GROND (n. m.)

CHAMP (fra.) · FELD (deu.) · FOND (fra.) · FONDEMENT (fra.) · GRUND (deu.) · GRUNDREGEL (deu.) · PLAN (fra.)
TERM USED AS TRANSLATIONS IN QUOTATION
CHAMP (fra.) · FOND (fra.)
TERM USED IN EARLY TRANSLATIONS
/ · GROUND (eng.) · GRUND (deu.)
DETHLEFS, Hans Joachim, « CHAMP », dans HECK, Michèle-Caroline (éd.), LexArt. Les mots de la peinture (France, Allemagne, Angleterre, Pays-Bas, 1600-1750) [édition anglaise, 2018], Montpellier, Presses Universitaires de la Méditerranée, 2018, p. 116-120.
WETERING, Ernst van, « Towards a Reconstruction of Rembrandt’s Art Theory », dans WETERING, Ernst van (éd.), Corpus of Rembrandt Painting : Small-Scale History Painting, Dordrecht, Springer, 2011, 6 vol., vol. V, p. 3-140.

FILTERS

LINKED QUOTATIONS

9 sources
16 quotations

Quotation

28 Maer t’stondt al te plat soo cantich een dinghen, {De moderne oude dingen staen veel plat.}
Dus wilt u ter beste wijse toe strecken :
By ghelijck’nis, een Colomne bestringhen {Maniere van hooghen en diepen, Exempel een Colomne.}
Suldy, en haer dickt’ op dry deelen bringhen,
Van eender wijdde tusch de buyte trecken
Twee punten, en op t’eerste punt verwecken
Suldy u claer hooghsel, en op het tweedde
V bruynste diepsel, op zijn rechte breedde.

 
29 Laet tusschen beyden uwen grondt verliesen, {Van grondt, oft mezza tinta.}
maer t’hooghsels omtreck in diepsel by maten,
Den anderen mach een weerschijn verkiesen.
Nu aengaende t’verwen, laet niet vervriesen
V blos, noch soo cout oft purperich laten:
Want sulck een lacke wittigh’ incarnaten,
Carnaty en can niet lijfverwigh bloeyen,
maer vermillioen doet al vleeschigher gloeyen. {Van’t gloeyen der carnatie.}

[D'après NOLDUS 2008, p.] 28 cette peinture, si anguleuse, était souvent très plate. {Les œuvres de nos prédécesseurs modernes sont souvent plates. Manière de réaliser les sombres et les clairs.} Aspirez donc à la meilleure façon de procéder : par exemple, déterminez la largeur d’une Colonne, et divisez-la en trois parties. {Exemple d’une colonne.} Mettez deux points, chacun à égale distance des bords ; sur la verticale du premier, il faut mettre un rehaut clair et sur celle du second, une ombre sombre, d’une largeur bien estimée. 29 Faites que la couleur de fond, entre ces deux verticales colorées, se fonde avec ses voisines ; {De la couleur de fond, ou mezzatinte.} qu’à côté du bord situé près du rehaut, elle prenne la couleur de la zone la plus foncée, tandis qu’à côté du bord situé près de la couleur la plus foncée, il faut placer un reflet clair. Maintenant, en ce qui concerne les couleurs, ne faites pas geler les joues roses, et ne leur donnez pas un air refroidi, c’est-à-dire empourpré, car le carmin composé de laque et de blance ne peut pas donner une rougeur ressemblant à celle de la chair ; en revanche, le vermillon donne une vraie incandescence d’incarnat. {De la brillance de l’incarnat.}

Conceptual field(s)

MATERIALITE DE L’ŒUVRE → technique de la peinture

Quotation

’t Streckt mede tot voordeel der Schilderyen selver; Want d’aller teghenstrijdighste verwen worden bevonden eenpaerighlick dienstigh te sijn tot het opmaecken van een uytnemende schoonheyd, seght Philostratus Iconum Lib. II. in Centauridis. Daerom maaeckt men oock een swarte Schilderye op een witte grond, segt Io. Grammaticus {In Lib. i. Meteorol. Aristotelis.}, ghelijck men een witte of goude Schilderye in ’t teghendeel op een swarte grond plaght te maecken. Teghenstrijdighe verwen dicht by malckander ghestelt sijnde, plaghten oyt meer af te steken; soo kan men oock ghelijcke dinghen beswaerlick van de ghelijcke dinghen, daerse mede vermenght sijn, onderkennen; even als of men witte Schilderyen op een witten grond, en swarte op een swarten grond bestond te schilderen.

[Suggested translation, Marije Osnabrugge:] It also provides advantage to the Paintings themselves; As the most contrasting colours are thought to be helpful together for the composing of a remarkable beauty, says Philostratus (…). Therefore one makes a black Painting on a white ground, says Io. Grammaticus {…}, just like by contrast one tends to make a white or gold Painting on a black ground. Constrasting paints that have been placed close to eachother, tend to stand out even more; as such one can barely recognize the same things from the same things, with which they have been mixed; just as if one would paint white Paintings on a white ground and black [NDR: ones] on a black ground.

In the Latin edition, where the original Greek citation from Grammaticus as well as a Latin translation are cited, the citation refers to scripture, not painting. [MO]

Conceptual field(s)

MATERIALITE DE L’ŒUVRE → couleurs

Quotation

I. De plaets is van noode te weten daermen hangen wil dat ghemaeckt sal worden, om verscheyde redenen; om 't licht: om de hooghte des plaets: om soo vorder ons afstant en
Orisont te nemen; waer toe oock dient dat alle Ordineerders de grondt van de Perspectif behooren grondigh te verstaen.

I. Il est nécessaire de connaître le lieu où l’on veut accrocher ce qui sera fait, et cela pour plusieurs raisons : pour tenir compte de la lumière, de la hauteur du lieu, et également pour que nous puissions prendre du recul et situer l’horizon comme il convient, ce pourquoi il est utile à tous les ordonneurs de comprendre de façon approfondie les fondements de la perspective.

Conceptual field(s)

L’ARTISTE → règles et préceptes

Quotation

Want de Beelden moetmen of doncker tegen eenen lichten gront, of licht tegen eenen donckeren gront uytkomen; gemeenlijck sietmen dat de dingen, die van het gemeen dagh-licht beschenen werden, sodanigh verlicht zijn, dat de beschaduwde zijde van de Lichamen donckerder teghen haren grondt uytkomen, en de verlichte Party lichter dan den grondt vertoont;  door welcke schickingh het natuerlijck leven sich altijdt reddet. Waer van wy de reden hier van souden konnen toonen, by aldien ’t niet te verr’ buyten ons voornemen gingh. ’t Gebeurt oock dat de Lichaemen geheel doncker tegen en lichten gront uytkomen, en wederom heel verlicht tegen eenen donckeren grondt, en dat nochtans soo sacht, datter geen grooter verschil tusschen de Coleuren gesien en wort, als tot de natuerlijcke houdingh, van Verw en distantie, van nooden is; waer op dat als een gewightigh deel der Schilder-Konst te letten staet. Wy meenen daer oock in ’t leste Boeck van onse Schilder-Konst, breeder betoogingen van te doen.

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] Because the Figures should either be placed dark against a light ground, or light against a dark ground: one commonly sees that the things, which are lit by a common daylight, are lightened in such a way, that the shadow side of the Bodies contrast more darkly against the ground, and the lightened part appears lighter than the ground; by which ordering the natural life always succeeds. Of which we could show the reason here, if it had not been too far removed from our intention. It also happens that the Bodies contrast completely dark against a light ground, as well as very lightened against a dark ground, and this so softly, that no great distinction is seen between the Colours, than is necessary for the natural harmony of Colour and Distance; wherefore it is to be observed as an important part of the Art of Painting. We intend to elaborate on it in the last Book of our Schilder-Konst.

Conceptual field(s)

MATERIALITE DE L’ŒUVRE → couleurs
CONCEPTION DE LA PEINTURE → couleur

Quotation

Aengaende voor eerst de Leeringh, {I. De Leer-tijt.} die moetmen vroeg beginnen, voorsichtigh aenleggen, ende van alles dat de algemeene Teyken-Konst, Bouw-konst, Perspectijf, Mensch-kunde, Ordineeringh ende Coloreeringh aengaet, neerstigh doorsoecken, ende arbeyden om van jonghs aen, sulcken fixen ende vaerdigen maniere aen te nemen, datmen in geene dingen verlegen blijve; noch oyt een arbeytsame pijlijckheyt in sijne Konst-Wercken en laet blijcken, maer de rechte eenvoudigheyt der nature kome te vertoonen; welcke alleen ende oock niet anders verkregen wordt, dan, na datmen van alles goede fondamenten geleyt heeft, want die Jongelingen welcke vande voornaemste gronden der Konsten weynigh wercks maecken, geven weynigh hope van seer geleert daer in te werden.

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] First of all regarding the Education, {I. The Apprenticeship.} one should start it early, starting carefully, and diligently investigating all that concerns the general Art of Drawing, Architecture, Perspective, Anatomy, Composition and Coloring, and working to obtain such a firm and able manner right from childhood, that one will not be lacking in anything; nor ever show a laborious grieve in his Art Works, but display the true simplicity of nature; which is then only obtained after one has taken good principles of everything, because those young men who do not put that much work in the main principles of the Arts, have little hope to become very learned in them.

fondament

Conceptual field(s)

L’ARTISTE → règles et préceptes

Quotation

{Waer op datmen inde Hooghsels voornamentlijck letten sal.} In haer gebruyck salmen dan voor eerst wel letten datmen niet op te veel plaetsen en hooge; maer eerst en voor al daer een Beeldt gansch inden alghemeenen dagh komt; d’ander Lichten moetmen uytstellen tot op ’t laetst: de verlichte party moetmen wat saghtelijck en eenparigh Hoogen, invoeghen datmen daer na noch andere stercke en voornaemste Hooghsels daer op setten soude konnen, en evenwel de algemeenen vlacken dagh behouden. Ten tweeden, datmen niet te sterck en Hooge, Ten derden, datmen die oock niet te na aen het Bruyn ofte Schaduwe, noch oock aen eenighe omtreck en set, ten sy in eenigh bysonder voorval van eenighe schitter of snel lichten, &c. om dieswil dat die andersins hart en stijf schijnen. Ten vierden, datmen de Hooghsels wel snel en kantigh maeckt, doch noyt daer veel ghehooght moet worden, het sterckste Licht op de kant, maer altijt een weynigh vande kanten af, om alsoo beter rondinghe te krijgen. Ten vijfden, draeght wel sorge om bequaeme grondt des Papiers tusschen u Hooghsels en Schaduwe te laten blijven;

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] {What to mainly pay attention to, concerning the Highlights.} In its use one should foremost pay attention that one does not heighten on too many places; but especially there where a Figure comes into the common light; the other Lights should be postponed until last: the lighted part should be heightened softly and evenly – it may be added that one could place other strong and principle Highlights on it – and as such preserve the common flat light. Secondly, not to Heighten too strongly, Thirdly, not to place them too close to the Dark or Shadow nor to a contour, unless in the special case of some glittering or quick lights, etc. , because otherwise they will appear hard and stiff. Fourthly, to make the Highlights indeed quick and edgy, yet never in case a lot of heightening is necessary, [ndr.: placing] the light on the edge, but always a little bit away from the edge, to get a better rounding. Fifthly, make sure to leave an adequate ground of the paper between your Highlights and Shadow;

Conceptual field(s)

MATERIALITE DE L’ŒUVRE → couleurs

Quotation

[…] nu moeten wy aanwijsen, hoemen aan Panneelen en doek een behoorlijke schildergrond zal mededeelen.
{De grond op ’t Panneel.} Op ’t
Panneel legtmen eerst een grond met een flaauw lijmverwtje met krijtwit gemengt; […]
Hier na vrijftmen omber met lootwit heel dik in oly, en men doet dat met een mes voor d’eerstemaal op ’t Panneel, dan strijkt men ’t glad met de hand tot 3 a 4 maalen, na datmen ’t glad begeert, en dus is ’t bequaam voor een beeldschilder: maar voor een landschap-schilder neemtmen swart met lootwit gemengt.
{En op ’t doek.} Wat het
doek aangaat, dat spantmen op een raam, men planeert het over al met water en bry, om de gaaties van ’t lijmen te vullen, die men daar na glad vrijft op een vrijfsteen of plank, dat’er geen bry op en blijft sitten. En als dit werk verrigt is, zoo werd het doek op de zelve wijze als ’t Panneel gehandelt, om een grond te ontvangen: uitgesondert, dat men geen krytwit gebruikt.

[translation: BEURS, en préparation, transl. Myra Scholz:] […] we must now show how to apply an appropriate ground to the panel and canvas. {The ground on a panel} On the panel one first applies a ground of soft distemper mixed with white chalk […] After that umber is ground in oil with lead white to form a very thick mix, which is then first applied to the panel with a knife, then smoothed with one’s hand three or four times, depending on the degree of smoothness desired. This is suitable for a painter of human figures, but a landscape painter takes black mixed with lead white. {And on canvas} As for canvas, it is stretched on a frame and spread with an even layer of water and porridge to fill the small holes in the linen; after that it is rubbed smooth with a grinding stone or wooden board, so that no porridge remains on it. When this has been done, the canvas is treated the same way as a panel for taking a ground, except that one does not use chalk white.

Conceptual field(s)

MATERIALITE DE L’ŒUVRE → couleurs

Quotation

{Wat zijn stuk in alles aan te leggen noodwendig.} Als een Schilder dit niet weet, zal zijn werk hem meester werden, en van de natuure afwijkende overhoop leggen, zonder sterk en flaauw, nabyheid en verheid behoorlijk te konnen verkrijgen.
{De ordre is verscheiden na de zaaken.} Men kan wel bevroeden, dat alle zaaken juist niet eveneens willen zijn behandelt, zommige die weinige veranderinge van verheid en nabyheid hebben, kan men op de kragt van de inbeeldinge door de gewoonte gevestigt, laten afloopen; maar nogtans niet in den aanvang van zijn konst-oeffeninge, zommige stukken hebben veele verschieten en gronden, als landschappen; daar ook de logt van onder (na de landschappen) na boven getempert worden, daar zijn bloemstukken, die veelerhanden en wonderlijke mengelingen van bloem en loof hebben; daar zijn kameren en beelden daar in, ook wel om geschiedenissen afte schilderen: die een Leerling ligt versetten; als zy in zijn ordre van aanleggen niet vast en is.

[translation: BEURS, en préparation, transl. Myra Scholz:] {Proper application of everything is necessary} If a painter does not know these things, he will lose control of his work, which will be chaotic and deviate from nature, having no balance of intense and subdued, nearness and distance. {Different subjects require different orders} As one can imagine, not all subjects should be treated in the same way. For some, with little difference in distances, one can simply rely on imagination as established by habit—but not when one is beginning to practice art. Some pieces have many gradations of distance and grounds, such as landscapes, where sky must also be applied in shades from the lower part (adjacent to the landscape) upward. There are also floral pieces with many amazing combinations of blossoms and leaves. There are interior scenes with human figures, also needed for historical paintings. All these can easily confuse a pupil who is not well versed in the order of application.

Conceptual field(s)

GENRES PICTURAUX → paysage
EFFET PICTURAL → perspective

Quotation

[…] want zonder die eerste Gronden der Konsten te verstaan, is het onmoogelyk in haaren weg of loop te vorderen, verre van haare volmaaktheid, en toppunt te konnen bereiken. De eerste beginselen nu der Teecken-konst, bestaan uyt het kennen en maaken van trekken, verscheidentlyk gehaalt, dat dan ook als het A B C der meetkunde is. Dus brengen wy hier den Leerlingen voor ’t ooge, [ndr: reference to illustration] […] Van alle deeze linien en trekken, moeten de eerste Beginners, zich aanstonds een vast denkbeeld maken;

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] […] because without understanding those first principles of the Arts, it is impossible to improve one’s way or course, let alone to be able to reach perfection and the top. Now the first principles of the Art of Drawing, consist of the knowing and making of strokes, done in different ways, which is likewise the ABC of geometry. Thus we show these to the Pupiles, […] Of all these lines and strokes, the initial beginners should quickly form an image [ndr: in their mind];

beginsel

term translated by /
term translated by /

Conceptual field(s)

L’ARTISTE → règles et préceptes

Quotation

[NDR : Définition de opschilderen] Hier moetmen, om de beste manier te volgen, van achter beginnen, te weeten de lucht, en dus allengs na vooren toe, zo behoud men altoos een bekwame en vogtige grond achter de Beelden, om den uitersten omtrek daar in te doen verdwynen, het welk, anders begonnen, ondoenelyk is. Behalven dit is'er noch een voordeel in […] dat men gewaar werd dat het stuk vorderd, en alles by malkander, zo in schikking, als houding wel staat, en daar door geduurig het oog kitteld en vermaakt, waar door de lust, zo menigmaal men het ziet, opgewekt en aangezet word.

[D'après DE LAIRESSE 1787, p. 63:] [NDR : Définition de le couler ou la première couche des couleurs ] Pour faire ce travail avec fruit, il faut commencer par le fond, c’est-à-dire le ciel ; pour continuer de même en avançant graduellement vers le premier plan. De cette manière on conserve un fond gras & humide pour y faire fondre les contours des objets ; ce qui est absolument impossible en suivant une autre méthode. Il en résulte encore un second avantage […] qu’on aperçoit des progrès qu’on faits, & que la disposition & la convenance des objets se présentent plutôt à l’œil ; ce qui, en flattant la vue, reveille le courage & l’amour du travail […]

term translated by GROUND
term translated by GRUND

Conceptual field(s)

EFFET PICTURAL → perspective
MATERIALITE DE L’ŒUVRE → technique de la peinture

Quotation

Men moet derhalven altoos wel acht neemen op de gronden en plaatsen, indien men wil dat zyne koleur zal overwinnen […]

[D'après DE LAIRESSE 1787, p. 334:] Il faut donc y porter [NDR : les fonds des tableaux] une attention particulière, puisque sans cela on s’expose à commettre de grandes fautes dans le coloris. […]

term translated by GROUND
term translated by GRUND

Conceptual field(s)

MATERIALITE DE L’ŒUVRE → couleurs

Quotation

HEt is niet oneigen, dat licht tegen licht toe elkander toetrekt, zo wel als donker tegen donker. Tegen een lichte grond voegen wel donkere beelden, en tegen een donkere weder lichte; te weeten, om krachtig af te steeken, maar anders niet: want tusschen veel, weinig, en noch weiniger af te steeken (wel te verstaan op de eerste, twerde, en derde grond gesteld zynde) scheelt noch vry wat.

[D'après DE LAIRESSE 1787, p. 346:] Il est naturel que la lumière se fonde dans la lumière, & que les ombres se trouvent confondues dans les ombres. Les objets sombres conviennent donc le mieux sur un fond clair ; ainsi que les objets clairs sur un fond sombre pour qu’ils s’en détachent mieux ; car il faut observer ici le juste de gré qui convient à l’effet des figures, suivant que ces figures se trouvent placées sur le premier, sur le second ou sur le troisième plan [Pl.9)

term translated by GROUND
term translated by GRUND

Conceptual field(s)

MATERIALITE DE L’ŒUVRE → couleurs

Quotation

Om nu de gemelde schynsels te vertoonen, gelyk wanneer het water loopende is, zal men het zelve maar ten eersten opschilderen met dag en schaduwe, op een grond die eerst met een weinig taaijen olie dunnetjes uitgehaald is: en dan een groote das genomen, zo zagt als men krygen kan, en daar mede heen en weêr dwars over gestreeken. Maar om noch beter te doen, moet men een gemeene vispenceel neemen, lang van hair, en stryken, als gezegt is, zo digt aan elkanderen, gelyk de streepen van het water loopen; wel acht neemende, dat men den omtrek niet te veel weg dryve.

[D'après DE LAIRESSE 1787, p. 401:] Pour représenter ces réflexions de la manière qu’elles se présentent dans une eau courante, il faut commencer d’abord par les peindre avec leurs jours & leurs ombres, sur un fond qu’on aura fait revenir, en y passant légèrement un peu d’huile tenace ; après quoi l’on prendra un blaireau ou un putois qu’on passera plusieurs fois, d’une manière aussi serrée qu’il est possible, de droite à gauche & de gauche à droite en suivant le fil et les ondulations de l’eau, & en ayant soin de ne pas trop effacer les formes des objets.

term translated by GROUND
term translated by GRUND

Conceptual field(s)

MATERIALITE DE L’ŒUVRE → couleurs

Quotation

Derhalven blykt het, dat de achtergronden zeer veel tot de bekoorlykheid en gracelykheid der voorwerpen toebrengen: ja, ik durf zeggen, dat de welstand meest daar van afhangt: en hoewel veele waanen, dat een donkere of zwarte grond altoos by een Pourtrait wel staat, zulks gaat niet vast; want, gelyk zo even gezegt is, ieder byzondere ko-leur der voorwerpen vereischt een anderen achtergrond. […] Behalven dit, indien diergelyke dingen als vaste grondregels ondersteld wierden, zo zoude deze Konstoeffening eer na een ambacht als konst gelyken: want een donkere koleur tegens een donkere grond kan geen goed uitwerksel geeven. Die van een witte of bleeks, daar tegen, is te hard. By gevolg moet dan een verstandig man besluiten, dat in beide de middelmaat en een gezond oordeel vereischt worden, op dat de eene koleur de andere te gemoet kome. Zo gaat het ook men de kleeding. […] de koleuren van het naakt minder of meerder, of al te veel kracht ontfangen door de bykoleuren van gronden en achterwerk.

[D'après DE LAIRESSE 1787, vol. 2, p. p.154:] Il paroît donc que le fond contribue beaucoup à la beauté & à la grace des objets peints ; j’ose dire que le bon effet en dépend, pour ainsi dire, entièrement ; & quoique plusieurs peintres pensent qu’un fond obscur ou noir même, convient toujours à un portrait, cela ne doit pas être considéré comme une règle, puisque chaque couleur locale des objets demande un fond particulier […] De plus, si de pareils principes devoient être considérés comme certains, l’art ne seroit alors absolument plus qu’un métier ; car une couleur sombre contre un fond obscur, ne put pas produire un bon effet ; & un fond blanc ou clair fera paroître ces objets trop durs : il faut donc prendre un juste milieu, afin que la couleur se marie bien l’une avec l’autre Il en est de même des draperies […] Les couleurs du nu reçoivent en général, trop de force des couleurs accessoires, & des fonds.

term translated by GROUND
term translated by GRUND

Conceptual field(s)

MATERIALITE DE L’ŒUVRE → couleurs

Quotation

Wat de kleedingen betreft, alzo de zelve bestaan in onderscheidene en verschillende koleuren, ieder van een byzonderen aart, en weinig met de koleur van 't naakt der tronie overeenkomende, vereischen zy mede ieder een byzondere grond, best daar by passende, en zich met de zelve vereenigende; op dat zy, schoon onderling verschillende, nochtans met malkander een volkomene overeenstemming mogen hebben, waar door het oog noch alleen op de tronie, noch op de kleeding, cieraad, noch het by werk werde getrokken, maar door deze lieffelyke te samenvoeging ongevoelig overal geleid werde.

[D'après DE LAIRESSE 1787, vol. 2, p. 156:] Pour ce qui est des draperies, comme elles sont composées de différentes couleurs, de nature particulière, & qu’elles s’accordent peu avec la couleur de chair du visage, elles demandent chacune un fond convenable, & avec lequel elles se marient bien, afin que, malgré la différence qui règne entr’elles, il en résulte une bonne harmonie, pour que l’œil ne soit pas attiré par une seule partie du tableau tel que le nu, les draperies ou les accessoires ; mais se promène avec plaisir sur l’ensemble en général.

term translated by GROUND
term translated by GRUND

Conceptual field(s)

MATERIALITE DE L’ŒUVRE → couleurs

Quotation

Daar zyn geen koleuren, of zy passen op het wit, hoewel de donkerste het schoonst. De gloeijende gaan voor de gebrookene, en de zwakste aan de kant, maar weinige witte, en noch voorzichtiglyk geplaatst: doch dit raakt de schikking, 't welk ik by de Festons en Bouquets duidelyker zal aantoonen. Deze soort van gronden, schoon van de voorige heel verschillende ten opzichte van de groote kracht, konnen weinige reflexie van zich geeven: en by gevolg kan men geen lichte of zwakke bloemen daar op te pas brengen.

[D'après DE LAIRESSE 1787, vol. 2, p. 597:] Il n’y a point de couleur qui ne fasse pas un bon effet sur le blanc ; quoiqu’à la vérité ce soient les plus sombres qui y paroissent les plus belles. Les couleurs chaudes & vives sont préférables aux couleurs rompues, & les plus douces ou les plus tendres doivent être placées sur les côtés ; mais il faut employer peu de blanches, & cela même encore avec une grande circonspection ; mais cela regarde la disposition, dont je traiterai plus particulièrement en parlant des festons & des groupes de fleurs. Les fonds noirs, quoique totalement différens des précédens par rapport à la grande force, ne renvoient que peu de reflet ; par conséquent on ne peut pas y placer dessus des fleurs blanches ou d’une couleur tendre.

term translated by GROUND
term translated by GRUND

Conceptual field(s)

MATERIALITE DE L’ŒUVRE → couleurs