TEGENGEWICHT (n. n.)

COUNTERPOISE (eng.) · GEGENGEWICHT (deu.)
TERM USED AS TRANSLATIONS IN QUOTATION
CONTRASTE (fra.)
TERM USED IN EARLY TRANSLATIONS
COUNTERPOISE (eng.) · GEGENGEWICHT (deu.)

FILTERS

LINKED QUOTATIONS

3 sources
3 quotations

Quotation

Ten vierden moet een Schilder oock seer wel de Anatomie, ofte de uyt en inwendige gestalte, ende verdeelinge van ’s Menschen beeldt verstaen: {Oock in de Menschkunde of Anatomie ervaren weten.} Hy moet daer van weten de juyste proportioneele Natuer-maet, en ontledinge van yder deel ten opsicht van ’t geheel, gewicht en tegen-gewicht in ’t bewegen. Veranderlijckheydt van alle soo natuerlijke als gemaeckte Actien, gelijck daer zijn gaende, staende, sprekende, wijsende, loopende, springende, werpende, torssende, treckende, staende, buckende ende andere ontelbare doeningen meer. Hoe die bewegingh door de Musculen of Spieren {Musculen.} worden uytgevoert, en hoe die van gedaente en bysonder gebruyck zijn, waerse in dese of gene Actie het meeste gewelt doen, ende sich sien laten.

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] Fourthly a Painter should also understand the Anatomy very well, or the external and internal posture and distribution of the Human figure: {Should also be experienced in the Anatomy.} From this he should know the right proportional size in Nature, and the analysis of every part in regard to the whole, the weight and counter-weight in its movement. The variability of all natural and composed Actions, as for example going, standing, speaking, pointing, walking, jumping, throwing, carrying, pulling, standing, bowing and countless other actions. How this movement is carried out by the Muscles {Muscles.}, and how these are in appearance and specific use, where they put the most effort in one or another Action, and show themselves.

Conceptual field(s)

L’HISTOIRE ET LA FIGURE → action et attitude

Quotation

{De Wight en tegenwight in de Actien der Beelden, wel te verstaen vereyst goede opmercking.} In ’t voor, achter ofte van ter zijden overbuygen, moetmen het Beeldt door tegenswaerte van eenige andere Leden in sijn Center en Balance houden; aen welcke kennis veel gelegen is, en sonder neerstigheyt niet wel en kan verkreghen worden, daerom wy oock desen regel aenraden, met neerstigheyt en opmerckingh te ondersoecken, dewijle sy een bysondere nuttigheyt in sich heeft, om te leeren voorkomen dat uwe Beelden niet onnatuerlijck en wercken, noch al staende of sittende overhoop en tuymelen.

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] {To understand the weight and counterweight in the Action of Figures, requires a good observation.} In bending forwards, backwards or sideways, one should keep the Figure in its Center and Balance by means of the counterweight of some other limbs; the knowledge of which is important and cannot be obtained without diligence, which is why we advise this rule, [ndr.: that is] to investigate with diligence and observation, while it is especially useful to learn to avoid that your Figures neither move unnaturally nor fall over when they are standing or sitting.

Conceptual field(s)

L’HISTOIRE ET LA FIGURE → action et attitude

Quotation

Want het geen de Menschen in haar beweging meest uyt de Leere der Natuure en sonder moeyte en Onderwijs weten te doen, dat moet in de Schilder en Bootseer-Konst door waarneminge van verscheyde Regelen, uyt het Leven gehaald, werden uytgevoerd. Het en kan niet moeyelijk zijn te begrijpen, dat gelijk een Mensch werkende met een sijner Leden in alle sijne bewegingen en Hellingen, een natuurlijke tegenwigt weet te maken, door de Leden die minder Werken, op dat hy vast en seker sijn verrigtinge doe; En verhode, dat nadien hy sonder de selve Tegenwigt niet en kan uytvoeren, dat hy niet buyten de Linie van sijn Evenwigt geraakt, en daar henen tuymele.

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] That which the People know how to do best in their movement from the Teachings of Nature and without any effort or Instruction, this has to be executed through the observation of different Rules, taken from Life, in the Art of Painting and Sculpting. It cannot be hard to understand, that like Man knows how to make a natural counterweight with one of his limbs in all his movements and Postures, by means of the limbs that are less active, in order to steadily carry out his action; And forbid, if he then does not manage to make this counterweight, that he may come outside the Line of his Balance, and fall towards it.

This is the sole mention of the term counterweight in this text. [MO]

Conceptual field(s)

L’HISTOIRE ET LA FIGURE → action et attitude