ZWART KRIJT (n. n.)

BLACK CHALK (eng.) · CRAYON (fra.) · SCHWARZE KREIDE (deu.)
TERM USED IN EARLY TRANSLATIONS
BLACK CHALK (eng.) · SCHWARZE KREIDE (deu.)
École italienne

FILTERS

LINKED QUOTATIONS

2 sources
2 quotations

Quotation

{In ’t verkiesen van Teycken-stoffen heeft yeder sijn vryheydt.} De andere stoffen nu daer mede datmen uytvoert en opteyckent zijn veel en verschyden, en daer in kan niemant een Wet gestelt worden, dewijl yder sijn lust daer in voldoen moet. {Root-Krijt.} Sommige ghebruycken het Root-Krijt ofte Roode Aerde, welcke wel de gemeenste onder alle Teyckenaers in Italien doorgaens gebesicht; {Swart-Krijt.} van ghelijcke is oock het swart Krijt seer bequaem; maer men kan dat niet altijt aentreffen dat goet is: In ’t gemeen soo heeft het twee gebreecken, die de Teyckenaers seer verdrietigh maken, de eene is dat het te weeck, kortbrakigh en brockelachtigh is, d’andere dat het veeltijdts hart en steenigh is

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] {Everyone has his freedom in chosing the Drawing materials.} The other materials with which one executes and draws in more detail [ndr.: optekenen refers to the final stage of the drawing process] are many and diverse, and nobody can be prescribed a Law for it, while everyone should satisfy his desire with it. {Red Chalk.} Some use the Red Chalk or Red Earth, which is the most commonly used amongst all Draughtsmen in Italy; {Black Chalk.} similarly black Chalk is also very adequate; but one cannot always find any of good quality: In general it has two flaws, that greatly sadden the Draughtsmen, one is that it is too weak, breaks easily and brittle, the other that it is often hard and stony;

École italienne

In this section Goeree explicitly discusses which choice of drawing material is best for each stage of the drawing process. [MO]

Conceptual field(s)

MATERIALITE DE L’ŒUVRE → technique du dessin
MATERIALITE DE L’ŒUVRE → couleurs

Quotation

DE gemakkelykste en vaardigste manier, is zeekerlyk de beste, niet teegenstaande dat’er veel in ’t gebruik, en door my onderzogt zyn: als het teekenen met de Pen, Penseel, Rood of Zwartkryt, doch alle van weinich nut voor Schilders. Maar de manier van hoogen op gegrond papier, en met zwart te diepen; overtreft verre de anderen, zo in volmaaktheid, als nuttigheid: voldoende ten eersten door zyn verheeventheid ons oog, zonder datmen eenige Grond daar om hoeft te maaken. Gelykmen komt te zien aan Plaatsnyders, die zich in de zwarte-kunst oeffenen, welke haar verlustigen met schraapen op een gegronde plaats: en ’t is niet te gelooven, hoe gemakkelyk en vaardich zy daar meede voortgaan, ’t geen zy in het Etzen of Snyden, niet zouden doen.

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] The most easy and adequate manner, is certainly the best, notwithstanding that there are many in use and investigated by me: such as the drawing with pen, brush, red or black crayon, yet all of little use for painters. But through the manner of heightening on grounded paper, and deepening with black; it surpasses all the others, both in perfection and in usefulness: firstly satisfying our eye because of the elevation, without the necessity to make any ground for it. As it is seen from Engravers, who practice the black art, which they embellish by scraping on a grounded plate: and it is unbelievable, how easy and capably they do this, which they would not do in etching or engraving.

In the German translation, this paragraph is part of the discussion between Judicio and Probus, this statement is made by Probus. It appears that the translator made a mistake here. [MO]

term translated by SCHWARZE KREIDE

Conceptual field(s)

MATERIALITE DE L’ŒUVRE → technique du dessin