PAINTING, PICTURE → definition of drawing

LINKED TERMS

99 terms
43 sources
190 quotations

5 quotations

Quotation

{Laetdunckentheyt van sommige die wat beginnen te kunnen.} Doch voor al en moetmen sich niet laten voorstaen, alsmen wat begint te kunnen en te kennen, datmen genoegh kan, en dinghen dadelijck om tot de Pinceel over te gaen, willende nu een Schilder en geen Teyckenaer wesen, latende uyt dat insicht terstont het Teyckenen varen; Welcke onkundige laetdunckentheyt heden ten dage veel Jonge Schilders jammerlijck onder de voet hout; niet tegenstaende wy soo veel Exempelen van brave Meesters hebben, die geduerende haer gansche leven, hun weeckelijcke Collegien waer genomen, en hare Academy-beelden gheteyckent hebben: en dat niet te hoy en te gras, als ’t haer voorquam, maer tot aen het eynde van haer leven een gewoonte van veel Teyckenen hebben gemaeckt. Gelijck de menigte van brave Teyckeningen die soo nu als dan by ’t versterf van groote Meesters tevoorschijn komen, getuygen konnen.
’t Was oock voor desen een ghebruyck binnen Roomen, en het wert ‘er noch wel geoeffent, datmen de Jeught sesthien, achtien, ja somtijts twintigh Jaren langh niet en liet doen dan Teyckenen, sonder oyt Verw’ of Pinceel inde handt te nemen.

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] {Arrogance of some who are starting to be able to do something.} But most of all one should not pride oneself, once one begins to be able to do and know something, that one can do enough, and immediately move to the Brush, now wanting to be a Painter instead of a Draughtsman, letting go of Drawing from that perspective; Which incompetent arrogance nowadays regrettably bothers many young Painters; notwithstanding that we have so many Examples of good Masters, who during their entire life, have taken their weekly Colleges, and have drawn their Academy Figures: and all this not haphazardly, when they felt like it, but they have made a habit out of Drawing until the end of their lives. As the mass of good Drawings that now and then comes to light after the decease of great Masters, can bear witness. It used to be common in Rome, and it was practices a lot, that one did not allow the Youth to do anything else for sixteen, eighteen, yes sometimes twenty years long, than Drawing, without ever taking Paint or Brush in hand.Other conceptual field(s)

L’ARTISTE → apprentissage

Quotation

In die tijt dat eenige Meesters haar in de Mensch kunde verliepen en sommige te kort schoten, hebben sich eenige veel bescheydender aangesteld, {Wat sommige meesters hebben gedaan om de vervalle Menschkunde te XX.} gelijk hunne Tafereelen en printen aanwijsen. Men getuygt van den Florentijnschen Schilder Dello dat hy een van de eerste is geweest onder de moderne, die met een verstandig oordeel de muskelen, volgens de actien en werckingen begonde te vertoonen. Insgelijx werd van den Schilder Rosso verhaald dat hy de Dooden stellswijse ontgroef, en met groote neerstigheyd daar een Anatomie of Menschkunde uyt maakte. Seker die tot de algemeene Lees-oeffening en beschouwing der voorbeelden, beneffens ’t geduurig Teykenen van Academie-beelden, te mets gelegentheyd kan vinden om het dood lichaam van een mensch te sien ontleden, of sulx op een zedige wijse selfs te doen, die heeft de middel in de hand om met opmerking de konstige samenstel van het grootste meesterstuk der schepping wel te doorgronden, en ’t geen hy hier na ’t leven in een doode romp siet, tot de regelen van sijn konst over te brengen.

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] In the period when some Masters overestimated themselves in the Anatomy and some failed, some have behaved themselves much more modestly, as their works and prints demonstrate. {What some master have done to XX [ndr: illegible] the decayed Anatomy.} People testify that the Florentine Painter Dello was the first under the modern [ndr: artists], who started to portray the muscles with an intelligent judgement according to the actions and movements. Likewise it was said about the painter Rosso that he systematically exhumed the dead and made an Anatomy out of them with great diligence. Certainly, he who, for the general practice and observation of examples, besides the frequent Drawing of Academy-figures, can also find the opportunity to observe the dissection of the dead body of a man, or do such a thing himself in a decent way, he has the means to penetrate the artful invention of the biggest masterpiece of creation with observation, and to bring that which he sees here after life in a dead corpse into the rules of his art.Other conceptual field(s)

L’ARTISTE → apprentissage

Quotation

Seker een Schilder die niet anders en weet dan de bloote omtrekken der schoone leden, en de muskelen der Statue-beelden in haar teykeningh en gedaante na te volgen, sal sich seer verlegen vinden wanneer hy eenige beelden na seker gegeven voornemen moet schicken, op datmen waarlijck de vereyste werckingh, en geen andere in zou zien. Ja hy sal sich genoegsaam onbedreven in de Menschkunde vinden, wanneer hy slegts in de Collegien Akademie beelden sal Teyckenen; als niet wel konnende waarnemen door welke meester spelende Muskelen, en Partyen, sijn voorgesteld beeld in ’t leven werkt; op dat hy die nauwkeurig in agt nemende, en wel navolgende, die ook aan sijn Beeld sou konnen geven, en maken dat de actie van sijn Teykening met die van sijn Model, welwerkende over eenstemd. Want nadien de muskelen volgens d’ontelbare verscheydentheden der werckingen, oneyndig verschillige gedaantes konnen hebben; die onmogelijck uyt geen Statuen of Pronkbeelden konnen geleerd werden, om dat in yder voorbeeld slegts een enkel en bepaald geval vertoond werd: soo volgd van selfs, datmen in de algemeene Schilderkonst, niet alleen en moet verstaan wat yder Muskel in dusdanigen Actie doet, maar in wat trap en gedaante en onderschikking sy sulx doet; en wanneerse min en wanneerse meer, geweldig of stemmingh sulx doet: want men moet vast stellen dat yder bysondere doening of beroerlijkheyd niet alleen sijn eygen muskel, of muskelen heeft, om dit of dat lit te buygen, te regten, op te trekken, na binnen, na buyten en elders heen te drayen en op te houden, maar dat sulx ook door veelerhande toevallige trappen geschied.[continues…]

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] Certainly, a painter who knows nothing but how to imitate the naked contours of beautiful parts and the muscles of the sculpted figures in their design and appearance, will feel very embarrassed when he has to arrange some figures after a certain concept, in order to see the required function and not some other. Yes he will find himself completely incapable in the Anatomy, if he would only draw Academy figures in the Colleges; as he is unable to perceive by which master moving muscles and parts his imagined figure does in real life; so that he could observe this carefully, and imitating it well, to give it to his figure as well, to ascertain that the action of his drawing coincides well with that of his model. Because since the muscles can have an endless amount of different shapes, following the countless differences of actions; which can impossibly be learned from Statues or Sculptures, because in every examples but one and a specific case is show: and it naturally follows that in the general Art of Painting, one should not only understand what every muscles does in such an action, but to what extent and shape and subordination he does it; and when it does it more or less great or enjoyable: because one has to note that every specific action or movement does not only have its own muscle or muscles, to make this or that limb bend, straighten, pull up, turn in or out or in another direction and keep it up, but that this happens through manifold coincidental steps.Other conceptual field(s)

L’ARTISTE → apprentissage

Quotation

Het is aanmerkerswaard, dat in deze Landen, de Teekenkonst teegenwoordig zo weinig betragt word, ja zo gering en onnoodig geoordeeld, als of het maar tydquistinge was, en niet te pyne waard, om eenige moeiten, of studie aan te hangen. Daar ik in teegendeel wel anders heb moeten blokken, om wat te leeren; niet alleen in myn Jonkheid? maar tot het laatste der daagen dat my dit ongeval overgekoomen is, heb ik de weekelyke Kollegien waargenoomen, en Akadeemie Beelden naar ’t Leeven geteekent, behalven noch andere gewoontes dien ik had, van naar de Antyken, Basreleeves, en van gekleede Leeman te teekenen, gelyk dezelve Modellen of teekeningen, onder de Liefhebbers berustende, kunnen uitwijzen. En noch heb ik niet genoeg naar myn zin geweeten, om de naam van Historie-schilder te draagen. Maar wat hoef ik een Voorbeeld van myn zelver op te haalen, bleikt het niet genoeg aan de werken der oude Beroemde meesters, dat zy al haar vleit en zorg aangewend hebben, om in de Teekenkonst uit te munten, als Raphael, Michel Angelo, Karats, en meer anderen; niet alleen in ’t Menschbeeld, maar alles; zo wel Landschap, Architektuur, Konterfytzels, Bloemen, Beesjes, en wat er meer vereyst om Universeel of algemeen te zyn?

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] It is noteworthy, that in these countries the Art of Drawing is so seldom attempted, yes judged to be so worthless and unnecessary, as if it were a waste of time, and not worth the trouble, to dedicate any effort or study to. Although I have had to work very hard, to learn something. Not only in my youth, but until the last day before this accident happened to me, I have followed the weekly classes and drawn academy figures after the life, besides the other habits that I had, of drawing after the Antique, bas-reliefs, and the dressed manikin, as these models or drawings that are in the possession of the amateurs, may show. And still I did not know enough, for my liking, to carry the name of history painter. But why would it be necessary to provide my own example, as if it does not show enough in the works of the old famous masters, that they have applied all their diligence and care to excel in the Art of Drawing, such as Raphael, Michelangelo, Carracci and many others; not only for the human figure, but everything; for landscape, architecture, portraits, flowers, animals and what else is necessary to be universal or general?Other conceptual field(s)

L’ARTISTE → apprentissage

Quotation

Derhalven oordeelen wy, dat het een groot Voordeel zou zijn, wanneer de Teekenaars, hun Akademie-Beelden somtyds overzagen, en onderzochten wat in ieder Beeld byzonders aan te merken was zeggende by hen zelfs, dit Beeld raakt de Ponderatie of Eevenwigtigheid, deze was wegens de Draajinge, dit ziet op den Dach van vooren, en die van de zy. Daar wierd dit of dat, over gereedenkaveld; op deeze beaamden zy dit, en dat wierd verworpen &c. Wat zoude men, allengs, daar door een groote indruk in onze Denk-Beelden krygen, ’t geen nu door stoffigheid, over het hoofd gezien, en voorby gegaan word.

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] Therefore we believe that it would be a great benefit if the draughtsmen would sometimes look over their academy-figures, and would investigate what special thing was to be remarked about each figure, saying to themselves: this figure touches upon the balance, this one was because of the twist, this [ndr: figure] is looking frontally to the light and this [ndr: figure] from the side. This or this has been discussed about it; about this they agree, and this is dismissed etc. What a great impression on our thoughts this would gradually provide, which is now missed and neglected because of messinessOther conceptual field(s)

1 quotations

Quotation

Noch openbaert sich d’ongheloofelicke kracht deser Symmetrie allermeest in de Teycken-konst ofte in d’eerste afschetsinghe der ghevondener dinghen. Dies plaghten oock allerley Konst-vroede Mannen het schierlicke wel gheproportioneerde bewerp van een ghenoeghsaemlick door-kaude Inventie voor het voornaemste grond-werck deser Konsten te houden; wanneer naemelick d’arbeydsaeme Konstenaers haere eerste invallen, sonder ’t behulp van eenigh vermaeckelicke Coleuren, in enckele proportionele linien soo gheestighlick voor ooghen stellen, datmen allenthalven de levendighe kracht der dinghen selver in d’eenvoudigheyd haerer omtrecks en de slechtigheyd haerer eenverwigher binne-wercken verneemt.

[Suggested translation, Marije Osnabrugge:] Yet the unbelievable power of this Symmetry reveals itself most in the Art of Drawing or in the first sketch of the found things. Various Art-loving Men tended to keep this well-proportioned design of a sufficiently conceived Invention for the main groundwork of these Arts; namely when the diligent Artists envision their first ideas in a few proportional lines, without the help of any entertaining colours, that one learns everything about the lively power of things itself in the simplicity of its contour and the mediocrity of its one-coloured interior.

This section in the Dutch edition is different from the English and Latin edition. [MO]Other conceptual field(s)

CONCEPTION DE LA PEINTURE → dessin
CONCEPTS ESTHETIQUES → nature, imitation et vrai

1 quotations

Quotation

Gelijck Horatius oock getuyght dat de Schilders ende Poëten van outher de vryheydt hebben gehadt, van alles te derven bestaen.
Sy is een tweede natuer, om datse leert alle de welige en volmaeckte wercken der Geschapene en geduerigh voort-brengende natuer, door een middel van Af-teykenen, na te Bootsen, en dat op soodanigen wijse, dat de ooghen der beschouwers daer door verleyt, ende de handen, als tot yets natuerlijck te willen gevoelen, konnen verleyt worden.

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] Just like Horace attests that the Painters and Poets have always had the freedom to consist in everything. She is a second nature, because she teaches to imitate all abundant and perfect works of the Created and continually producing nature, by means of drawing after, and in such a way, that the eyes of the beholders are seduced by it, and the hands, as if wanting to touch something naturally, can be tempted.

Horace is not mentioned in the English translation. [MO]Other conceptual field(s)

CONCEPTS ESTHETIQUES → nature, imitation et vrai

1 quotations

Quotation

Are. La proportion etant donc le principal fondement du dessein, celui la y fera le plus pour faire un corps parfait qui l’observera le mieux. Or pour faire un corps parfait, outre l’imitation ordinaire de la nature, & la necessité de s’attacher aussi aux anciens, il faut savoir que cette imitation doit se faire avec un bon jugement, de crainte qu’en croiant imiter les bonnes parties, nous n’imitions les mauvaises. Come il est arrivé à certain peintre, qui voiant que les anciens le plus souvent faisoient leurs figures fines & deliées, s’attacha tellement à cette coutume, qui etoit bonne, qu’il la fit devenir defectueuse. D’autres se sont attachés à faire, sur tout aux têtes des femmes, un long cou ; & ceci pour avoir remarqué, que la plus part des figures des femmes Romaines, dans l’antique avoient le cou long, parceque ceux qui sont courts n’ont point de grace, mais ceux la aiant donné dans le trop, ce qui devroit etre un agrêment, est devenu tout le contraire.Other conceptual field(s)

L’HISTOIRE ET LA FIGURE → proportion
CONCEPTS ESTHETIQUES → beauté, grâce et perfection
CONCEPTS ESTHETIQUES → nature, imitation et vrai
CONCEPTS ESTHETIQUES → antique
L’ARTISTE → qualités

Quotation

Rede bey Stellung des Modells, p. 8
[Was ein Jüngling bereits wissen müsse nach dem Modell zu zeichnen] Drittens muß er auch viel nach denen Abgüssen der besten Antiquen Statuen gezeichnt haben/ auf daß seine Idea durch vielfältige Anschauen solcher Richt-Schnuren der Schönheiten/ mit deroselben Gestalten gäntzlich angefüllet seye : […] Es werden desselben Wiederscheine (also nenne ich ins kleine verfertigte Academien-Zeichnungen) allezeit etwas mitführen von der Eigenschafft der Ideen derjenigen welche Sie verfertiget haben ; Ist die Idea des Zeichners mit den schönene Gestalten der Antiquen Statuen angefüllt/ so werden seine Werckstücken allezeit etwas von denslben Schönheiten in sich füheren/ ist aber seine Idea rauh und leer von allen diesen Dingen/ so werden auch seine Werckstücke also beschaffen seyn.Other conceptual field(s)

CONCEPTION DE LA PEINTURE → dessin

3 quotations

Quotation

Correction est un terme dont les Peintres se servent ordinairement pour exprimer l’état d’un Dessein qui est exempt de fautes dans les mesures. Cette correction dépend de la justesse des Proportions, & de la connoissance de l’Anatomie.Other conceptual field(s)

L’HISTOIRE ET LA FIGURE → proportion
L’HISTOIRE ET LA FIGURE → figure et corps

Quotation

J’ai donc à faire voir que l’Anatomie est le veritable fondement du Dessein, & que cette science sert à découvrir les beautés de l’Antique.Other conceptual field(s)

L’HISTOIRE ET LA FIGURE → proportion
L’HISTOIRE ET LA FIGURE → figure et corps
CONCEPTS ESTHETIQUES → antique
CONCEPTS ESTHETIQUES → beauté, grâce et perfection

Quotation

L'Anatomie est une connoissance des parties du corps humain, mais celle dont les Peintres ont besoin, ne regarde à la rigueur que les os, & les principaux muscles qui les couvrent ; & la démonstration de ces deux choses se peut faire avec facilité. […] c'est de l'office des muscles que dépendent la forme & la justesse des contours.
Il est d'une necessité indispensable de bien connoître la forme, & la jonction des os, d'autant qu'ils alterent souvent les mesures dans le mouvement, comme il est necessaire de bien savoir la situation & l'office des muscles ; puisqu'en cela consiste la verité la plus sensible du Dessein.Other conceptual field(s)

L’HISTOIRE ET LA FIGURE → figure et corps
CONCEPTION DE LA PEINTURE → dessin

3 quotations

Quotation

De Teekenkonst zullen wy in tweën verdeelen, als jong en oud, ieder in ’t zyne volmaakt. De eerste zynde de jongste, zal ik Modern, en de tweede als oudse, Antik, noemen, welke laatste wy tot voorwerp onzer verhandleinge verkoozen hebben, als zynde de volmaakste.

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] We shall divide the Art of Drawing in two parts: young and old, both perfect in its own. The first, being the young, I will call modern, and the second being the old, I will call antique, the latter of which we have chosen to be the subject of our treatise, as it is the most perfect.

oud
modern · jongOther conceptual field(s)

CONCEPTS ESTHETIQUES → antique

Quotation

De moderne Teekenkonst is, diemen van jongs op leerd, door een natuurlyk begrip, en oeffening der handen, dewelke zo noodzaakelyk is, datmen onmoogelyk tot de tweede kan koomen, dan alvoorens haar, korrekt en vast te kennen, als zynde de grondslag van t’geheel. […] is voor zo ver een goed modern teekenaar, dewyl niet meer vereyscht wordt, als een eenvoudige imitatie, of naarbootzing, zonder het minste af, of toe te doen; Zy vraagt, nog wijst niet, wat goed en kwaad is in de voorwerpen? maar laat haar vergnoegen, als zy zo ver zyn, wyzende hen lieden dan verders, een trap hooger, naar haar Zuster Antik, die ouwer en wyzer is: Dat’s voor zoveel de moderne, en Algemeene Teekenkonst betreft, als zynde noodzaakelyk.

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] The modern art of drawing is that which one learns since childhood, through a natural understanding and practice of the hands, which is so necessary, that one can impossibly obtain the second, before one knows her correctly and steadily, as the basis of it all. […] is thus far a good modern draughtsman, as nothing else is demanded but a simple imitation, without deleting or adding anything; She does not ask or points out, what is good or bad in the objects, but limits herself, when they have advanced this much, to point them ahead, to a next step, to her sister Antiquity, who is older and wiser: That’s it for as far as the modern and general art of drawing is concerned, being necessary.

modern


Quotation

Laaten wy nu onderzoeken, waarom deeze tweede teekenkonst, zynde t’Antik, volmaakter is als haar Zuster? Voor eerst in de Theorie, of kennis, ten tweede in de praktyk. De eerste is een gemeene kennis, […] Wat deeze schrandere Antik van de Teekenaar noch verder eyscht, is een vaste kennis der proportien, haar legte en breedte: niet alleen Geometraal of platformig, maar rond, en met zyn verkortinge, na de perspektief, met behoorlyke dag en schaaduwe. Verders een goede Kontraste, dat is een ordentelyke teegenstelling der leeden in de voorwerpen, beweegelyk en onbeweegelyk, als Boomen, Bloemen, Beesten, doch voornamentlyk het Menschbeeld. Welker beweeginge gemakkelyk, en na de verscheide hartstogten, veranderlyk en natuurlyk, moeten vertoont worden. de kleederen wel geschikt, de stoffe dik of dun, de plooyen groots of simpel, overeenkomende met de waardigheid der perzoonen. […] En eindelyk een naauwe Expressie of uitdrukkinge, van t’geen schoon en uitgeleezen is.

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] Let us now investigate, why this second art of drawing, the Antique, is more perfect than her sister. First with regard to the theory, or knowledge, secondly in practice. The first is general knowledge, […] What else this sagacious Antique demands from the draughtsman, is a profound knowledge of the proportions, their length and breadth: not only geometrical or flat, but round and with its foreshortening, following perspective, with proper light and shadow. Furthermore a good contrast, that is an orderly opposition of the members in the objects, moving or still, such as trees, flowers, animals, but foremost the human figure. Whose movement should be shown easily and following the different passions, diversely and naturally. The drapery well-arranged, the fabric thick or thin, the folds large or simple, conform the dignity of the people. […] And finally a careful expression of that which is beautiful or exceptional.Other conceptual field(s)

CONCEPTS ESTHETIQUES → antique

1 quotations

Quotation

Le grand effort de cét Art est lors que la main exécute heureusement, & par des traits bien formez, ce que l’esprit a conceû, en sorte que ces traits & ces figures exposent à la veüe les vraies images des choses qu’on veut representer ; mais de telle sorte, qu’il y ait une belle proportion dans les corps, & une vive expression dans leurs actions, & dans leurs mouvemens. Voilà en quoy consiste le dessein : c’est luy qui marque exactement toutes les parties du corps humain, qui découvre ce qu’un Peintre sçait dans la science des os, des muscles, & des veines ; c’est luy qui donne la ponderation aux corps pour les mettre en équilibre, & empescher qu’il ne semblent tomber, & ne pas se soustenir sur leur centre ; c’est luy qui fait paroistre dans les bras, dans les jambes, & dans les autres parties, plus ou moins d’effort, selon les actions plus fortes ou plus foibles qu’ils doivent faire ou souffrir ; c’est luy qui marque sur les traits du visage toutes ces differentes expressions qui découvrent les inclinations & les passions de l’ame ; c’est enfin luy qui sçait disposer les vestemens, & placer toutes les choses qui entrent dans une grande ordonnance, avec cette symmetrie, cette belle entente, & cét Art merveilleux, que l’on admire dans les travaux des plus grands hommes, sans que les couleurs mesmes soient necessaires pour faire comprendre ce qu’ils ont voulu representer.


2 quotations

Quotation

The Art of Drawing is in it selfe most excellent, and most worthy commendations in whosoever it is : yea it is an Art so necessarie unto all ingenious Artists, as that in no wise they can be without it, and my selfe have found it to bee true, that the sight of a good draught is more unto an ingenious person, then a whole Chapter of Information ;


Quotation

{Pen and Pensill described.} The most excellent use of the Penn, and Pensil, is illustrated by the admirable Art of Drawing, and Painting ; and perfectly defined, to be the Imitation of the Surface of Nature, in Proportion and Colour.
By
Mathematicall Demonstration of Globes, Spheres, Charts, […].
Or, by particular description of
Plotts, Fortifications, […].
Or, by shapes of Creatures ;
Men, and Beasts ; Birds, and Fishes.
Or, by
Vegetables ; Fruits, Flowers, Hearbs.
In all, it preferrs likenesse to the
Life, and conserves it, after Death ; and altogether by the Sense of Seeing.Other conceptual field(s)

PEINTURE, TABLEAU, IMAGE → définition de la peinture
CONCEPTS ESTHETIQUES → nature, imitation et vrai

1 quotations

Quotation

{Pen and Pensill described.} The most excellent use of the Penn, and Pensil, is illustrated by the admirable Art of Drawing, and Painting ; and perfectly defined, to be the Imitation of the Surface of Nature, in Proportion and Colour.
By
Mathematicall Demonstration of Globes, Spheres, Charts, […].
Or, by particular description of
Plotts, Fortifications, […].
Or, by shapes of Creatures ;
Men, and Beasts ; Birds, and Fishes.
Or, by
Vegetables ; Fruits, Flowers, Hearbs.
In all, it preferrs likenesse to the
Life, and conserves it, after Death ; and altogether by the Sense of Seeing.Other conceptual field(s)

PEINTURE, TABLEAU, IMAGE → définition de la peinture
CONCEPTS ESTHETIQUES → nature, imitation et vrai

1 quotations

Quotation

Je regarde dans le Dessein plusieurs parties d’une extrême necessité à quiconque veut devenir habile, dont voici les principales. La Correction, le bon Gout, l’Elegance, le Caractere, la Diversité, l’Expression & la Perspective.Other conceptual field(s)

CONCEPTION DE LA PEINTURE → dessin

1 quotations

Quotation

Wanneer handeling nu machtich zijt, en uw oog wat verklaert is, zoo zal 't u ook niet verscheelen veel verwige Schilderyen in een verwige teykeningen na te klaren. {Bootsen of Schetsen, in't gros}. Ontwerpt het geheel van't geene gy  voor hebt, eerst in zijn groote zwier,
op uw papier: en schift dezelve wederom in grootachtige gedeeltens, 't zy gy een beeld in hooft, armen, lichaem, en beenen verdeelt, of verscheyde beelden in groepen onderscheyt, neem naerstich acht, hoe veel 't eene gros van't ander in groote verschilt, en wat sprong en zwier alles te samen maekt. Want gy zult'er deelen in vinden, die rondachtich, vierkantich, driehoekich, langwerpich, of schuins van form zijn. {Schemerzien}. Merk deeze gedaentens dan met een half schemerend oog aen, zonder op eenige kleinicheden te letten.
{Ruw te Schetsen} Overzie in een tronie vry de byzondere leden, ten waer gy alleen met losse streeken de holachtige schaduwkens, van oogen, neus, of mond, die zich voornamentlijk vertoonen, aenweest; [...] Deeze manier van in't gros te schetssen, is by de meeste op een onbedwonge wijze in't gebruik [...].

[BLANC J, 2006, p. 107] Une fois que vous aurez suffisemment renforcé votre [ndr: faire] et que votre oeil se sera pour ainsi dire éclairé, ne tardez pas à transformer différentes peintures polychromes en dessins monochromes. {Ebaucher ou esquisser par masse}. Esquissez sur votre papier l'ensemble de ce que vous avez l'intention de faire. Commencez par le mouvement général du dessin. Divisez-le ensuite en grandes parties (une tête, des bras, un corps et des jambes pour une figure, ou des figures variées et distinctes pour des groupes). Prêtez une attention assidue aux rapports de proportion que chaque masse entretient avec les autres, ainsi qu'au contraste et au mouvement qu'elles font toutes ensembles. Vous devez en effet y retrouver des parties aux formes rondes, carrées, triangulaires, oblongues ou obliques. {Voir trouble} Remarquez ces formes d'un oeil presque trouble, sans trop prêter attention aux quelques détails. {Esquissez de façon brute} Survolez dans un visage les parties spécifiques, en n'indiquant les petites ombres renfoncées qui se voient principalement, comme celles des yeux, du nez ou de la bouche, que par quelques traits relachés. [... ] La plupart des artistes utilisent volontiers cette façon d'esquisser par masses.Other conceptual field(s)

MANIÈRE ET STYLE → le faire et la main

1 quotations

Quotation

Je regarde dans le Dessein plusieurs parties d’une extrême necessité à quiconque veut devenir habile, dont voici les principales. La Correction, le bon Gout, l’Elegance, le Caractere, la Diversité, l’Expression & la Perspective.Other conceptual field(s)

CONCEPTION DE LA PEINTURE → dessin

1 quotations

1 quotations

Quotation

Le mot de Dessein par rapport à la Peinture, se prend de trois manieres : ou il represente la pensée de tout l’Ouvrage avec les lumieres & les ombres, & quelquefois avec les couleurs mêmes, & pour lors il n’est pas regardé comme une des parties de la Peinture, mais comme l’idée du Tableau que le Peintre médite : ou il represente quelque partie de figure humaine, ou quelque animal, ou quelque draperie, le tout d’après le naturel, pour être peint dans quelque endroit du Tableau, & pour servir au Peintre comme d’un témoin de la verité, & cela s’appelle une étude ; ou bien il est pris pour la circonscription des objets, pour les mesures & les proportions des formes exterieures, & c’est dans ce sens qu’il est une des parties de la Peinture.

dessein


1 quotations

Quotation

Wat belangt een Konsept, of ontwerp-schets met’er vlugt te schaaduwen, daar toe is het wel de vaardigste en beste van alleen, wanneer het door een vaste, en verstandige hand geschied: zulks dat de grootste Schaaduwen, eenparig en vlak, zonder te verdryven, aangelegt zynde; een aangenaame Welstand van licht en bruin, geeft. Maar die manier van Wassen, ten opzichte voor de Plaatsnyders, om’er naa te Etzen of snyden, is teegenwoordig wel het meeste in gebruik, mits dat zo een teekening wel uitgevoerd zy.

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] What a concept or design-sketch is concerned, shadowing it quickly, it is the most adequate and best of all, when it is done by a steady and wise hand: in such a way that the largest shadows are build up uniform and flat, without diminishing; [ndr: which] provides a pleasant harmony of light and shadow [ndr: literally: brown]. But this manner of washing, in comparison to the engravers, to afterwards etch or engrave, is nowadays the most frequently used, if such a drawing is well-executed.

ontwerpschets


1 quotations

Quotation

[…] On doit donc s’acoûtumer de bonne heure à imprimer dans son imagination, ce qu’on a crû digne d’étre observé. C’est là que s’en doit faire la premiere conception, & puis il sera facile de l’enfanter par une Esquisse sur des tabletes, pour y avoir recours, & s’en refraichir la memoire dans les occasions. […] c’est par la facilité de concevoir, & d’imprimer les objets dans leur imagination [ndr : des peintres], & ensuite de les enfanter avec la main, qu’ils aquirent & l’abondance, & la liberté de faire un beau choix.Other conceptual field(s)

1 quotations

Quotation

L'Anatomie est une connoissance des parties du corps humain, mais celle dont les Peintres ont besoin, ne regarde à la rigueur que les os, & les principaux muscles qui les couvrent ; & la démonstration de ces deux choses se peut faire avec facilité. […] c'est de l'office des muscles que dépendent la forme & la justesse des contours.
Il est d'une necessité indispensable de bien connoître la forme, & la jonction des os, d'autant qu'ils alterent souvent les mesures dans le mouvement, comme il est necessaire de bien savoir la situation & l'office des muscles ; puisqu'en cela consiste la verité la plus sensible du Dessein.Other conceptual field(s)

L’HISTOIRE ET LA FIGURE → figure et corps
CONCEPTION DE LA PEINTURE → dessin

2 quotations

Quotation

Je regarde dans le Dessein plusieurs parties d’une extrême necessité à quiconque veut devenir habile, dont voici les principales. La Correction, le bon Gout, l’Elegance, le Caractere, la Diversité, l’Expression & la Perspective.Other conceptual field(s)

CONCEPTION DE LA PEINTURE → dessin

Quotation

Correction est un terme dont les Peintres se servent ordinairement pour exprimer l’état d’un Dessein qui est exempt de fautes dans les mesures. Cette correction dépend de la justesse des Proportions, & de la connoissance de l’Anatomie.Other conceptual field(s)

L’HISTOIRE ET LA FIGURE → proportion
L’HISTOIRE ET LA FIGURE → figure et corps

1 quotations

Quotation

Si le Dessein est, comme il est vrai, la circonscription des formes exterieures, s'il les réduit dans les mesures & dans les proportions qui leur conviennent, il est vrai de dire aussi que c'est une espece de creation, qui commence à tirer comme du néant, les productions visibles de la Nature, qui sont l'objet du Peintre.

dessein


1 quotations

Quotation

Of Drawing, and Designing in generall
{Drawing and Designing, their excellent use.} I Have marvailed, at the negligence of Parents in generall ; they not to enforce a Necessity, in the Education of their youth, to this Art of
Drawing and Designing, being so proper for any course of Life whatsoever. Since the use thereof for expressing the Conceptions of the Mind, seems little inferiour, to that of Writing ; which in no man, ought to be deficient. And in many Cases, Drawing and Designing performs, what by words are impossible ; and (to boot) perfects the hand, for all manner of writing.
[…]. For almost, nay in any
Arts, we must respect Rule, and Proportion, which this makes perfect. […].
But to our particular purpose of
Painting, it is the only Consequence. And therefore to draw well with the Pen, after a Copy, or the Life, is the most difficult to begin, and the only pains, for the present ; but when mastered, the whole worke of Designing (which leads you into Painting) will become the greatest pleasure ; and of more variety, then any Manuall Profession what ever.

drawingOther conceptual field(s)

L’ARTISTE → apprentissage

32 quotations

Quotation

Contours, Ce sont les lineaments (que les Peintres appellent par fois simple traict) par le moyen desquels l'œil distingue toutes les choses que l'ouvrier veut representer, et qui sans ombre & sans couleurs font paroistre sur une plate superficie, la troisiéme dimention, qui n'y est point, a sçavoir la profondeur, ce qu'ils font à l'aide des racourciments, & de la perspective. De sorte que les Contours sont le premier élement de la Peinture, & du reste des Arts qui dependent du Dessein. C'est par eux qu'on discerne non seulement les choses tant naturelles qu'artificielles, mais de surcroit la différence des phisionomies, & les passions de l'âme ; à la faveur des mouvements exterieurs. Or si les susdits Contours doivent estre marquez ou non, quand on peint, c'est un poinct tres delicat : puis que les Venitiens, & la plus part des Lombards les confondent dans le champ, & que les Romains Sectateurs du dessein les affectent. C'est pourquoy je renvoye le curieux aux riches Traicté de la peinture du Lomasse. Et neanmoint je diray en passant, que si la lumiere esclaire le corps opaque terminé, plus par derriere que par devant, il faut que le Contour soit net du costé que la lumiere frape ; ce qui doit estre entendu des corps Spheriques, & non de la plus part de ceux de l'Architecture qui ont leurs bornes (quelque disposition qu'ait la lumiere) nettes & sans cette confusion, ou pour mieux dire, savant mélangé que les italiens appellent Abagliamento.Other conceptual field(s)

MATERIALITE DE L’ŒUVRE → technique du dessin

Quotation

Dessein, Le mien en cet endroit est de faire connoistre qu'il y en a de deux façons, dont les premiers sont universels, veu que personne n'agit sans dessein, & les seconds sont particuliers, & appartiennent proprement aux Peintres. […] le second qui appartient purement aux Peintres, ne peut estre executé que par ceux qui sçavent portraire. Voicy le rapport que je trouve avec le premier. C'est qu'auparavant que le Peintre mette la main au Crayon, il faut que le premier Dessein ait precedé, qui est l'intention de ce qu’il veut representer, & en suite que le Dessein idéal de la mesme histoire qu'il veut faire soit tracé au blanc de son esprit avant qu'il le couche sur le papier : si c'est une fuite en Egypte & que l'Ouvrier ait l'intention de la representer à la descente d'une Montaigne, au passage d'une Riviere, ou qu’ils se reposent. Chacune de ces intentions fait un Dessein en blot [sic], qu'il faut enfanter par le moyen des parties qui le composent. Si c'est la descente par la representation de la Vierge qui porte avec grande précaution, le petit Jesus entre ses bras, tandis que Joseph conduit la Mule, & que les Anges leur rendent de bons offices, & les escortent en ce voyage. Les beaux esprits des hommes seulement litterez peuvent mesmes arriver jusqu’icy, touchant les Desseins ideals ; Mais ce qui suit appartient purement au Peintre (quoy qu'il soit sous la mesme Cathegorie des Idées). Et c'est l'arrangement historique des figures qu’on a arresté de representer, c’est-à-dire l’Assiette, & Ies gestes qu'on leur veut donner. Apres il faut exprimer sur le papier promptement, (afin qu'en recherchant les parties, la belle disposition du total n'eschape,) ce qui a esté imaginé. Et ces premiers Desseins s'appellent Esquis, ou Broüillards, apres lesquels on fait un autre dessein, qu’on acheve jusqu’à ses moindres parties, et ou nous espreuvons la verité de ce Proverbe Italien, qui dit del dir al fatto ch’é grand tratto, Veu que le plus souvent il ne nous reussit pas comme nous nous l’estions proposé, ou les estropiements & autres deffauts, sont les fourvoyements & autres mauvais accidents qui arrivent à ceux qui ont entrepris un voyage, ou autre affaire, sous la premiere sorte de desseins que j'ay nommés universels, & desquels je n'ay pas entendu parler en mes vers, ains [sic] de ceux qui sont faits avec du Crayon, sur le papier.Other conceptual field(s)

MATERIALITE DE L’ŒUVRE → technique du dessin

Quotation

{19. Que l’actitude est la principale piece.}
C’est par le mouvement que nous pouvons connoistre
Le Roy dans son Palais, le moine dans son Cloistre,
Par le geste l’on voit le Soldat genereux
Se rendre different du bon Bourgeois peureux :
Tout despend du dessein dont la douce manie
Du Peintre intelligent le rare esprit manie
D’autant qu’il connoist bien sa grace et ses appas
Qui prend pour fondement la regle et le compas,
Les nombres, les raisons, d’où provient l’Eurithmie
De la sombre laideur la plus grande ennemie ;

C’est elle qui paroist comme un divin flambeau
Et répend ses clartez sur le front d’un tableau ;
C’est elle qui fait voir mesme au milieu des armes
Au throsne de la mort, les attraits et les charmes.
C’est par elle qu’un monstre affreux, horrible et laid
Soûs un cuir escaillé nous estonne et nous plait ;
Rendant par ses accords son harmonie telle
Que l’horreur s’apprivoise, et la laideur vient belle,
Son pouvoir se découvre encore mieux aux corps nuds
Et fait voir son esclat en celuy de Venus
 :
Il y faut plus de grace et beaucoup plus d’estude ;
L’esprit du sçavant Peintre icy doit s’éveiller
Et s’aider des escrits pour la bien habiller.
Choisissant des Latins le Prince des Poètes.Other conceptual field(s)

CONCEPTION DE LA PEINTURE → dessin

Quotation

L'on ne peut pas soustenir qu'il [ndr : Michel-Ange] n'ait eû aucun talent de la Peinture, puis qu'il est certain que jamais homme n'en a mieux possédé les principes, personne n'ayant mieux desseigné que luy, & le dessein estant le fondement de cét Art. Que pensez-vous [ndr : Pymandre] que soient en comparaison du dessein toutes les autres parties, dont vous avez parlé avec tant d’éclat ; comme la bienséance, c’est à dire, la maniére de traitter l’Histoire avec toute la vraysemblance qu’elle demande ; la Perspective mesme, si vous voulez ; & j’y ajousteray encore les couleurs, & la maniere de traitter les jours et les ombres que j’estime beaucoup ? Toutes ces choses ne sont rien au prix du dessein, parce qu’elles ne subsistent que sur cette premiére partie, sans laquelle un Ouvrage ne peut estre plein que de grands défauts. [...] Le grand effort de cét Art est lors que la main exécute heureusement, & par des traits bien formez, ce que l’esprit a conceû, en sorte que ces traits & ces figures exposent à la veüe les vraies images des choses qu’on veut representer ; mais de telle sorte, qu’il y ait une belle proportion dans les corps, & une vive expression dans leurs actions, & dans leurs mouvemens. Voilà en quoy consiste le dessein : c’est luy qui marque exactement toutes les parties du corps humain, qui découvre ce qu’un Peintre sçait dans la science des os, des muscles, & des veines ; c’est luy qui donne la ponderation aux corps pour les mettre en équilibre, & empescher qu’il ne semblent tomber, & ne pas se soustenir sur leur centre ; c’est luy qui fait paroistre dans les bras, dans les jambes, & dans les autres parties, plus ou moins d’effort, selon les actions plus fortes ou plus foibles qu’ils doivent faire ou souffrir ; c’est luy qui marque sur les traits du visage toutes ces differentes expressions qui découvrent les inclinations & les passions de l’ame ; c’est enfin luy qui sçait disposer les vestemens, & placer toutes les choses qui entrent dans une grande ordonnance, avec cette symmetrie, cette belle entente, & cét Art merveilleux, que l’on admire dans les travaux des plus grands hommes, sans que les couleurs mesmes soient necessaires pour faire comprendre ce qu’ils ont voulu representer.Other conceptual field(s)

CONCEPTION DE LA PEINTURE → dessin

Quotation

Pymandre m’interrompant, Je voy bien, dit-il, qu’en termes de Peinture, le mot de dessein a diverses significations. C’est pourquoi, afin que je tire de nostre entretien toute l’utilité que je desire, souffrez que je vous demande ce que vous entendez particuliérement par le mot dessein, lors qu’il semble que vous en attribuez toute la perfection à Michel-Ange. Il est vray, répondis-je, que ce mot [ndr : dessein] est pris en divers sens parmi les Peintres ; car ils appellent dessein, l’esquisse d’un Tableau, ou le projet de quelque Ouvrage, representé seulement sur du papier avec le crayon, ou à la plume. On appelle encore dessein la pensée, ou la volonté qu’on a de faire quelque chose ; ainsi avant que d’arrester quelque histoire, un Peintre dit qu’il en a formé le dessein dans son esprit. Mais le mot de dessein, dans sa plus ordinaire signification, & comme je m’en suis servi en parlant de Michel-Ange, est proprement les traits avec lesquels le Peintre represente les choses qu’il doit imiter, indépendamment du coloris, des jours & des ombres, & cét assemblage de lignes diversement contournées, par le moyen desquelles on forme les figures. Or il ne faut pas douter que cette partie ne soit, comme je vous ay dit, la premiére & la plus essentielle de la Peinture, puis qu’en vain un Peintre auroit appris ce qui regarde l’histoire, la fable & les expressions, s’il ne sçavoit les representer dignement par le moyen du dessein. Il y a, comme je vous ay dit, plusieurs choses dans cét Art qui concernent la Theorie, & lesquelles, pour peu de jugement qu’un Peintre puisse avoir, il luy est aisé de s’en servir quand il sçait bien desseigner : Mais le dessein dépend de la pratique ; il faut que la main agisse avec l’esprit ; & c’est une chose tellement difficile, qu’il se trouve des personnes si malheureuses, qu’encore qu’elles ayent une passion tres-grande de bien faire, & qu’elles passent les jours & les nuits à étudier, elles ont néanmoins une main si lourde, & qui répond si peu à la volonté, qu’elles ne peuvent representer ce qui est devant leurs yeux ou dans leur esprit, de la maniére qu’elles le voient, ou qu’il doit estre.Other conceptual field(s)

CONCEPTION DE LA PEINTURE → dessin

Quotation

Le Dessein a pour objet la figure des corps que l’on represente, & que l’on fait voir tels qu’ils paroissent simplement avec des lignes. Cette partie regarde les Peintres, les Sculpteurs, les Architectes, les Graveurs, & generalement tous les Artisans dont les Ouvrages ont besoin de grace, & de simmetrie. Elle demande la connoissance de l’Anatomie qui est la science des os, des muscles, & des nerfs, comme ils paroissent exterieurement dans le corps humain. C’est elle encore qui doit poser les Figures sur un centre & equilibre, soit par leur propre poids, ou par un autre qui leur soit accidentel, pour paroistre fermes dans toutes les actions qu’on veut représenter pour bien imiter les divers mouvemens que la nature peut faire.Other conceptual field(s)

CONCEPTION DE LA PEINTURE → dessin

Quotation

Dans la Peinture ce qu’on nomme ordinairement Dessein, est une expression apparente, ou une image visible des pensées de l’Esprit, & de ce qu’on s’est premierement formé dans l’imagination. Comme cette Image de nos pensées s’exprime en differentes manieres, les Artisans luy ont donné divers noms, selon quelle est plus ou moins achevée. Ils nomment esquisses, les Desseins qui sont les premieres productions de l’Esprit encore informes, & non arrestées, sinon grossierement avec la plume ou le crayon ; Et ceux dont les contours des figures sont achevez, ils les appellent Desseins ou traits Arrestez.
Cet Art de bien contourner les Figures, est le fondement de la Peinture ; car quand les Figures sont bien Desseignées, il n’est plus question que de donner les jours, & les ombres, & sçavoir appliquer les couleurs selon la nature des corps, ce qui veritablement est encore un grand secret de l’Art ; Mais le dessein sert beaucoup à en découvrir les mystères, & sans luy quelque connoissance que l’on ait de l’effet des lumieres, & des ombres, & de la nature des couleurs, il est impossible de rien faire de parfait.Other conceptual field(s)

CONCEPTION DE LA PEINTURE → dessin

Quotation

Lors qu’on veut exprimer quelque sujet, si l’on ne se sert que du crayon ou de la plume, quoy que l’on acheve l’Ouvrage dans toutes les parties, & qu’on y observe les Jours, & les Ombres, on n’appellera neanmoins cet Ouvrage qu’un dessein, que l’on distinguera seulement par la couleur des crayons, ou par l’encre dont on s’est servy : Les uns employans avec les traits de la plume un peu de Lavis fait avec de l’encre de la Chine, ou le Bistre qui est de la suye bien détrempée ; d’autres de la Sanguine ; d’autres de la Pierre noire, & ainsi chacun à sa fantaisie. Et l’on ne donne le nom de Peinture à quelque Ouvrage que ce soit que lors qu’on y employe des couleurs broyées à huile ou autrement. Car encore qu’on fasse de fort belles Figures avec des Pastels ou crayons de differentes couleurs, qui font quasi le mesme effet que la Peinture, neanmoins on n’appelle pas cela Peinture, bien que pour mieux exprimer la beauté de ce travail on puisse dire que cela soit bien peint.Other conceptual field(s)

MATERIALITE DE L’ŒUVRE → technique du dessin

Quotation

Le dessein est pris non seulement pour la justesse des contours, & pour la proportion des parties ; mais encore pour une imitation du caractere des objets visibles, lequel caractere n’est autre chose que l’effet que les objets font d’abord à nos yeux. C’est dans cette dernière signification que le dessein est un instrument dont on a besoin en toutes rencontres pour exprimer plus nettement & plus vivement sa pensée. Si vous voulez vous en servir avec succès, il faut que vous fassiez attention que ce dessein n’étant encore qu’une imitation imparfaite, puisque le Coloris y manque, il est necessaire de suppléer à ce deffaut par une expression spirituelle de traits qui doivent estre differens selon la diversité des objets qui se voyent dans la nature : car les figures demandent un maniement de crayon ou de plume tout particulier aussi bien que les animaux & les païsages, & chacun dans leur genre ont encore leurs parties qui veulent estre touchées differemment les unes des autres pour y donner l’esprit & le veritable caractere. Il n’y a que ceux qui ont du genie, qui trouvent d’eux-mesme les moyens de donner à ce qu’ils font cet esprit dont je parle & qui soient capables de remarquer en quoi il consiste, & si tous ceux qui ont du genie n’en usent pas de la sorte, c’est qu’ils ne s’en sont pas encore avisez, & que faute de réflexions ils n’ont pas cultivé tous les talens qui sont en eux : ainsi la pensée qui m’est icy venüe est plutost un avertissement particulier qu’une instruction generale.


Quotation

Le dessein est l’ame de la peinture, les couleurs en sont le corps, mais les couleurs se trouvent plus aisement que le dessein, comme disoit le Tintoret. Car les couleurs se trouvent dans les boutiques des Marchands, & le dessein ne se trouve que dans la teste des excellents Peintres.Other conceptual field(s)

L’ARTISTE → qualités

Quotation

On apelle Dessein la science des proportions, & de la situation des Figures, qui dicerne si elles peuvent faire dans la nature ce qu'elles font dans l'Art.

Le dessin est pour Dupuy du Grez une des parties de la peinture, avec la couleur et la composition.Other conceptual field(s)

CONCEPTION DE LA PEINTURE → dessin

Quotation

Quant au mot de DESSEIN, il est fort équivoque & se prend de differentes manieres, qu’on peut reduire à trois : sçavoir, la volonté de faire ou dire quelque chose ; l’on appelle encore Dessein, la pensée du Tableau que le Peintre produit sur le papier ou sur la toile, pour juger de l’effet de l’ouvrage qu’il medite ; & de cette manière l’on peut appeler du nom de Dessein, non seulement une esquisse, mais encore un ouvrage bien entendu d’ombres & de lumieres, ou même un Tableau bien colorié, & enfin l’on appelle Dessein, les justes mesures, les proportions & les formes exterieures que doivent avoir les objets qui sont imitez d’après la nature, & c’est de cette derniere sorte que l’on entend veritablement le Dessein qui fait une des parties de la Peinture : aussi lorsqu’on ajoûte aux contours les lumieres & les ombres, on ne le peut faire sans le blanc & le noir, qui sont deux des plus principales couleur dont le Peintre ait accoûtumé de se servir. Dans les Desseins des grands Maîtres, l’on y remarque trois choses ; la SCIENCE de la composition correcte & de bon goût ; l’ESPRIT dans les expressions vives, & la LIBERTE de la main de ces Sçavans Peintres, qui correspondant à l’idée de leur genie, a sçû si hardiment exprimer ce qu’ils pensoient. C’est ce que nos connoisseurs appellent le SEEL (sic) ou CACHET de l’esprit du PEINTRE, & ce qu’ils ne trouvent pas dans les Desseins insipides ou faits de resouvenir, ou copiez par des Eleves dans la manière de leurs Maîtres, sans rendre ces Desseins nouveaux par les accompagnemens dont ils auroient pu les enrichir.Other conceptual field(s)

CONCEPTION DE LA PEINTURE → dessin
PEINTURE, TABLEAU, IMAGE → comparaison entre les arts
MATERIALITE DE L’ŒUVRE → technique du dessin

Quotation

Quant au mot de DESSEIN, il est fort équivoque & se prend de differentes manieres, qu’on peut reduire à trois : sçavoir, la volonté de faire ou dire quelque chose ; l’on appelle encore Dessein, la pensée du Tableau que le Peintre produit sur le papier ou sur la toile, pour juger de l’effet de l’ouvrage qu’il medite ; & de cette manière l’on peut appeler du nom de Dessein, non seulement une esquisse, mais encore un ouvrage bien entendu d’ombres & de lumieres, ou même un Tableau bien colorié, & enfin l’on appelle Dessein, les justes mesures, les proportions & les formes exterieures que doivent avoir les objets qui sont imitez d’après la nature, & c’est de cette derniere sorte que l’on entend veritablement le Dessein qui fait une des parties de la Peinture : aussi lorsqu’on ajoûte aux contours les lumieres & les ombres, on ne le peut faire sans le blanc & le noir, qui sont deux des plus principales couleur dont le Peintre ait accoûtumé de se servir. Dans les Desseins des grands Maîtres, l’on y remarque trois choses ; la SCIENCE de la composition correcte & de bon goût ; l’ESPRIT dans les expressions vives, & la LIBERTE de la main de ces Sçavans Peintres, qui correspondant à l’idée de leur genie, a sçû si hardiment exprimer ce qu’ils pensoient. C’est ce que nos connoisseurs appellent le SEEL (sic) ou CACHET de l’esprit du PEINTRE, & ce qu’ils ne trouvent pas dans les Desseins insipides ou faits de resouvenir, ou copiez par des Eleves dans la manière de leurs Maîtres, sans rendre ces Desseins nouveaux par les accompagnemens dont ils auroient pu les enrichir.Other conceptual field(s)

CONCEPTION DE LA PEINTURE → dessin
EFFET PICTURAL → qualité du dessin

Quotation

Le Dessein, repliqua Pamphile, tient fort bien sa place : puisque c'est une partie essentielle de la Peinture, & sans laquelle la Peinture ne peut subsister non plus que le Coloris.
Enfin, vous-voulez, dit Damon, que le Dessein soit le genre de la Peinture, & la Couleur sa difference ?
Cela mesme, répondit Pamphile, car le genre, comme vous sçavez, se communique à plusieurs especes, & c'est pour cela qu'il est moins noble que la difference qui est un bien propre à sa seule espece. Et c'est ainsi que le degré d'animal qui est le genre de l'homme, se communique indifferemment à l’homme & à la beste ; & que le degré de raisonnable qui est la difference de l’homme, ne se communique qu'à l’homme seul.
A quels autres Arts, reprit Damon, voulez-vous que le Dessein se communique ?
A la Sculpture, répondit Pamphile, à la Graveure, à l'Architecture, & aux autres Arts qui donnent des mesures & des proportions.Other conceptual field(s)

CONCEPTION DE LA PEINTURE → dessin
L’HISTOIRE ET LA FIGURE → proportion

Quotation

le Dessein tout seul est quelque chose d’imparfait à l’égard de la Peinture : Car le Dessein n’est le fondement du Coloris & ne subsiste avant luy que pour en recevoir toute sa perfection ; & ce n’est pas merveille si ce qui reçoit, a son estre, & subsiste avant ce qui doit estre receu. Il en est ainsi de toutes les matieres, qui doivent estre disposées avant que de recevoir leur perfection des formes substantielles. Le corps de l’homme, par exemple, doit estre entierement formé & organisé avant que l’ame y soit receuë. Et c’est avec cet ordre que Dieu fit le premier homme, il prit de la terre, il en forma un corps, il y mit toutes les dispositions necessaires ; puis il crea l’ame qu’il y infusa pour le perfectionner, & pour en faire un homme. Ce corps ne dépendoit point de l’ame pour subsister ; puis qu’il estoit avant l’ame : Cependant vous ne voudriez pas soûtenir que le corps fust la partie de l’homme la plus noble & la plus considerable. La Nature commence toûjours par les choses les moins parfaites & par consequent l’Art qui en est l’imitateur ; ainsi on l’ébauche avant que de finir.
A l’égard d’estre plus ou moins necessaire, je vous ay déjà dit que pour faire un tout, les parties sont également necessaires ; il n’y a point d’homme si l’ame n’est jointe au corps ; aussi n’y a-t-il point de Peinture si le Coloris n’est joint au Dessein.Other conceptual field(s)

CONCEPTION DE LA PEINTURE → dessin

Quotation

Et lequel de ces deux Peintres aimeriez-vous mieux estre, continuay-je, de Raphaël ou du Titien ?
Vous m’embarassez fort, repondit Pamphile ; attendez que j’y pense un peu.
Je ne croyois pas, repris-je, que vous dûssiez balancer de cette sorte, aprés ce que je viens de vous entendre dire.
J'aimerois mieux estre Raphaël, continua Pamphile, & j'estime que le Titien est un plus grand Peintre.
Je vous entends bien, luy dis-je, c'est à-dire que Raphaël avec la correction de son Dessein, avoit plusieurs autres talens, & que tout cela ensemble vous plaist davantage que le Coloris du Titien.
Je vous avoüe, dit Pamphile, que je suis encore assez irresolu : neantmoins la correction du Dessein de Raphaël, l’élegance de ses contours, sa manière de drapper, ses expressions si touchantes, la facilité de son genie, ses compositions nobles, riches & abondantes, la grandeur, la simplicité & la vray-semblance de ses attitudes ; enfin, les graces qu'il répandoit dans tous ses ouvrages, me l’ont fait preferer au Titien.
Quoy au Titien, s'écria Damon, le plus grand Peintre, selon vous, qui ait jamais esté & qui sera peut-estre jamais.
Je vous l'avoüe, dit Pamphile, mais Raphaël, avec tous les avantages que je viens de vous dire, avoit encore celuy, d’estre entré sur la fin de sa vie dans l’inteligence des Lumieres & des Ombres, & d’avoir déja fait un si grand progrés dans le Coloris, & qu'il auroit bientost possedé cette partie dans sa derniere perfection. Ainsi je me persuade, si j'estois Raphaël, que dans peu de temps je serois encore le Titien.Other conceptual field(s)

L’ARTISTE → qualités
PEINTURE, TABLEAU, IMAGE → définition de la peinture
EFFET PICTURAL → qualité de la composition
EFFET PICTURAL → qualité du dessin

Quotation

le Dessein a des regles fondées sur les proportions, sur l’Anatomie & sur une experience continuelle de la mesme chose : au lieu que le Coloris n'a point encore de regles bien connuës, & que l'experience qu'on y fait, estant quasi toûjours differente, à cause des differens sujets que l'on traite, n'a pû encore en établir de bien precises.


Quotation

Il faut beaucoup plus de Genie pour faire un bon usage des lumieres & des ombres, de l’harmonie des couleurs & de leur justesse pour chaque objet particulier, que pour dessiner correctement une figure.
Le Dessein qui demande tant de tems pour le bien sçavoir, ne consiste presque que dans une habitude de mesures & de contours que l’on repete souvent : mais le Clair-obscur & l’harmonie des couleurs sont un raisonnement continuel, qui exerce le genie, d’une maniere aussi differente que les Tableaux sont composés differemment.Other conceptual field(s)

L’HISTOIRE ET LA FIGURE → figure et corps
L’HISTOIRE ET LA FIGURE → proportion

Quotation

Le mot de Dessein par rapport à la Peinture, se prend de trois manieres : ou il represente la pensée de tout l’Ouvrage avec les lumieres & les ombres, & quelquefois avec les couleurs mêmes, & pour lors il n’est pas regardé comme une des parties de la Peinture, mais comme l’idée du Tableau que le Peintre médite : ou il represente quelque partie de figure humaine, ou quelque animal, ou quelque draperie, le tout d’après le naturel, pour être peint dans quelque endroit du Tableau, & pour servir au Peintre comme d’un témoin de la verité, & cela s’appelle une étude ; ou bien il est pris pour la circonscription des objets, pour les mesures & les proportions des formes exterieures, & c’est dans ce sens qu’il est une des parties de la Peinture.

étude · circonscription


Quotation

Si le Dessein est, comme il est vrai, la circonscription des formes exterieures, s'il les réduit dans les mesures & dans les proportions qui leur conviennent, il est vrai de dire aussi que c'est une espece de creation, qui commence à tirer comme du néant, les productions visibles de la Nature, qui sont l'objet du Peintre.

circonscription · création


Quotation

Je regarde dans le Dessein plusieurs parties d’une extrême necessité à quiconque veut devenir habile, dont voici les principales. La Correction, le bon Gout, l’Elegance, le Caractere, la Diversité, l’Expression & la Perspective.Other conceptual field(s)

CONCEPTION DE LA PEINTURE → dessin

Quotation

L'Anatomie est une connoissance des parties du corps humain, mais celle dont les Peintres ont besoin, ne regarde à la rigueur que les os, & les principaux muscles qui les couvrent ; & la démonstration de ces deux choses se peut faire avec facilité. […] c'est de l'office des muscles que dépendent la forme & la justesse des contours.
Il est d'une necessité indispensable de bien connoître la forme, & la jonction des os, d'autant qu'ils alterent souvent les mesures dans le mouvement, comme il est necessaire de bien savoir la situation & l'office des muscles ; puisqu'en cela consiste la verité la plus sensible du Dessein.Other conceptual field(s)

L’HISTOIRE ET LA FIGURE → figure et corps
CONCEPTION DE LA PEINTURE → dessin

Quotation

On ne peut s’empêcher néanmoins d’accorder au Dessein parfait, tel que nous le supposons, & que nous le voyons dans l’antique, plusieurs marques d’élevation qui ont partagé les curieux sur le choix des Tableaux dont ils ont composé leur Cabinet. En effet selon les sujets & les figures que les anciens Sculpteurs ont voulu représenter, on remarque dans les Sculpteurs antiques du terrible ou du gracieux, du simple ou de l’ideal d'un grand caractere ; mais toujours du sublime, & de la vraisemblance.Other conceptual field(s)

CONCEPTION DE LA PEINTURE → couleur
CONCEPTS ESTHETIQUES → antique

Quotation

Par rapport à la Peinture, le mot de Dessein n’a que deux significations. Premierement, l’on appelle Dessein la pensée d’un Tableau laquelle le Peintre met sur du papier ou sur de la toile, pour juger de l’ouvrage qu’il medite ; & de cette maniere l’on peut appeller du nom de Dessein non-seulement un esquisse, mais encore un ouvrage bien entendu de lumieres & d’ombres, ou même un petit Tableau bien colorié. C’est de cette sorte que Rubens faisoit presque tous ses Desseins, & que la plûpart de ceux du Titien qui sont presque tous à la plume ont été exécutés. 2°. L’on appelle Dessein les justes mesures, les proportions & les contours que l’on peut dire imaginaires des objets visibles, qui n’ayant point de consistence que l’extrémité même des corps, resident veritablement & réellement dans l’esprit : & si les Peintres les ont rendus sensibles de nécessité indispensable par des lignes qui en font la circonscription, c’est pour en rendre la démonstration sensible à leurs Eleves, & afin de pratiquer pour eux-mêmes une maniere commode qui les fasse arriver facilement à une extrême correction.

penséeOther conceptual field(s)

CONCEPTION DE LA PEINTURE → dessin
CONCEPTION DE LA PEINTURE → couleur

Quotation

Par rapport à la Peinture, le mot de Dessein n’a que deux significations. Premierement, l’on appelle Dessein la pensée d’un Tableau laquelle le Peintre met sur du papier ou sur de la toile, pour juger de l’ouvrage qu’il medite ; & de cette maniere l’on peut appeller du nom de Dessein non-seulement un esquisse, mais encore un ouvrage bien entendu de lumieres & d’ombres, ou même un petit Tableau bien colorié. C’est de cette sorte que Rubens faisoit presque tous ses Desseins, & que la plûpart de ceux du Titien qui sont presque tous à la plume ont été exécutés. 2°. L’on appelle Dessein les justes mesures, les proportions & les contours que l’on peut dire imaginaires des objets visibles, qui n’ayant point de consistence que l’extrémité même des corps, resident veritablement & réellement dans l’esprit : & si les Peintres les ont rendus sensibles de nécessité indispensable par des lignes qui en font la circonscription, c’est pour en rendre la démonstration sensible à leurs Eleves, & afin de pratiquer pour eux-mêmes une maniere commode qui les fasse arriver facilement à une extrême correction.

esquisseOther conceptual field(s)

CONCEPTION DE LA PEINTURE → dessin
CONCEPTION DE LA PEINTURE → couleur

Quotation

Cependant il n'est pas raisonnable de passer ici sous silence les prérogatives du Dessein dont les principales sont : 1°. Qu’il sert à faire beaucoup de choses utiles tout seul, avant la jonction du coloris. Ce qui fait qu’une infinité de personnes se contentent d’avoir quelque habitude du Dessein sans se soucier du coloris. 2°. Qu’il donne un goût pour la connoissance des Arts, & pour en faire juger du moins jusqu’à un certain point. Ce qui oblige de regarder cette partie comme nécessaire à l’éducation des jeunes Gentilshommes à qui on donne ordinairement des Maîtres à dessiner, comme on en donne pour écrire. 3°. Que cette partie qui en contient plusieurs autres considerables, comme la connoissance des muscles exterieurs, la perspective, la position des attitudes, les expressions des passions de l’ame, pourroit être par consequent considerée comme un tout, plutôt que comme une partie séparée.Other conceptual field(s)

CONCEPTION DE LA PEINTURE → dessin
L’HISTOIRE ET LA FIGURE → figure et corps
L’HISTOIRE ET LA FIGURE → proportion
L’HISTOIRE ET LA FIGURE → expression des passions
L’HISTOIRE ET LA FIGURE → action et attitude
EFFET PICTURAL → perspective

Quotation

[…] la couleur & les lumieres ne sont l’objet que de la vûe, & que le Dessein, comme je l’ai dit, l’est encore du toucher.Other conceptual field(s)

CONCEPTION DE LA PEINTURE → couleur
CONCEPTION DE LA PEINTURE → dessin

Quotation

En effet le premier fruit du Dessein est la justesse qu’il met dans les yeux de ceux qui dessinent, & son premier usage est de faire distinguer en genéral le caractere des objets, & ensuite d’imprimer dans l’esprit les principes du bon qui se trouve dans les beaux Arts : & enfin le goût s’étant formé par un progrés de ces mêmes principes, il est bien plus capable de juger des ouvrages de l’Art, & de ceux de la Nature.


Quotation

Il n’en est pas de même du Dessein & du Coloris ; l’un & l’autre exigent une infinité de connoissance, & une étude opiniâtrée. Le Dessein demande un exercice qui produise une si grande justesse de la vûe pour connoître les differentes dimentions des objets visibles, & une si grande habitude pour en former les contours, que le Compas, comme disoit Michel-Ange, doit être plutôt dans les yeux que dans les mains.
Le Dessein suppose la science du corps humain, non-seulement, comme il se voit ordinairement : mais comme il doit être pour être parfait, & selon la premiere intention de la nature. Il est fondé sur la connoissance de l’Anatomie, & sur des proportions tantôt fortes & robustes, & tantôt délicates & élegantes, selon qu’elles conviennent aux âges, aux sexes, & aux conditions differentes : & cela seul demande des études & des reflexions de beaucoup d’années.
Ce même Dessein oblige encore le Peintre à posseder parfaitement la Geométrie pour pratiquer exactement la Perspective, dont il a un besoin indispensable dans toutes ses opérations. Il exige une habitude des racourcis & des contours dont la varieté est aussi grande que le nombre des attitudes est infini.
Enfin le Dessein renferme encore la connoissance de la Physionomie & l'expression des passions de l'ame, partie si nécessaire & si estimable dans la Peinture.Other conceptual field(s)

EFFET PICTURAL → perspective
L’HISTOIRE ET LA FIGURE → expression des passions
L’HISTOIRE ET LA FIGURE → figure et corps
L’HISTOIRE ET LA FIGURE → proportion

Quotation

Le dessein appartient à la pratique, il consiste dans la proportion des figures, dans l’anatomie, dans la correction des contours & dans le choix du beau, il préside à l’expression des mouvemens de l’ame & du corps, & répand de tous côtés la noblesse, la grandeur & la grace.Other conceptual field(s)

CONCEPTION DE LA PEINTURE → dessin
CONCEPTS ESTHETIQUES → grandeur et noblesse
EFFET PICTURAL → qualité du dessin

Quotation

Les desseins infiniment superieurs aux estampes, tiennent un juste milieu entr’elles & les tableaux ; ce sont les premieres idées d’un peintre, le premier feu de son imagination, son style, son esprit, sa manière de penser : ils sont les premiers originaux qui servent souvent aux éléves du maître, à peindre les tableaux qui n’en sont que les copies. Les desseins prouvent encore la fécondité, la vivacité du génie de l’artiste, la noblesse, l’élevation de ses sentimens, & la facilité avec laquelle il les a exprimés.
Un peintre en peignant un tableau, se corrige, & réprime la fougue de son génie ; en faisant un dessein, il jette le premier feu de sa pensée, il s’abandonne à lui-même, il se montre tel qu’il est.

idée · penséeOther conceptual field(s)

CONCEPTS ESTHETIQUES → génie, esprit, imagination
L’ARTISTE → qualités

Quotation

Tous les desseins se divisent en cinq espèces ; il y a des pensées, des desseins arrêtés, des études, des Académies, & des cartons.
Les pensées sont les premieres idées que le peintre jette sur le papier pour l’exécution de l’ouvrage qu’il se propose ; on les nomme aussi Esquisses, ou Croquis, parce que la main n’a fait que mettre en masse, & pour ainsi dire, que croquer les figures, les grouppes, les ordonnances & les autres parties qui les composent. Ces desseins (a) heurtés & faits avec beaucoup de vitesse, ne sont souvent pas extrêmement corrects & peuvent manquer pour la perspective, & les autres parties de l’art, mais ne sont point les défauts dans une esquisse, dont tout le but est de représenter une pensée exécutée avec beaucoup d’esprit, ou bien des figures détachées & imparfaites qui doivent entrer dans quelque composition dont elles font partie.
(a) Terme de peinture pour signifier un dessein qui n’est touché que de coups hardis & peu prononcés
.
Les desseins finis sont les mêmes pensées plus digérées & plus arrêtées, que l’on appelle par excellence des desseins rendus, finis, arrêtés, terminés, capitaux : ils donnent une juste idée de l’ouvrage, & c’est ordinairement suivant ces morceaux qui sont les derniers faits, que l’on en détermine l’exécution.
Les Etudes sont des parties de figures dessinées d’après nature, telles que des têtes, des mains, des pieds, des bras, quelquefois même des figures entières, lesquelles entrent dans la composition totale d’un tableau ; les draperies, les animaux, les arbres, les plantes, les fleurs, les fruits & les païsages sont aussi des études qui y servent infiniment.
On donne le nom d’académies à des figures faites d’après nature, dans les attitudes convenables à la composition d’un tableau, pour en avoir exactement le nu & les contours ; on drappe ensuite ces figures, de manière à caresser toujours ce nu, & à le faire deviner. Rien ne fait mieux connoître la correction d’un maître que ces sortes de desseins ; ils prouvent en même temps sa capacité dans l’anatomie.
Les cartons sont de grands desseins faits sur du papier gris de la même grandeur que l’ouvrage pour lesquels ils sont destinés, & on les calque avec une pointe sur l’enduit frais d’un plafond, pour le peindre ensuite à fresque ; l’on fait aussi des cartons pour des tapisseries.

étude · académie · carton · idée · pensée · esquisse · croquisOther conceptual field(s)

MATERIALITE DE L’ŒUVRE → technique du dessin
CONCEPTION DE LA PEINTURE → dessin
EFFET PICTURAL → qualité du dessin

1 quotations

1 quotations

Quotation

On apelle un dessein croqué, celui qui n’estant point terminé d’ouvrage & de travail, & n’étant touché que par de grands coups, ne laisse pas de faire beaucoup d’effet quand il est éloigné. Or comme cette façon de dessiner est expeditive & libertine pour ainsi parler, l’esprit qui est naturellement actif, libre, & impatient s’en accommoderait assez, s’il n’en prévoyait les consequences, & ne faisait reflexion que pour donner ces coups libres, il faut en avoir étudié les places par de grands soins & par une extrême exactitude : ce qui ne se peut faire qu’en s’attachant à finir toutes les parties.


1 quotations

Quotation

Deux divers moyens connüs de Coppier ou Representer sur une Surface Platte, nommée communement Tableau, les Corps visibles de la nature, Ensemble les Composez d’Invention.
Le premier & le plus usité est ayant devant soy les Corps qu’on veut Coppier, ou bien leurs formes dans l’imagination, les Desseigner, Pourtraire ou Representer sur ladite Surface ou Tableau, sans autre regle ny mesure, que celle que l’œil & le jugement luy en peuvent fournir. 

pourtraire · représenterOther conceptual field(s)

PEINTURE, TABLEAU, IMAGE → définition de la peinture

1 quotations

Quotation

AFTER him [ndr : Lysippe de Sicyone] succeded his Scholar Pamphilus de Macedonia, the first that improv’d himself, and the ART, by his Study of good Literature, and especially in Arithmetick and Geometry ; without which, he was of Opinion it was impossible to be a perfect and compleat Painter. His Authority so far prevail’d, that by a strict and perpetual Edict, the States of Greece ordain’d, that all Gentlemens Sons, and Freeborn, should go to the Painting School, and there be taught First, above all Things, the Art Diagraphice : That no Slave should have that Privilege, or under a Penalty be taught by any the ART, or Mystery of Painting ; and that it should be accounted and rang’d in the first Degree of the liberal Sciences.Other conceptual field(s)

PEINTURE, TABLEAU, IMAGE → définition de la peinture
L’ARTISTE → apprentissage

1 quotations

Quotation

Je regarde dans le Dessein plusieurs parties d’une extrême necessité à quiconque veut devenir habile, dont voici les principales. La Correction, le bon Gout, l’Elegance, le Caractere, la Diversité, l’Expression & la Perspective.Other conceptual field(s)

CONCEPTION DE LA PEINTURE → dessin

3 quotations

Quotation

The Art of Drawing is in it selfe most excellent, and most worthy commendations in whosoever it is : yea it is an Art so necessarie unto all ingenious Artists, as that in no wise they can be without it, and my selfe have found it to bee true, that the sight of a good draught is more unto an ingenious person, then a whole Chapter of Information ;


Quotation

Of the Head in Foreshortning.
Hitherto I have treated of the
Head, both Foreright and in other Positions, but that you might know all that is needfull for the perfect understanding of this profession, it is necessary that I specifie the manner how to draw the Face by an easy, absolute and fair way ; Treating thus I propound to you Methodical means therein, because my intent is to Facilitate the matter in that manner, but without writing thereupon it may be intelligible, for a draught well made hath that power, that it makes it self understood without any discourse of the Author thereon, but I alwayes observe both the one and the other also ; I say that the foreshortning which is made onely with Fretts, Grates, Squares, or with Geometrical Instruments, breed onely a confusion of lines, which is not the best principal of expert Ingenuity, the reason whereof is, that it can hardly be measured by any Rule, unless the whole Body be framed together. Therefore I will shew an easy Rule, very like to that of the foreright Face, that is, to make a Circular draught with the aspect upwards, or downwards, as in the foreright Head, where the Traverse lines are straight, but these go Circularly, for if the Heads flye upwards the Traced strokes and the Divisions must be raised, with caution that the Eares and Eyes fall not out of their due points, as is signified in the first Place.


Quotation

Draught is a Physical Line, or Lineal Demonstration ; and hath always some Dimentions, if it be never so slender : and serves to represent Bodys according to their Forms, Aspects and Scituation ; Limiting and Determining the surface of an Object ; and Making out the Several Parts, which are contain’d therein. For no Superficies can Exist, without being Terminated by Lines, Streight, Circular or Mixt.
            The
Extent of Draught is Immense ; for it is not only concern’d in all the Visible Things in Nature, but in all Things which the Fancy or Imagination can form any Idea of, that can be compris’d under the Figure of Body : nay, so vast is its extent, that it adventures to Dive into the very Soul, and express its Thoughts ; for though Colour is accessary to Expression, yet nothing can be Terminated without Lines.
            They that would arrive to the Perfection in the
Practick, must dilligently observe these following Rules.
            First he must draw by the Hand,
Circles, Ovals, &c. Then the several Features of the Face by themselves, [...] then the several Members, [...]. Observing in the Hands and Feet, to draw the upper Lines first then the lower ; [...].
            When he attempts a whole Body, he must begin with a Body standing Frontwise, [...].
            For
Rustick and Country Figures, the Contours must be Gross, Equally Counterhatch’d and Notch’d, without regard to extraordinary Neatness and Roundness.
            But for Grave and serious Persons, they must be rounded, noble and Certain ; not so at adventure as the foremention’d.
            They must be strong, Resolute, Noble, Perfect and Chose for
Heroes.
            They must be Puissant and Austere, full of Greatness and Majesty, for
Deifyd Bodys.
            And for
young Women and Children, the Contours must be Smooth, Round and Delicate.
            They must Design the Nudity, Model, &c. exactly, without Charging or overburthening any of their Parts ; their being no way to obtain an entire exactness, but by proportioning every part with the first, comparing them exactly, so that we may be at liberty to Strengthen and go over again the Parts as we shall think fit, when we make use of this Design ; as it truly follows and represents the Models whither they be Antique or Natural.Other conceptual field(s)

CONCEPTION DE LA PEINTURE → dessin
CONCEPTS ESTHETIQUES → nature, imitation et vrai
L’ARTISTE → apprentissage

4 quotations

Quotation

Of Drawing, and Designing in generall
{Drawing and Designing, their excellent use.} I Have marvailed, at the negligence of Parents in generall ; they not to enforce a Necessity, in the Education of their youth, to this Art of
Drawing and Designing, being so proper for any course of Life whatsoever. Since the use thereof for expressing the Conceptions of the Mind, seems little inferiour, to that of Writing ; which in no man, ought to be deficient. And in many Cases, Drawing and Designing performs, what by words are impossible ; and (to boot) perfects the hand, for all manner of writing.

designing


Quotation

Chap. XIII, Of Drawing, Limning, and Painting: with the lives of the famous Italian Painters.
Since
Aristotle numbreth Graphicè, generally taken, for whatsoever is done with the Pen or Pencill (as writing fair, Drawing, Limning and Painting (amongst those his παιδενματα, or generous Practises of youth in a well governed Common-wealth : I am bound also to give it you in charge for your exercise at leasure, it being a quality most commendable, and so many waies usefull to a Gentleman. For should you (if necessity required) be employed for your Countries service in following the warre, you can describe no plot, manner of fortification, form of Battalia, situation of Town, Castle, Fort, Haven, Island, course of River, passage thorow Wood, Marish ; over Rock, Mountain, &c. […] without the help of the same. {The manifold use of Painting or Limning.} In all Mathematicall Demonstrations, nothing is more required in our travail in forrain Regions. It bringeth home with us from the farthest part of the world in our bosomes, whatsoever is rare and worthy the observance, as the generall Mappe of the Country, the Rivers, Harbourgs, Havens, Promontories, &c within the Landscap, of fair Hils, fruitfull Valleyes : the forms and colours of all Fruits, severall beauties of their Flowers ; […]. And since it is only the imitation of the surface of Nature, by it as in a book of golden and rare-limmed Letters, the chief use end of it, we read a continuall Lecture of the Wisdome of the Almighty Creator […].Other conceptual field(s)

PEINTURE, TABLEAU, IMAGE → définition de la peinture

Quotation

I. POLYGRAPHICE is an Art, so much imitating Nature, as that by proportional lines with answerable Colours, it teacheth to represent to the life (and that in plano) the forms of all  corporeal things, with their respective passions.
II. It is called in general in Greek
Χρωματινη, in Latine Pictura, and in English the Art of Painting.
III. It is sevenfold (to wit) in
Drawing, Engraving, Etching, Limning, Painting, Washing and Colouring.
IV. Drawing is, that whereby we represent the shape and form of any corporeal substance in rude lines onely.
V. It consists in proportion and passion, as it hath relation to motion and situation, in respect of Light and Vision.
VI.
Sanderson saith, This Admirable Art is the Imitation of the surface of Nature in Colour and proportion, 1. By Mathematical demonstration, 2. By Chorographical description, 3. By shapes of Living creatures, 4. And by the forms of Vegetables, in all which it prefers Likeness to the life, conserves it after death, and this altogether by the sense of seeing.
VII. The
proportion shews the true lengh, breadth or bigness of any part (in Known measures) in respect of the whole, and how they bear one to another : The passion represents the visual Quality, in respect of love or hatred, sorrow or joy, magnanimity or cowardise, majesty or humility, of all which things we shall speak in order.


Quotation

When a Painter intends to make a History (for example) the way commonly is to design the thing in his Mind, to consider what Figures to bring in, and what they are to Think, Say, or Do ; and then to Sketch upon Paper this Idea of his ; and not only the Invention, but Composition of his intended Picture : This he may alter upon the same Paper, or by making other Sketches, till he is pretty well determin’d as to that ; (and this is that first Sense in which I said the Term Drawing, or Designing was to be understood.) In the next place his Business is to consult the Life, and to make Drawings of particular Figures, or parts of Figures, or of what else he intends to bring into his Work, as he finds necessary ; together also with such Ornaments, or other things of his Invention, as Vases, Frizes, Trophies, &c. till he has brought his Picture to some Perfection on Paper, either in these loose Studies, or in one entire Drawing. This is frequently done, and sometimes these Drawings are finish’d very highly by the Master, either that his Disciples might be able from them to make a greater Progress in the Grand Work, and so leave the less for Himself to do ; or because he made Advantage of such Drawings from the Person who employ’d him, or some other ; and perhaps sometimes for his own Pleasure.
Of these Drawings of all kinds, those great Masters […] made very many ; sometimes several for the same thing, and not only for the same Picture, but for one Figure, or part of a Figure ; and though too many are perish’d, and lost, a considerable Number have escap’d, and been preserved to our Times, some very well, others not, as it has happen’d : And these are exceedingly priz’d by all who understand, and can see their Beauty ; for they are the very Spirit, and Quintessence of the Art ; there we see the Steps the Master took, the Materials with which he made his Finish’d Paintings, which are little other than Copies of these, and frequently (at least in part) by some Other Hand ; but these are undoubtedly altogether his Own and true, and proper Originals.

designing · sketch · studyOther conceptual field(s)

GENRES PICTURAUX → peinture d’histoire
PEINTURE, TABLEAU, IMAGE → statut de l'oeuvre : copie, original...

2 quotations

Quotation

Je regarde dans le Dessein plusieurs parties d’une extrême necessité à quiconque veut devenir habile, dont voici les principales. La Correction, le bon Gout, l’Elegance, le Caractere, la Diversité, l’Expression & la Perspective.Other conceptual field(s)

CONCEPTION DE LA PEINTURE → dessin

Quotation

On peut encore définir l’élegance du Dessein de cette sorte.
C’est une maniere d'être qui embelit les objets, ou dans la forme ou dans la couleur, ou dans tous les deux, sans en détruire le Vrai.Other conceptual field(s)

EFFET PICTURAL → qualité du dessin

1 quotations

Quotation

Daß man beym Nachzeichnen so viele findet, welche sich einbilden, man könne selbige gleich auf solche Art nachzeichnen, wie man sie mit allen ihren Kleinigkeiten, und vielen ausgesrpungenen Umrissen vor sich siehet, ist kein Wunder. Denn sie haben entweder noch niemaln gehört oder gesehen, was Entwerffen sey, oder sie bilden sich ein, es sey eine gedoppelte Mühe, Dinge hinzumachen, die man doch nicht vor sich hat. Allein dieß, ist ein beschwehrlich-, mühsam-, verdrießlich- und unzeitiger Fleiß. Wenn man einen, der da weiß, wie man mit Linien entwerffen soll, und hingegen einen andern, der seinen Entwurff mit allen Kleinig- und Zierlichkeiten zu Papier bringt, wenn man diese, sage ich, zu gleicher Zeit eine vorgelegte Figur solte entwerffen sehen ; so würde man erst des rechten Unterschieds gewahr werden. Jener wird in seinem Entwurff was gewiesses, herzhafftes und festes weisen ; Dieser hingegen ein ungewiß, verzagtes, und kritzlendes Wesen : Jener wird gleich überhaupts sehen können, ob alles und jedes an seinem gehörigen Ort stehe, oder nicht, ob etwas zu hoch oder zu nider, und wo er allenfalls gefehlet hätte, würde er seinen Fehler ändern können ; dieser hingegen kan nicht so gleich seine Nachzeichnung mit dem Original examiniren, und wenn er gefehlt, kan er es auf keine andere Weiß ändern, er lösche dann den mit großer Müh ausgearbeiteten Entwurff aus, und fange ihn wiederum vom neuen an. [...]
Weil aber auch jenes Art im Entwerffen nicht so leicht gethan ist, so hab ich auf alle ersinnliche Weiße getrachtet, wie ich dieser Schwürigkeit des Entwerffens durch allerhand leichte Mittel zu Hülff kommen möge, um dadurch die Art desselben recht bekannt zu machen.


3 quotations

Quotation

Esquisse est un premier crayon, ou une legere ébauche d’un Ouvrage que l’on médite, les Italiens disent Schizzo.

Ce passage est repris de Fréart de Chambray ("Avertissement au Lecteur", Idée de la perfection en peinture, 1662, n.p.) et de Félibien (Principes, 1676, p. 581).


Quotation

Les pensées sont les premieres idées que le peintre jette sur le papier pour l’exécution de l’ouvrage qu’il se propose ; on les nomme aussi Esquisses, ou Croquis, parce que la main n’a fait que mettre en masse, & pour ainsi dire, que croquer les figures, les grouppes, les ordonnances & les autres parties qui les composent. Ces desseins (a) heurtés & faits avec beaucoup de vitesse, ne sont souvent pas extrêmement corrects & peuvent manquer pour la perspective, & les autres parties de l’art, mais ne sont point les défauts dans une esquisse, dont tout le but est de représenter une pensée exécutée avec beaucoup d’esprit, ou bien des figures détachées & imparfaites qui doivent entrer dans quelque composition dont elles font partie.
(a) Terme de peinture pour signifier un dessein qui n’est touché que de coups hardis & peu prononcés
.

pensée · croquisOther conceptual field(s)

MATERIALITE DE L’ŒUVRE → technique du dessin
EFFET PICTURAL → qualité du dessin

Quotation

Les premieres pensées, les esquisses faites d’un trait de plume ou de crayon, par la franchise de la main peuvent être regardées comme originales ; les Italiens les appellent Macchia. Ces traits simples & francs sont difficiles à imiter ; ils sont si spirituels, qu’il manque toujours quelque chose aux copies que l’on en fait, il y a un certain mélange de manieres qui en fait connoître la fausseté ; c’est ce qu’on observe dans les desseins supposés du Guerchin & de Rembrant.

pensée · macchiaOther conceptual field(s)

MATERIALITE DE L’ŒUVRE → technique du dessin
PEINTURE, TABLEAU, IMAGE → statut de l'oeuvre : copie, original...

2 quotations

Quotation

Le mot de Dessein par rapport à la Peinture, se prend de trois manieres : ou il represente la pensée de tout l’Ouvrage avec les lumieres & les ombres, & quelquefois avec les couleurs mêmes, & pour lors il n’est pas regardé comme une des parties de la Peinture, mais comme l’idée du Tableau que le Peintre médite : ou il represente quelque partie de figure humaine, ou quelque animal, ou quelque draperie, le tout d’après le naturel, pour être peint dans quelque endroit du Tableau, & pour servir au Peintre comme d’un témoin de la verité, & cela s’appelle une étude ; ou bien il est pris pour la circonscription des objets, pour les mesures & les proportions des formes exterieures, & c’est dans ce sens qu’il est une des parties de la Peinture.

dessein


Quotation

Les Etudes sont des parties de figures dessinées d’après nature, telles que des têtes, des mains, des pieds, des bras, quelquefois même des figures entières, lesquelles entrent dans la composition totale d’un tableau ; les draperies, les animaux, les arbres, les plantes, les fleurs, les fruits & les païsages sont aussi des études qui y servent infiniment.Other conceptual field(s)

MATERIALITE DE L’ŒUVRE → technique du dessin

1 quotations

Quotation

Je regarde dans le Dessein plusieurs parties d’une extrême necessité à quiconque veut devenir habile, dont voici les principales. La Correction, le bon Gout, l’Elegance, le Caractere, la Diversité, l’Expression & la Perspective.Other conceptual field(s)

CONCEPTION DE LA PEINTURE → dessin

1 quotations

Quotation

FIGURE.
Quoique ce mot soit fort general & qu'il signifie tout ce qui peut estre décrit par plusieurs lignes, neantmoins en Peinture il se prend ordinairement pour des Figures humaines.Other conceptual field(s)

PEINTURE, TABLEAU, IMAGE → définition de la peinture

1 quotations

Quotation

Mais le Dessein du Sculpteur, repliqua Damon, n’est pas le mesme que celuy du Peintre ; car l’un est Geometral, & l’autre Perspectif.
Je vous répons premierement, dit Pamphile, que la maniere differente de se communiquer, n’empesche pas que la chose ne se communique. Secondement, il est certain que le Dessein du Sculpteur & celuy du Peintre est le mesme essentiellement, que l’un & l’autre sont fondez sur des proportions certaines, & que ce qui est en Perspective se peut mesurer comme ce qui est Geometral : & enfin, il est constant que les Sculpteurs se servent de Perspective dans leurs Bas-reliefs, comme les Peintres font dans leurs Tableaux.Other conceptual field(s)

EFFET PICTURAL → perspective

1 quotations

Quotation

Chap. XIII, Of Drawing, Limning, and Painting: with the lives of the famous Italian Painters.
Since
Aristotle numbreth Graphicè, generally taken, for whatsoever is done with the Pen or Pencill (as writing fair, Drawing, Limning and Painting (amongst those his παιδενματα, or generous Practises of youth in a well governed Common-wealth : I am bound also to give it you in charge for your exercise at leasure, it being a quality most commendable, and so many waies usefull to a Gentleman. For should you (if necessity required) be employed for your Countries service in following the warre, you can describe no plot, manner of fortification, form of Battalia, situation of Town, Castle, Fort, Haven, Island, course of River, passage thorow Wood, Marish ; over Rock, Mountain, &c. […] without the help of the same. {The manifold use of Painting or Limning.} In all Mathematicall Demonstrations, nothing is more required in our travail in forrain Regions. It bringeth home with us from the farthest part of the world in our bosomes, whatsoever is rare and worthy the observance, as the generall Mappe of the Country, the Rivers, Harbourgs, Havens, Promontories, &c within the Landscap, of fair Hils, fruitfull Valleyes : the forms and colours of all Fruits, severall beauties of their Flowers ; […]. And since it is only the imitation of the surface of Nature, by it as in a book of golden and rare-limmed Letters, the chief use end of it, we read a continuall Lecture of the Wisdome of the Almighty Creator […].Other conceptual field(s)

PEINTURE, TABLEAU, IMAGE → définition de la peinture

1 quotations

Quotation

Der Grund vielbesagter Zeichnung/als das besagte a/b/c der Mahlerey/ist verhoffendlich in diesem Buch meisterlich angewiesen/und ist leichtlich zu erachten/daß man mit den bunten Farben der Natur so viel ähnlicher nachkommen kan; weil man nur mit Schwartz und weiß die Gleichnisse der Bilder/so eigendlich vorstellen erlernet hat. Zu mehr deutlicher Erklärung unsrer Meinung setzen wie hierbey/wie alle Strichlein aufeinander folgen sollen.


2 quotations

Quotation

Rede bey Stellung des Modells, p. 8
[Was ein Jüngling bereits wissen müsse nach dem Modell zu zeichnen] Drittens muß er auch viel nach denen Abgüssen der besten Antiquen Statuen gezeichnt haben/ auf daß seine Idea durch vielfältige Anschauen solcher Richt-Schnuren der Schönheiten/ mit deroselben Gestalten gäntzlich angefüllet seye : […] Es werden desselben Wiederscheine (also nenne ich ins kleine verfertigte Academien-Zeichnungen) allezeit etwas mitführen von der Eigenschafft der Ideen derjenigen welche Sie verfertiget haben ; Ist die Idea des Zeichners mit den schönene Gestalten der Antiquen Statuen angefüllt/ so werden seine Werckstücken allezeit etwas von denslben Schönheiten in sich füheren/ ist aber seine Idea rauh und leer von allen diesen Dingen/ so werden auch seine Werckstücke also beschaffen seyn.Other conceptual field(s)

CONCEPTION DE LA PEINTURE → dessin

Quotation

Das 2. Capitel. Beschreibung der Mahlerey-Kunst und des Zeichnen Nutz. 
Die Zeichnung aber gleichwie sie eine recht Mutter der Mahlerey ist, und ihren Ursprung aus der Vernunft hat, so erfordert solche ein sonderbahres Urtheil, als die Universal-Form, Idea oder Modell aller Dinge, so die Natur jemahls gebohren. Other conceptual field(s)

CONCEPTION DE LA PEINTURE → dessin

1 quotations

Quotation

L’on a vû plusieurs Peintres qui ne pouvant par le moyen de la parole donner l’idée de certaines personnes qu’il importoit de connoître, se sont servis de simples traits pour les désigner sans qu’on pût s’y méprendre.Other conceptual field(s)

EFFET PICTURAL → qualité du dessin
MANIÈRE ET STYLE → le faire et la main

1 quotations

Quotation

[…] On doit donc s’acoûtumer de bonne heure à imprimer dans son imagination, ce qu’on a crû digne d’étre observé. C’est là que s’en doit faire la premiere conception, & puis il sera facile de l’enfanter par une Esquisse sur des tabletes, pour y avoir recours, & s’en refraichir la memoire dans les occasions. […] c’est par la facilité de concevoir, & d’imprimer les objets dans leur imagination [ndr : des peintres], & ensuite de les enfanter avec la main, qu’ils aquirent & l’abondance, & la liberté de faire un beau choix.Other conceptual field(s)

L’ARTISTE → qualités
CONCEPTION DE LA PEINTURE → dessin

1 quotations

Quotation

{Pen and Pensill described.} The most excellent use of the Penn, and Pensil, is illustrated by the admirable Art of Drawing, and Painting ; and perfectly defined, to be the Imitation of the Surface of Nature, in Proportion and Colour.
By
Mathematicall Demonstration of Globes, Spheres, Charts, […].
Or, by particular description of
Plotts, Fortifications, […].
Or, by shapes of Creatures ;
Men, and Beasts ; Birds, and Fishes.
Or, by
Vegetables ; Fruits, Flowers, Hearbs.
In all, it preferrs likenesse to the
Life, and conserves it, after Death ; and altogether by the Sense of Seeing.Other conceptual field(s)

PEINTURE, TABLEAU, IMAGE → définition de la peinture

1 quotations

Quotation

Noch openbaert sich d’ongheloofelicke kracht deser Symmetrie allermeest in de Teycken-konst ofte in d’eerste afschetsinghe der ghevondener dinghen. Dies plaghten oock allerley Konst-vroede Mannen het schierlicke wel gheproportioneerde bewerp van een ghenoeghsaemlick door-kaude Inventie voor het voornaemste grond-werck deser Konsten te houden; wanneer naemelick d’arbeydsaeme Konstenaers haere eerste invallen, sonder ’t behulp van eenigh vermaeckelicke Coleuren, in enckele proportionele linien soo gheestighlick voor ooghen stellen, datmen allenthalven de levendighe kracht der dinghen selver in d’eenvoudigheyd haerer omtrecks en de slechtigheyd haerer eenverwigher binne-wercken verneemt.

[Suggested translation, Marije Osnabrugge:] Yet the unbelievable power of this Symmetry reveals itself most in the Art of Drawing or in the first sketch of the found things. Various Art-loving Men tended to keep this well-proportioned design of a sufficiently conceived Invention for the main groundwork of these Arts; namely when the diligent Artists envision their first ideas in a few proportional lines, without the help of any entertaining colours, that one learns everything about the lively power of things itself in the simplicity of its contour and the mediocrity of its one-coloured interior.

This section in the Dutch edition is different from the English and Latin edition. [MO]Other conceptual field(s)

CONCEPTION DE LA PEINTURE → dessin

1 quotations

Quotation

De Teekenkonst zullen wy in tweën verdeelen, als jong en oud, ieder in ’t zyne volmaakt. De eerste zynde de jongste, zal ik Modern, en de tweede als oudse, Antik, noemen, welke laatste wy tot voorwerp onzer verhandleinge verkoozen hebben, als zynde de volmaakste.

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] We shall divide the Art of Drawing in two parts: young and old, both perfect in its own. The first, being the young, I will call modern, and the second being the old, I will call antique, the latter of which we have chosen to be the subject of our treatise, as it is the most perfect.

modern
antiek · oud


1 quotations

Quotation

Are. La proportion etant donc le principal fondement du dessein, celui la y fera le plus pour faire un corps parfait qui l’observera le mieux. Or pour faire un corps parfait, outre l’imitation ordinaire de la nature, & la necessité de s’attacher aussi aux anciens, il faut savoir que cette imitation doit se faire avec un bon jugement, de crainte qu’en croiant imiter les bonnes parties, nous n’imitions les mauvaises. Come il est arrivé à certain peintre, qui voiant que les anciens le plus souvent faisoient leurs figures fines & deliées, s’attacha tellement à cette coutume, qui etoit bonne, qu’il la fit devenir defectueuse. D’autres se sont attachés à faire, sur tout aux têtes des femmes, un long cou ; & ceci pour avoir remarqué, que la plus part des figures des femmes Romaines, dans l’antique avoient le cou long, parceque ceux qui sont courts n’ont point de grace, mais ceux la aiant donné dans le trop, ce qui devroit etre un agrêment, est devenu tout le contraire.Other conceptual field(s)

L’HISTOIRE ET LA FIGURE → proportion
CONCEPTS ESTHETIQUES → beauté, grâce et perfection
CONCEPTS ESTHETIQUES → nature, imitation et vrai
CONCEPTS ESTHETIQUES → antique
L’ARTISTE → qualités

1 quotations

Quotation

{Pen and Pensill described.} The most excellent use of the Penn, and Pensil, is illustrated by the admirable Art of Drawing, and Painting ; and perfectly defined, to be the Imitation of the Surface of Nature, in Proportion and Colour.
By
Mathematicall Demonstration of Globes, Spheres, Charts, […].
Or, by particular description of
Plotts, Fortifications, […].
Or, by shapes of Creatures ;
Men, and Beasts ; Birds, and Fishes.
Or, by
Vegetables ; Fruits, Flowers, Hearbs.
In all, it preferrs likenesse to the
Life, and conserves it, after Death ; and altogether by the Sense of Seeing.Other conceptual field(s)

PEINTURE, TABLEAU, IMAGE → définition de la peinture

1 quotations

Quotation

Chap. XIII, Of Drawing, Limning, and Painting: with the lives of the famous Italian Painters.
Since
Aristotle numbreth Graphicè, generally taken, for whatsoever is done with the Pen or Pencill (as writing fair, Drawing, Limning and Painting (amongst those his παιδενματα, or generous Practises of youth in a well governed Common-wealth : I am bound also to give it you in charge for your exercise at leasure, it being a quality most commendable, and so many waies usefull to a Gentleman. For should you (if necessity required) be employed for your Countries service in following the warre, you can describe no plot, manner of fortification, form of Battalia, situation of Town, Castle, Fort, Haven, Island, course of River, passage thorow Wood, Marish ; over Rock, Mountain, &c. […] without the help of the same. {The manifold use of Painting or Limning.} In all Mathematicall Demonstrations, nothing is more required in our travail in forrain Regions. It bringeth home with us from the farthest part of the world in our bosomes, whatsoever is rare and worthy the observance, as the generall Mappe of the Country, the Rivers, Harbourgs, Havens, Promontories, &c within the Landscap, of fair Hils, fruitfull Valleyes : the forms and colours of all Fruits, severall beauties of their Flowers ; […]. And since it is only the imitation of the surface of Nature, by it as in a book of golden and rare-limmed Letters, the chief use end of it, we read a continuall Lecture of the Wisdome of the Almighty Creator […].Other conceptual field(s)

PEINTURE, TABLEAU, IMAGE → définition de la peinture

Quotation

And what higher Expectations can we derive from a Portrait, or Profile of a Face drawn from the Shadow upon a Wall ; or when we find Gyges, whom Pliny sometime calls the first Painter, born in Lydia, which, as he says, was Tuscania, went into Egypt, found out the ART there, and all his Skill arrived only to some competency of Design, probably with a Coal, or some such coarse Material. From which Sort of Picture they advanced not much further, ‘till some competent Time after, came Polignotus, the first that painted Encaustice, or by Fire ; which was not enameling on Gold, but with hot glowing Irons, to draw, or cast their Design into Wood, or Ivory, and possibly to finish with some slight Shadowing within ; for before that, as Carel van Mander, in his Lives of the Painters observes, the First Pictures were only drawn, and consisted of Out-Lines only, and therefore called Linearis Pictura.Other conceptual field(s)

PEINTURE, TABLEAU, IMAGE → définition de la peinture

Quotation

THIS seeming strain’d Opinion, Claudius Salmatius controverts again, […] ; and further, he would establish and set up the Agreeableness and Congruity of the Use of Lines in the best of Paintings, from that sort of Picture peculiarly call’d Linearis Pictura ; which not only express’d the Proflles and Circumscriptions of the Figure, but their Practice was also, intus lineas spargere, from the Phrasings and constant Use of several Terms of ART ; for what else can be employ’d by Lineamenta, the Lineaments of a Face, or Figure, by Apelle’s Nulla dies sine linea, which became Proverbial, and as the Poet varies it,
           
Nulla dies abeat quin linea ducta supersit.  
                                                                                  Hor.Other conceptual field(s)

PEINTURE, TABLEAU, IMAGE → définition de la peinture

1 quotations

Quotation

Et lequel de ces deux Peintres aimeriez-vous mieux estre, continuay-je, de Raphaël ou du Titien ?
Vous m’embarassez fort, repondit Pamphile ; attendez que j’y pense un peu.
Je ne croyois pas, repris-je, que vous dûssiez balancer de cette sorte, aprés ce que je viens de vous entendre dire.
J'aimerois mieux estre Raphaël, continua Pamphile, & j'estime que le Titien est un plus grand Peintre.
Je vous entends bien, luy dis-je, c'est à-dire que Raphaël avec la correction de son Dessein, avoit plusieurs autres talens, & que tout cela ensemble vous plaist davantage que le Coloris du Titien.
Je vous avoüe, dit Pamphile, que je suis encore assez irresolu : neantmoins la correction du Dessein de Raphaël, l’élegance de ses contours, sa manière de drapper, ses expressions si touchantes, la facilité de son genie, ses compositions nobles, riches & abondantes, la grandeur, la simplicité & la vray-semblance de ses attitudes ; enfin, les graces qu'il répandoit dans tous ses ouvrages, me l’ont fait preferer au Titien.
Quoy au Titien, s'écria Damon, le plus grand Peintre, selon vous, qui ait jamais esté & qui sera peut-estre jamais.
Je vous l'avoüe, dit Pamphile, mais Raphaël, avec tous les avantages que je viens de vous dire, avoit encore celuy, d’estre entré sur la fin de sa vie dans l’inteligence des Lumieres & des Ombres, & d’avoir déja fait un si grand progrés dans le Coloris, & qu'il auroit bientost possedé cette partie dans sa derniere perfection. Ainsi je me persuade, si j'estois Raphaël, que dans peu de temps je serois encore le Titien.Other conceptual field(s)

L’ARTISTE → qualités
PEINTURE, TABLEAU, IMAGE → définition de la peinture

1 quotations

1 quotations

Quotation

Correction est un terme dont les Peintres se servent ordinairement pour exprimer l’état d’un Dessein qui est exempt de fautes dans les mesures. Cette correction dépend de la justesse des Proportions, & de la connoissance de l’Anatomie.

proportionOther conceptual field(s)

L’HISTOIRE ET LA FIGURE → proportion
L’HISTOIRE ET LA FIGURE → figure et corps

1 quotations

Quotation

Het is aanmerkerswaard, dat in deze Landen, de Teekenkonst teegenwoordig zo weinig betragt word, ja zo gering en onnoodig geoordeeld, als of het maar tydquistinge was, en niet te pyne waard, om eenige moeiten, of studie aan te hangen. Daar ik in teegendeel wel anders heb moeten blokken, om wat te leeren; niet alleen in myn Jonkheid? maar tot het laatste der daagen dat my dit ongeval overgekoomen is, heb ik de weekelyke Kollegien waargenoomen, en Akadeemie Beelden naar ’t Leeven geteekent, behalven noch andere gewoontes dien ik had, van naar de Antyken, Basreleeves, en van gekleede Leeman te teekenen, gelyk dezelve Modellen of teekeningen, onder de Liefhebbers berustende, kunnen uitwijzen. En noch heb ik niet genoeg naar myn zin geweeten, om de naam van Historie-schilder te draagen. Maar wat hoef ik een Voorbeeld van myn zelver op te haalen, bleikt het niet genoeg aan de werken der oude Beroemde meesters, dat zy al haar vleit en zorg aangewend hebben, om in de Teekenkonst uit te munten, als Raphael, Michel Angelo, Karats, en meer anderen; niet alleen in ’t Menschbeeld, maar alles; zo wel Landschap, Architektuur, Konterfytzels, Bloemen, Beesjes, en wat er meer vereyst om Universeel of algemeen te zyn?

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] It is noteworthy, that in these countries the Art of Drawing is so seldom attempted, yes judged to be so worthless and unnecessary, as if it were a waste of time, and not worth the trouble, to dedicate any effort or study to. Although I have had to work very hard, to learn something. Not only in my youth, but until the last day before this accident happened to me, I have followed the weekly classes and drawn academy figures after the life, besides the other habits that I had, of drawing after the Antique, bas-reliefs, and the dressed manikin, as these models or drawings that are in the possession of the amateurs, may show. And still I did not know enough, for my liking, to carry the name of history painter. But why would it be necessary to provide my own example, as if it does not show enough in the works of the old famous masters, that they have applied all their diligence and care to excel in the Art of Drawing, such as Raphael, Michelangelo, Carracci and many others; not only for the human figure, but everything; for landscape, architecture, portraits, flowers, animals and what else is necessary to be universal or general?

tekeningOther conceptual field(s)

CONCEPTS ESTHETIQUES → nature, imitation et vrai

1 quotations

1 quotations

Quotation

Das 2. Capitel. Beschreibung der Mahlerey-Kunst und des Zeichnen Nutz. 
Die Zeichnung aber gleichwie sie eine recht Mutter der Mahlerey ist, und ihren Ursprung aus der Vernunft hat, so erfordert solche ein sonderbahres Urtheil, als die Universal-Form, Idea oder Modell aller Dinge, so die Natur jemahls gebohren. Other conceptual field(s)

CONCEPTION DE LA PEINTURE → dessin

1 quotations

Quotation

Eer men zich begeeven zal tot het Teikenen naar ’t Leeven, is het voor al nodig te weten, of ’t Modél bekwaam, dat is Schoon en Welgemaakt zy voor een Man van zyn Jaaren; waarom wy ’t hier niet ondienstig achten, een kleine aanwyzinge daar van te doen, hoe dezelve in ’t geheel Geproportioneerd dienden te wezen, om Schoon te noemen.
Een fraai en Welgemaakt Mans-Modél, bestaat voor eerst, in een Kloeke en volwassen Gestalten, om dezelve zo veel te bekwamer, van een reedelyke Distantie te kunnen beschouwen. Niet te Dik of te overmatig vet; maar doorgaans wet Gemuskeld. Breed van Schouders. De Rug vleezig. De Borst verheeven. De Heupen smal, doch evenwel maatig. De Buik niet zwellende. De Knieschyven duidelyk. De Beenen regt: en de Voeten weinig buitenwaarts. De Vingers lang, maar niet puntig. De Toonen desgelyks, en gesloten van de groote toon af. Wat de Troonie belangt, dat wyst zich zelfs; en dewyl geen Weezen, altoos geen eenig byzonder, van noden is, tot het naar ’t Modél Teikenen, zo komt het zo naau niet. Een mensch alzo gevonden hebbende, oordeel ik dezelve zeer dienstig om te kunnen gebruiken.

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] Before one moves on to the drawing after the life, it is most important to know, whether the model is adequate, that is beautiful and well-made for a man of his age; which is why we do not think it is useless, to give some indication about it, how it should generally be proportioned to be called beautiful. A beautiful and well-made male model, most of all has a strong and mature posture, to be able to study it better from a reasonable distance. Not too thick or extremely fat; but generally quite muscular. Broad shoulders. Fleshy back. Elevated chest. The hips small, yet sizable nonetheless. The stomach not bloathed. The kneecaps clearly defined. The legs straight: and the feet turned a little outwards. The fingers long, but not pointy. The toes the same, and closed from the big toe onwards. What the face is concerned, that will show itself; and while no character, that is not one in particular, is necessary for drawing after the model, it is not so important. Once such a man has been found, I think he is very convenient to use.

The German translator frequently translates ‘naar het leven tekenen’ with drawing after the model (das Modell nachzeichnen). [MO]


2 quotations

Quotation

De Teekenkonst zullen wy in tweën verdeelen, als jong en oud, ieder in ’t zyne volmaakt. De eerste zynde de jongste, zal ik Modern, en de tweede als oudse, Antik, noemen, welke laatste wy tot voorwerp onzer verhandleinge verkoozen hebben, als zynde de volmaakste.

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] We shall divide the Art of Drawing in two parts: young and old, both perfect in its own. The first, being the young, I will call modern, and the second being the old, I will call antique, the latter of which we have chosen to be the subject of our treatise, as it is the most perfect.

jong
antiek · oud


Quotation

De moderne Teekenkonst is, diemen van jongs op leerd, door een natuurlyk begrip, en oeffening der handen, dewelke zo noodzaakelyk is, datmen onmoogelyk tot de tweede kan koomen, dan alvoorens haar, korrekt en vast te kennen, als zynde de grondslag van t’geheel. […] is voor zo ver een goed modern teekenaar, dewyl niet meer vereyscht wordt, als een eenvoudige imitatie, of naarbootzing, zonder het minste af, of toe te doen; Zy vraagt, nog wijst niet, wat goed en kwaad is in de voorwerpen? maar laat haar vergnoegen, als zy zo ver zyn, wyzende hen lieden dan verders, een trap hooger, naar haar Zuster Antik, die ouwer en wyzer is: Dat’s voor zoveel de moderne, en Algemeene Teekenkonst betreft, als zynde noodzaakelyk.

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] The modern art of drawing is that which one learns since childhood, through a natural understanding and practice of the hands, which is so necessary, that one can impossibly obtain the second, before one knows her correctly and steadily, as the basis of it all. […] is thus far a good modern draughtsman, as nothing else is demanded but a simple imitation, without deleting or adding anything; She does not ask or points out, what is good or bad in the objects, but limits herself, when they have advanced this much, to point them ahead, to a next step, to her sister Antiquity, who is older and wiser: That’s it for as far as the modern and general art of drawing is concerned, being necessary.

antiek


1 quotations

Quotation

En deswegen seer noodigh, soo ras men de voor-gemelde dinghen eenigermaten verstaet, datmen sich begeeft tot het Teyckenen na ’t Leven, mits onder alle natuerlijcke Schepsels sich te oeffenen, in het na-teyckenen van dat heerlijcke Schepsel, het Menschen Beeldt {Menschen Beelt het voornaemste.}, in welcke de wijse God en Schepper van alle sienlijcke en onsienlijcke dingen, alles dat inde gantsche Weerelt is, als in een kort begrijp beslooten heeft.

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] And therefore it is very necessary, as soon as one somewhat understands the aforementioned things, that one moves to the Drawing after Life, besides practicing oneself with all natural Creatures, in the drawing after that delightful Creature, the Human Figure {The Human Figures is the principal thing.}, in which the wise God and Creator has contained all visible and invisible things, all that is in the whole World, as in a summary.

Goeree discerns different types of drawing and gives ample advice and commentary. Here he discusses the practice of drawing after the life. This section is somewhat different in the English translation, where the text places more emphasis on the diligence of the pupil. [MO]

teyckenenOther conceptual field(s)

L’ARTISTE → apprentissage

1 quotations

Quotation

Ghelijck het dan blijckelick is dat sich de eenighen ende waeren grond-slagh der Konste in de Teickeninghen allermeest ontdeckt, soo gaet het mede vast datse den verstandigen een sonderlinghe vermaeck door de kracht van een rechtschaepene onopghepronckte Symmetrye aenbrenghen. Wy sien ’t oock daghelicks dat sich de welgheoeffende Konst-kenners niet alleen met de konstighe wercken selver verghenoeght houden; maer datse boven dien d’eerste, tweede, derde schetsen, die de groote Meesters tot ontwerp haerer wercken ghemaeckt hebben, met een dapper vierighe ende onversaetelicke begheerte beschouwen; niet allen, om datse d’uytnemende schoonheyd en kracht van een welgheproportioneerde Teyckeningh allerbest in d’eenvoudigheyd deser onghecierder linien beseffen; maer oock om datse in de selvighe den soeten anghst des werckenden Konstenaers ordentlick konnen naespeuren;

[Suggested translation, Marije Osnabrugge:] Just like it is then clear that one finds the one and true principle of the Art in the Drawings, as such it is also certain that they add the reasonable and remarkable entertainment by the power of a rightful unembellished Symmetry. We likewise daily see that the well-trained Connoisseurs do not only delight themselves with the artful works themselves; but that they moreover study the first, second and third sketches that the great Masters have made for the design of their work, with a great and unsatiable lust; not only because they recognize the outstanding beauty and power of a well-proportioned Drawing the best in the simplicity of these unembellished lines; but also because they can clearly trace the sweet fear of the working Artists in it;

This extract does not occur in the Latin edition of 1637. In the English edition, the term Kunstkenner is described as 'many who have deeper insight'. [MO]Other conceptual field(s)

CONCEPTION DE LA PEINTURE → dessin

1 quotations

Quotation

Wat belangt een Konsept, of ontwerp-schets met’er vlugt te schaaduwen, daar toe is het wel de vaardigste en beste van alleen, wanneer het door een vaste, en verstandige hand geschied: zulks dat de grootste Schaaduwen, eenparig en vlak, zonder te verdryven, aangelegt zynde; een aangenaame Welstand van licht en bruin, geeft. Maar die manier van Wassen, ten opzichte voor de Plaatsnyders, om’er naa te Etzen of snyden, is teegenwoordig wel het meeste in gebruik, mits dat zo een teekening wel uitgevoerd zy.

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] What a concept or design-sketch is concerned, shadowing it quickly, it is the most adequate and best of all, when it is done by a steady and wise hand: in such a way that the largest shadows are build up uniform and flat, without diminishing; [ndr: which] provides a pleasant harmony of light and shadow [ndr: literally: brown]. But this manner of washing, in comparison to the engravers, to afterwards etch or engrave, is nowadays the most frequently used, if such a drawing is well-executed.

concept


1 quotations

Quotation

When a Painter intends to make a History (for example) the way commonly is to design the thing in his Mind, to consider what Figures to bring in, and what they are to Think, Say, or Do ; and then to Sketch upon Paper this Idea of his ; and not only the Invention, but Composition of his intended Picture : This he may alter upon the same Paper, or by making other Sketches, till he is pretty well determin’d as to that ; (and this is that first Sense in which I said the Term Drawing, or Designing was to be understood.) In the next place his Business is to consult the Life, and to make Drawings of particular Figures, or parts of Figures, or of what else he intends to bring into his Work, as he finds necessary ; together also with such Ornaments, or other things of his Invention, as Vases, Frizes, Trophies, &c. till he has brought his Picture to some Perfection on Paper, either in these loose Studies, or in one entire Drawing. This is frequently done, and sometimes these Drawings are finish’d very highly by the Master, either that his Disciples might be able from them to make a greater Progress in the Grand Work, and so leave the less for Himself to do ; or because he made Advantage of such Drawings from the Person who employ’d him, or some other ; and perhaps sometimes for his own Pleasure.
Of these Drawings of all kinds, those great Masters […] made very many ; sometimes several for the same thing, and not only for the same Picture, but for one Figure, or part of a Figure ; and though too many are perish’d, and lost, a considerable Number have escap’d, and been preserved to our Times, some very well, others not, as it has happen’d : And these are exceedingly priz’d by all who understand, and can see their Beauty ; for they are the very Spirit, and Quintessence of the Art ; there we see the Steps the Master took, the Materials with which he made his Finish’d Paintings, which are little other than Copies of these, and frequently (at least in part) by some Other Hand ; but these are undoubtedly altogether his Own and true, and proper Originals.Other conceptual field(s)

PEINTURE, TABLEAU, IMAGE → statut de l'oeuvre : copie, original...

1 quotations

Quotation

Les desseins infiniment superieurs aux estampes, tiennent un juste milieu entr’elles & les tableaux ; ce sont les premieres idées d’un peintre, le premier feu de son imagination, son style, son esprit, sa manière de penser : ils sont les premiers originaux qui servent souvent aux éléves du maître, à peindre les tableaux qui n’en sont que les copies.Other conceptual field(s)

PEINTURE, TABLEAU, IMAGE → statut de l'oeuvre : copie, original...

1 quotations

Quotation

De Teekenkonst zullen wy in tweën verdeelen, als jong en oud, ieder in ’t zyne volmaakt. De eerste zynde de jongste, zal ik Modern, en de tweede als oudse, Antik, noemen, welke laatste wy tot voorwerp onzer verhandleinge verkoozen hebben, als zynde de volmaakste.

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] We shall divide the Art of Drawing in two parts: young and old, both perfect in its own. The first, being the young, I will call modern, and the second being the old, I will call antique, the latter of which we have chosen to be the subject of our treatise, as it is the most perfect.

antiek
modern · jong


1 quotations

Quotation

And what higher Expectations can we derive from a Portrait, or Profile of a Face drawn from the Shadow upon a Wall ; or when we find Gyges, whom Pliny sometime calls the first Painter, born in Lydia, which, as he says, was Tuscania, went into Egypt, found out the ART there, and all his Skill arrived only to some competency of Design, probably with a Coal, or some such coarse Material. From which Sort of Picture they advanced not much further, ‘till some competent Time after, came Polignotus, the first that painted Encaustice, or by Fire ; which was not enameling on Gold, but with hot glowing Irons, to draw, or cast their Design into Wood, or Ivory, and possibly to finish with some slight Shadowing within ; for before that, as Carel van Mander, in his Lives of the Painters observes, the First Pictures were only drawn, and consisted of Out-Lines only, and therefore called Linearis Pictura.Other conceptual field(s)

PEINTURE, TABLEAU, IMAGE → définition de la peinture

2 quotations

Quotation

Chap. XIII, Of Drawing, Limning, and Painting: with the lives of the famous Italian Painters.
Since
Aristotle numbreth Graphicè, generally taken, for whatsoever is done with the Pen or Pencill (as writing fair, Drawing, Limning and Painting (amongst those his παιδενματα, or generous Practises of youth in a well governed Common-wealth : I am bound also to give it you in charge for your exercise at leasure, it being a quality most commendable, and so many waies usefull to a Gentleman. For should you (if necessity required) be employed for your Countries service in following the warre, you can describe no plot, manner of fortification, form of Battalia, situation of Town, Castle, Fort, Haven, Island, course of River, passage thorow Wood, Marish ; over Rock, Mountain, &c. […] without the help of the same. {The manifold use of Painting or Limning.} In all Mathematicall Demonstrations, nothing is more required in our travail in forrain Regions. It bringeth home with us from the farthest part of the world in our bosomes, whatsoever is rare and worthy the observance, as the generall Mappe of the Country, the Rivers, Harbourgs, Havens, Promontories, &c within the Landscap, of fair Hils, fruitfull Valleyes : the forms and colours of all Fruits, severall beauties of their Flowers ; […]. And since it is only the imitation of the surface of Nature, by it as in a book of golden and rare-limmed Letters, the chief use end of it, we read a continuall Lecture of the Wisdome of the Almighty Creator […].Other conceptual field(s)

PEINTURE, TABLEAU, IMAGE → définition de la peinture

Quotation

And thus too it is seen that Drawings (generally speaking) are Preferrable to Paintings, as having those Qualities which are most Excellent in a Higher Degree than Paintings generally have, or can possibly have, and the Others (excepting only Colouring) Equally with them. There is a Grace, a Delicacy, a Spirit in Drawings which when the Master attempts to give in Colours is commonly much diminish’d, both as being a sort of Coppying from those First Thoughts, and because the Nature of the Thing admits of no better.Other conceptual field(s)

PEINTURE, TABLEAU, IMAGE → comparaison entre les arts
PEINTURE, TABLEAU, IMAGE → définition de la peinture

1 quotations

Quotation

Le mot de Dessein par rapport à la Peinture, se prend de trois manieres : ou il represente la pensée de tout l’Ouvrage avec les lumieres & les ombres, & quelquefois avec les couleurs mêmes, & pour lors il n’est pas regardé comme une des parties de la Peinture, mais comme l’idée du Tableau que le Peintre médite : ou il represente quelque partie de figure humaine, ou quelque animal, ou quelque draperie, le tout d’après le naturel, pour être peint dans quelque endroit du Tableau, & pour servir au Peintre comme d’un témoin de la verité, & cela s’appelle une étude ; ou bien il est pris pour la circonscription des objets, pour les mesures & les proportions des formes exterieures, & c’est dans ce sens qu’il est une des parties de la Peinture.


1 quotations

Quotation

Et lequel de ces deux Peintres aimeriez-vous mieux estre, continuay-je, de Raphaël ou du Titien ?
Vous m’embarassez fort, repondit Pamphile ; attendez que j’y pense un peu.
Je ne croyois pas, repris-je, que vous dûssiez balancer de cette sorte, aprés ce que je viens de vous entendre dire.
J'aimerois mieux estre Raphaël, continua Pamphile, & j'estime que le Titien est un plus grand Peintre.
Je vous entends bien, luy dis-je, c'est à-dire que Raphaël avec la correction de son Dessein, avoit plusieurs autres talens, & que tout cela ensemble vous plaist davantage que le Coloris du Titien.
Je vous avoüe, dit Pamphile, que je suis encore assez irresolu : neantmoins la correction du Dessein de Raphaël, l’élegance de ses contours, sa manière de drapper, ses expressions si touchantes, la facilité de son genie, ses compositions nobles, riches & abondantes, la grandeur, la simplicité & la vray-semblance de ses attitudes ; enfin, les graces qu'il répandoit dans tous ses ouvrages, me l’ont fait preferer au Titien.
Quoy au Titien, s'écria Damon, le plus grand Peintre, selon vous, qui ait jamais esté & qui sera peut-estre jamais.
Je vous l'avoüe, dit Pamphile, mais Raphaël, avec tous les avantages que je viens de vous dire, avoit encore celuy, d’estre entré sur la fin de sa vie dans l’inteligence des Lumieres & des Ombres, & d’avoir déja fait un si grand progrés dans le Coloris, & qu'il auroit bientost possedé cette partie dans sa derniere perfection. Ainsi je me persuade, si j'estois Raphaël, que dans peu de temps je serois encore le Titien.Other conceptual field(s)

L’ARTISTE → qualités
PEINTURE, TABLEAU, IMAGE → définition de la peinture

1 quotations

Quotation

Dessein. Seconde Partie de la Peinture
Le bon Goût & la Correction du Dessein sont si nécéssaires dans la Peinture, qu’un Peintre qui en est dépourvû est obligé de faire des miracles d’ailleurs pour s’attirer quelque estime : & comme le Dessein est la base & le fondement de toutes les autres Parties, que c’est lui qui termine les Couleurs & qui débrouille les objets, son élégance & sa correction ne sont pas moins nécessaires dans la Peinture que la Pureté du langage dans l’Eloquence.Other conceptual field(s)

PEINTURE, TABLEAU, IMAGE → définition de la peinture

1 quotations

Quotation

Le mot de Dessein par rapport à la Peinture, se prend de trois manieres : ou il represente la pensée de tout l’Ouvrage avec les lumieres & les ombres, & quelquefois avec les couleurs mêmes, & pour lors il n’est pas regardé comme une des parties de la Peinture, mais comme l’idée du Tableau que le Peintre médite : ou il represente quelque partie de figure humaine, ou quelque animal, ou quelque draperie, le tout d’après le naturel, pour être peint dans quelque endroit du Tableau, & pour servir au Peintre comme d’un témoin de la verité, & cela s’appelle une étude ; ou bien il est pris pour la circonscription des objets, pour les mesures & les proportions des formes exterieures, & c’est dans ce sens qu’il est une des parties de la Peinture.

dessein


1 quotations

Quotation

Mais le Dessein du Sculpteur, repliqua Damon, n’est pas le mesme que celuy du Peintre ; car l’un est Geometral, & l’autre Perspectif.
Je vous répons premierement, dit Pamphile, que la maniere differente de se communiquer, n’empesche pas que la chose ne se communique. Secondement, il est certain que le Dessein du Sculpteur & celuy du Peintre est le mesme essentiellement, que l’un & l’autre sont fondez sur des proportions certaines, & que ce qui est en Perspective se peut mesurer comme ce qui est Geometral : & enfin, il est constant que les Sculpteurs se servent de Perspective dans leurs Bas-reliefs, comme les Peintres font dans leurs Tableaux.Other conceptual field(s)

EFFET PICTURAL → perspective

1 quotations

Quotation

Je regarde dans le Dessein plusieurs parties d’une extrême necessité à quiconque veut devenir habile, dont voici les principales. La Correction, le bon Gout, l’Elegance, le Caractere, la Diversité, l’Expression & la Perspective.Other conceptual field(s)

CONCEPTION DE LA PEINTURE → dessin

3 quotations

Quotation

Deux divers moyens connüs de Coppier ou Representer sur une Surface Platte, nommée communement Tableau, les Corps visibles de la nature, Ensemble les Composez d’Invention.
Le premier & le plus usité est ayant devant soy les Corps qu’on veut Coppier, ou bien leurs formes dans l’imagination, les Desseigner, Pourtraire ou Representer sur ladite Surface ou Tableau, sans autre regle ny mesure, que celle que l’œil & le jugement luy en peuvent fournir. 

Le second est, de faire ladite Representation ou Pourtrait de ces Corps, sur ladite Surface ou Tableau, par le moyen des mesures reglées, en sorte qu'on soit assuré que lesdits objets representez ainsi sur iceluy, facent à l'œil ou aux yeux de ceux qui les regarderont, la mesme sensation ou vision en toutes leurs parties, que leur seroient lesdits Corps ou objets visibles de la nature, pareillement des choses qu'on peut avoir dans l'imagination en sachant les mesures. Or la regle de les representer ainsi, est ce que l’on appelle communement la
Perspective, mot qui ne signifie que ceux de Pourtrait, Pourtraiture, Representation ou Tableau, sans laquelle un peintre ou un autre tel Desseignateur, ne peut s’assurer du bon effet de son ouvrage.

dessiner · représenterOther conceptual field(s)

PEINTURE, TABLEAU, IMAGE → définition de la peinture

1 quotations

1 quotations

Quotation

Il y a, comme je vous ay dit, plusieurs choses dans cét Art qui concernent la Theorie, & lesquelles, pour peu de jugement qu’un Peintre puisse avoir, il luy est aisé de s’en servir quand il sçait bien desseigner : Mais le dessein dépend de la pratique ; il faut que la main agisse avec l’esprit ; & c’est une chose tellement difficile, qu’il se trouve des personnes si malheureuses, qu’encore qu’elles ayent une passion tres-grande de bien faire, & qu’elles passent les jours & les nuits à étudier, elles ont néanmoins une main si lourde, & qui répond si peu à la volonté, qu’elles ne peuvent representer ce qui est devant leurs yeux ou dans leur esprit, de la maniére qu’elles le voient, ou qu’il doit estre.Other conceptual field(s)

MANIÈRE ET STYLE → le faire et la main

1 quotations

Quotation

Il est inutile de dire que le Dessein est le fondement de cet Art, & qu’il est nécessaire qu’un Graveur sache dessiner correctement, car sans cela il ne pourra jamais bien imiter aucun Tableau ni Dessein, parce que son [p. 98 152] ouvrage ne sera fait qu’en tâtonnant : il pourra même être fait avec soin & d’une gravûre fort douce, mais sans esprit, sans art & sans intelligence.Other conceptual field(s)

PEINTURE, TABLEAU, IMAGE → définition de la gravure
EFFET PICTURAL → qualité du dessin
L’ARTISTE → règles et préceptes

2 quotations

Quotation

Correction est un terme dont les Peintres se servent ordinairement pour exprimer l’état d’un Dessein qui est exempt de fautes dans les mesures. Cette correction dépend de la justesse des Proportions, & de la connoissance de l’Anatomie.

mesureOther conceptual field(s)

L’HISTOIRE ET LA FIGURE → proportion
L’HISTOIRE ET LA FIGURE → figure et corps

Quotation

Are. La proportion etant donc le principal fondement du dessein, celui la y fera le plus pour faire un corps parfait qui l’observera le mieux. Or pour faire un corps parfait, outre l’imitation ordinaire de la nature, & la necessité de s’attacher aussi aux anciens, il faut savoir que cette imitation doit se faire avec un bon jugement, de crainte qu’en croiant imiter les bonnes parties, nous n’imitions les mauvaises. Come il est arrivé à certain peintre, qui voiant que les anciens le plus souvent faisoient leurs figures fines & deliées, s’attacha tellement à cette coutume, qui etoit bonne, qu’il la fit devenir defectueuse. D’autres se sont attachés à faire, sur tout aux têtes des femmes, un long cou ; & ceci pour avoir remarqué, que la plus part des figures des femmes Romaines, dans l’antique avoient le cou long, parceque ceux qui sont courts n’ont point de grace, mais ceux la aiant donné dans le trop, ce qui devroit etre un agrêment, est devenu tout le contraire.Other conceptual field(s)

L’HISTOIRE ET LA FIGURE → proportion
CONCEPTS ESTHETIQUES → beauté, grâce et perfection
CONCEPTS ESTHETIQUES → nature, imitation et vrai
CONCEPTS ESTHETIQUES → antique

1 quotations

Quotation

Si le Dessein est, comme il est vrai, la circonscription des formes exterieures, s'il les réduit dans les mesures & dans les proportions qui leur conviennent, il est vrai de dire aussi que c'est une espece de creation, qui commence à tirer comme du néant, les productions visibles de la Nature, qui sont l'objet du Peintre.


1 quotations

Quotation

Deux divers moyens connüs de Coppier ou Representer sur une Surface Platte, nommée communement Tableau, les Corps visibles de la nature, Ensemble les Composez d’Invention.
Le premier & le plus usité est ayant devant soy les Corps qu’on veut Coppier, ou bien leurs formes dans l’imagination, les Desseigner, Pourtraire ou Representer sur ladite Surface ou Tableau, sans autre regle ny mesure, que celle que l’œil & le jugement luy en peuvent fournir. 

Le second est, de faire ladite Representation ou Pourtrait de ces Corps, sur ladite Surface ou Tableau, par le moyen des mesures reglées, en sorte qu'on soit assuré que lesdits objets representez ainsi sur iceluy, facent à l'œil ou aux yeux de ceux qui les regarderont, la mesme sensation ou vision en toutes leurs parties, que leur seroient lesdits Corps ou objets visibles de la nature, pareillement des choses qu'on peut avoir dans l'imagination en sachant les mesures. Or la regle de les representer ainsi, est ce que l’on appelle communement la
Perspective, mot qui ne signifie que ceux de Pourtrait, Pourtraiture, Representation ou Tableau, sans laquelle un peintre ou un autre tel Desseignateur, ne peut s’assurer du bon effet de son ouvrage.

dessiner · portraireOther conceptual field(s)

PEINTURE, TABLEAU, IMAGE → définition de la peinture

6 quotations

Quotation

Ghelijck wy dan sien dat dieghene dewelcke de eerste hitte haeres werck-suchtighen ghemoedts sonder eenigh achterdenken op volghen, het werck soo verde plaghten te brenghen, dat het hun onmoghelick is het selvighe wel te verbeteren; soo vinden wy ’t in alle manieren geraedsaemer dat de Leerlinghen, ja selfs oock de volleerde het gantsche bewerp haeres wercks in ’t eerste maer alleen rouwelick souden afschetsen, om d’eerste schetse nae een redelijck verpoosinge wederom en wederom in de hand te nemen, eerse ’t gheheele werck bestaen op te maecken.

[Suggested translation, Marije Osnabrugge:] Just like we see that those who follow the first heat of their energetic mind without any consideration, tend to advance the work so much, that it becomes impossible for them to improve it well; as such we find it advisable in any way that the students, yes even the accomplished [artists, red.], would first only roughly sketch the entire design of their work, to then take the first sketch in their hands again and again, before they continue to lay out the entire work.

This section of the text is much more elaborate in the Dutch edition than in the Latin (1637) and English editions and the terms are not included there. [MO]


Quotation

Ghelijck het dan blijckelick is dat sich de eenighen ende waeren grond-slagh der Konste in de Teickeninghen allermeest ontdeckt, soo gaet het mede vast datse den verstandigen een sonderlinghe vermaeck door de kracht van een rechtschaepene onopghepronckte Symmetrye aenbrenghen. Wy sien ’t oock daghelicks dat sich de welgheoeffende Konst-kenners niet alleen met de konstighe wercken selver verghenoeght houden; maer datse boven dien d’eerste, tweede, derde schetsen, die de groote Meesters tot ontwerp haerer wercken ghemaeckt hebben, met een dapper vierighe ende onversaetelicke begheerte beschouwen; niet allen, om datse d’uytnemende schoonheyd en kracht van een welgheproportioneerde Teyckeningh allerbest in d’eenvoudigheyd deser onghecierder linien beseffen; maer oock om datse in de selvighe den soeten anghst des werckenden Konstenaers ordentlick konnen naespeuren;

[Suggested translation, Marije Osnabrugge:] Just like it is then clear that one finds the one and true principle of the Art in the Drawings, as such it is also certain that they add the reasonable and remarkable entertainment by the power of a rightful unembellished Symmetry. We likewise daily see that the well-trained Connoisseurs do not only delight themselves with the artful works themselves; but that they moreover study the first, second and third sketches that the great Masters have made for the design of their work, with a great and unsatiable lust; not only because they recognize the outstanding beauty and power of a well-proportioned Drawing the best in the simplicity of these unembellished lines; but also because they can clearly trace the sweet fear of the working Artists in it;

This extract does not occur in the Latin edition of 1637. In the English edition, the term Kunstkenner is described as 'many who have deeper insight'. [MO]Other conceptual field(s)

CONCEPTION DE LA PEINTURE → dessin

Quotation

De Teyckeningen, Schetsen, ende Printen, moetmen in ’t sien met het verstant ende niet met handt ende ooge gebruycken om daer stucken ende brocken uyt te stelen, {Recht gebruyck der Print-Konst.} veel min om die geheel na te apen (al-hoe-wel dat oock zijn nuttigheyt heeft wanneer ’t wel wort aengeleyt, gelijckw’in onse Teycken-Konst leeren,) ende blijven alsoo geduerlijck door den Bril van een ander kijcken. Maer neen, men moet alleen de deughden, als fraye maniere van ordineeringhe, Teyckeningh, geestige gedachten ende verstandighe opmerckingen, door het besien, hersien, bedencken, overleggen ende herkauwen, trachten in sijn gemoet te drucken, ende daer in, met dickwils eraen te dencken, bewaren; invoegen sy door het toedoen van uwen Geest, niet meer eenes anderen, maer in U eygen vindingen verandert worden: Ten eynde sy oock in het ordineeren, t’samenstellen, ende vercieringen van uwe inventien als wijse Raets-mannen souden konnen dienen. Ende op dese maniere salmen vol van gedachten, vlugge van ordinnantie, rijp ende overvloedigh van Schilderachtige stoffe werden:

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] In observing the Drawings, Sketches and Prints, they should be used with the mind and not with the hand or eye to steal bits and pieces from it, even less to ape it entirely (although this also has its use when it applied well, as we teach in our Teycken-Konst,) {The right use of the Art of Print.} and they will continue to look through the Glasses of someone else. But no, one should aim to only impress the virtues, such as the lovely manner of composition, Drawing, clever thoughts and wise observations in his mind by looking, looking again, reasoning, deliberating and ruminating, and all this by repeatedly thinking about it, preserving; as such they will be turned into your own discoveries by the functioning of your Mind, and not those of someone else: So that they may serve as wise Councilors in the composing, ordering and decorating of your inventions. And this way one will become full of thoughts, quick of composition, mature and abundant of Painterly matter:Other conceptual field(s)

L’ARTISTE → apprentissage

Quotation

Doch laet ons weder keeren tot het begin van stellinghe, en leeren de eerste Schets van een goede Teyckeningh aenvanghen, datmen na alles ’t geen geseyt is, alsdan met een luchtige handt yder op sijne eygene plaets doen moet, eerst de voornaemste deelen, daer na de mindere, en voorts al watter in is, soo sal het sich terstont openbaren of uwe gissinge en stellinge goet sal zijn; {Men moet sich in ’t stellen van elcken treck verseeckeren.} Doeter noch by, dat ghy u van elcken treck die ghy aenwijst, eerst met goede reden en opmerckinge verseeckert, wel acht ghevende op de groote en generale parthyen, latende de kleynigheden en breeckingen der groote deelen varen, tot nader stellinge en Correctie, waar vanw’in ’t vervolgh sullen spreecken;

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] Yet let us return to the beginning of the composition, and learn to begin the first sketch of a good Drawing, after all that has been said, as everyone should do for himself with a light hand, first the principal parts, then the lesser, and then all that is in it, as such it will soon become clear whether your guess and composition are good; {In composing one should be certain about every stroke.} Add to this, that you first ascertain with good reason and observation of every stroke that you point out, paying attention to the big and general parts, ignoring the small things and interruptions of the large parts, until later composition and correction, of which we will later speak;

This section is not included in the English translation. [MO]Other conceptual field(s)

CONCEPTION DE LA PEINTURE → dessin

Quotation

Als ghy nu uwe Schets ten Ruwsten doch evenwel voorsichtigh aengewesen hebt, siet dan met ene gheset en aendachtigh Oordeel of uwe schickinge goet is, en of ghy de Actien, of Werckingen, en al ’t gedoen van het Beelt of Beelden diese in u Principael hebben, oock in uwe Teyckeningh kondt sien. Want de werckelijcke besigheydt moet sich in de alder-eerste en ruwste Schets al seer sterck vertoonen, eer ghy u van wat goets mooght verseeckeren; gemerckt de Actie de Ziel van de Schilderye of Principael is, en by gevolgh oock van uwe Teyckeningh moet wesen.

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] As soon as you have marked your Sketch in the roughest form yet carefully, observe with a regular and attentive Judgement whether your composition is right, whether you can also see the Actions or Movements and all the busyness of the Figure or Figures that you have in the Original, in your Drawing as well. Because the real action should show already very strongly in the very first and roughest Sketch, if you want to be sure of something good; as the Action is the Soul of the Painting or Original, and should therefore be of your Drawing.Other conceptual field(s)

CONCEPTION DE LA PEINTURE → dessin

Quotation

Als u nu de Schets ten ruwesten ontworpen is, en dat al de groote deelen op zyn plaats aangeweezen staan, zo zalmen het voorwerp en zyn schets, in vergelyking teegens elkanderen, met een aandachtig oordeel, een weinigje uit de hand beschouwen, om te zien, of de schikking naar behooren geplaatst is, en of de beelden haar werkinge genoeg doen; want als dat in de schets niet wel waargenoomen word, zo zalmen met de verplaatzing en verbeetering der deelen in de stellinge, zulk een groote en verdrietigen arbeid ontmoeten, dat de iever en lust van de teekening vergaan zal zyn, eer men de zelve eens half gesteld vertoonen kan. […] In het opstellen, moetmen voor al wel toe zien, dat de lossigheid der Aktien, die de schets alreede is, daar niet uit en raakt. Het welke gemakkelyk kan gebeuren, wanneer men geen agt geeft, door wat voor-deelen, de natuurlyke beweeging en werkinge der Beelden veroorzaaken.

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] If you now have designed the sketch in its roughest form, and all the bigger parts are marked in their place, as such one shall observe the object and its sketch, in comparison to each other, with a careful judgement, a little bit in one’s hand, to see if the composition has been satisfactorily placed and if the figures sufficiently do their movement; because if this is not observed correctly in the sketch, one will find such a big and sad work for the moving and improvement of the parts in the composition, that the diligence and desire of the drawing will be lost before one can even show it partially finished. […] In the composition, one should first make sure, that the looseness of the actions that is already in the sketch, does not disappear from it. Which can easily happen, when one does not pay attention through which parts the natural movement and action of the figures are caused.Other conceptual field(s)

CONCEPTION DE LA PEINTURE → dessin

1 quotations

Quotation

En om het waere vermogen vande Teycken-Konst met eene reden te besluyten, soo laet ons eens hooren hoe Philostrate ons die in sijn tweede Boeck in ’t leven Apollonij beschrijft, daer hy aldus uytvaert. {Hoedanig Philostrate de Teycken-Konst beschrijft.} Het en mach niet geloochent worden (seyt hy) of de linien die sonder eenigh Verw-gepronck, maer alleen in licht en schaduwe bestaen, verdienen de naem van een Schilderie; vermits wy inde selve niet alleen de gelijckenissen vande afgebeelde Persoonen beschouwen, maer oock haere bewegingen selfs;

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] And to conclude the true power of the Art of Drawing by means of an argument, let us then hear how Philostratus describes it to us in his second book in the life of Apollonius, where he argues as follows. {How Philostratus describes the Art of Drawing.) It cannot be denied (he says) that the lines that exist without any ostentation of colour but only in light and shadow, deserve the name of Painting; as we discern not only the likenesses of the depicted Persons, but also their movements;

This section is not included in the English translation. [MO]Other conceptual field(s)

PEINTURE, TABLEAU, IMAGE → définition de la peinture

1 quotations

Quotation

OM tot de Zaak te koomen, zo zullen wy tot Voorwerp onzer Verhandelinge, met de Volmaakte Teekenkonst een Aanvang neemen: Nademaal dezelve, het fondament zy, waar op de Edele Schilderkonst is gegrondvest; zonder de welke niemand onmoogelyk tot Volkoomentheid kan geraken, al vroeten hy zyn leeven lang. Onderzoeken wy dan vooreerst, wat de Teekenkonst is, en vervolgens haar vermoogen, en uitwerkinge.
De Teekenkonst, is een kenbaar vertoog der dingen, van Liniamenten, door een welgeoeffende hand getrokken, op papier, op doek, of panneel:

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] To get to the point, for the purpose of our treatise, we will start with the Perfect Art of Drawing: Even more so as it is the basis on which the Noble Art of Painting is founded; without which nobody could ever obtain Perfection, even if he would toil his entire life. We will first investigate, what the Art of Drawing is and then her power and effect. The Art of Drawing, is a clear demonstration of things, of lines, drawn by a well-trained hand on paper, on canvas or panel:

The phrasing of the first two paragraphs of this chapter are rather different in the German translation. [MO]


2 quotations

Quotation

Schizzo.
Is the first Design or Attempt of a Painter to Express his Thoughts upon any Subject. The Schizzos are ordinarily reduced into Cartoons in Fresco Painting, or Copyed and Enlarged in Oyl-Painting.Other conceptual field(s)

MATERIALITE DE L’ŒUVRE → technique du dessin

Quotation

Esquisse est un premier crayon, ou une legere ébauche d’un Ouvrage que l’on médite, les Italiens disent Schizzo.

Ce passage est repris de Fréart de Chambray ("Avertissement au Lecteur", Idée de la perfection en peinture, 1662, n.p.) et de Félibien (Principes, 1676, p. 581).


1 quotations

Quotation

Rede bey Stellung des Modells, p. 8
[Was ein Jüngling bereits wissen müsse nach dem Modell zu zeichnen] Drittens muß er auch viel nach denen Abgüssen der besten Antiquen Statuen gezeichnt haben/ auf daß seine Idea durch vielfältige Anschauen solcher Richt-Schnuren der Schönheiten/ mit deroselben Gestalten gäntzlich angefüllet seye : […] Es werden desselben Wiederscheine (also nenne ich ins kleine verfertigte Academien-Zeichnungen) allezeit etwas mitführen von der Eigenschafft der Ideen derjenigen welche Sie verfertiget haben ; Ist die Idea des Zeichners mit den schönene Gestalten der Antiquen Statuen angefüllt/ so werden seine Werckstücken allezeit etwas von denslben Schönheiten in sich füheren/ ist aber seine Idea rauh und leer von allen diesen Dingen/ so werden auch seine Werckstücke also beschaffen seyn.Other conceptual field(s)

CONCEPTION DE LA PEINTURE → dessin
CONCEPTS ESTHETIQUES → beauté, grâce et perfection

1 quotations

1 quotations

Quotation

When a Painter intends to make a History (for example) the way commonly is to design the thing in his Mind, to consider what Figures to bring in, and what they are to Think, Say, or Do ; and then to Sketch upon Paper this Idea of his ; and not only the Invention, but Composition of his intended Picture : This he may alter upon the same Paper, or by making other Sketches, till he is pretty well determin’d as to that ; (and this is that first Sense in which I said the Term Drawing, or Designing was to be understood.) In the next place his Business is to consult the Life, and to make Drawings of particular Figures, or parts of Figures, or of what else he intends to bring into his Work, as he finds necessary ; together also with such Ornaments, or other things of his Invention, as Vases, Frizes, Trophies, &c. till he has brought his Picture to some Perfection on Paper, either in these loose Studies, or in one entire Drawing. This is frequently done, and sometimes these Drawings are finish’d very highly by the Master, either that his Disciples might be able from them to make a greater Progress in the Grand Work, and so leave the less for Himself to do ; or because he made Advantage of such Drawings from the Person who employ’d him, or some other ; and perhaps sometimes for his own Pleasure.
Of these Drawings of all kinds, those great Masters […] made very many ; sometimes several for the same thing, and not only for the same Picture, but for one Figure, or part of a Figure ; and though too many are perish’d, and lost, a considerable Number have escap’d, and been preserved to our Times, some very well, others not, as it has happen’d : And these are exceedingly priz’d by all who understand, and can see their Beauty ; for they are the very Spirit, and Quintessence of the Art ; there we see the Steps the Master took, the Materials with which he made his Finish’d Paintings, which are little other than Copies of these, and frequently (at least in part) by some Other Hand ; but these are undoubtedly altogether his Own and true, and proper Originals.

drawing · studyOther conceptual field(s)

GENRES PICTURAUX → peinture d’histoire
PEINTURE, TABLEAU, IMAGE → statut de l'oeuvre : copie, original...

1 quotations

Quotation

When a Painter intends to make a History (for example) the way commonly is to design the thing in his Mind, to consider what Figures to bring in, and what they are to Think, Say, or Do ; and then to Sketch upon Paper this Idea of his ; and not only the Invention, but Composition of his intended Picture : This he may alter upon the same Paper, or by making other Sketches, till he is pretty well determin’d as to that ; (and this is that first Sense in which I said the Term Drawing, or Designing was to be understood.) In the next place his Business is to consult the Life, and to make Drawings of particular Figures, or parts of Figures, or of what else he intends to bring into his Work, as he finds necessary ; together also with such Ornaments, or other things of his Invention, as Vases, Frizes, Trophies, &c. till he has brought his Picture to some Perfection on Paper, either in these loose Studies, or in one entire Drawing. This is frequently done, and sometimes these Drawings are finish’d very highly by the Master, either that his Disciples might be able from them to make a greater Progress in the Grand Work, and so leave the less for Himself to do ; or because he made Advantage of such Drawings from the Person who employ’d him, or some other ; and perhaps sometimes for his own Pleasure.
Of these Drawings of all kinds, those great Masters […] made very many ; sometimes several for the same thing, and not only for the same Picture, but for one Figure, or part of a Figure ; and though too many are perish’d, and lost, a considerable Number have escap’d, and been preserved to our Times, some very well, others not, as it has happen’d : And these are exceedingly priz’d by all who understand, and can see their Beauty ; for they are the very Spirit, and Quintessence of the Art ; there we see the Steps the Master took, the Materials with which he made his Finish’d Paintings, which are little other than Copies of these, and frequently (at least in part) by some Other Hand ; but these are undoubtedly altogether his Own and true, and proper Originals.

drawing · sketchOther conceptual field(s)

GENRES PICTURAUX → peinture d’histoire
PEINTURE, TABLEAU, IMAGE → statut de l'oeuvre : copie, original...

6 quotations

Quotation

Den Vader van t’schilderen mach men nommen {Teyckenen, den vader van’t wel schilderen, oft het teyckenen is het Lichaem, ende t’schilderen is den Gheest van het teyckenen.}
Teyckenen, oft de Teycken-const verheven,
Ia den rechten toegang machment ooc rommen
Oft de deur om tot veel Consten te commen,
Goudt smeden, bouwen, en meer, jae de seven
Vry Consten sonder haer niet mochten leven:
Want Teycken-const omhelsend’ alle dinghen,
Houdt alle Consten in matighe stringhen.

 
2 Sy is een Voedster aller Consten goedich, {De Schilder-const, die in de Teycken-const bestaet, is de Voedster van alle goede Consten ende wetenschappen.}
Soo Natalis Comes ons wil verhalen,
Iae oock d’edel Grammatica bevroedich,
Is door haer ghehooght en ghewassen spoedich,
Leerend’ haer letters en caracten halen,
Waer door de Menschen in verscheyden talen
Malcanders meeninghe verstaen accoordich,
Seer wijt van een soo wel als teghenwoordich.

 
3 Des Teycken-consts volcomenheyt moet drijven { De Schrijf-const wordt ghesooght van de Teycken-const.}
Wt ghesont verstandt, en aen crachten raken
Moet t’verstandt door oeffeningh, en beclijven
Door natuerlijcken gheest, die tot verstijven
Edel vernuftich is, en snel ontwaken,
Sulcx met goet oordeel doet Constenaer maken
Voor-beworp in zijn ghedachte van allen,
Hem met handt te bewerpen mach bevallen.

 
4 Desen Vader dan van t’Schilderen, wercklijck {VVat het teyckenen, oft Teycken-const eygentlijck is.}
Is om verborghen meeninghe t’ontdecken
Een uytdrucksel, en Verclaringhe mercklijck,
Iae t’voornemens ghetuyghe, welcken stercklijck
Bestaet in trecken, betrecken, omtrecken,
Van alles watter binnen de bestecken
Des ghesichts ter Weerelt mach zijn begrepen,
Bysonder t’Menschen beeldt heerlijckst gheschepen.

 
5 Nu Ionghers, om nae dees mate te jaghen,
Dats om in Teycken-const worden verstandich,
Moet ghy beginnen met groot behaghen
Aen het ey-rondt, en t’cruys daer in gheslaghen, {Het ey-rondt ende cruys seer noodich te verstaen.} 
Om een tronje leeren stellen ghehandich
Van alle sijden, seer noodich : want schandich
Sietmen veel Schilders den tronjen misstellen,
Niet lettend’ op’t cruys, te vergeefs sy quellen.

[D'après NOLDUS 2008, p. 35-36:] 1 Le Père de la peinture, ainsi peut-on appeler {Le Dessin est le père de la bonne peinture. Autrement dit, le Dessin est le corps de la Peinture, et la Peinture l’âme du dessin.} le sublime Art du Dessin. Oui, on peut aussi le louer, comme la vraie entrée ou la porte, qui à beaucoup d’Arts, donne accès : L’orfèvrerie, l’architecture et d’autres. Non, les sept Arts libéraux ne pourraient pas exister sans lui, car l’art du Dessin embrasse toutes les choses et tient tous les Arts par ses liens modérés. 2 Il est de tous les arts le nourricier généreux, {La Peinture, qui consiste en l’art du Dessin, est la nourrice de tous les Arts et Sciences.} comme Natalis Comes l’a bien voulu narrer ; oui, même la noble Grammaire, si intelligente, alimentée par lui, en prospérité a grandi, {L’Écriture est nourrie par le Dessin.} apprenant de lui lettres, caractères et signes, qui permettent aux Hommes de différents parlers de se comprendre en bonne entente. Peu importe alors s’il sont loin ou proches les uns des autres. 3 La perfection du Dessin doit prendre sa source dans une bonne intelligence, qui peut déployer ses forces par un constant exercice et se maintenir grâce à un esprit inné noblement disposé à la consolider. Il faut aussi être rapide à la détente. Tout cela, avec un bon jugement, permet à l’artiste de former dans son esprit un projet de tout ce qu’il voudra faire jaillir de sa main. 4 Ce Père de la Peinture est un parfait moyen pour exprimer des idées qui sans lui resteraient cachées, une remarquable façon de les clarifier, oui, l’instrument de la volonté qui s’efforce de capter dans ses traits, ses contours et ses formes tout ce qui se présente à notre vision dans le Monde qui nous entoure, et en particulier la Figure humaine, cette magnifique création. 5 Et maintenant, mes Garçons, pour arriver à cette fin c’est-à-dire pour devenir un dessinateur compétent vous devez commencer par vous mettre avec dévouement à dessiner un ovale et une croix inscrite {Il est très nécessaire de maîtriser l’ovale et la croix.} afin d’apprendre à réaliser facilement une tête vue de tous les côtés : c’est indispensable. On voit beaucoup de Peintres scandaleusement rater leurs têtes. Ils ne posent pas de croix et se fatiguent en vain.

teycken-constOther conceptual field(s)

MATERIALITE DE L’ŒUVRE → technique du dessin

Quotation

Die ghene onder en tusschen dewelcke het teyckenen langh ghenoegh en met eenene vlijtighen ernst gheoeffent hebben, moghen ’t hier by niet laeten blijven en d’aenghevoanghene Konste ten halven niet laeten steken; aengesien de Teycken-konst (alhoewelse met goed recht voor een gantsch ghewightigh point en voor den eenighen ghebaenden wegh tot de Schilder-Konst en d’andere Bootser-konsten gheouden wordt) maer alleenlick een aenleydinghe tot yet grootsers schijnt te wesen. De verwen hebben een sonderlinghe kracht om onse ooghen tot sich te trecken, seght Plutarchus {In Pericle circa ipsum initium}, vermids ’t menschelicke ghesicht door de bloeyende lieffelickheyd der selvighen krachtighlick opgheweckt ende ghespijst wordt. Ghelijck het oversulcks uyt ons voorighe bewijs lichtelicken is af te nemen, dat een welgheproportioneerde Teyckeningh de waere ghelijckenisse der afgheteyckender dinghen ghenoeghsaemlick uyt-druckt; soo en magh men evenwel de schaduwe deser onvolmaeckter ghelijckenisse met de levendighe volmaecktheyd van een veelverwighe Schilderye in ’t minste niet verghelijcken.

[Suggested translation, Marije Osnabrugge:] Meanwhile those who have practiced drawing long enough and with a diligent seriousness, can leave it to this and not abandon the commenced Art halfway; since the Art of Drawing (although she is thought with good reason to be a very important point and the only common road towards the Art of Painting and the other Imitation-arts) appears to only be occasion for something bigger. The colours have a remarkable power to draw our eyes towards them, says Plutarchus {…}, as the human sight is strongly excited and fed by its blooming loveliness. Just like it is therefore easy to deduct from our previous evidence, that a well-proportioned Drawing delightfully expresses the true similitude of the drawn things; as such one may nevertheless not compare the shadow of this imperfect similitude in the least with the living perfection of a Painting with many colours.

In the English edition, Junius refers to the collection of the earl of Arundel. This reference is missing in the Latin and Dutch edition. [MO]

teycken-konstOther conceptual field(s)

PEINTURE, TABLEAU, IMAGE → comparaison entre les arts

Quotation

Aengesien dat den Liefhebber in ’t vervolgh van dese Verlichterie-Kunde, dickwils van het aenleggen, schaduwen, diepen en hoogen sal gewaeght vinden, als zijnde de voornaemste doeningen in ’t oeffenen der Water-Verwen; soo sal het noodigh zijn, kortelijk van elcks yets tot grondighe verstaningh daer van aen te mercken, wantmen sonder grondige kennis daer van te hebben, tot de volkomene oeffeninghe deser Konste niet en kan komen.
Wy beginnen dan eerstelijck het aenleggen te verklaren, zijnde het begin van alle wercken diemen in dese Konst wil aenvangen. Aenleggen dan is, soo wanneermen eenigh dingh, met eenerhande Coleur van Verwe diemen daer toe verkiest, na sijn believen vlack en eenparigh aenleyt en simpel overdeckt, sonder eenighe schaduwe of dagh waer te nemen. Aengeleyt zijnde, soo volght wanneer dat Coleur droogh is, datmen het uytschaduwe en verdiepe, ghelijckwe dat doorgaens in ’t vervolgh soo sullen noemen; en geschiet op die gront, welcke te vooren aengeleyt is; sulcks geschiet altijt door een Verwe welcke veel vetter, stercker ofte bruynder is, als die daer sy mede beleyt is: waer door dan de Parthyen van doncker en licht onderscheyden en afgepaelt werden; alsoo datmen de schaduwen, en de vlackheydt der dingen kan beseffen, en siet uytheffen, daer sy te vooren plat schenen;  (…)
Nu de derde waernemingh die is verhoogen, welcke op de lichte plaets van alle dingen, als daer den dagh sonder eenige schaduwe het sterckst opvalt, moet geschieden; en komt dese verhoogingh meest te geschieden op hooge en uytsteeckende parthyen, gelijck aen de Menschen op de Kaecken, boven op de Neus, op het Voor-hooft, Kinne, Schouderen, Borst, Billen, Elleboogh, Knyen, &c. Van gelijcken in Kleedinghen op de ployen, en vlacke deelen der Ledematen die door deselve werden uyt-gedruckt; en voorts alles wat sich boven de vlackte verheft; dit doetmen met een lichter Verwe en blyer Coleur, als daer ’t mede aengheleyt is: en verhooght het alsoo als het na sijn Trap min of meer, na het sterckste licht aerdende, verlicht is, om dat te doen ronden en voorkomen, &c. (…)
de schaduwen nu diemen op het Gront-Papier doet, komen oock over een met de schaduwen diemen in ’t Schilderen met een stercker Verwe over ’t aengeleyde heen leght; de hooghsels komen van gelijcke over een; de diepsels accordeeren met de toetsen, diemen hier en daer inde Teyckeningh inset; invoegen geen onderscheyt tussen het Teyckenen en Verlichterie-Schilderen en is, als de handelingh vande Pinceel, en datmen sich telckens inbeelt dat yeder aangeleyt Coleur daermen op Schilderen moet, een soort van Gront-papier is daermen op Teyckent, en datmen voor die tijt de handelingh van Teyckenen oeffent, diemen wassen noemt. Staet oock noch aen te mercken, datmen de schaduwen, diepsels en hooghsels alle tijt moet schicken, na dat het Coleur vande gront-vlackte is, op welckmen die komt te leggen: want die niet evenredigh zijnde, soo sullense of te hart, indiense te sterck zijn, ofte flets en Kernemelkachtigh by aldiense niet behoorlijck krachtigh en zijn.

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] As the Amateur will often find the building up , shadowing, deepening and heightening discussed in the continuation of this Verlichterie-Kunde, as they are the principal actions in the practice of Watercolouring; as such it is necessary, to briefly mention something for the profound understanding of them, because one cannot acquire a perfect practice of this Art, without profound knowledge of it. We start first by explaining the building up, being the start of all that one wants to do in this Art. Building up is, when one builds up a thing, with any Colour of Paint that one choses for it, flat and uniformly as is desired and simply covers, without paying attention to any shadow or light. Built up, once the paint is dry, one continues by shadowing and deepening, as we will call it from now on; and it is done on the ground, which was build up beforehand; it is always done by means of a colour that is greasier, stronger or darker than the one with which it was build up: because of which the Parts of dark and light are discerned and framed; that is, that one can recognize the shadows and flatness of things, and see them rise, while they appeared to be flat before; [...] The third observation now is heightening, which should happen at the light spot of all things, where the light falls strongest without any shadow; and this heightening mostly occurs on high and protruding parts, such as on Humans on the Jaws, on top of the Nose, on the Forehead, Chin, Shoulders, Breast, Buttocks, Elbow, Knees, etc. . Similarly in Clothing on the folds, and flat parts of Limbs that are expressed by it; and furthermore everything that raises itself above the surface; this is done with a lighter Paint and happier Colour, as the one with which it is build up: and heighten it in a way as it is lit up more or less according to its level, towards the strongest light, to round it and make come forward, etc. [...] now the shadows that are made on the grounded Paper, also coincide with the shadows that, in Painting, one places over the first layer with a stronger Paint; the highlights also coincide; the depths accord with the touches, that are placed here and there in the Drawing; and there is no difference between Drawing and Illumination-painting, as the handling of the Brush, and that one often imagines that every applied Colour on which one has to Paint, is a kind of grounded paper on which one Draws, and that one practices the manner of Drawing beforehand, which is called washing. It may also be remarked, that one should always place the shadows, depths, highlights, after the Colour of the ground-surface, on which it is placed: because if these are not corresponding , they will be too hard – if they are too strong – or too weak and Buttermilk-like – if they are not sufficiently strong.Other conceptual field(s)

MATERIALITE DE L’ŒUVRE → technique du dessin

Quotation

{Teykenen na ront boetseer en Plaester-werck.} Dus soo sal het dan ten hooghsten van nooden wesen te recommandeeren het Teyckenen na ront Werck, het sy Geboetseert ofte Playster-Werck van goede Meesters, welcke wy in onse dagen voor eengeringen Prijs konnen bekomen: Daer van wy wel eenige vande gemeenste Beelden souden konnen op-tellen, als daer zijn alle de dingen van Francisco, die een menighte van fraeye Kinderkens ghemaeckt heeft, oock sijnen Gladiator dat een uytnement schoon Beeldt is, de Roof van de Sabine van Ian de Bolonge. Den Laocôôn; de Worstelaers, de Grieckse Venus, den Hercules, den Hermes, de Anatomie Mannen van verscheyden actien; oock eenighe Beesten als Paerden, Ossen, Koeytjens, Leeuwen, Honden en diergelijcke, die oock als nut en noodigh zijn; (…) {Teyckenen na Playster geeft aenleydingh tot het leven.} De reden waerom het Teyckenen naer Playster soo noodig is, is om dat het tot een aenleydinge van het leven kan dienen: En gelijck als het Teyckenen na Schilderyen swaerder is als na Teyckeningen om reden als geseyt is, soo is oock het Teyckenen na Playster, swaerder als na Schilderye, om datmen in het Playster de wissigheyt van de omtrecken, minder dan in een Schilderye, noch de bepalinge van licht en schaduwe, soodanigh niet en siet aengewesen, als wel in een Schilderye of Teyckeningh;

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] {Drawing after round modeling and Plaster work.} As such it is highly necessary to recommend the Drawing after round work, be it modeled or in plaster, by good Masters, which we can nowadays acquire for a low Price: Of which we could list some of the most common Statues, such as all things by Francisco [ndr.: François Duquesnoy], who has made a group of beautiful small children, and his Gladiator is a remarkably beautiful Statue, The Rape of the Sabine by Giambologna. The Laocoon; the Wrestlers, the Greek Venus, Hercules, Hermes, the Anatomical Men with different movements; as well as some Animals such as Horses, Oxes, Cowes, Lions, Dogs and such, that are also useful and necessary; (…) {Drawing after Plaster is an introduction to the life.} The reason why drawing after plaster is so necessary, is because it may serve as an introduction to the life: And just like Drawing after Paintings is more difficult than after Drawings for the aforementioned reason, as such the Drawing after Plaster is more difficult than after Painting, because in Plaster one does not so much have the certainty of the contours, less than in a Painting, nor the determination of light and shadow, pointed out, as [ndr: they are] in a Painting or Drawing;

GIAMBOLOGNA, Rape of the Sabine women, Florence, Loggia dei Lanzi, 1582
Laocoon
ANONYME, Wrestlers, antique sculpture (dans GOEREE, 1670a, p. 68)

Goeree discerns different types of drawing and gives ample advice and commentary. Here he discusses the practice of drawing after plaster casts and refers it to working after the two-dimensional example. I have not been able to identify all the ancient sculptures that are mentioned. Hercules could refer to the Hercules Farnese, but not necessarily. Similarly, the Hermes could be the Apollo Belvedere. [MO]Other conceptual field(s)

L’ARTISTE → apprentissage

Quotation

Nu komen wy tot de dingen die in het Teyckenen na ’t leven te observeren zijn. {’t Leven is overvloedigh.} ’t Is kennelijck dat het Leven, en de Natuere overvloedigh en in allen volmaeckt is, en dienvolgende soo is haer geringhste Heerlijcker om na te volgen dan des besten Meesters Hant-werck; gelijck den Ouden vermaerden Schilder Eupompus, dat eens voor een Lesse gaf aen sijne Descipulen, die nu machtigh waren, om alleen sonder hulp van Bies-bossen te swemmen; dat ons nu hier een spoor moet geven, om soo ras alsmen de maniere van andere haer Konstigen Arbeydt na te Bootsen hebben bekomen, neffens dat, tot het natuerlijck leven selfs te gaen; als zijnde het noodighste van allen. {Opweckingh en nuttigheyt van het leven te volgen.} Hier to isset dat de Leergierige Discipulen malkander gaende moeten maecken, tijdt en gelegentheydt van een bequame plaetse uytkiesen, ende met eenige Borsten een Collegie maken, om een dach ofte twee, ten minsten een ter Weecke na het levendt naeckt te Teyckenen. Want dit een nuttigh en loffelijck ghebruyck heeft, en seer voordeeligh is tot bevorderinge der study; {Collegie verkiesen en tot wat eynde.} het sy dan dat sy dat doen onder het opsicht en onderwijs van een goet Meester, ofte in Collegie onder haer acht of thienen, niet uyt in-sicht van malkanderen door dese by een komste te verleyden, ofte om te rallieren, en den kostelijcken tijdt door te brengen met elkanders Teyckeninghen te beschimpen, maer om d’een den anderen stil en heusselijck op te wecken, en met een neerstigh Exempel voor te gaen; malkanders fouten na de kennis diemen heeft, onder verbeteringh van eens anders Oordeel, beleefdelijck aen te wijsen.

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] Now we arrive at those things that need to be observed in Drawing after the life. {The Life is abundant.} It is clear that the Life and Nature are abundant and perfect in everything, and therefore the lesser parts of it are more delightful to imitate than the craft work of the best Masters; like the Ancient renowned Painter Eupompus provided this once as Lesson for his disciples, as soon as they were capable to swim without the help of aid [ndr.: literally floaties that help poor swimmers to stay afloat]; which should give us an indication to, as soon as we have obtained the way to imitate the Artful Work of others, to proceed to the natural life itself as well; as it is the most necessary of all. {Stimulus and necessity to follow the life.} Here the curious disciples should encourage each other, choosing the time and occasion of an adequate location, and start a College with some fellows to draw after the living nude, once every other day, at least once a Week. Because this is a useful and praiseworthy custom, and very beneficial for the progress of study; {Choosing a College and for what reason.} they either do this under the supervision of a good Master, or in a College with eight or ten of them, not with the purpose to seduce each other with this gathering, or to cause disturbance and spend the precious time taunting each other, but to quietly and truly stimulate the others and to show a diligent example; to politely point out each other’s faults, with the knowledge that one has, by improving through each other’s judgement.


Quotation

Doch voor af is noodig te weeten, dat het naar ’t Leeven Teekenen, tweederly is, ’t een Noodzakelyk, en het ander Toevallig. De Noodzakelyke is, wanneer men een Ordinantie Gekonsipieert heeft, en tot het uitvoeren zelve, het Leeven behoeft. De Toevallige is die, welke men zonder Konzept (waar toe ’t gebruikt zal worden) in de Kollegien Teekent, door d’een of d’ander op gesteld.

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] Yet beforehand it is necessary to know, that drawing after the life is twofold, one is necessary, the other coincidental. The necessary is, when one has conceived a composition and is in need of the life to execute it. The coincidental is that which one draws without concept (for which it will be used) in the College, positioned by someone.Other conceptual field(s)

7 quotations

Quotation

Ghelijck het dan blijckelick is dat sich de eenighen ende waeren grond-slagh der Konste in de Teickeninghen allermeest ontdeckt, soo gaet het mede vast datse den verstandigen een sonderlinghe vermaeck door de kracht van een rechtschaepene onopghepronckte Symmetrye aenbrenghen. Wy sien ’t oock daghelicks dat sich de welgheoeffende Konst-kenners niet alleen met de konstighe wercken selver verghenoeght houden; maer datse boven dien d’eerste, tweede, derde schetsen, die de groote Meesters tot ontwerp haerer wercken ghemaeckt hebben, met een dapper vierighe ende onversaetelicke begheerte beschouwen; niet allen, om datse d’uytnemende schoonheyd en kracht van een welgheproportioneerde Teyckeningh allerbest in d’eenvoudigheyd deser onghecierder linien beseffen; maer oock om datse in de selvighe den soeten anghst des werckenden Konstenaers ordentlick konnen naespeuren;

[Suggested translation, Marije Osnabrugge:] Just like it is then clear that one finds the one and true principle of the Art in the Drawings, as such it is also certain that they add the reasonable and remarkable entertainment by the power of a rightful unembellished Symmetry. We likewise daily see that the well-trained Connoisseurs do not only delight themselves with the artful works themselves; but that they moreover study the first, second and third sketches that the great Masters have made for the design of their work, with a great and unsatiable lust; not only because they recognize the outstanding beauty and power of a well-proportioned Drawing the best in the simplicity of these unembellished lines; but also because they can clearly trace the sweet fear of the working Artists in it;

This extract does not occur in the Latin edition of 1637. [MO]


Quotation

De Teyckeningen, Schetsen, ende Printen, moetmen in ’t sien met het verstant ende niet met handt ende ooge gebruycken om daer stucken ende brocken uyt te stelen, {Recht gebruyck der Print-Konst.} veel min om die geheel na te apen (al-hoe-wel dat oock zijn nuttigheyt heeft wanneer ’t wel wort aengeleyt, gelijckw’in onse Teycken-Konst leeren,) ende blijven alsoo geduerlijck door den Bril van een ander kijcken. Maer neen, men moet alleen de deughden, als fraye maniere van ordineeringhe, Teyckeningh, geestige gedachten ende verstandighe opmerckingen, door het besien, hersien, bedencken, overleggen ende herkauwen, trachten in sijn gemoet te drucken, ende daer in, met dickwils eraen te dencken, bewaren; invoegen sy door het toedoen van uwen Geest, niet meer eenes anderen, maer in U eygen vindingen verandert worden: Ten eynde sy oock in het ordineeren, t’samenstellen, ende vercieringen van uwe inventien als wijse Raets-mannen souden konnen dienen. Ende op dese maniere salmen vol van gedachten, vlugge van ordinnantie, rijp ende overvloedigh van Schilderachtige stoffe werden:

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] In observing the Drawings, Sketches and Prints, they should be used with the mind and not with the hand or eye to steal bits and pieces from it, even less to ape it entirely (although this also has its use when it applied well, as we teach in our Teycken-Konst,) {The right use of the Art of Print.} and they will continue to look through the Glasses of someone else. But no, one should aim to only impress the virtues, such as the lovely manner of composition, Drawing, clever thoughts and wise observations in his mind by looking, looking again, reasoning, deliberating and ruminating, and all this by repeatedly thinking about it, preserving; as such they will be turned into your own discoveries by the functioning of your Mind, and not those of someone else: So that they may serve as wise Councilors in the composing, ordering and decorating of your inventions. And this way one will become full of thoughts, quick of composition, mature and abundant of Painterly matter:Other conceptual field(s)

CONCEPTION DE LA PEINTURE → dessin
L’ARTISTE → apprentissage

Quotation

[…] {Teycken-Konst is voornamentlijck noodigh aen de Schilder-Konst.} soo valt licht te oordeelen datse het begin en het eynde van de groot-geachte Schilder-Konst, tot indien hooghsten trap moet wesen: ghewisselijck isse ergens toe nuttigh hier isse geheel noodigh, hier moetse het alles doen, ja sy moet de Ziel wesen die de Schilder-Konst het leven geeft; want ghelijck de Ziel inden Mensche woont en het lichaem doen aengenaem wesen, alsoo geeft oock de Teyckeningh aende Schilder-Konst de levendige wercksaemheyt; en soo verr’ als de Ziel het lichaem overtreft; so verre gaet oock de Teyckeningh het Schilderen te boven. {Teycken-Konst is de Ziel van de Schilder-Konst.} De Ziel wort geseyt te konnen in wesen blijven en op haer selven buyten ’t Lichaem te bestaen: Maer het Lichaem niet ontbloot zijnde vande Ziel. Soo oock de Teycken-Kunst kan in een volmaeckte getekende af-beeldinge levendigh woonen buyten de Schilder-Konst, maer het Schilderen sonder Teyckenen is doot en levenloos, of liever niet met allen. Maer ghelijck als het Lichaem met de Ziel een volkomen Mensch uytmaeckt, even soo moet het Teyckenen en Schilderen de Schilderye voortbrengen; blijvende echter waerachtigh, dat de Teycken-Kunst in ’t bysonder aengehmerckt, ten opsicht van het Schilderen, deselve verre te boven gaet. {Men vint meer slegte Teyckenaers die wel Schilderen, dan goede Teyckenaers die slegt Schilderen.} Dit wert ons noch nader door de daeghelijckse ervarentheydt bewesen, door dien men siet datter meer Schilders dan slechte Teyckenaers en eenighsins wel Schilderen; dan goede Teyckenaers die slecht Schilderen, gevonden worden; gelijck oock van F. Iunius ten desen opsicht seer wel is aengemerckt, dat de Antique vermaerde Schilder, noyt soo seer de aengenaemheyt en kracht harer Konste en stelden, in ’t leggen der Verwen, om daar door hunnen dingen op te proncken, als wel in ’t verstandt van een overvaste Teycken-Konst.

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] […] {The Art of Drawing is mostly necessary for the Art of Painting.} as such it is easy to judge that the beginning and end of the highly praised Art of Painting, is necessary until the highest level: she is certainly useful somewhere here she is necessary, here it should do everything, yes she has to be the Soul that gives life to the Art of Painting; Just like the Soul lives in Man and makes the body pleasant, similarly the Drawing provides the Art of Painting the lively action; and as far as the Soul surpasses the body; as such the Drawing surpasses the Painting. {The Art of Drawing is the Soul of the Art of Painting.} The Soul is said to be able to stay in a person and independently exist outside the Body: But the Body cannot be without the Soul. As such the Art of Drawing can exist in a perfectly drawn depiction independently from the Art of Painting, but Painting is dead and lifeless without Drawing. But like the Body makes a complete Man with the Soul, similarly Drawing and Painting have to produce the Painting; it remains true however, that the Art of Drawing in particular, in comparison to Painting, greatly surpasses it. {One may find more bad Draughtsmen who can Paint well, than good Draughtsmen who Paint badly.} This is proven to us even further by everyday experience, in which one sees that on can find more Painters than bad Draughtsmen can Paint reasonably well; than good Draughtsmen who Paint badly; just like it has been noted by F. Junius in this regard, that the famous Ancient Painter did not so much place the comeliness and power of their Art in the adding of Colours, to embellish their things, but rather in the sense of a very steady Art of Drawing.

Junius is not mentioned in the English translation. In fact, the whole comparison between Painters and Draughtsmen in the Dutch original (second edition) is missing in the English translation (after the first Dutch edition). [MO]Other conceptual field(s)

PEINTURE, TABLEAU, IMAGE → comparaison entre les arts

Quotation

{Watmen sich behoorde in te beelden.} En te meer, alsoo yeder wel weet, datmen sijne Teykeninghen door welckmen begeert te leeren, niet en maeckt om verkocht te worden, en daerom weynigh aengelegen, of die sus of soo ghehandelt zijn, alsser maer dat in betracht is, dat na de rechte Meesterschap dinckt. (…) {Waer In de ware deught van eene goede teykening bestaet.} En wat de algemeene deught van een Teyckeningh aengaet, die kanmen kortelijck seggen daer in te bestaen, datse Eel en verstandigh van omtreck en stellingh is; en daer by te gelijck vlack, snel, en kantigh, nochtans soet en sagt, volkomentlijck is uytgevoert.

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] {What should be imagined.} And even more so, because everybody knows that one does not make the drawings through which one wants to learn, in order to sell them, and therefore it is of little importance whether they are done such or so, as long as it has been tried in such a way that aims for true Mastery. (…) {Of what the true virtue of a good drawing consists.} And what the general virtue of a Drawing is concerned, one could briefly say that it exists in being Noble and sensible of contour and composition; as well as perfectly executed in a flat, quick, edgy, yet sweet and soft way.


Quotation

De Printen geeft men hen voor eerst, om zich te vermaaken, in het bezien deezer Kunst. Ten tweede om de Geest op te wakkeren. Ten derde, verwekt het in hen een nieuwe lust, door de veranderinge der gedagten t’aanschouwen, […] Ja wie zou niet door iever en Leerzucht, aangenoopt en geprikkeld werden, die al de naavolgende Deugden, dog niet alle gelyk, in voornaame Printen komt t’aanschouwen. Als een grootse gedagten. Fraaye verkiezinge. Welgekooze schoone naaktens. Graaçelijke Actien. Natuurlijke beweeginge en passien. Lieffelyke Vrouwebeelden. Welgeschikte kleedinge en plooyen. Aandachtige en bevallige weezens. Goede Houdinge. Cierlyke Architectuur. Aardig Bywerk. […] en al ’t geen wat in volmaakte Printen kan gevonden worden. Maar dat alles ziet men ook, en noch beeter, in uitgevoerde Teekeningen, door een verstandige hand gewrocht. Daar en booven heeft men noch een merkelijk grooter voordeel in de Teekeningen te beschouwen, want daar uit leert men een fraaye, kloeke, en wakkere manier of Handelinge, ’t geen in de Printen niet te zien is, te meer wyl de artzeeringe daar alle verkeerd, en teegens de hand loopen.

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] One first gives them the prints, to entertain them, in observing this Art. Secondly to incite the Mind. Thirdly, it causes a renewed desire in them, by observing the change of ideas, […] Yes who would not be induced and provoked by diligence and a desire to learn, who sees all the following virtues – yet not all at once – in illustrious prints. Such as a great idea, a beautiful choice, well-chosen beautiful nudes, graceful actions, natural movement and passions, lovely female figures, well-composed clothing and folds, careful and delightful figures, good harmony, graceful architecture, nice ornament. […] and everything that can be found in perfect Prints. But all of this can also be seen, and even better, in executed Drawings, made by a sensible hand. Moreover, there is an important other advantage in Drawings, because it also teaches you a beautiful, strong and quick manner or Handling, which cannot be seen in prints, more so because the hatching is wrong and mirrored [ndr: literally: against the hand].Other conceptual field(s)

L’ARTISTE → apprentissage

Quotation

T: […] Oeffent dan voor eerst, naar al het fraaiste dat hier te krygen is, zo Teekeningen, als Printen; voornamentlyk naar de Statuaas, en Basre-leeves van Perrier, zo naakt als Gekleed; neemende voor al wel acht, op de byzondere drachten, Cieraaden, en Ornamenten daar in gebruikelyk: Playsterbeelden, Gekleede Leeman; ’t Naakte Leven &c.

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] T [ndr: draughtsman]: […] Then first practice all the beautiful things that can be found here, such as drawings and prints; especially after sculpture and bas-reliefs by Perrier, both nude and dressed; paying special attention to the specific dress, jewels, ornaments that are common in them: plaster statues, dressed manikin, the nude life etc.Other conceptual field(s)

L’ARTISTE → apprentissage

Quotation

IN weinige deelen der Konst sluypen meer misbruyken in, dan in het nazien der fraaye printen, en herssenwerk der beroemde Meesters; want veele gewennen zich zo vast daar aan, dat zy zelden iets doen, dat niet geheel uit printen of teekeningen van anderen gehaald is.

[D'après DE LAIRESSE 1787, p.117:] L‘ ABUS qu’on fait de l’usage des gravures & des dessins des grands maîtres, pour la composition est considérable ; plusieurs artistes se sont tellement accoutumés à cette méthode, qu’ils ne peuvent rien produire sans ce secours.


14 quotations

Quotation

Den Vader van t’schilderen mach men nommen {Teyckenen, den vader van’t wel schilderen, oft het teyckenen is het Lichaem, ende t’schilderen is den Gheest van het teyckenen.}
Teyckenen, oft de Teycken-const verheven,
Ia den rechten toegang machment ooc rommen
Oft de deur om tot veel Consten te commen,
Goudt smeden, bouwen, en meer, jae de seven
Vry Consten sonder haer niet mochten leven:
Want Teycken-const omhelsend’ alle dinghen,
Houdt alle Consten in matighe stringhen.

 
2 Sy is een Voedster aller Consten goedich, {De Schilder-const, die in de Teycken-const bestaet, is de Voedster van alle goede Consten ende wetenschappen.}
Soo Natalis Comes ons wil verhalen,
Iae oock d’edel Grammatica bevroedich,
Is door haer ghehooght en ghewassen spoedich,
Leerend’ haer letters en caracten halen,
Waer door de Menschen in verscheyden talen
Malcanders meeninghe verstaen accoordich,
Seer wijt van een soo wel als teghenwoordich.

 
3 Des Teycken-consts volcomenheyt moet drijven { De Schrijf-const wordt ghesooght van de Teycken-const.}
Wt ghesont verstandt, en aen crachten raken
Moet t’verstandt door oeffeningh, en beclijven
Door natuerlijcken gheest, die tot verstijven
Edel vernuftich is, en snel ontwaken,
Sulcx met goet oordeel doet Constenaer maken
Voor-beworp in zijn ghedachte van allen,
Hem met handt te bewerpen mach bevallen.

 
4 Desen Vader dan van t’Schilderen, wercklijck {VVat het teyckenen, oft Teycken-const eygentlijck is.}
Is om verborghen meeninghe t’ontdecken
Een uytdrucksel, en Verclaringhe mercklijck,
Iae t’voornemens ghetuyghe, welcken stercklijck
Bestaet in trecken, betrecken, omtrecken,
Van alles watter binnen de bestecken
Des ghesichts ter Weerelt mach zijn begrepen,
Bysonder t’Menschen beeldt heerlijckst gheschepen.

 
5 Nu Ionghers, om nae dees mate te jaghen,
Dats om in Teycken-const worden verstandich,
Moet ghy beginnen met groot behaghen
Aen het ey-rondt, en t’cruys daer in gheslaghen, {Het ey-rondt ende cruys seer noodich te verstaen.} 
Om een tronje leeren stellen ghehandich
Van alle sijden, seer noodich : want schandich
Sietmen veel Schilders den tronjen misstellen,
Niet lettend’ op’t cruys, te vergeefs sy quellen.

[D'après NOLDUS 2008, p. 35-36:] 1 Le Père de la peinture, ainsi peut-on appeler {Le Dessin est le père de la bonne peinture. Autrement dit, le Dessin est le corps de la Peinture, et la Peinture l’âme du dessin.} le sublime Art du Dessin. Oui, on peut aussi le louer, comme la vraie entrée ou la porte, qui à beaucoup d’Arts, donne accès : L’orfèvrerie, l’architecture et d’autres. Non, les sept Arts libéraux ne pourraient pas exister sans lui, car l’art du Dessin embrasse toutes les choses et tient tous les Arts par ses liens modérés. 2 Il est de tous les arts le nourricier généreux, {La Peinture, qui consiste en l’art du Dessin, est la nourrice de tous les Arts et Sciences.} comme Natalis Comes l’a bien voulu narrer ; oui, même la noble Grammaire, si intelligente, alimentée par lui, en prospérité a grandi, {L’Écriture est nourrie par le Dessin.} apprenant de lui lettres, caractères et signes, qui permettent aux Hommes de différents parlers de se comprendre en bonne entente. Peu importe alors s’il sont loin ou proches les uns des autres. 3 La perfection du Dessin doit prendre sa source dans une bonne intelligence, qui peut déployer ses forces par un constant exercice et se maintenir grâce à un esprit inné noblement disposé à la consolider. Il faut aussi être rapide à la détente. Tout cela, avec un bon jugement, permet à l’artiste de former dans son esprit un projet de tout ce qu’il voudra faire jaillir de sa main. 4 Ce Père de la Peinture est un parfait moyen pour exprimer des idées qui sans lui resteraient cachées, une remarquable façon de les clarifier, oui, l’instrument de la volonté qui s’efforce de capter dans ses traits, ses contours et ses formes tout ce qui se présente à notre vision dans le Monde qui nous entoure, et en particulier la Figure humaine, cette magnifique création. 5 Et maintenant, mes Garçons, pour arriver à cette fin c’est-à-dire pour devenir un dessinateur compétent vous devez commencer par vous mettre avec dévouement à dessiner un ovale et une croix inscrite {Il est très nécessaire de maîtriser l’ovale et la croix} afin d’apprendre à réaliser facilement une tête vue de tous les côtés : c’est indispensable. On voit beaucoup de Peintres scandaleusement rater leurs têtes. Ils ne posent pas de croix et se fatiguent en vain.

teyckenenOther conceptual field(s)

MATERIALITE DE L’ŒUVRE → technique du dessin

Quotation

22 Summa, Teycken-const can alderley staten
Behulpich wesen, t’zy jonghen, oft grijsen,
Iae Vorsten, Capiteynen, en Soldaten, {Teycken-const is nut voor Vorsten, Capiteynen, en Soldaten, steden en stercten te betrecken, leest t’eerste deel van t’leven der Schilders, hoe Lucius Scipio den Broeder Africani, Carthaginio inneminge hadde afghebeeldt.}
Soo om van der Conste gheschickt te praten,
Als om de gheleghentheden aenwijsen,
Van sterckten en plaetsen, daerom te prijsen,
Is d’edel Teycken-const, van welcks verclaren
Willen wy voort tot de Proporty varen.

[D'après NOLDUS 2008, p. 40-41:] 22 En somme, le Dessin peut servir en différentes situations aux jeunes comme aux vieux ; oui, aux Princes, aux Commandants, aux Militaires tant pour parler d’Art en connaisseur {Le Dessin est utile pour les Princes, des Commandants et Militaires pour tracer des villes et fortifications Lisez dans la première partie des Vies des Peintres comment Lucius Scipio, frère de Scipion l’Africain, avait représenté la prise de Carthage.} que pour indiquer la disposition des sites et fortifications. C’est pourquoi il faut louer l’art noble du Dessin […]


Quotation

Dit is dan dese naeboetsinghe, die men ghemeyndelick d'Imitatie noemt, uyt welcke de Teycken-Konst, de Schilder-Konst, de Giet-Konst en al 'andere Konsten van desen aerd voord-spruyten. Oock so is 't dat dese Imitatie van Philostratus {in proaemio Iconum} genaemt wordt een seer oude vont ende met de Nature selver wonderlick wel overeen komende. […]Oock soo en moghen wy in 't minste niet eens twijfelen of 't grootste deel der Konsten, ghelijck den selvighen Quintilianus elders {orat. Instit. Lib. X. cap. 2} steunt op d'imitatie, jae dat noch meer is, 't gantsche belydt onses levens bestaet daerin dat wy altijdt vaerdighlick naetrachten, 't ghene wy in andere hoogh achten.

[Suggested translation, Marije Osnabrugge:] This is than that imitation, which one commonly calls imitation, from which the Art of Drawing, the Art of Painting, the Art of Casting and all the other Arts of this earth spring forth. Just as this Imitation is called by Philostratus {…} a very old source and wonderfully similar to Nature itself. […]Just like that we cannot doubt in the least or 'the larger part of the Art, like the same Quintilianus [says] elsewhere {…}, leans on Imitation, yes even more so, the whole ruling of our lives consists therein that we always capably aim to that which we esteem highly in others.

For the translation, I could not find a suitable synonym for Imitation, that would reflect the sense of the Dutch term 'nabootsing'/'imitatie'. [MO]


Quotation

Noch openbaert sich d’ongheloofelicke kracht deser Symmetrie allermeest in de Teycken-konst ofte in d’eerste afschetsinghe der ghevondener dinghen. Dies plaghten oock allerley Konst-vroede Mannen het schierlicke wel gheproportioneerde bewerp van een ghenoeghsaemlick door-kaude Inventie voor het voornaemste grond-werck deser Konsten te houden; wanneer naemelick d’arbeydsaeme Konstenaers haere eerste invallen, sonder ’t behulp van eenigh vermaeckelicke Coleuren, in enckele proportionele linien soo gheestighlick voor ooghen stellen, datmen allenthalven de levendighe kracht der dinghen selver in d’eenvoudigheyd haerer omtrecks en de slechtigheyd haerer eenverwigher binne-wercken verneemt.

[Suggested translation, Marije Osnabrugge:] Yet the unbelievable power of this Symmetry reveals itself most in the Art of Drawing or in the first sketch of the found things. Various Art-loving Men tended to keep this well-proportioned design of a sufficiently conceived Invention for the main groundwork of these Arts; namely when the diligent Artists envision their first ideas in a few proportional lines, without the help of any entertaining colours, that one learns everything about the lively power of things itself in the simplicity of its contour and the mediocrity of its one-coloured interior.

This section in the Dutch edition is different from the English and Latin edition. [MO]Other conceptual field(s)

CONCEPTION DE LA PEINTURE → dessin

Quotation

Philostratus heeft den rechten aerd midsgaders oock de waere kracht van de Teycken-konst veele dudydelicker uytghedruckt. Het en maght niet gheloochent werden of de linien, seght hy {Lib. ii. de vita Apollonij. Cap. 10.}, die sonder eenighen verwen-prael maer allen in licht en schaduwe bestaen, verdienen den naem van een Schilderye; vermids wy in de selvighe niet alleen de ghelijckenisse van d’afgebeelde personagien beschouwen, maer oock haere bewegheninghen selver, ’t sy datse door een schroomherighe schaemte ergens afghekeert of door een vrymoedighe voordvaerendheyd ergens tot aenghedreven worden ende alhoewel dese linien op ’t aller eenvoudighste t’saemen ghestelt sijnde de vermenghinghe van ’t bloed als oock de jeughdigheyd van ’t hayr en den baerd in ’t minste niet uyt en drucken, nochtans ghevense ons de volmaeckte ghestaltenis van eenen swarten ofte witten mensche bescheydenlick te kennen.

[Suggested translation, Marije Osnabrugge:] Philostratus has expressed the true nature as well as the true power of the Art of Drawing much clearer. It may not be denied that the lines, he says {…}, that exist without any splendor of colours but only in light and shadow, deserve the name of Painting; as we see not only the similitude of the depicted persons in it, but also their movements itself, whether that they are averted out of a hesitant shame or are driven towards something by a frank diligence and although these lines that are composed in the most simple way do not express the mixing of blood or the youthfulness of the hair and the beard in any way, nevertheless they modestly illustrate the perfect shape of a black or white man to us.Other conceptual field(s)

CONCEPTION DE LA PEINTURE → dessin

Quotation

Die ghene onder en tusschen dewelcke het teyckenen langh ghenoegh en met eenene vlijtighen ernst gheoeffent hebben, moghen ’t hier by niet laeten blijven en d’aenghevoanghene Konste ten halven niet laeten steken; aengesien de Teycken-konst (alhoewelse met goed recht voor een gantsch ghewightigh point en voor den eenighen ghebaenden wegh tot de Schilder-Konst en d’andere Bootser-konsten gheouden wordt) maer alleenlick een aenleydinghe tot yet grootsers schijnt te wesen. De verwen hebben een sonderlinghe kracht om onse ooghen tot sich te trecken, seght Plutarchus {In Pericle circa ipsum initium}, vermids ’t menschelicke ghesicht door de bloeyende lieffelickheyd der selvighen krachtighlick opgheweckt ende ghespijst wordt. Ghelijck het oversulcks uyt ons voorighe bewijs lichtelicken is af te nemen, dat een welgheproportioneerde Teyckeningh de waere ghelijckenisse der afgheteyckender dinghen ghenoeghsaemlick uyt-druckt; soo en magh men evenwel de schaduwe deser onvolmaeckter ghelijckenisse met de levendighe volmaecktheyd van een veelverwighe Schilderye in ’t minste niet verghelijcken.

[Suggested translation, Marije Osnabrugge:] Meanwhile those who have practiced drawing long enough and with a diligent seriousness, can leave it to this and not abandon the commenced Art halfway; since the Art of Drawing (although she is thought with good reason to be a very important point and the only common road towards the Art of Painting and the other Imitation-arts) appears to only be occasion for something bigger. The colours have a remarkable power to draw our eyes towards them, says Plutarchus {…}, as the human sight is strongly excited and fed by its blooming loveliness. Just like it is therefore easy to deduct from our previous evidence, that a well-proportioned Drawing delightfully expresses the true similitude of the drawn things; as such one may nevertheless not compare the shadow of this imperfect similitude in the least with the living perfection of a Painting with many colours.

In the English edition, Junius refers to the collection of the earl of Arundel. This reference is missing in the Latin and Dutch edition. [MO]

teyckenenOther conceptual field(s)

PEINTURE, TABLEAU, IMAGE → comparaison entre les arts

Quotation

{Waer in de Teycken-Konst bestaet.} Sy bestaet eyghentlijck op haer selven daer in, datse door middel van trecken, betrecken, omtrecken, doncker en licht, alle bedenckelijcke, wesentlijcke, voorbygaende en teghenwoordige, ja oock toe-komende dingen, die in eenige forme konnen bevat worden, op eenen platten gront, toonschijnigh ront en verheven uytbeelt.

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] {What the Art of Drawing consists of.} In itself she consists therein, that she depicts, by means of strokes, lines, contours, dark and light, all conceivable, true, ephemeral and present, yes future things as well, which can be contained in a shape, on a flat surface, appearing round and elevated


Quotation

[…] {Teycken-Konst is voornamentlijck noodigh aen de Schilder-Konst.} soo valt licht te oordeelen datse het begin en het eynde van de groot-geachte Schilder-Konst, tot indien hooghsten trap moet wesen: ghewisselijck isse ergens toe nuttigh hier isse geheel noodigh, hier moetse het alles doen, ja sy moet de Ziel wesen die de Schilder-Konst het leven geeft; want ghelijck de Ziel inden Mensche woont en het lichaem doen aengenaem wesen, alsoo geeft oock de Teyckeningh aende Schilder-Konst de levendige wercksaemheyt; en soo verr’ als de Ziel het lichaem overtreft; so verre gaet oock de Teyckeningh het Schilderen te boven. {Teycken-Konst is de Ziel van de Schilder-Konst.} De Ziel wort geseyt te konnen in wesen blijven en op haer selven buyten ’t Lichaem te bestaen: Maer het Lichaem niet ontbloot zijnde vande Ziel. Soo oock de Teycken-Kunst kan in een volmaeckte getekende af-beeldinge levendigh woonen buyten de Schilder-Konst, maer het Schilderen sonder Teyckenen is doot en levenloos, of liever niet met allen. Maer ghelijck als het Lichaem met de Ziel een volkomen Mensch uytmaeckt, even soo moet het Teyckenen en Schilderen de Schilderye voortbrengen; blijvende echter waerachtigh, dat de Teycken-Kunst in ’t bysonder aengehmerckt, ten opsicht van het Schilderen, deselve verre te boven gaet. {Men vint meer slegte Teyckenaers die wel Schilderen, dan goede Teyckenaers die slegt Schilderen.} Dit wert ons noch nader door de daeghelijckse ervarentheydt bewesen, door dien men siet datter meer Schilders dan slechte Teyckenaers en eenighsins wel Schilderen; dan goede Teyckenaers die slecht Schilderen, gevonden worden; gelijck oock van F. Iunius ten desen opsicht seer wel is aengemerckt, dat de Antique vermaerde Schilder, noyt soo seer de aengenaemheyt en kracht harer Konste en stelden, in ’t leggen der Verwen, om daar door hunnen dingen op te proncken, als wel in ’t verstandt van een overvaste Teycken-Konst.

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] […] {The Art of Drawing is mostly necessary for the Art of Painting.} as such it is easy to judge that the beginning and end of the highly praised Art of Painting, is necessary until the highest level: she is certainly useful somewhere here she is necessary, here it should do everything, yes she has to be the Soul that gives life to the Art of Painting; Just like the Soul lives in Man and makes the body pleasant, similarly the Drawing provides the Art of Painting the lively action; and as far as the Soul surpasses the body; as such the Drawing surpasses the Painting. {The Art of Drawing is the Soul of the Art of Painting.} The Soul is said to be able to stay in a person and independently exist outside the Body: But the Body cannot be without the Soul. As such the Art of Drawing can exist in a perfectly drawn depiction independently from the Art of Painting, but Painting is dead and lifeless without Drawing. But like the Body makes a complete Man with the Soul, similarly Drawing and Painting have to produce the Painting; it remains true however, that the Art of Drawing in particular, in comparison to Painting, greatly surpasses it. {One may find more bad Draughtsmen who can Paint well, than good Draughtsmen who Paint badly.} This is proven to us even further by everyday experience, in which one sees that on can find more Painters than bad Draughtsmen can Paint reasonably well; than good Draughtsmen who Paint badly; just like it has been noted by F. Junius in this regard, that the famous Ancient Painter did not so much place the comeliness and power of their Art in the adding of Colours, to embellish their things, but rather in the sense of a very steady Art of Drawing.

Junius is not mentioned in the English translation. In fact, the whole comparison between Painters and Draughtsmen in the Dutch original (second edition) is missing in the English translation (after the first Dutch edition). [MO]


Quotation

En om het waere vermogen vande Teycken-Konst met eene reden te besluyten, soo laet ons eens hooren hoe Philostrate ons die in sijn tweede Boeck in ’t leven Apollonij beschrijft, daer hy aldus uytvaert. {Hoedanig Philostrate de Teycken-Konst beschrijft.} Het en mach niet geloochent worden (seyt hy) of de linien die sonder eenigh Verw-gepronck, maer alleen in licht en schaduwe bestaen, verdienen de naem van een Schilderie; vermits wy inde selve niet alleen de gelijckenissen vande afgebeelde Persoonen beschouwen, maer oock haere bewegingen selfs;

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] And to conclude the true power of the Art of Drawing by means of an argument, let us then hear how Philostratus describes it to us in his second book in the life of Apollonius, where he argues as follows. {How Philostratus describes the Art of Drawing.) It cannot be denied (he says) that the lines that exist without any ostentation of colour but only in light and shadow, deserve the name of Painting; as we discern not only the likenesses of the depicted Persons, but also their movements;

This section is not included in the English translation. [MO]


Quotation

Gelyk het Alphabet of kennis der Letteren, de eerste Inleidinge van de Letterkonst is, zo is desgelijks de Meetkunde het eerste beginzel die ons tot de Teekenkonst geleid, buiten de welke het gantsch onmoogelyk is, om daar toe, zoo wel als tot andere Konsten of weetenschappen, te geraaken.

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] Like the alphabet or the knowledge of the letters is the first introduction to Literature, similarly Geometry is the first principle that leads us to the Art of Drawing, without which it is completely impossible to reach it, or the other Arts or sciences.


Quotation

OM tot de Zaak te koomen, zo zullen wy tot Voorwerp onzer Verhandelinge, met de Volmaakte Teekenkonst een Aanvang neemen: Nademaal dezelve, het fondament zy, waar op de Edele Schilderkonst is gegrondvest; zonder de welke niemand onmoogelyk tot Volkoomentheid kan geraken, al vroeten hy zyn leeven lang. Onderzoeken wy dan vooreerst, wat de Teekenkonst is, en vervolgens haar vermoogen, en uitwerkinge.
De Teekenkonst, is een kenbaar vertoog der dingen, van Liniamenten, door een welgeoeffende hand getrokken, op papier, op doek, of panneel:

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] To get to the point, for the purpose of our treatise, we will start with the Perfect Art of Drawing: Even more so as it is the basis on which the Noble Art of Painting is founded; without which nobody could ever obtain Perfection, even if he would toil his entire life. We will first investigate, what the Art of Drawing is and then her power and effect. The Art of Drawing, is a clear demonstration of things, of lines, drawn by a well-trained hand on paper, on canvas or panel:

The phrasing of the first two paragraphs of this chapter are rather different in the German translation. [MO]


Quotation

De Teekenkonst zullen wy in tweën verdeelen, als jong en oud, ieder in ’t zyne volmaakt. De eerste zynde de jongste, zal ik Modern, en de tweede als oudse, Antik, noemen, welke laatste wy tot voorwerp onzer verhandleinge verkoozen hebben, als zynde de volmaakste.

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] We shall divide the Art of Drawing in two parts: young and old, both perfect in its own. The first, being the young, I will call modern, and the second being the old, I will call antique, the latter of which we have chosen to be the subject of our treatise, as it is the most perfect.


Quotation

De moderne Teekenkonst is, diemen van jongs op leerd, door een natuurlyk begrip, en oeffening der handen, dewelke zo noodzaakelyk is, datmen onmoogelyk tot de tweede kan koomen, dan alvoorens haar, korrekt en vast te kennen, als zynde de grondslag van t’geheel. […] is voor zo ver een goed modern teekenaar, dewyl niet meer vereyscht wordt, als een eenvoudige imitatie, of naarbootzing, zonder het minste af, of toe te doen; Zy vraagt, nog wijst niet, wat goed en kwaad is in de voorwerpen? maar laat haar vergnoegen, als zy zo ver zyn, wyzende hen lieden dan verders, een trap hooger, naar haar Zuster Antik, die ouwer en wyzer is: Dat’s voor zoveel de moderne, en Algemeene Teekenkonst betreft, als zynde noodzaakelyk.

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] The modern art of drawing is that which one learns since childhood, through a natural understanding and practice of the hands, which is so necessary, that one can impossibly obtain the second, before one knows her correctly and steadily, as the basis of it all. […] is thus far a good modern draughtsman, as nothing else is demanded but a simple imitation, without deleting or adding anything; She does not ask or points out, what is good or bad in the objects, but limits herself, when they have advanced this much, to point them ahead, to a next step, to her sister Antiquity, who is older and wiser: That’s it for as far as the modern and general art of drawing is concerned, being necessary.


Quotation

Laaten wy nu onderzoeken, waarom deeze tweede teekenkonst, zynde t’Antik, volmaakter is als haar Zuster? Voor eerst in de Theorie, of kennis, ten tweede in de praktyk. De eerste is een gemeene kennis, […] Wat deeze schrandere Antik van de Teekenaar noch verder eyscht, is een vaste kennis der proportien, haar legte en breedte: niet alleen Geometraal of platformig, maar rond, en met zyn verkortinge, na de perspektief, met behoorlyke dag en schaaduwe. Verders een goede Kontraste, dat is een ordentelyke teegenstelling der leeden in de voorwerpen, beweegelyk en onbeweegelyk, als Boomen, Bloemen, Beesten, doch voornamentlyk het Menschbeeld. Welker beweeginge gemakkelyk, en na de verscheide hartstogten, veranderlyk en natuurlyk, moeten vertoont worden. de kleederen wel geschikt, de stoffe dik of dun, de plooyen groots of simpel, overeenkomende met de waardigheid der perzoonen. […] En eindelyk een naauwe Expressie of uitdrukkinge, van t’geen schoon en uitgeleezen is.

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] Let us now investigate, why this second art of drawing, the Antique, is more perfect than her sister. First with regard to the theory, or knowledge, secondly in practice. The first is general knowledge, […] What else this sagacious Antique demands from the draughtsman, is a profound knowledge of the proportions, their length and breadth: not only geometrical or flat, but round and with its foreshortening, following perspective, with proper light and shadow. Furthermore a good contrast, that is an orderly opposition of the members in the objects, moving or still, such as trees, flowers, animals, but foremost the human figure. Whose movement should be shown easily and following the different passions, diversely and naturally. The drapery well-arranged, the fabric thick or thin, the folds large or simple, conform the dignity of the people. […] And finally a careful expression of that which is beautiful or exceptional.


1 quotations

Quotation

Soo plachten eertijts fraye Borsten, Italien te gaen besoecken, en verbleven een wijle te Roomen, om onder ’t Schilderen aldaer de Teycken-school te oeffenen, die veele dan namaels na Venetien gingen, om het wel Schilderen en Coloreeren te leeren, gelijck d’exempelen van veel Meesters getuygen konnen.

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] As such, in the past good Men tended to go visit Italy, and they stayed a while in Rome, to practice the School of Drawing there while Painting, afterwards many went to Venice, to learn to Paint and Color well, as the examples by many Masters bear witness of this.


2 quotations

Quotation

Contours, Ce sont les lineaments (que les Peintres appellent par fois simple traict) par le moyen desquels l'œil distingue toutes les choses que l'ouvrier veut representer, et qui sans ombre & sans couleurs font paroistre sur une plate superficie, la troisiéme dimention, qui n'y est point, a sçavoir la profondeur, ce qu'ils font à l'aide des racourciments, & de la perspective.

contour · lineament


Quotation

L’on a vû plusieurs Peintres qui ne pouvant par le moyen de la parole donner l’idée de certaines personnes qu’il importoit de connoître, se sont servis de simples traits pour les désigner sans qu’on pût s’y méprendre.Other conceptual field(s)

EFFET PICTURAL → qualité du dessin
MANIÈRE ET STYLE → le faire et la main

1 quotations

Quotation

Das 2. Capitel. Beschreibung der Mahlerey-Kunst und des Zeichnen Nutz. 
Die Zeichnung aber gleichwie sie eine recht Mutter der Mahlerey ist, und ihren Ursprung aus der Vernunft hat, so erfordert solche ein sonderbahres Urtheil, als die Universal-Form, Idea oder Modell aller Dinge, so die Natur jemahls gebohren. Other conceptual field(s)

CONCEPTION DE LA PEINTURE → dessin

1 quotations

Quotation

Das 2. Capitel. Beschreibung der Mahlerey-Kunst und des Zeichnen Nutz. 
Die Zeichnung aber gleichwie sie eine recht Mutter der Mahlerey ist, und ihren Ursprung aus der Vernunft hat, so erfordert solche ein sonderbahres Urtheil, als die Universal-Form, Idea oder Modell aller Dinge, so die Natur jemahls gebohren. Other conceptual field(s)

CONCEPTION DE LA PEINTURE → dessin

Quotation

En of schoon datter veel aen vast is, datmen de Teycken-Konst diende te verstaen, en deswegen veel Arbeydts en Hooft-breeckingh van nooden is, om de Verlichterie-Kunde te Leeren; soo moetmen hier op weten, dat alhoewel dese Konst sulcks al vereyst, ghelijckse dat oock doet; datter evenwel veel fraye dingen inde selve konnen ghemaeckt werden, sonder heel geleert inde Teycken-Kunde te wesen: gelijck als daer dan zijn de Freuytagien, Bancketten, Vogelkens, en alderhande Looven en Bloemen welcke insonderheyt playsant voor d’Ooge zijn, en stoffe genoegh geeft van veranderlijckheyt, oock om sijnen goeden Geest en Kennis diemen besit, daer in bekent te stellen, en een roemruchtigen naem van hem te laten uytgaen. De swaere dingen, als daer zijn Beelden, Ordinantien, Beesten, Lantschappen en diergelijcke mogen Jonge Borsten, ofte die na meerder Geleertheydt staen, of alreede hebben, aenvanghen, na dat yeder tot dese andere tot andere dingen van sijn ingenium geleyt wort; oock kan het ligt gebeuren dat sommige Geestige Ionckvrouwen door ’t Oeffenen vande gheringhste Werckstucken, inde Konst, door het wel gelucken van haren Arbeyt, lust souden krijghen om verder tot de algemeenheydt deser Konst in te booren, en alsoo uytnemende te werden.

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] And although much depends on being able to understand the Art of Drawing, for which much Work and pondering is necessary, to learn the Art of Illumination; yet one should know that although this Art needs all this that she does; that still many beautiful things can be made in this art, without being very learned in the Art of Drawing: such as the Fruit pieces, Banquets, Birds, and all sorts of Foliage and Flowers which are especially pleasant to the Eye and offer enough material of changeability, also to make one’s good Mind and Knowledge – which one has – familiar with it and radiate an illustrious name. The difficult things, such as Figures, Compositions, Animals and Landscapes and the like, may be began by Young Men who either lean towards more Knowledge, or have it already, after everyone is led towards these other [ndr: things] by other elements of his ingenuity; it can moreover easily happen that some Spirited Young Ladies by practicing the small tasks of the Art, would get the desire – because of the success of their labour – to penetrate further into the general parts of this Art and thus become excellent.

The introduction to the English translation does not follow the text of the original. [MO]Other conceptual field(s)

PEINTURE, TABLEAU, IMAGE → définition de la peinture

Quotation

Aengesien dat den Liefhebber in ’t vervolgh van dese Verlichterie-Kunde, dickwils van het aenleggen, schaduwen, diepen en hoogen sal gewaeght vinden, als zijnde de voornaemste doeningen in ’t oeffenen der Water-Verwen; soo sal het noodigh zijn, kortelijk van elcks yets tot grondighe verstaningh daer van aen te mercken, wantmen sonder grondige kennis daer van te hebben, tot de volkomene oeffeninghe deser Konste niet en kan komen.
Wy beginnen dan eerstelijck het aenleggen te verklaren, zijnde het begin van alle wercken diemen in dese Konst wil aenvangen. Aenleggen dan is, soo wanneermen eenigh dingh, met eenerhande Coleur van Verwe diemen daer toe verkiest, na sijn believen vlack en eenparigh aenleyt en simpel overdeckt, sonder eenighe schaduwe of dagh waer te nemen. Aengeleyt zijnde, soo volght wanneer dat Coleur droogh is, datmen het uytschaduwe en verdiepe, ghelijckwe dat doorgaens in ’t vervolgh soo sullen noemen; en geschiet op die gront, welcke te vooren aengeleyt is; sulcks geschiet altijt door een Verwe welcke veel vetter, stercker ofte bruynder is, als die daer sy mede beleyt is: waer door dan de Parthyen van doncker en licht onderscheyden en afgepaelt werden; alsoo datmen de schaduwen, en de vlackheydt der dingen kan beseffen, en siet uytheffen, daer sy te vooren plat schenen;  (…)
Nu de derde waernemingh die is verhoogen, welcke op de lichte plaets van alle dingen, als daer den dagh sonder eenige schaduwe het sterckst opvalt, moet geschieden; en komt dese verhoogingh meest te geschieden op hooge en uytsteeckende parthyen, gelijck aen de Menschen op de Kaecken, boven op de Neus, op het Voor-hooft, Kinne, Schouderen, Borst, Billen, Elleboogh, Knyen, &c. Van gelijcken in Kleedinghen op de ployen, en vlacke deelen der Ledematen die door deselve werden uyt-gedruckt; en voorts alles wat sich boven de vlackte verheft; dit doetmen met een lichter Verwe en blyer Coleur, als daer ’t mede aengheleyt is: en verhooght het alsoo als het na sijn Trap min of meer, na het sterckste licht aerdende, verlicht is, om dat te doen ronden en voorkomen, &c. (…)
de schaduwen nu diemen op het Gront-Papier doet, komen oock over een met de schaduwen diemen in ’t Schilderen met een stercker Verwe over ’t aengeleyde heen leght; de hooghsels komen van gelijcke over een; de diepsels accordeeren met de toetsen, diemen hier en daer inde Teyckeningh inset; invoegen geen onderscheyt tussen het Teyckenen en Verlichterie-Schilderen en is, als de handelingh vande Pinceel, en datmen sich telckens inbeelt dat yeder aangeleyt Coleur daermen op Schilderen moet, een soort van Gront-papier is daermen op Teyckent, en datmen voor die tijt de handelingh van Teyckenen oeffent, diemen wassen noemt. Staet oock noch aen te mercken, datmen de schaduwen, diepsels en hooghsels alle tijt moet schicken, na dat het Coleur vande gront-vlackte is, op welckmen die komt te leggen: want die niet evenredigh zijnde, soo sullense of te hart, indiense te sterck zijn, ofte flets en Kernemelkachtigh by aldiense niet behoorlijck krachtigh en zijn.

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] As the Amateur will often find the building up , shadowing, deepening and heightening discussed in the continuation of this Verlichterie-Kunde, as they are the principal actions in the practice of Watercolouring; as such it is necessary, to briefly mention something for the profound understanding of them, because one cannot acquire a perfect practice of this Art, without profound knowledge of it. We start first by explaining the building up, being the start of all that one wants to do in this Art. Building up is, when one builds up a thing, with any Colour of Paint that one choses for it, flat and uniformly as is desired and simply covers, without paying attention to any shadow or light. Built up, once the paint is dry, one continues by shadowing and deepening, as we will call it from now on; and it is done on the ground, which was build up beforehand; it is always done by means of a colour that is greasier, stronger or darker than the one with which it was build up: because of which the Parts of dark and light are discerned and framed; that is, that one can recognize the shadows and flatness of things, and see them rise, while they appeared to be flat before; [...] The third observation now is heightening, which should happen at the light spot of all things, where the light falls strongest without any shadow; and this heightening mostly occurs on high and protruding parts, such as on Humans on the Jaws, on top of the Nose, on the Forehead, Chin, Shoulders, Breast, Buttocks, Elbow, Knees, etc. . Similarly in Clothing on the folds, and flat parts of Limbs that are expressed by it; and furthermore everything that raises itself above the surface; this is done with a lighter Paint and happier Colour, as the one with which it is build up: and heighten it in a way as it is lit up more or less according to its level, towards the strongest light, to round it and make come forward, etc. [...] now the shadows that are made on the grounded Paper, also coincide with the shadows that, in Painting, one places over the first layer with a stronger Paint; the highlights also coincide; the depths accord with the touches, that are placed here and there in the Drawing; and there is no difference between Drawing and Illumination-painting, as the handling of the Brush, and that one often imagines that every applied Colour on which one has to Paint, is a kind of grounded paper on which one Draws, and that one practices the manner of Drawing beforehand, which is called washing. It may also be remarked, that one should always place the shadows, depths, highlights, after the Colour of the ground-surface, on which it is placed: because if these are not corresponding , they will be too hard – if they are too strong – or too weak and Buttermilk-like – if they are not sufficiently strong.Other conceptual field(s)

PEINTURE, TABLEAU, IMAGE → définition de la peinture

1 quotations

Quotation

En om het waere vermogen vande Teycken-Konst met eene reden te besluyten, soo laet ons eens hooren hoe Philostrate ons die in sijn tweede Boeck in ’t leven Apollonij beschrijft, daer hy aldus uytvaert. {Hoedanig Philostrate de Teycken-Konst beschrijft.} Het en mach niet geloochent worden (seyt hy) of de linien die sonder eenigh Verw-gepronck, maer alleen in licht en schaduwe bestaen, verdienen de naem van een Schilderie; vermits wy inde selve niet alleen de gelijckenissen vande afgebeelde Persoonen beschouwen, maer oock haere bewegingen selfs;

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] And to conclude the true power of the Art of Drawing by means of an argument, let us then hear how Philostratus describes it to us in his second book in the life of Apollonius, where he argues as follows. {How Philostratus describes the Art of Drawing.) It cannot be denied (he says) that the lines that exist without any ostentation of colour but only in light and shadow, deserve the name of Painting; as we discern not only the likenesses of the depicted Persons, but also their movements;

This section is not included in the English translation. [MO]


1 quotations

Quotation

Das 2. Capitel. Beschreibung der Mahlerey-Kunst und des Zeichnen Nutz. 
Die Zeichnung aber gleichwie sie eine recht Mutter der Mahlerey ist, und ihren Ursprung aus der Vernunft hat, so erfordert solche ein sonderbahres Urtheil, als die Universal-Form, Idea oder Modell aller Dinge, so die Natur jemahls gebohren. Other conceptual field(s)

CONCEPTION DE LA PEINTURE → dessin

1 quotations

Quotation

Oock konnen door de Water-Verwen aerdige en fraye dingen gemaeckt worden, soo wel van die gene welckmen selfs Inventeert, Teyckent, Copyeert, ofte na het leven volght, als Opgedruckte Papiere Print-Konst:

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] With the Water-Colours one can make some nice and beautiful things, both of the kind that one invents himself, draws, copies, or follows after the life, and Printed Paper Art of Print:

The introduction to the English translation does not follow the text of the original. [MO]Other conceptual field(s)

MATERIALITE DE L’ŒUVRE → technique du dessin

1 quotations

Quotation

In der Natur werden alle Dinge des grossen Schöpfers bewundert, welche uns klärlich seine unendliche Allmacht vor Augen leget. Und aus dieser haben so viel berühmte Künstlere, so wohl vor, als auch zu unserer Zeit, in derselben Nachahmung so schöne Wercke zu wege gebracht, welche ihnen durch göttlichen Seegen mitgetheilet worden. Man sagt demnach billig, die Zeichen-Kunst wäre die Mutter aller andern, aus ihr entspringenden Wissenschafften.  Dann sie stellet uns vor, aller Dinge Proportion, Zierlichkeiten, die Bewegungen des Gemüths, schöne Geberden des Leibs, herrliche Inventionen, Unterschied der Kleider, Sitten und Gebräuche, auch was dergleichen mehr ist; daß wohl keine Profeßion, so gering sie auch scheinet, solcher entbehren kan.


3 quotations

Quotation

Der Grund vielbesagter Zeichnung/als das besagte a/b/c der Mahlerey/ist verhoffendlich in diesem Buch meisterlich angewiesen/und ist leichtlich zu erachten/daß man mit den bunten Farben der Natur so viel ähnlicher nachkommen kan; weil man nur mit Schwartz und weiß die Gleichnisse der Bilder/so eigendlich vorstellen erlernet hat. Zu mehr deutlicher Erklärung unsrer Meinung setzen wie hierbey/wie alle Strichlein aufeinander folgen sollen.

FÜRST, 1656


Quotation

{Die Vernunft/ ist der Zeichnung Ursprung} Die Zeichnung […] ihren Ursprung aus der Vernunft hat/ so erfordert solche eine sonderbares Urtheil/als die universal-Form/Idea oder Modell aller Dinge/so die Natur jemahls gebohren. Dann diese machet in dem menschlichen Leib/ in den Thieren und Pflanzen/ folgbar auc die Gebäu- Bildhauer und Mahlerey-Arbeit/ die proportion und Gleichheit zwischen dem ganzen völligen Corpo und seinen Theilen/und den Unterschied zwischen denselben erkennen. Und aus dieser Erkäntnis entspringet eine gewiße imagination, Einbildung/ Meinung und Urtheil / welches ihm der Künstler in seinem Verstand vor-formet/ und nachmals mit Kreide/ Rötel oder Kohlen/ durch die Hand/ zu Papier bringet.


Quotation

Das 2. Capitel. Beschreibung der Mahlerey-Kunst und des Zeichnen Nutz. 
Die Zeichnung aber gleichwie sie eine recht Mutter der Mahlerey ist, und ihren Ursprung aus der Vernunft hat, so erfordert solche ein sonderbahres Urtheil, als die Universal-Form, Idea oder Modell aller Dinge, so die Natur jemahls gebohren. Other conceptual field(s)

CONCEPTION DE LA PEINTURE → dessin