GESTALTE (n. f.)

FIGURE (eng.) · FIGURE (fra.) · FORM (eng.) · GESTALT (deu.) · POSTURE (eng.) · POSTURE (fra.)
TERM USED AS TRANSLATIONS IN QUOTATION
ATTITUDE (fra.) · MESURE (fra.) · PROPORTION (fra.)
TERM USED IN EARLY TRANSLATIONS
FORM (eng.) · GESTALT (deu.) · POSTURE (eng.)

FILTERS

LINKED QUOTATIONS

3 sources
6 quotations

Quotation

35 Noch is dit een van der Picturae deuchden,
Bootsen nae den ouderdom t’onderscheyden, {Van yeder Beeldt gestalt te geven, naer den aert oft ouderdom.}
Alvooren der jongh’ eenvuldighe jeuchden
Ghestalten te maken gheneycht tot vreuchden,
Derrel en simpel in al haer beleyden,
Oock Vrouwen, als onghewoone t’arbeyden,
Haer postueren en zijn niet seer te prijsen,
Als sy een Mannelijck ghewelt bewijsen.

[D'après NOLDUS 2008, p. 58:] 35 C’est aussi une des vertus de la Peinture de distinguer les modèles selon leur âge {À chaque figure, donner l’aspect conforme à sa nature ou à son âge.} et surtout de donner à la Jeunesse candide une propension à l’allégresse, la pétulance et la simplicité dans chaque action. Les postures de Femmes, peu habituées à l’effort, ne méritent pas d’être louées si elles montrent trop de force virile.

postuer

Conceptual field(s)

L’HISTOIRE ET LA FIGURE → figure et corps
L’HISTOIRE ET LA FIGURE → action et attitude

Quotation

1 Gheen Mensch soo stantvastich, die mach verwinnen
Soo gantschlijck zijn ghemoedt en swack gheneghen,
Of d’Affecten en passien van binnen
En beroeren hem wel zijn hert’ en sinnen,
Dat d’uytwendighe leden mede pleghen,
En laten door een merckelijck beweghen,
Soo in ghestalten, ghedaenten, oft wercken,
Bewijselijcke litteyckenen mercken. {Niemant vry van passien, Affecten, oft Menschelijck swack gheneghen.}

[D'après NOLDUS 2008, p. 85:] 1 Aucun homme n’est d’une telle constance et n’acquiert une telle maîtrise {Personne n’est libre de passions. Affects ou penchants causés par la faiblesse humaine.} de son âme et de ses penchants dus à sa faiblesse, que les Affects et passions ne le touchent au plus profond de son cœur et de ses sens. De la sorte, les membres extérieurs s’agitent de concert et en montrent, par un mouvement sensible aussi bien dans la posture, la tenue que dans l’action des signes incontestables.

Conceptual field(s)

L’HISTOIRE ET LA FIGURE → action et attitude

Quotation

Ten vierden moet een Schilder oock seer wel de Anatomie, ofte de uyt en inwendige gestalte, ende verdeelinge van ’s Menschen beeldt verstaen: {Oock in de Menschkunde of Anatomie ervaren weten.} Hy moet daer van weten de juyste proportioneele Natuer-maet, en ontledinge van yder deel ten opsicht van ’t geheel, gewicht en tegen-gewicht in ’t bewegen. Veranderlijckheydt van alle soo natuerlijke als gemaeckte Actien, gelijck daer zijn gaende, staende, sprekende, wijsende, loopende, springende, werpende, torssende, treckende, staende, buckende ende andere ontelbare doeningen meer. Hoe die bewegingh door de Musculen of Spieren {Musculen.} worden uytgevoert, en hoe die van gedaente en bysonder gebruyck zijn, waerse in dese of gene Actie het meeste gewelt doen, ende sich sien laten.

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] Fourthly a Painter should also understand the Anatomy very well, or the external and internal posture and distribution of the Human figure: {Should also be experienced in the Anatomy.} From this he should know the right proportional size in Nature, and the analysis of every part in regard to the whole, the weight and counter-weight in its movement. The variability of all natural and composed Actions, as for example going, standing, speaking, pointing, walking, jumping, throwing, carrying, pulling, standing, bowing and countless other actions. How this movement is carried out by the Muscles {Muscles.}, and how these are in appearance and specific use, where they put the most effort in one or another Action, and show themselves.

Conceptual field(s)

L’HISTOIRE ET LA FIGURE → figure et corps
L’HISTOIRE ET LA FIGURE → action et attitude

Quotation

Hier in komt u eerst voor een grondige kennis der gestalten of proportie, en der passiën of kenteekens der hertstogten te hebben, op dat gy aan uw beelden, niet alleen haar natuurlyke beweging weet te geven, maar ook waar uit deze onstaan, aan ’t oog kennen doed […]

[D'après DE LAIRESSE, 1787, p. 56:] Il faut d’abord que vous ayez une connoissance approfondie des proportions du corps humain, & des effets de passions, afin que vous sachiez, non-seulement donner à vos figures les attitudes & les mouvemens qui leur conviennent, mais que vous puissez rendre, en même tems, raison de ce qui vous détermine à les représenter de cette manière […]

term translated by FORM
term translated by GESTALT

Conceptual field(s)

L’HISTOIRE ET LA FIGURE → action et attitude

Quotation

Ja het is onmogelyk dat ider byzondere beweeging, of gestaltenis des lichchaams goed kan zyn, die niet natuurlyk uytgedrukt en met deze drie hoedanigheden verzeld zyn, namentlyk een grootze ommetrek, fraaye zwier in de beweeging, en een schoone koloriet.

[D'après DE LAIRESSE 1787, p.82:] Il est même impossible qu’aucune attitude puisse être belle, ou qu’il y ait de mouvement agréable, s’il n’est point les trois qualités dont nous venons de parler; savoir, un contour élégant & noble, un contraste bien raisonné & gracieux, avec un beau coloris […]

term translated by POSTURE
term translated by GESTALT

Conceptual field(s)

L’HISTOIRE ET LA FIGURE → action et attitude

Quotation

[…] de waarschynlykheid eene der voornaamste zaaken is, welke een verstandig Meester dient en betracht in zyne verbeeldingen waar te neemen […] Om deze waarschynlykheid, buiten andere noodzaakelykheden die wy reedts op hunne plaats hebben verhandeld, te bekomen, is het niet ongerymd, dat de voornaamste Personaadjen hunne eigene en kennelyke gestaltens, wezens en koleuren, van het begin tot het einde des werks, behouden. Door de gestaltens, moet men verstaan de ligchaamelyke proportie. De wezens zyn de kennelyke trekken des aangezichts, welke, na de maaten der menschelyke jaaren, van tyd tot tyd veranderen; zynde eerstelyk jong; ten tweden, vorwassen; ten derden, bedaard; en eindelyk, oud. Door de koleuren verstaan wy de Coloriet […]

[D'après DE LAIRESSE 1787, p. 273:] […] la vraisemblance est une des choses que le peintre doit principalement observer dans toutes ses productions […] Pour parvenir à cette vraisemblance, il est nécessaire que les principaux personnages d’un ouvrage conservent leur conformation, leur physionomie & leurs couleurs caractéristiques. Rajout : Par conformation j’entends les proportions du corps. Par physionomie, je veux dire les traits du visage qui changent avec l’âge […]. Par couleur, il faut comprendre le coloris

term translated by FORM
term translated by GESTALT

Conceptual field(s)

L’HISTOIRE ET LA FIGURE → figure et corps
L’HISTOIRE ET LA FIGURE → proportion
L’HISTOIRE ET LA FIGURE → action et attitude