CONCEPT (n. n.)

CONCEPTION (fra.) · KONZEPT (deu.)
TERM USED IN EARLY TRANSLATIONS
DESIGN (eng.) · KONZEPT (deu.)

FILTERS

LINKED QUOTATIONS

2 sources
5 quotations

Quotation

T: Waarom ik nu deze printen van Mantegna en Heemskerk vertoon, dat is om aan te wyzen, hoemen een generaal Konçept op ’t Papier steld, eer het Leeven gebruikt word. Want die meesters hadden dat voor een manier in ’t Schetzen haar’er naakte, jong of oud, dat zyde Muskulen en haar situatie, op zulk een wys gelyk gy ziet, met streepen of stipjes aantoonde; niet allen om te zeggen dat het zo hoord, maar daar door vaster en vaardiger te worden, gelyk het onvermydelyk moet volgen.

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] T [ndr: draughtsman]: Why I now show you these prints by Mantegna and Heemskerck, it is to show how one composes a general concept on paper, when the life is used. Because those masters had such a manner of sketching their nudes, young and old, that they showed the muscles and their situation in the way that you see, with lines and dots; not only to say that it should be that way, but to become more steady and capable through it, as it should unavoidably follow.

term translated by KONZEPT

Conceptual field(s)

CONCEPTION DE LA PEINTURE → dessin

Quotation

Nademaal de Handelinge van ieder studie in het zyne, het geene is, waar door de voorgemelde Konstwerken haar volkoomentheid verkrygen, zo zullen wy die van de Teikenkonst, vooreerst in ’t byzonder uitleggen, waar in die is bestaande. Wy stellen vast, dat de zin, door een vaste kennisse, de handen van de Teikenaar alleen bestierd, doch zonder de hulp van een geduurige oeffening, geen vruchten en zoude kunne voortbrengen, dan gebrekkelyk en zonder voordeel: ik zeg gebrekkelyk, ten opsichte van het uitvoeren eener gedagten; want wat kan het een Teikenaar baaten, al heeft hy noch zo een Sierlyke, Deftige, en Aangenaam Konsept ontworpen, als hy het niet naar vereysch van zaaken uitvoeren kan? Nademaal gelyk wy gezegt hebben, de handeling, alleen, in het voltoojen eens Konst stukwerks, d’uiterste bevalligheid en volmaaktheid toebrengt, waar van zyn meeste voordeel afhankelyk is.

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] While the handling of each study on its own is that, by which the aforementioned art works obtain their perfection, as such we will first explain the one of the Art of Drawing specifically, what it consists of. We conclude that the intention, by means of a firm knowledge, guides the hands of the draughtsman on its own, yet without the help of a steady practice it would not be able to bring forth any results, but faulty and without benefit: I say faulty, with regard to the execution of one’s thoughts; because what is the use for a draughtsman, no matter what kind of graceful, solemn, pleasant concept he has designed, if he is unable to execute it as it is required? As we have already said, the manner alone, in the execution of a piece of art, brings forth the utmost gracefulness and perfection, of which its greatest benefit is depending.

term translated by KONZEPT

Conceptual field(s)

CONCEPTION DE LA PEINTURE → dessin

Quotation

Wat belangt een Konsept, of ontwerp-schets met’er vlugt te schaaduwen, daar toe is het wel de vaardigste en beste van alleen, wanneer het door een vaste, en verstandige hand geschied: zulks dat de grootste Schaaduwen, eenparig en vlak, zonder te verdryven, aangelegt zynde; een aangenaame Welstand van licht en bruin, geeft. Maar die manier van Wassen, ten opzichte voor de Plaatsnyders, om’er naa te Etzen of snyden, is teegenwoordig wel het meeste in gebruik, mits dat zo een teekening wel uitgevoerd zy.

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] What a concept or design-sketch is concerned, shadowing it quickly, it is the most adequate and best of all, when it is done by a steady and wise hand: in such a way that the largest shadows are build up uniform and flat, without diminishing; [ndr: which] provides a pleasant harmony of light and shadow [ndr: literally: brown]. But this manner of washing, in comparison to the engravers, to afterwards etch or engrave, is nowadays the most frequently used, if such a drawing is well-executed.

ontwerpschets

term translated by KONZEPT

Conceptual field(s)

PEINTURE, TABLEAU, IMAGE → définition du dessin

Quotation

Nu zullen wy deze zaak eens verder onderzoeken, en aanmerken wat ieder in zyn oeffening noodig heeft,{Oogmerk des Schryvers in dit Hoofdstuk.} om zich in staat te stellen van nimmer verleegen te wezen […] Het eerste bestaat in verandering van hertstogten en concepten: het tweede in nieuwigheeden, waar door men ieder een kan behaagen en tot liefde verwekken […] Derhalven zyn veranderingen en nieuwigheeden noodig […] Voor eerst, de Beeldschilders betreffende […] Wat de Landschappen aangaat […]Wat de Zeeschilders belangt […] Betreffende de Architectuur […]Komen wy nu tot de Bloemen […]

[D'après DE LAIRESSE 1787, p.205-208:] Nous allons maintenant […] observer ce que le peintre dans chaque genre [NDR : practice] a besoin de savoir […] nous verrons ensuit s’il y a, en effet, assez de moyens pour exécuter ces idées ; & ce qui est propres à chaque genre de peinture. Le premier moyen consiste dans la variété [ndr : et nouveautés] des passions et des idées ; le second dans la production des choses nouvelles qui peuvent plaire & fixer l’attention [ndr : inspirer l’amour] […] ; ce qui rend la diversité d’idées absolument nécessaire. […] On objectera peut-être qu’il n’y a point assez de ressources pour varier constamment les idées […] je vais indiquer les sources qui peuvent en fournir en abondance […] pour les peintres de figures […], pour les paysagistes […], pour les peintres de marine […], pour l’architecture […], les bouquets […]

term translated by DESIGN
term translated by KONZEPT

Conceptual field(s)

CONCEPTS ESTHETIQUES → génie, esprit, imagination

Quotation

Dewyl dan de Schilders of Tekenaars dit maar voor een tydkorting gebruiken, konnen zy niet gedoogen, dat hunne concepten van anderen geoordeeld of gecorrigeerd zouden werden. Derhalven willen zy die liever zelve met etsen uitvoeren, 't geen zy met snyden bezwaarlyk, ja onmogelyk, zouden konnen te weeg brengen […]

[D'après DE LAIRESSE 1738, p. 633:] And since Painters or Designers care not to have their Designes censured and corrected by others, they chuse rather to etch them themselves, than to set about Engraving ; an Art to be mastered without much expence of Time, in getting Knowledge how to to handle the Tool ; whereby it would become rather Labour than Diversion.

term translated by DESIGN
term translated by KONZEPT

Conceptual field(s)

CONCEPTS ESTHETIQUES → génie, esprit, imagination
CONCEPTION DE LA PEINTURE → dessin