and one may sufficiently help oneself (for those who understand the Perspective a little) with the Eye, when one pays good attention to it: because the principal thing to be observed in a Landscape, is the Natural harmony, and the perspective, that is in it, for the rest few depends on the similar elements; as such one does not need to make do with Glass, nor windows, which are all false guides that lead astray from the right way; which is why they are seldom accepted by Great Masters to make use of.

This section is not included in the English translation. [MO]

Conceptual field(s)

EFFET PICTURAL → perspective

Quotation

Daerom datmen sich van jonghs aen seer saght, flaeuw en eenparigh sal ghewennen te Tecykenen, en in die flaeuwigheyt soo veel als doenlijck is, de verminderingh ofte Perspective van doncker en licht sien in te voeren;

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] Therefore one should accustom oneself to Draw very soft, weak and even, and introduce the diminution or Perspective of dark and light in that weakness as good as possible;

verminderingh

Conceptual field(s)

CONCEPTION DE LA PEINTURE → lumière
EFFET PICTURAL → qualité de la lumière

Quotation

De bepalingen van de schaduwen worden in de perspective geleert. De veranderingen, dieze in de verwe maken, is na de maete van haere donkerheyt. Weynich schaduwe geeft na haere maete weyniger verandering in de verwe, maer de volle duisterheit maekt alle dingen gelijk; dat is, geheel onzichtbaer.

[BLANC J, 2006, p. 404] On apprend à déterminer les ombres par la perspective. Les ombres changent les couleurs à mesure de leur obscurité. Un peu d'ombre change proprtionnellement un peu les couleurs. Mais une obscurité intense rend toutes les choses semblables.

Conceptual field(s)

EFFET PICTURAL → perspective
EFFET PICTURAL → qualité des couleurs
EFFET PICTURAL → qualité de la lumière

Quotation

Door de volgende Voor-beelden sal de Kundschap aangaande den loop der Ployen ten opsigt harer doorsigtkundige stand, soo klaar konnen verstaan werden, datter geen lange verklaring over sal afgevorderd werden. Gy siet buyten twijffel in de volgende Vertoog-schets met R. geteykend [reference to illustration, ndr.], seer wel hoedanig het met de stand en plaats van twee Gekleede Vrouw-beelden gelegen is. Laat ons houden dat ontrent A. ’t vast gestelde Punt van het Oog in de Sigt-eynder is, soo vat gy wel, hoedanig en waarom de trekken der Ployen, na datse min of meer ver af van ’t geseyde Punt zijn, of boven of beneden de Sigt-eynder gesien werden, groote verandering in haar Loop ondergaan moeten: Want gelijk de Trekken van de Ployen ontrent B. C. by na regt zijn, om datse deun by A. zijn; soo zijn die van D. E. F G. H. met haar Kring of Omtrek soo veel grooter en ruymer om haar Punt betrokken, of Boogs-gewijse omgebogen, alsse verder van ’t selve Punt A. komen af te wijken. En gelijk dese deelen D. E. F. G. H. alle boven de Sigt-eynder komende, na boven ombuygen, soo verstaatmen ligt dat de Ployen, die om de spanning der Beenen ontrent I. vallen, noodwendig na beneden omgebogen, in haar Loop moeten vallen, om datse beneden de geseyde Gesigt Linie komen, en dat een van dese Leden in stand veranderende, of dat d’een of d’ander Erm anders gestrekt wierd, de Gesigt-stand der Ploy-ing ook veranderen sou. Daar is dan waarlijk een Perspective in de Ploy-ing der Kleedingen en Leden waar te nemen.

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] By means of the following Examples the Skill of the fall of Folds with regard to their position of perspective, will be understood so clearly, that there will be no need for a long explanation. Without a doubt you will see very well in the following Illustration, numbered R., [ndr: reference to illustration] to what degree it depends on the position and place of two Dressed Female figures. Let us remember that regarding A. the viewpoint is in the Horizon, as such you will understand how and why the characteristics of the Folds, after they are somewhat removed from said Point, or are seen above or below the Horizon, have to undergo a great adaptation in their fall: Because like the character of the Folds near B. C. is almost straight, because they are tight near A.; as such those of D. E. F. G. H. are so much greater and wider with their Circle or Contour around its Point, or Arch-wise bent, whenever they start to diverge further from that same point A. . And, as the parts D. E. F. G. H. all come above the Horizon, they bend upwards, as such one easily understands that the Folds near the tightening of the muscles around I., necessarily have to fall downwards in their Fall, because they come below the said Horizon, and that – if one of these Limbs would change position, or if one or the other arm would be stretched differently – the Viewpoint of the Folds would also change. As such one can truly perceive a Perspective in the Folds of the Clothing and Limbs.

Conceptual field(s)

EFFET PICTURAL → perspective

Quotation

T: Wat ik nog verder vraagen moet, de perspektief die hebt gy al vast doeje niet, en van wie geleerd?
S: Daar weet ik niet af.
T: Wel hoe maakt gy ’t dan om iets in perspektief te brengen?
S: Dat valt van zelfs toe: Men moest ook wel onnoozel weezen, alsmen niet wist, dat de dingen die ver zyn, verkleenen, endat een vierkante Taafel op sy, zo breed niet is, als voor.
T: Maar hoe veel dat alles verkleend, zonder Oogpunt, Planum, of Distantie, daar spreek ik van

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] T [ndr: draughtsman]: What else I need to ask, you must have certainly learned the perspective, didn’t you, and from whom? S [ndr: painter]: I know nothing about it. T: But how do you bring something in perspective, then? S: It happens automatically: You have to be really stupid, if you don’t know, that the things that are far away, become smaller, and that a square table is just as wide from the side as at the front. T: But I am talking about how much all of that is made smaller, without point of view, planum or distance.

term translated by PERSPEKTIVE

Conceptual field(s)

EFFET PICTURAL → perspective

Quotation

Nademaal de Teekenkonst, gelijk ik aangeweezen heb, het fondament zy, waar op de Schilderkonst vast steund; zo is ’t desgelyks onweederspreekelijk, dat de Perspektief de grondregel is van de Teekenkonst, buiten de welke niemand, onmoogelyk een vast Teekenaar kan worden, […] De Teekenaars, kunnen zonder kennisse der zelve, onmoogelyk tot de Schilderkonst geraakten, al konden zy noch zo deftig teekenen: Vermits het Oog-punt, Plaanum, en Distantie, alleen de wegwijzers zyn. Een zeeker Schrijver zegt, dat de Schilderkonst en Perspektief, een zelve zaak zy; om dat’er geen Schildery zonder Perspektief is. Het geene wel ten deelen, maar niet geheel waar gemaakt zou konnen werden: Nademaal de Voorwerpen die niet zonder Schaaduwe kunnen zyn, daarom niet een en ’t zelfde als de Schaaduwe is. Maar dit is een vaste stellinge die op reeden steund, dat een Schilder de Perspektief in geen zyner werken voorby kan gaan; hy kan geen streep trekken, ja niet eenen streek met de Penseel haalen, of het moet met de zelve over een koomen. Zy steld de maat der dingen, en doet de Kouleuren voortkomen of wegwijken, in plaats van ’t Schildery dat het ook is. Waarom een Konstenaar de grondreegulen der Perspektief voor al moet kennen. [...] De grootste Meesters in Italien, zyn zodaanig van gevoelen, dat men onmoogelyk een ordentelijke gedachten opstellen, of voortbrengen kan, daar al de Konst-reegulen in gebruikkelyk, niet uit de grond opgehaald werden. Nochtans zegt men dat Raphaël zelfs, in eenige Teekeningen, de Perspektief versloft heeft, schoon hy dezelve wel verstond. Michel Angelo in tegendeel, heeft niets daar van geweeten, waar over hy meenigmaal van d’een en d’ander berispt geworden is.

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] While the Art of Drawing, as I have shown, is the foundation on which the Art of Painting firmly leans; it is likewise undeniable that the perspective is the principal rule of the Art of Drawing, without which nobody can ever become a steady draughtsman, […] Without knowledge of it, draughtsmen can impossibly reach the Art of Painting, no matter how nicely they could draw: As the point of view, planum [ndr: surface] and distance are the only signposts. A certain author says, that the Art of Painting and the perspective are one and the same; as there is no painting without perspective. Which can be found to partially, but not entirely, true: Although objects cannot be without a shadow, they are not the same as the shadow. But it is a strong argument which is built on reason, that a painter cannot by-pass perspective in any of his works; he cannot draw a line, yes not even draw one stroke with his brush, or it has to agree with it. She sets the measure of things and makes the colours come forth or recline, wherever it is in the painting. Which is why an artist should foremost know the principal rules of perspective. […] The greatest masters in Italy are of the opinion that one can impossibly compose or bring forth an orderly thought, if all the art rules that are used in it are not coming from the basis. Nonetheless they say that even Raphael has neglected the perspective in some drawings, although he understood it. Michelangelo on the other hand, knew nothing about it, for which he was frequently reproached by some or another.

term translated by PERSPEKTIVE

Conceptual field(s)

L’ARTISTE → règles et préceptes
EFFET PICTURAL → perspective

Quotation

T: Wel Jongman, hoe gaat het, hebt gy al een begin gemaakt van de Perspektief?
S: Ja toch, noch drie a vier lessen dan ben ik ‘er deur, ik kan reeds myn Planum slaan, Oogpunt en Distantie vinden, alle dingen over end zetten, en haar verkorting mede: wel te verstaan, voor zo ver de onlichaamelijke voorwerpen betreft, zonder Schaaduwe.
T: Het is in alle dingen zo. Eerst de fondamenten, daar na volgt de Elevatie, of verheevenheid, en eindelyk de lichaamen met haar schaaduw en slagschaaduwe, welke de Perspektief-Praktyk genoemt word.

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] T [ndr: draughtsman]: So young man, how are you, have you made a beginning with the perspective? S [ndr: painter]; Yes certainly, another three or four lessons and I will be through with it, I can already make my planum [ndr: surface], view point and find the distance, place all things upward as well as their foreshortening: to be clear, for as far as the non-bodily objects are concerned, without shadow. T: It is the same for all things. Frist the foundations, then the elevation follows and finally the bodies with their shadow and cast shadow, which is called the practical perspective.

Here, as in the Groot Shcilderboek, De lairesse makes a subtle distinction between the knowledge and the execution of perspective. [MO]

term translated by PERSPEKTIVE

Conceptual field(s)

EFFET PICTURAL → perspective

Quotation

[…] zo zal ik met de Zitplaats of Afstand, eerst beginnen. Het is wel te begrypen, dat aan de Verkiezinge dezelve, veel geleegen is, om het Modél of Voorwerp, bekwaamlyk zonder Mistalligheid, in zyn geheel te zien. Voor het byzonder en Net uitvoeren, zo kan men des Noods zynde, wat naader zitten of Staan, mits het Oogpunt altyd waarneemende; ’t geen gemakkelyk zal geschieden, voor die in de Perspektief ervaaren zyn:

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] […] I will then first start with the place to sit or distance. It is easy to understand, that much depends on the choice itself, to adequately see the model or object as a whole without obstruction. In order to execute precisely and neatly, it may be needed to sit or stand a bit closer, while always observing the view point; which can easily be done by those who are experienced in the perspective.

This paragraph is phrased differently in the German translation of 1705. [MO]

term translated by /

Conceptual field(s)

EFFET PICTURAL → perspective

Quotation

Om nu met gewisse treeden, tot het geheim der konst, in ordre te gaan, zullen wy het werk en den Konstenaar in zyn beezigheden volgen, en deze grondreegelen voor af laaten gaan, door hem in het ordineeren van een stuk waar te neemen. Hy geeve dan voor al wel acht, waar zyn stuk geplaatst moet worden, om den Horisont en oogpunt wel te stellen. Hy moet letten waar den dag van daan komt, of het krachtig gedaagd moet zyn, en vlak van schaduw, als digt aan de glaazen, dan zwak en smeltende, wanneer het ver daar af zy, het welk men, of in een Landschap of kamer, haast gewaar zal worden, en of het in de schaduw gloeijend moet zyn of niet; want het is zeker, dat de voorwerpen, schoon levensgroote, in die twee plaatzen zeer verschillende zyn, zo wel als kleene dingen: wie zulks niet bevatten kan, moet een gering verstand bezitten. Hy neem desgelyks nauw acht op de Perspectief, en vaar als dan voord, met schilderen, na de voorverhaalde wyze van handelen, welke, wel waargenomen, de koleuren zuyver gespaard, ider op zich zelf daar het behoord, en nochtans daar zy eindigen, met groote penseelen of borstels, in malkander verdreeven zynde, zo zal hy gewisselyk een goed stuk werks volvoeren.

[D'après DE LAIRESSE, 1787, p.57-58:] […] ce qu’il faut observer dans la composition d’un tableau. Il doit commencer, avant tout, par remarquer dans quel endroit & à quelle hauteur le tableau qu’il va faire doit être placé, a fin d’en bien disposer en conséquence, l’horizon & le point de vue. Il observera aussi de quel côté tombe le jour, & s’il faut que la lumière soit ouverte & forte, le tableau devant être placé près du jour; ou si elle era faible & vague, à cause que l’ouvrage doit se trouver loin de la fenêtre. Il ne faut pas non plus qu’il néglige de donner aux reflets & aux ombres mêmes le degré de force qui leur convient; car il est connu que les objets de grandeur naturelle ne font pas moins un effet fort différent, suivant la lumière à laquelle ils sont exposés, que les petits tableaux de chevalet; ainsi qu’il est facile de s’en convaincre. Il doit de même fixer son attention sur la partie de la perspective; pour se mettre ensuite à exécuter, suivant la méthode de manier le pinceau que nous avons indiquée plus haut, en disposant avec intelligence & franchise les couleurs locales, & en les fondant ensemble avec la grande brosse; ce qui le conduira à produire un bon ouvrage.

term translated by PERSPECTIVE
term translated by PERSPEKTIVE

Conceptual field(s)

EFFET PICTURAL → perspective
CONCEPTION DE LA PEINTURE → composition

Quotation

Door de Perspectief willen wy te kennen geeven min of meer kracht naar de trant des Vinders: de Koleur, desgelyks min of meer schoon: en ten derden de manier of Penseel, dat het een met het ander overeen kome. Is het Stuk mals en natuurlyk geschilderd, dat de Stoffagie of toepassinge desgelyks mals en uitvoerlyk gehouden werd: is het kloek en luchtig aangetast, even het zelfde; zodanig dat het gehele Stuk niet alleen een generaale welstand daar door verkryge, maar, dat meer is, van ééne hand schyne geschilderd te weezen

[D'après DE LAIRESSE 1787, p.210:] Par la perspective, nous entendons ici l’art de mettre plus ou moins de force dans l’exécution, suivant la manière de celui qui a composé le tableau ; par le coloris, nous voulons dire la beauté des couleurs locales, soit pures soit franches, ou rompues ; & par le maniement du pinceau, il faut comprendre un accord dans le faire des deux coopérateurs. Si, par exemple, le tableau est d’une exécution finie et moëlleuse, les ornements ou les accessoires doivent l’être de même ; est-il exécuté d’une manière facile ou heurtée, que le reste suive ce même faire, afin que tout soit d’accord & dans une parfaite harmonie.

term translated by PERSPECTIVE
term translated by PERSPEKTIVE

Conceptual field(s)

EFFET PICTURAL → perspective

Quotation

De strydigheid der beweegingen is op redenen gegrond, die men door de oeffening in 't kort van buiten kan leeren, ja zelf anderen daar in onderwyzen; gelyk mede de verdeeling der leedemaaten, of proportie; dewyl dezelve, volgens de stelling van Albert Duurer, wiskonstig kan beweezen werden; de schaduwe en daaging desgelyks, door middel van de Perspective of Doorzichtkunde.

[D'après DE LAIRESSE 1787, p. 321-322:] Le contraste des attitudes ou des mouvemens des figures est fondé sur des règles certaines, dont on peut s’instruire en peu de tems, & qu’on peut même enseigner aux autres. La proportion des membres peut pareillement être démontrée d’une manière géométrique, ainsi que l’a remarqué Albert Durer ; & il en est de même du clair-obscur, dont on acquiert une connoissance fondée par les loix de la perspective.

doorzichtkunde

term translated by PERSPECTIVE
term translated by PERSPEKTIVE

Conceptual field(s)

EFFET PICTURAL → perspective

Quotation

Het is wel waar, men kan het leeven naarbootsen, een goude of zilvere pot, een ketel, schotel, of ander glinsterend huisraad, zo fraay als het leeven zelf: maar men kan zich geweldig misgrypen in het gebruik derzelve in onze Ordinantien, voor iemand die niet naauwkeurig op de beweeging der glanssen let, welke zo uitermaaten veranderlyk zyn dat het ongelooffelyk is: alle welke dingen echter zeer gemakkelyk zyn te begrypen voor iemand die de perspectief verstaat, en zich zomtydts daar in oeffent.

[D'après DE LAIRESSE 1787, p. 397:] Il est vrai qu’on peut parvenir, avec du tems & du travail à imiter, d’une manière parfaite un grand nombre d’objets, comme entr’autres les ustensiles de toutes les espèces de métaux ; mais on peut, malgré cela, se tromper singulièrement dans l’emploi de ces objets dans une composition, quand on ne connoît pas parfaitement la variété des accidens de lumière, variété dont il est, pour ainsi dire, impossible de former une idée sans la connaissance de la perspective qui en rend l’étude facile.

term translated by PERSPECTIVE
term translated by PERSPEKTIVE

Conceptual field(s)

EFFET PICTURAL → perspective

Quotation

Gelyk ons de Perspectief, of Doorzichtkunde, de lengte, breedte en diepte der dingen naauwkeuriglyk aanwyst; schynt het onmogelyk, zonder dezelve wel te konnen iets naar behooren verbeelden […] Het is geen wonder, dat men de jonge geesten, die zich in de Konst oeffenen, de Perspectief zo vroeg laat leeren, eer zy zich beginnen tot het inventeeren te begeeven.

[D'après DE LAIRESSE 1787, p. 405:] Comme ce n’est que par le moyen de la perspective qu’on apprend à connaître les véritables dimensions des corps […] il est donc nécessaire de commencer par instruire les jeunes artistes de la perspective, avant de leur permettre de composer.

doorzichtkunde

term translated by PERSPECTIVE
term translated by PERSPEKTIVE (WISSENSCHAFT)

Conceptual field(s)

EFFET PICTURAL → perspective

Quotation

‘t Is ook niet verwonderlyk, dat zich iemand daar zo ligt in misgrypt [ndr : daging van de zon]; waar van de meeste en waarschynlykste oorzaak, myn 's oordeels, is, dat zulk een de Perspectief niet wel verstaat. Wy zien dagelyks veele diergelyke groote misslagen begaan door zodanigen, welke de grondregulen dezer konst niet bezitten: want tamelyk verstaan, is weinig; maar niet met al is noch veel minder, en dat voor een Schilder, wiens geluk, eer en achting daar aan hangt.

[D'après DE LAIRESSE 1787, p. 457:] Il n’est donc pas surprenant qu’on commette tant de fautes dans cette partie [ndr : lumière du soleil], ce qu’il faut principalement attribuer, je pense, à une parfaite ignorance de la perspective.

term translated by PERSPECTIVE
term translated by PERSPEKTIVE

Conceptual field(s)

EFFET PICTURAL → perspective

Quotation

Myne gedachten daar over zyn, dat, nademaal de Perspectief in het beschouwen van een Schildery een zekere afstand bepaald, verre of naby, naar dat het groot of kleen is; of wel een groot Stuk met kloeke beelden en andere voorwerpen in zyn verschiet, te weeten op de twede en derde grond; dat, zeg ik, de zelve al even eel, net, en uitvoerlyk dienen geschilderd te worden als voor op de eerste grond; mits behoudende hunne zwakheid, door de tusschenlucht veroorzaakt: oordeelende, dat deze myne stellinge op zekere en natuurlyke grondregelen gevestigd is.

[D'après DE LAIRESSE 1787, p. 485:] Je pense […] que, comme la perspective demande qu’on voie les tableaux à une certaine distance, suivant leur plus ou moins de grandeur, il faut que dans un ouvrage avec de grandes figures & d’autres objets dans le lointain, c’est-à-dire, sur le second & le troisième plans, ces objets soient exécutés avec le même soin & le même fini que ceux du premier plan ; en observant toutefois de leur donner la dégradation causée par l’interposition de l’air ambiant ; observation qui me semble fondée sur des principes sûrs & invariables.

term translated by PERSPECTIVE
term translated by PERSPEKTIVE

Conceptual field(s)

EFFET PICTURAL → perspective

Quotation

Dat een regt Bloemschilder de Perspectief moet verstaan: als mede het misverstand in 't verbeelden van zommige oneigene dingen.

[D'après DE LAIRESSE 1787, vol. 2, p. 594:] Qu’un peintre de fleurs doit savoir la perspective, & qu’il doit connoître les choses qui produisent un mauvais effet, afin de pouvoir les éviter.

term translated by PERSPECTIVE
term translated by PERSPEKTIVE

Conceptual field(s)

CONCEPTION DE LA PEINTURE → composition

Quotation

De Faam kan van de Schilderkonst veele wonderen vertellen in haar afweezen: maar de Graveerkunde maakt zich overal tegenwoordig […] Het moet zyn gelyk een klaare spiegel, welke alle de voorwerpen zuiver en onvervalscht vertoont. Wat de oeffening belangt, daar is veel gelegen aan een fraaye handeling, om de dingen, die men snyden of etsen wil, met een goede bevalligheid voort te brengen. Daarom is het boven al noodzaakelyk deze drie dingen voor eerst vast en grondig te kennen, te weeten, de Tekenkonst, de Perspectief of Doorzichtkunde, en ten derden Dag en Schaduwe. Deze drie zyn zekerlyk de voornaamste, en maaken te samen de Theorie of grondkennisse van 't geheele werk.

[D'après DE LAIRESSE 1738, p. 630-631:] Fame can tell the many Wonders of Painting in it’s Absence ; but Engraving makes itself every where present […] His work must be like a clear Looking-glass, which exhibits all Objects true and without Falsity. As to the manual Operation, a fine Handling is a great Step to Grace ; and, in order to it, the Knowledge of three Things is absolutely necessary, to wit, The Art of Drawing, Persspective, and the Doctrine of Light and Shade : These, as Principals, compose the Theory of the Whole Work.

doorzichtkunde

term translated by PERSPECTIVE
term translated by PERSPEKTIVE (WISSENSCHAFT)

Conceptual field(s)

CONCEPTION DE LA PEINTURE → composition