SCHETSEN (v.)

ABBOZZARE (ita.) · CONTOURNIREN (deu.) · DESIGN (TO) (eng.) · ENTWERFFEN (deu.) · ESQUISSER (fra.) · PROFILER (fra.) · SKETCH (TO) (eng.) · SKIZZIEREN (deu.)
TERM USED AS TRANSLATIONS IN QUOTATION
ESQUISSE (fra.)
TERM USED IN EARLY TRANSLATIONS
/ · ENTWERFFEN (deu.) · ENTWURF (deu.) · ESQUISSER (fra.) · SCHETSEN (nld.) · SKETCH (TO) (eng.) · SKIZZIEREN (deu.) · TRACER (fra.)

FILTERS

LINKED QUOTATIONS

2 sources
5 quotations

Quotation

{Watmen in ’t gemeen moet observeeren.} In het Schetsen en stellen van sijn Beelt salmen dan voor eerst goed acht gheven, hoe yder parthye sich met het geheel vereenight. Ten tweeden op de proporty: Ten derden op de Actie of doeninge des Beelts, en voorts gelijck wy hier vooren hebben geleert.

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] {What one should generally observe.} In sketching and positioning one’s Figure one should foremost pay good attention how every part unites with the whole. Secondly to the proportion: Thirdly to the Action or movement of the Figure, and then how we have learned before.

Conceptual field(s)

MATERIALITE DE L’ŒUVRE → technique du dessin
CONCEPTION DE LA PEINTURE → dessin

Quotation

Het houtsekóól is altyd in gebruik geweest, maar naaderhand het potloot tot ons gekoomen, of bekend geworden zijnde, zo oordeel ik dat veel zuiverder, en wel zo bequaam om te handelen, als het eerste; alzo het zich met kruimmelen van brood, genoegzaam uitvryven laat, wanneer het mals en goed is. Deze twee vind ik de bekwaamste om te Schetzen, alhoewel het potloot, ook uitermaaten goed is om te stellen; doch het houtsekóól, is voor de eerstelingen in het Schetzen, en ’t potloot voor die wat verder zijn, best te gebruiken.

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] The charcoal has always been used, but when afterwards the pencil arrived or became famous, I judge it to be more pure and just as adequate to handle, as the first; as it can easily be rubbed out with bread crumbs, if it is tender and good. I find these to the most adequate to sketch, although the pencil is also extremely good to compose; but the charcoal is best to be used by the beginners in sketching and the pencil for those who are a bit more advanced.

term translated by /
term translated by /

Conceptual field(s)

MATERIALITE DE L’ŒUVRE → technique du dessin

Quotation

Het wel Schetzen, is het noodzaakelijkste, en ’t voornaamste van de geheele Teekenkonst, waarom ik vast stel, dat het zelve voor alles dient waargenomen te worden; zommige beginnen wanneer zy een Beeld voor hebben naar te tekenen, het hoofd met alles wat ‘er in hoord, ten eersten net te stellen, en vervolgens zo het heele Beeld tot onderen toe, […]

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] Sketching well, is the most necessary and principal [ndr: thing] of the entire Art of Drawing, which is why I believe that it should be observed before everything else; some – when they intend to draw after a figure before them – start to compose the head with everything in it and then the whole figure until the feet, [ndr: literally: until the lower part] […]

term translated by SKIZZIEREN
term translated by ENTWERFFEN
term translated by SCHETSEN
term translated by ESQUISSER

Conceptual field(s)

MATERIALITE DE L’ŒUVRE → technique du dessin

Quotation

Om dan het schetzen, op de alderbeste en zeekerste manier in ’t werk te stellen, zo moet men voor eerst, de çentraale of perpendikulaare linie op zyn papier, met houtsekóól trekken, en maaken by zich zelfs een overslach hoe ver, in ’t prinçipaal, de ondersteunende voet met het hoofd gelyk komt, […] Zet dan naar gissinge een stip voor het hoofd, naavel, en voet: en gaat daar zo in het schetzen met de voornaamste deelen, van booven naar beneeden toe, op voort. Dat gedaan zynde zo zalmen in ’t Prinçipaal zien, op wat hoogte ten naasten by, het naavolgende beeld begint, zegende by zich zelfs als of men iemand onderwees, het bovenste van ’t vroutjes hoofd, moet met de mans borst gelyk koomen, daar dan een stip gezet; de kin, met zyn naavel, weederom een stip: en zo met de andere deelen op dezelfde wys gissende, voortgaande:

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] To then make use of sketching in the best and most certain way, one should first draw the central or perpendicular line on his paper with charcoal, and make a consideration for oneself to which degree the supporting foot is the same as the principal, […] Then by guessing place a dot for the head, navel and foot: and continue with this in sketching the principal parts, from the top towards the bottom. When this is done, one will look at the principal, on which height the next figure starts more or less, saying to oneself as if teaching someone: the upper [ndr: part] of the head of the woman should be at equal [ndr: height] as the chest of the man, and then place a dot; the chin, with his navel, again a dot: and continuing like this for the other parts, guessing in a similar way:

term translated by ENTWERFFEN
term translated by TRACER

Conceptual field(s)

MATERIALITE DE L’ŒUVRE → technique du dessin

Quotation

VOor eerst diendmen zich te oeffenen met schetzen en herschetzen op wit papier, niet om schoone plooijen te zoeken; maar om een wisse en zeekere manier (wel met de Natuur en reeden over eenkomende) te kunnen vinden: ziende alleen na een algemeen beloop der voornaamste partyen. Beginnende alsdan met het stellen van een fraaje staande Aktie, als deze nu wel geteekent, vast met de pen omgetrokken en met een zeer flaauwe schaduwe aangewezen is, zo kan men het generaal beloop der plooijen luchtig met roodaard daar over heen schetzen, […]

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] First of all one should train oneself in sketching and re-sketching on white paper, not to search for beautiful folds, but to find a sure and certain manner (coinciding well with the nature and reason): focusing only on a general course of the principal parts. At that moment beginning with the arranging of a beautiful standing action, once it is drawn well, traced firmly with the pen and accentuated with a very weak shadow, then one can lightly sketch the general course of the folds over it with red earth, […]

term translated by ENTWERFFEN

Conceptual field(s)

MATERIALITE DE L’ŒUVRE → technique du dessin