KLEUR (ALGEMEEN) (n. f.)

COLOR (lat.) · COLORE (ita.) · COLOUR (eng.) · COULEUR (fra.) · FARBE (deu.)
TERM USED IN EARLY TRANSLATIONS
/ · COLOR (lat.) · COLOUR (eng.) · COLOURING (eng.) · COULEUR (fra.) · FARBE (deu.)
BUSCH, Werner et MÜLLER-LUCKNER Élisabeth (éd.), Verfeinertes Sehen : Optik und Farbe im 18. und frühen 19. Jahrhundert, München, Oldenbourg, 2008.
GAGE, John, Couleur et culture : usages et significations de la couleur de l’Antiquité à l’abstraction, Paris, Thames and Hudson, 2010.
GAGE, John, La couleur dans l’art, London, Thames and Hudson, 2009.
KERN, Ulrike, Light and Shade in Dutch and Flemish Art. A History of Chiaroscuro in Art Theory and Artistic Practice in the Netherlands of the Seventeenth and Eighteenth Centuries, Turnhout, Brepols, 2013.
LE RIDER, Jacqueline, Les couleurs et les mots, Paris, Presses universitaires de France, 1999.
LE RIDER, Jacqueline, « Ligne et couleur  : histoire d’un différent », Revue germanique internationale, 10, 1998, p. 173-184 [En ligne : http://rgi.revues.org/694 consulté le 28/04/2015].
LEHMANN, Anne-Sophie, « Hautfarben : zur Maltechnik des Inkarnats und der Illusion des lebendigen Körpers in der europäischen Malerei der Neuzeit », dans GEISSMAR-BRANDI, Christoph et HIJLYA-KIRSCHNEREIT, Irmela (éd.), Geschiter der Haut, Frankfurt am Main, Stroemfeld - Nexus, 2002, p. 93-128.
LICHTENSTEIN, Jacqueline, La couleur éloquente  : rhétorique et peinture à l’âge classique, Paris, Flammarion, 1999.
PRIGOT, Aude, « COULEUR / COLORIS », dans HECK, Michèle-Caroline (éd.), LexArt. Les mots de la peinture (France, Allemagne, Angleterre, Pays-Bas, 1600-1750) [édition anglaise, 2018], Montpellier, Presses Universitaires de la Méditerranée, 2018, p. 152-159.
WESTSTEIJN, Thijs, « The Gender of Colors in Dutch Art Theory », Netherlands Yearbook for History of Art, 62, 2012, p. 176-201 [En ligne : http://hdl.handle.net/11245/1.410507 consulté le 30/03/2018].

FILTERS

LINKED QUOTATIONS

7 sources
46 quotations

Quotation

't Is mede verwonderens ende aenmerckens waerdt dat St Basilius de kracht der Schilder-konst verde boven 't vermoghen sijner wel-sprekenheydt verheft, Staet op nu seght hy {Homil. In Barlaam martyrem}, O ghy doorluchtighe Schilders, die d'over-treffelicke daeden der Kampvechters af beeldet; verheerlickt nu door uwe Konst 't verminckte Beeldt des Opper-Heers; verlicht door de Coleuren uwer wijsheydt de vroome daeden des ghekroonden Kampioenes, die ick al te duysterlick af gheschildert hebbe; ick gae mijnes weghs van u lieden over-wonnen sijnde in de Schilderye van de kloecke daeden des Martelaers; jae ick verheughe my selven daer in dat ick dus ben overwonnen.

[Suggested translation, Marije Osnabrugge:] It is also surprising and remarkable that St Basilius elevates the power of the Art of Painting further above the ability of his eloquence, Stand up now, he says {…}, O you illustrious Painters, who depict the excellent deeds of fighters; now glorify by your Art the mutilated image of the All-highest; relieve by the colors of your wisdom the noble deeds of the crowned Champion, whom I have portrayed all too somber; I go my way being defeated by you guys in the Painting of the brave deeds of the Martyr; yes I rejoice myself that I have been defeated thus.

Junius cites Saint Basil the Great, who praises the Art of Painting over Rhetorics. ‘Kleur’ (colour) is what elevates painting over words, as it allows painters to depict the deeds of man and martyrs with more lustre. In the quote from Saint Basil, the term colour is used both figuratively and literally. N.B. The citation from Saint Basil is somewhat different in the English and Latin edition. [MO]

Conceptual field(s)

CONCEPTION DE LA PEINTURE → couleur

Quotation

Soo namen dan d’oude Meesters dese vijf hoofd-stucken in haere Schilderyen op ’t aller nauste waer. I. Den Historischen inhoud, die veeltijds d’Inventie ofte oock ’t argument ghenaemt wordt. II. De ghelijck-maetigheyd, diemen doorgaens henen de Proportie, symmetrie, analogie, en harmonie noemt. III. De verwe ofte ’t Coleur; en daer in plaghten sy ’t licht en schaduwe, als oock ’t schijnsel en duysternisse naukeurighlick t’ onderscheyden. IV. Het leven; ’t welck in d’Actie en Passie bestaet, ofte (om duydelicker te spreken) in de bequame afbeeldinghe der eyghenschappen die men in de onroerende dingen verneemt, als oock in de levendighe uytdruckinghe der beweghinghen diemen in de roerende dinghen speurt, wanneer deselvighe yet merckelicks doen of lijden. V. De schickinghe, die men ghemeynlick de Dispositie ofte Ordinantie plaght te heeten.

[Suggested translation, Marije Osnabrugge:] As such the old Masters observed these five chief principles very closely in their Paintings. I. The Historical content, that is often called the Invention or also the argument. II. The uniformity, which one commonly calls the Proportion, symmetry, analogy and harmony. III. The colour or the colouring; and in this they tend to carefully distinguish the light and shadow, as well as the sheen and darkness. IV. The life; which exists in the Action and Passion, or (to speak more clearly) in the skilled depiction of the characteristics that one discerns in the unmovable things, as well as in the lively expression of the movements that one perceives in the movable things, when these do or suffer something considerable. V. The arrangement, that one commonly tends to call the Disposition or Ordinance.

Junius uses ‘de coleur’ as well as ‘het coleur’, the former refers to the modern dutch term ‘kleur’, whereas the other is closer to ‘het coloriet’ (use of colour). [MO]

verwe

Conceptual field(s)

CONCEPTION DE LA PEINTURE → couleur
EFFET PICTURAL → qualité des couleurs

Quotation

De Schilder-Konst bestaet voornaemelick in de Coleuren; seght Philostratus {In proemio Iconum.}; alhoewel sy ’t daer by niet en laet blijven; maer ghelijckse in de eenverwighe Schilderyen haere sonderlinghe kracht openbaert, soo schijntse nochtans in de veelverwighe stucken een gantsch andere Konst te sijn; vermids sy ons de schaduwen aenwijst; sy vertoont het onderscheyd, ’t welcke men in ’t gelaet van eenen rasenden, bedruckten, verheughden mensche plaght te bevinden; sy onderwindt sich de kracht van de glinsterende ooghen-straelen nae te boetsen, ’t welck den Ghiet-konstenaeren ondoenlick is;

[Suggested translation, Marije Osnabrugge:] The Art of Painting mainly exists in the colours, says Philostratus {…}; although they do not leave it to this; but like she shows her remarkable power in the one-colour Paintings, as such she nonetheless appears to be a very different Art in the multi-coloured pieces; as it shows us the shadows; it shows the difference, which one tends to find in the face of a raging, dejected, happy man; it makes an effort to imitate the power of the twinkling eyes, which is impossible for the Cast-artists [NDR: Sculptors in bronze].

Junius discusses colour (kleur) as one of the main elements of painting (schilderkunst, schilderij). He distinguishes between monochrome paintings (eenverwigh schilderij) and polychrome paintings (veelverwigh schilderij). Unlike sculptors, painters are able to depict the shadow and different facial expressions. [MO]

Conceptual field(s)

CONCEPTION DE LA PEINTURE → couleur
EFFET PICTURAL → qualité des couleurs

Quotation

Dit is een wonderlick behulp onser ooghen; Ons ooghe schept eenen sonderlinghen lust in d’allerglinsterighste Coleuren, seght Maximus Tyrius {Dissert. xxxv.}, nochtans sal ons dit vermaeck een seer kleyn verghenoeghen toebrenghen, ’t en sy saecke dat men het aenghenaeme schijnsel van sulcken heldere verwe door een naebuyrige bruynte een weynigh soeckt te helpen.

[Suggested translation, Marije Osnabrugge:] This is an amazing function of our eyes; Our eye takes a remarkable pleasure in the most twinkling colours, says Maximus Tyrius {…}, nevertheless this entertainment will only give us little joy, unless one attempts to help the pleasing glow of such bright paint a little by [NDR: placing] a brown nearby.

Conceptual field(s)

EFFET PICTURAL → qualité des couleurs
EFFET PICTURAL → qualité de la lumière

Quotation

Apelles wist sich uytnemende wel te maetighen in alle het ghene de Konst aengaet: Dies hield hy het mede ongheraedsaem, d’ooghen der aenschouwers, door de vroolickheyd van aenporrende heldere Coleuren al te seer te verwecken; maer hy plaght sijne volwrochte stucken door eenen onnaevolghelicken treck met sulcken dunnen inckt over te vernissen, dat d’al te groote gloeyenheyd der verwen daer door verdooft wierd, dat sijne stucken door dit middel van stof en vuyligheyd beschermt waeren, en datmen t’overstrijcksel des selvighen inckts maer allen van naeby konde beseffen. Hy heeft reden ghenoegh daer toe ghehadt, seght Plinius {Lib. xxxv Cap. 10.}, want hy den luster sijner glimmender Coleuren een weynigh socht te versmooren en te verdonckeren, wel wetende dat den glants der selvigher d’ooghen der aenschouwers soo lichtelick niet en konde verveelen, wanneer sy de klaer glinsterende verwen maer alleen van verde als door een spieghel-steen besichtighden.

[Suggested translation, Marije Osnabrugge:] Apelles knew oustandingly well to moderate in all that the Art is concerned: As such he thought it also unadvisable to seduce the eyes of the spectators too much with the cheerfulness of stimulating bright colours; but he tended to varnice his completed pieces with an inimitable stroke with such a thin ink, that the excessive glowing of colours was tempered by it, that his pieces were protected from dust and dirt by this substance and that one could only perceive the covering with this ink from up close. He has had reason enough for it, says Plinius {…}, as he attempted to smother and darken the lustre of his shining colours a little bit, knowing well that the glow of it would not so easily bore the eyes of the spectators, when they only look at the brightly sparkling colours from a distance as through a mirror-stone.

Conceptual field(s)

EFFET PICTURAL → qualité des couleurs

Quotation

Democritus hield staende dat de verwen in haeren eygenen aerd een gantsch nietigh dingh sijn, maer dat de vermenghinghen der selvigher onse fantasijen allermeest plaghten te verwecken, wanneermen in ’t bequaeme ende maetvoeghelicke aenstrijcken der Coleuren een goede stellinghe, bevallighe figuren ende een gheschickte by-een-voeghinghe der selvigher figuren verneemt, siet Stobaeus eclog. physie. Cap. 19. Dies ghebeurt het oock menighmael dat verscheyden figuren in een tafereel, niet teghenstaende de bequaeme ghevoeghlickheyd haerer verwen, onse ooghen in ’t minste niet en konnen bekoren; ons dunckt dat wy een haetelicke wanschickelickheyd in de selvighe speuren, niet soo seer van weghen ’t een of ’t ander ghebreck ’t welck wy in de figuren selver aenmercken, als van weghen de losse ongheschicktheyd der by-een voeghinghe. Dese schickingh-Konst ofte t’saemenvoeghinghe van veele ende verscheyden figuren die malckander in een stuck ontmoeten, wordt ghemeynlick de Dispositie ofte Ordinantie genaemt; soo schijntse oock maer alleen in die Schilderyen plaetse te hebben, dewelcke uyt veele ende bysondere Beelden bestaen. Het is wel waer datmen oock inde stucken die maer een Beeld in sich vervatten, een sekere gheschiktheyd behoort waer te nemen; en dien Konstenaer wordt met recht gheoordeelt sijne Konste onlijdelick mishandelt te hebben, die eenen deftighen mensche in staetelicke Raedsheerskleederen op sijn hoofd staende conterfeyt; nochtans schijnt dese onhebbelicke onghevoeghelickheyd veele eer den naem van een quaede stellinghe dan van een quaede Ordinantie te verdienen.

[Suggested translation, Marije Osnabrugge:] Democritus argued that the colours on by themselves are a rather futile thing, but that the mixing of them tends to excite our fantasy very much, when one finds in the competent and measured application of the colours a good composition, lovely figures and an appropriate grouping of these same figures, see Stobaeus (…). Therefore it also happens often that several figures in a scene, nothwithstanding the skillful propriety of their colours, cannot please our eyes the least; we believe to discover a horrible deformity in it, not so much because some or other failure that we recognize in the figures themselves, but rather because of the loose lack of order of the composition. This art of composing or grouping of many and different figures that meet eachother in one piece is commonly called the Disposition or Ordinance; as such it only appears to occur in paintings that consist of many and different Figures. It is however true that one also needs to observe a certain order in the pieces that only contain one Figure; and the Artist, who portrays a distinguished man in stately councilor’s clothes standing on his head, is rightfully considered to have mistreated his Art insufferably; nonetheless this objectionable disorder deserves the name of a bad order rather than of a bad Ordinance.

The Dutch text is more elaborate than the Latin (1637) and English editions. I would like to thank Wieneke Jansen (Leiden University) for her precious assistance on this citation. [MO]

verwe

Conceptual field(s)

EFFET PICTURAL → qualité des couleurs

Quotation

(…) dese dede (na Diodorus Siculus lib. 2. cap. 8. van haer getuycht) niet simpelick veelder-hande gedierten na bootsen met verscheyde koleuren, soo die haer in 'tleven vertoonde, maer hadden bovenalle dien een seer aerdige Beeste-Iacht laten schilderen, in dewelcke sy te Paerde sittende, besich was om een Luypaert met haer schicht te treffen; oock hadse haren Man Ninus daer mede in laten Konterfeyten, die met sijn Lancie een Leeuw velde. Soo dat de groote volmaecktheyt onser Konst, doe al d'een-koleurende-manier van Schilderen, die Dinias ghebruyckt hadde, door een naerder volkomenheyt in het Bouck der vergetenheyt ghestelt hadde:

[proposition de traduction, Léonard Pouy:] [ndr: On doit également trouver chez un peintre] un pinceau hardi et prompt tout en restant doux et gracieux, pinceau sans lequel aucune des vertus précitées ne pourraient être mises en pratique. Car qu’est-ce qu’en effet que la peinture si l’on s’y attarde pendant des mois avec une touche conduite précautionneusement sans y trouver au final de la douceur en retour ? En vérité, rien du tout : ainsi la netteté sans souplesse n’apporte pas grand chose, car les erreurs de raideur, diminuent la vertu de la netteté (si l’on peut la qualifier ainsi). Si alors quelqu’un choisit la netteté pour son étude, laissons le pratiquer ce qui est observé avec persévérance par Gerrit Dou, pour qui aucun éloge n’est suffisant, soit une curieuse souplesse qu’il dirige avec une main sûre et fiable. […] Celui qui ne parvient à atteindre une telle netteté ferait bien d’essayer de maîtriser un pinceau souple, agile et suave plutôt que de l’étouffer par une netteté artificielle et trop raide.

Conceptual field(s)

CONCEPTION DE LA PEINTURE → couleur

Quotation

De eerste Schilderyen sijn gheweest niet meer dan alleen simpele ommetrecken, by de Latijnen ghenaemt linearis pictura, hier naer wiert ghevonden dese buyte-trecken te vullen met een der ley Coleur, het welcke by den Griecken geheeten wiert Monochroma, dat is, Schilderyen met eene Verruw'. […] Hygtenontes, Dinias, en Charmas sijn de eerste gheweest die Konterfeytsels maeckte met eenderhande verruw […]: Soo getuycht Plinij lib. 35. cap. 8.

[proposition de traduction, Léonard Pouy:] Les premières peintures n’étaient pas plus que de simples contours, nommées linearis pictura par les latins. Il fut ensuite découvert comment remplir ces lignes de contour au moyen d’une seule couleur, ce que les grecs appelaient monochroma, soit une peinture d’une seule couleur. […] Hygianon, Dinias et Charondas furent les premiers à faire des portraits au moyen de couleurs uniques […], déclare Pline dans le livre 35, chap. 8.

verruw

Conceptual field(s)

CONCEPTION DE LA PEINTURE → couleur

Quotation

[…] soo laet ons […] besien wat luyster de vleyssighe ondereen-menginghe der Coleuren onse Konst kan geven: Sy doet Ten eersten, wech-nemen de graeuwe vaelligheyt: Ten tweeden, de groene oneyghentlickheydt: Ten derden, de wreede steen-achtigheyt, ende gheeft in plaetse van dese verachte onaerdigheden, dese groote gheachte natuyrlickheden; te weten, een vleyssigh, en vel-achtigh coleur. Het welck onse Konst in 't ooghe van de Kunst-beminnende Liefhebbers een wel-ghevallen doet hebben.

[proposition de traduction, Léonard Pouy:] […] voyons ainsi le lustre que peut donner à notre art un mélange de couleurs de chair. Cela permet tout d’abord de bannir les gris trop mornes, ensuite un verdâtre trop artificiel, enfin un gris trop sévère et semblable à de la pierre, et d’offrir à la place de ces caractères déplaisants un naturel hautement estimé, à savoir une couleur de chair, semblable à la peau, qui offre une heureuse convenance à notre art aux yeux des amateurs d’art.

Conceptual field(s)

CONCEPTION DE LA PEINTURE → couleur
EFFET PICTURAL → qualité des couleurs
CONCEPTS ESTHETIQUES → convenance, bienséance

Quotation

XI. Naer de verschietingh der beelden moeten zy stercker oft flaeuwer ghehouden werden: dat is, soo veel als zy verliesen door verkleeningh, soo veel nae advenant zy verflaeuwen van koleure oft sterckte.

XI. En fonction de l’éloignement des figures dans le fond, il faut les peindre plus ou moins fort, c’est-à-dire plus ces figures s’éloignent et diminuent, plus elles palissent en couleurs ou en force.

Conceptual field(s)

CONCEPTION DE LA PEINTURE → couleur
EFFET PICTURAL → qualité des couleurs

Quotation

 De kunst van koloreeren, 't verstant van schaduwen, en 't beleit van de houdinge, worden ook in de minste verkiezingen vereyscht.

[BLANC J, 2006, p. 167] Dans les sujets spécialisés, il est indispensable de connaitre l'art de colorer, de comprendre les ombres et d'être attentif à l'économie des couleurs.

Conceptual field(s)

EFFET PICTURAL → qualité des couleurs

Quotation

Het onderwerp der Schilderkonst is, gelijk te vooren geroert is, alles na te beelden: haer voorwerp dan is de geheele zichtbare natuer, waer van zich niets in onze oogen vertoont, of het heeft zijn eyge vorm en gedaente, {...} ; maer zelfdeeze gedaenten worden eerst zichtbaer door hare koleuren, die de dingen by zich zelfs hebben: welke bestaen of in enkele onvermengde, of vermengde.

[BLANC J, 2006, p. 350] La fin de l'art de peinture est, comme il a été dit plus haut, de tout représenter. Son objet est donc la totalité de la nature visible, dont rien ne se montre à nos yeux qui n'ait sa propre forme et son propre aspect [...]. Mais seules les couleurs - qui peuvent être des couleurs simples et non mélangées ou des couleurs mélangées- que les choses ont en elles-mêmes permettent de rendre d'abord visible ces formes.

Conceptual field(s)

PEINTURE, TABLEAU, IMAGE → définition de la peinture
CONCEPTION DE LA PEINTURE → couleur

Quotation

 Sir Kennelme Digby vermeet zich van de vermengeling der verwen te {...} schrijven. De veranderlijkheden van middel koleuren, zegt hy, mogen wy van de Schilders leeren, dieze op hare paletten vermengen, met een zamenvoeging der strijdige: zy geven voor, dat als het wit een bruine verwe vermeestert, dat daer dan een root of geel uit ontstaet. Maer, als het zwart het wit sterk overtreft, dat daer dan blaeuwen, violetten, en zeegroenen uit voortkomen. Zeeker, de Schilders, die dien zoo hoogverlichten man dus onderrecht hebben, verdienden van Apelles verwvrijvers bespot te worden. Want noch root noch geel en kan 'er uit wit en bruin; {Vermenging van geneege en strijdige verwen} voortkomen, ten zy het bruin alreets overmatich rood of geel is, noch deeze verwen en laten niet af rood ofgeel te zijn, schoonze bruin zijn. Zoo zullen ook geen blaeuwen, groenen noch violetten uit de kracht van meerder zwart vermengt worden; maer een weynich wits kan zwartachtich blaeuw, paers, of groen, wel ietwes, of, zoo veel men wil, verlichten. De vermengelingen van twee verwen, indienze elkander bevrient zijn, brengen geen andere middelverwe uit, als die na beyden aert, als groen uit geel en blaeuw, purper uit blaeuw en root: gelijk de vermengingen in den Regenbooge te zien zijn. Daer en tegen zullen de vyandige verwen elkanderen byna geheel vernietigen, en niets anders dan een graeuwachticheit voort brengen, als te zien is in 't zamenmengen van groen en root. Een graeuwachticheit, zeg ik, maer zoo mocht men alles, wat juist niet root, geel, of blaeuw was, graeuw noemen. Neen. Deeze overeenkomst en strijdicheit der verwen heeft ons 't vermogen van byna al wat in de natuer gezien wort na te koloreeren, toegebracht, zoo datter niets anders als een wel geoeffent ooge, om de natuer met oordeel aen te zien, van nooden is. Het oordeel van de verwe is hier het voornaemste, indien maer het dingen in de natuer tusschen de uiterstens onzer verwen bepaelt is. {Haer groot vermogen.} Want te vergeefs zoumen de Zon met oker nabootzen, ten ware zy taende, of door een wolk scheen. Wel aen dan, gy stelt dat de dingen, die gy na koloreert, noch lichter, noch geeler, rooder, blaeuwer, groener, paerser, zwarter, noch wat'er meer is, dan de verwen op uw palet zijn. Zeeker, indien uw oordeel maer kracht heeft, zoo hebt gy 't gewenste in uw vermogen, en de oeffening, mits dat uwen yver blijve, zal u zeer doen naderen.

[BLANC J, 2006, p.357-360] Sir Kenelm Digby s’est permis d’écrire sur le mélange des couleurs. Les variations des demi-teintes, dit-il, peuvent être apprises des peintres qui les mélangent sur leurs palettes en associant les couleurs opposées. {Le mélange des couleurs amies ou ennemies}. Ils prétendent que, lorsque le blanc domine un brun, il en ressort un rouge ou un jaune, mais que, quand le noir surpasse fort sur le blanc, cela crée alors des bleus, des violets et des verts mer. Il est certain que les peintres qui ont ainsi renseigné cet homme si hautement éclairé mériteraient d’être ridiculisés par les broyeurs de couleurs d’Apelle. En effet, du blanc et du brun ne peuvent produire ni du rouge ni du jaune. Et ces couleurs ne peuvent pas davantage donner l’impression d’être des rouges ou des jaunes, bien qu’elles soient brunes. Il n’y a pas non plus de bleus, de verts ou de violets qui sortent mélangés d’un noir plus fort. En revanche, un peu de blanc peut bien éclairer en quelque façon ou autant qu’on le veut un bleu, un violet ou un vert noirâtre. Les mélanges de deux couleurs, si elles sont amies l’une avec l’autre, ne produisent aucune autre demi-teinte que celle qui correspond à leurs deux natures communes. C’est le cas du vert à partir du jaune et du bleu, du pourpre à partir du bleu et du rouge, comme on peut le voir aux mélanges d’un arc-en-ciel. Toutefois deux couleurs ennemies l’une et l’autre se détruiront presque totalement et ne produiront rien d’autre qu’une couleur sale, comme on le voit en mêlant du vert et du rouge. Je dis : une couleur sale. Cependant, on pourrait également affirmer qu’une couleur qui n’est ni rouge, ni jaune ni bleue est une couleur sale, mais ce n’est pas vrai. Cette correspondance et ce conflit de couleurs nous a donné la capacité de donner une couleur à presque tout ce qui est vu dans la nature, si bien que nous n’avons besoin que d’un œil bien exercé pour regarder la nature comme il faut. Ce qui compte ici, c’est le jugement de la couleur. Mais il faut que les choses de la nature soient déterminées par les plus extrêmes de nos couleurs.

Conceptual field(s)

MATERIALITE DE L’ŒUVRE → couleurs
MATERIALITE DE L’ŒUVRE → technique de la peinture
EFFET PICTURAL → qualité des couleurs

Quotation

TErpsichore heeft van 't wel verwen, Melpomene van lichten en schaduwen gehandelt. Zoo resteert'er noch van der zelver overeendrachtige ordening en meedevoeglijke schikkinge te spreeken. Welke geheymenis der konst wy gewoon zijn met het woort Houding uit te drukken; 't welk in het koloreeren eeven het zelve beteykent, als in de konst der maetschiklijkheyt de woorden Simmetrie, Analogie, Harmonie, en Proportie; zijnde ook als de overeenstemming en bekoorlijke zangwijze in de Muzijk. Want het begrijpt in zich een zuivere vergaderinge van samenstemmende kracht: het wel schikken der koleuren, 't welk wy de Tuilkonst noemen: en de ordentlijke schikking van lichten en schaduwen: nevens het voorkomen, wechwijken, ronden, en verkorten;[...].

[BLANC J, 2006, p. 445] Terpsichore a traité du beau coloris, Melpomène des lumières et des ombres. Il reste encore à parler de leur ordonnance unie et de leur disposition conjointe. Il est habituel de parler de ce secret de l'art en l'appelant "économie", ce qui signifie, pour le coloris, à peu près la même chose que les mots de symétrie, d'analogie, d'harmonie et de proportions pour l'art de la proportion, ou que l'unisson et la séduisante mélodie pour la musique. Cette économie suppose en effet une certaine pureté et une forte entente dans le rassemblement des couleurs, une bonne façon de les disposer -que nous appelons l'art des bouquets- et une disposition convenable des lumières et des ombres. Il faut ajouter à cela les avancées, les échappées, les modelés et les raccourcis.

Conceptual field(s)

EFFET PICTURAL → qualité des couleurs
EFFET PICTURAL → qualité de la composition

Quotation

d'Italiaenen meenen haer achterste werk door mezetinten of halfkleuren te rug te schuiven. Zommige willen met donkere en zwarte gronden haer werk met gewelt doen voorkomen, enschrijven haere steekende lichten dat vermogen toe. Deze geeven die deugt aen de schoone verwen, en willen dat de graeuwe en vuile nootzakelijk wechwijken.

[BLANC J, 2006, p. 452] Les Italiens supposent que l'on fait reculer l'arrière-plan par des mezzotintes (demi-teintes). Certains considèrent faire violemment avancer leur oeuvre avec des fonds sombres et noirs et attribuent ce pouvoir à leurs lumières fortes. D'autres confèrent cette qualité aux belles couleurs, et pensent que les couleurs grises et sales font nécessairement échapper.

Conceptual field(s)

EFFET PICTURAL → perspective

Quotation

{En waterdroppelen.} Om hier ook iets van waterdroppelen te zeggen, die schildert men aldus, men schommeltze dun met swart of den dag over het geschildert lichchaam, daar de droppel op zal komen, in de reflexie of weersteutinge brengtmen wat helderder koleur, als dat lichchaam is; nu op de donkere koleur na de dag toe moetze met enkel wit geglanst worden, en dan ten laatsten moet ér agter de reflexie een schaaduwe zijn, overeenkomende met het lichchaam, daarze op leit, […]

[translation: BEURS, en préparation, transl. Myra Scholz:] {And drops of water} And to say something here about drops of water, they are painted as follows: One scumbles thinly with black over the lit side of the painted object on which the drop will appear. In the reflection, or mirroring, one brings a somewhat brighter shade than that of the object; then on the darker color, towards the light, a gleam must be added with only white; and finally, there has to be a shadow behind the reflection corresponding to the object on which it lies […]

Conceptual field(s)

CONCEPTION DE LA PEINTURE → couleur

Quotation

Ons oogmerk dan is de koleuren bekent te maaken, de reste moet van de oeffeninge en ’t oordeel des Schilders zelfs afhangen.

[translation: BEURS, en préparation, transl. Myra Scholz:] Our aim is therefore to give instruction about the colors; the rest will depend on the practice and judgment of the painter himself.

Conceptual field(s)

CONCEPTION DE LA PEINTURE → couleur

Quotation

{Inleydinge, en ordre.} Na datwe de logten, landschappen, wateren, visschen, en gevogelte hebben verhandelt; die men ten meerendeele voor zig kan hebben, als het stilleven; zoo gaanwe ons nu tot enkel stilleven overgeeven, ’t welk, hoewel het gemakkelijker in ’t gemeen gereekent word; nogtans ons de voornaamste en swaarder voorwerpen leeren zal, daar aan een Schilder vry werk genoeg zal vinden; om behoorlijk te vertoonen.
{Inhout deezes Hooftdeels.} Daar zijn veele lichchaamen, die hoewel gants verscheiden van aard; nogtans de zelve verwen hebben, als hair, van veelerhande koleur, vertoont zig in vrugten in stroo, schuiren, steen, scheepen, en diergelijke dingen openbaar: waarom ons voornemen is, daar onder hier alles te voldoen, dat derwaarts kan gebragt worden; verzeekert, dat een Schilder nu al heeft leeren geeven en neemen, en verstaat hoe hy na advenant; dag, schaduwe en weertsteutinge en ’t hoogste ligt temperenzal; gelijk uit veelerhande voorbeelden van ’t eerste deel kennelijk is.

[translation: BEURS, en préparation, transl. Myra Scholz :] {Introduction and order of topics} Having dealt with sky, landscapes, water, fish, and birds, which can for the most part be observed directly, like the still life, we now devote ourselves to the still life proper. Although it is generally considered easier, it will nevertheless teach us about the most important and more difficult subjects, which will give a painter work aplenty if he wants to render them properly. {Contents of this chapter} There are many totally different objects that nevertheless have the same colors. The many colors of hair, for example, also appear in fruits, straw, barns, stone, ships, and similar things. For this reason we intend a thorough discussion of hair to be sufficient, being assured that a painter has already learned to give and take, and understands how he should mix colors in accordance with the lit side, shadows, and reflections and highlights, as was illustrated with examples of many kinds in the first part of this treatise.

verf

Conceptual field(s)

CONCEPTION DE LA PEINTURE → couleur
EFFET PICTURAL → qualité des couleurs

Quotation

T: Hebt gy ook wel kleeren naar de leeman geschilderd?
S: Ja dat heb ik eens gedaan, maar het is zulk een gefutzel: en wat de kleeding aangaat, dat luistert zo naau niet. Maar de Kouleuren suiver te temperen, en aan te leggen, dat is wat moejelyk voorme, en ook om een ding glat te verdreiven: want het is ellendig datmen zo qualyk zagte vis-penceelen kreigen kan.
T: Neen dat schort u niet, gy verdreift u dingen al heel zagjes.
S: Ja weet gy dat, het is de ziel van de konst een gladde en malsse penseel; Ik meen dat het myn ook veel moeiten gekost heeft, want ik ontzie geen tyd, tog dat is ’t waar ’t meest om te doen is;

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] T [ndr: draughtsman]: Have you also drawn clothing after the manikin? S [ndr: painter]: Yes, I have done this once, but it is such a bother: and what the clothing is concerned, that is not so important. But to mix the colours purely, and build them up, that is a little hard for me, and also to diminish a thing smoothly: because it is miserable that it is so difficult to find soft fish-brushes. T: No, that is no problem for you, you already diminish your things very smoothly. S: Yes, do you know, a smooth and tender brush is the soul of art: I think it took me a lot of effort, because I took my time, yet that is what it is all about;

In the German translation, this term is replaced by the expression 'nach dem Leben'. [MO]

term translated by FARBE

Conceptual field(s)

CONCEPTION DE LA PEINTURE → couleur

Quotation

HIer is geen twyffel aan, dat men veel voordeel ontmoet, in het opschilderen van een welgedoodverwd stuk, in welk een goede houding, koleur en welstand is waargenomen. Wy behoeven onze gedachten niet meer daar mede te bezwaaren, maar kunnen met een dubb'le ernst die elders op aanleggen, zo om byzondere gedeeltens zuyver en zindelyk aan te leggen, die op te maaken, en op de voorige welstand verder te arbeiden.

[D'après DE LAIRESSE 1738, p. 7:] If a Piece be well dead-coloured, and have a good Harmony and Decorum, we certainly render the second Colouring the more easy ; for then we can unbend our first general Thoughts, and apply them solely to lay neatly and finish particular Parts, and so to work on the former good Ground.

term translated by /
term translated by COULEUR

Conceptual field(s)

CONCEPTION DE LA PEINTURE → couleur

Quotation

[…] door de tweede Tint verstaa ik, die geene, welke op de gedaagde partyen tegens den ommetrek aan gelegd word, waar door alle verheevene deelen genoodzaakt worden in de grond te smelten en te ronden: deze moet gy alzo zuyver en schoon in die zelve koleur als die van het licht aanleggen […] want de rondigheid is niet anders dan een afschamping des lichts na achterwaard, of een zylicht, dat min of meêr blaauwachtig moet zyn na de koleur des naakts zulks vereist, want die geelachtig zynde, zo vald de tweede Tint groenachtig; is de eerste rood, de tweede moet paarsachtig zyn, en zo het een blanke koleur is, zo vald de tweede tussen de beiden eerstgenoemde in, waar door ligt te begrypen is, dat deze tweede koleur, met blaauw verkreegen en getemperd moet worden […]

[D'après DE LAIRESSE 1787, p. 66-67:] Par secondes teintes, j’entends celles qu’on met sur les parties éclairées, près du contour, par le moyen desquelles les parties saillantes prennent du relief & se trouvent fondues dans le champ qui leur sert de fond […] puisque le relief ne consiste que dans une espèce de reflet ou de rejaillissement par ricochet de la lumière, qui se porte en arrière, ou une lumière qui tombe de côté, laquelle doit être plus ou moins bleuâtre, suivant que la teinte du nud l’éxige ; car lorsque la chair est jaunâtre, la seconde teinte tirera sur le verdâtre ; si le nud est rouge, la seconde teinte sera violâtre, est lorsque la chair est blanche, la seconde teinte tiendra de l’une et de l’autre, c’est-à-dire, du verd & du violet ; de sorte qu’il est facile de concevoir que cette seconde couleur doit être rompue avec du bleu pur […]

term translated by COLOUR
term translated by COULEUR

Conceptual field(s)

MATERIALITE DE L’ŒUVRE → couleurs
CONCEPTION DE LA PEINTURE → couleur

Quotation

[…] dat gelyk de afstand der voorwerpen de vermindering der koleur maakt, en dat het geen wy lucht noemen, het geene is, 't welk tussen ons en de ver afgeweken voorwerpen zich blaau aan ons gezicht vertoond, alzo moest hy mede niet dan zuyver blaauw of smalt, doch maar zo veel als de natuur der afstand vereist, in zyne Tint vermengen, min of meêr na dat het donkerder zyn moet […] Dit moet nu niet alleen in het Naakt, maar in Landschap, Gronden, Steenen, Kleederen, en al wat een ronding of afstand heeft, waargenomen worden.

[D'après DE LAIRESSE 1787, p. 67:] […] C’est par la distance des objets que les couleurs locales deviennent plus vagues, & que c’est au corps diaphane & bleuâtre qui se trouve entre les objets éloignés & nos yeux, auquel on don le nom d’air ambiant ou intermédiaire ; qu’il faut rompre par conséquent la seconde teinte avec du bleu pur, mais seulement en raison de la distance de l’objet […] On doit suivre ce principe, non-seulement pour le nud, mais pour le paysage, pour les draperies, &, en un mot, pour tous les objets qui ont du relief & qui se trouvent à une distance de l’œil.

term translated by /
term translated by COULEUR

Conceptual field(s)

EFFET PICTURAL → qualité des couleurs

Quotation

Maar wy zullen ons hier bepaalen, in een opstel dat wy na onze allerbeste kennis, uit veele anderen getrokken hebben, die door de Grieken is verkooren geworden, en door hen ons nagelaaten. De schoonheid van een naakt, het zy man of vrouwen beeld, bestaat hier in, eerstelyk dat de Leedemaaten wel gevormd zyn; ten tweeden, dat zy een schoone, vrye, en gemakkelyke beweeging hebben: en eindelyk een gezonde en frisse koleur […]

[D'après DE LAIRESSE 1787, p.75:] Je me bornerai ici à donner une idée générale de la Beauté, que je tracerai, le mieux qu’il me sera possible, d’après plusieurs systêmes & principalement d’après les modèles que les Grecs nous en ont transmis par leurs productions. Je dis donc que la Beauté d’une figure nue, soit d’homme ou de femme, consiste, premièrement, en ce que les membres soient bien proportionés ; secondement, qu’ils ayent un mouvement libre, aisé & gracieux ; troisièmement, que le coloris en soit frais & beau.

term translated by COLOUR
term translated by COULEUR

Conceptual field(s)

CONCEPTION DE LA PEINTURE → couleur
EFFET PICTURAL → qualité des couleurs

Quotation

[…] is best zich in eenzaamheid te begeeven, voorzien van papier, pen en int of kreon, en wanneer het bestek der ordinantie, het zy in de hoogten of lengte, vast gesteld is, dan het planum of de grond aangewezen, en het oogpunt gezet, […]Dit gedaan zynde, zo vergaderd uwe zinnen by één om het voorgenomene te onderzoeken, en gevoegelykst het zelve te vertoonen, benevens welke perzonaadien, […] Is 'er noch een andere party die minder te zeggen heeft, en echter tot de volmaaking vereist word, dat de schikking of ordinantie betreft; wyst zulks met stippen op zyn plaats aan, zonder u te verwarren, want als het voornaamste wel geplaatst is, volgd het overige van zelf. Dus verre het gebracht hebbende, zo is het genoeg om wanneer, het u behaagd de zaak te hervatten en uit te pluyzen, weder-om met de voornaamste perzoonen beginnende; overweeg dan door welke hertstogten zy bewoogen zyn […] hoe zy Contrasteeren […]Teeken dit alles op een tweede stuk papier […] Vald dan met nieuwe lust, nu en dan, daar weder aan, overleggende wat naakt of gekleed, schoon of gemeen moet wezen, benevens de schakeering der koleuren, hare harmonie en reddering, dus werd het voltooid; en dit is myns oordeels het heilzaamste middel, om u geheugen te ontlasten en te hulp te komen.

[D'après DE LAIRESSE 1787, p. 108-110:] Le meilleur moyen pour prévenir ce désagrément, c’est de se retirer dans un lieu tranquille, muni de papier & de crayons ; & après qu’on aura arrêté la grandeur du champ que doit remplir la composition qu’on se propose de mettre sur la toile, on commencera par en indiquer les plans & par fixer le point de vue […] Ensuite on recueillera ses esprits pour examiner le sujet qu’on projette d’exécuter, ainsi que la manière la plus convenable de le disposer, de même que de grouper les principaux personnages […] Quant aux accessoires, on ne fera que les indiquer par des points jusqu’à ce qu’on mette ensemble la composition ; car lorsque les principaux objets sont bien placés, les autres suivent d’eux-mêmes la disposition générale. Ce travail étant fini, on le reprendra pour examiner avec soin ce qu’on aura fait, en commençant de nouveau par les principales figures, & en considérant quelle est la passion qui doit les faire agir […] de quelle manière elles doivent contraster entr’elles […] On tracera tout cela sur un autre morceau de papier […] examiner quelles figures doivent rester nues, quelles autres ont besoin d’être drapées ; ce qui demande un caractère noble ou commun ; pour passer ensuite à la disposition générale des couleurs locales & à leur harmonie : de cette manière, on parviendra à terminer l’ouvrage avec une grande facilité sans se fatiguer la mémoire

term translated by COLOURING
term translated by FARBE

Conceptual field(s)

CONCEPTION DE LA PEINTURE → couleur
EFFET PICTURAL → qualité des couleurs

Quotation

Het is aanmerkenswaardig, dat de Stukken, van twee byzondere handen geschilderd, nooit of zelden het oogmerk van den Vinder konnen bereiken, maar merkelyk onderscheiden werden 't zy in de kracht, uitvoerlykheid of koleur: geen wonder, wanneer elk zyne zin en trant wil volgen, zonder elkanderen te ontzien, min of meêr of daar de Helper zo veel deel aan had als de Vinder. Wanneer zich een Veldoverste tot deeze of geene onderneeming te zwak bevind, verzoekt hy van een ander hulp, maar niet om te gebieden.

[D'après DE LAIRESSE 1787, p. 210:] Il est digne d’être remarqué que les ouvrages exécutés par deux pinceaux différens, ne remplissent, en général, pas bien le but de leurs auteurs, qu’ils manquent toujours de vigueur, & péchent par le coloris, ou par l’exécution qui n’a pas un certain fini ; ce qu’il faut attribuer au peu d’accord qui règne entre les deux maîtres, dont chacun veut briller dans sa partie, préférablement à l’autre.

term translated by COLOUR
term translated by COULEUR

Conceptual field(s)

EFFET PICTURAL → qualité des couleurs

Quotation

Door de Perspectief willen wy te kennen geeven min of meer kracht naar de trant des Vinders: de Koleur, desgelyks min of meer schoon: en ten derden de manier of Penseel, dat het een met het ander overeen kome. Is het Stuk mals en natuurlyk geschilderd, dat de Stoffagie of toepassinge desgelyks mals en uitvoerlyk gehouden werd: is het kloek en luchtig aangetast, even het zelfde; zodanig dat het gehele Stuk niet alleen een generaale welstand daar door verkryge, maar, dat meer is, van ééne hand schyne geschilderd te weezen

[D'après DE LAIRESSE 1787, p.210:] Par la perspective, nous entendons ici l’art de mettre plus ou moins de force dans l’exécution, suivant la manière de celui qui a composé le tableau ; par le coloris, nous voulons dire la beauté des couleurs locales, soit pures soit franches, ou rompues ; & par le maniement du pinceau, il faut comprendre un accord dans le faire des deux coopérateurs. Si, par exemple, le tableau est d’une exécution finie et moëlleuse, les ornements ou les accessoires doivent l’être de même ; est-il exécuté d’une manière facile ou heurtée, que le reste suive ce même faire, afin que tout soit d’accord & dans une parfaite harmonie.

term translated by COLOURING
term translated by COULEUR

Conceptual field(s)

CONCEPTION DE LA PEINTURE → couleur

Quotation

Drie zaaken worden in een bekwaam Tafereelschryver vereischt: namentlyk, een naauwkeurige kennis van de Geschiedenissen, nevens die van der zelver beste Schryvers: ten tweeden, een goede ondervindinge of kennisse der Oudheid: ten derden, een aangenaame en nette Poësy [...] De bevalligheid der Poësy word vereischt, {Hoe verre de Dichtkonst daar in te pas komt.} om dat zy is in een geschilderd Tafereel de harmonie of welvoegelykheid der koleuren: maar als alle die schoone hoedaanigheden wel waargenomen zyn, kan het noch geen volmaakt Tafereel te voorschyn brengen, indien 'er de Schilderkonst niet by gevoegd is, zonder dewelke het onmogelyk een goed Tafereel kan weezen […]

[D'après DE LAIRESSE 1787, p. 212:] Un peintre d’histoire, pour parvenir à la perfection, doit d’abord avoir une connaissance bien approfondie des meilleurs historiens & poëtes, ainsi que de l’antiquité. Il faut de plus qu’il soit doué d’un esprit poétique […]NDR : la grâce de] L’esprit poétique est nécessaire pour mettre de l’harmonie dans le coloris du tableau. Cependant ces qualités ne suffisent pas pour produire un bon ouvrage, si l’invention & la composition ne concourent pas à en former un bon ensemble […]

term translated by COLOUR
term translated by COULEUR

Conceptual field(s)

EFFET PICTURAL → qualité des couleurs

Quotation

[…] de waarschynlykheid eene der voornaamste zaaken is, welke een verstandig Meester dient en betracht in zyne verbeeldingen waar te neemen […] Om deze waarschynlykheid, buiten andere noodzaakelykheden die wy reedts op hunne plaats hebben verhandeld, te bekomen, is het niet ongerymd, dat de voornaamste Personaadjen hunne eigene en kennelyke gestaltens, wezens en koleuren, van het begin tot het einde des werks, behouden. Door de gestaltens, moet men verstaan de ligchaamelyke proportie. De wezens zyn de kennelyke trekken des aangezichts, welke, na de maaten der menschelyke jaaren, van tyd tot tyd veranderen; zynde eerstelyk jong; ten tweden, vorwassen; ten derden, bedaard; en eindelyk, oud. Door de koleuren verstaan wy de Coloriet […]

[D'après DE LAIRESSE 1787, p. 273:] […] la vraisemblance est une des choses que le peintre doit principalement observer dans toutes ses productions […] Pour parvenir à cette vraisemblance, il est nécessaire que les principaux personnages d’un ouvrage conservent leur conformation, leur physionomie & leurs couleurs caractéristiques. Rajout : Par conformation j’entends les proportions du corps. Par physionomie, je veux dire les traits du visage qui changent avec l’âge […]. Par couleur, il faut comprendre le coloris

term translated by COLOUR
term translated by COULEUR

Conceptual field(s)

EFFET PICTURAL → qualité des couleurs

Quotation

OPmerkelyk is het, dat, daar de schikking der koleuren in Ordinantie, het zy van Beelden, Landschappen, Bloemen, Gebouwen, of wat het moge weezen, ieders oog behaagt, echter tot nu toe niemand eenige grondregelen daar van vast gesteld heeft, waar door men wis en zeker te werk zou mogen gaan.

[D'après DE LAIRESSE 1787, p. 321:] Il est surprenant que la disposition bien entendue des couleurs qui en résulte dans une composition, soit d’histoire, de paysage, d’architecture ou de nature morte, captivant, comme on le fait, si agréablement la vue, personne n’ait encore songé à donner des principes fixes qui puissent servir à opérer cette charmante magie d’une manière sûre et invariable.

term translated by COLOUR
term translated by COULEUR

Conceptual field(s)

L’ARTISTE → règles et préceptes
CONCEPTION DE LA PEINTURE → couleur

Quotation

[…]de schikking der Koleuren by en op malkander, om dezelve smeltende en bevallig met een goede harmonie te doen voortkomen, daar van zyn tot heden geene vaste grondregelen bekend gemaakt die ons daar toe leiden konnen.

[D'après DE LAIRESSE 1787, p. 322:] La disposition des couleurs l’une à côté de l’autre, ou l’une sur l’autre, [NDLR : avec une bonne harmonie] est donc, ainsi que la méthode de les rompre & de les fondre ensemble, la seule partie sur laquelle on ait négligé jusqu’à présent de jeter quelque lumière […]

term translated by COLOUR
term translated by COULEUR

Conceptual field(s)

CONCEPTION DE LA PEINTURE → couleur

Quotation

De Koleuren, in zich zelf aangemerkt, zyn zekere hoedanigheden, die zich niet konnen kennelyk maaken dan door tusschenkoming en aandoening van een ligchaam: even als de Maan, die haar licht van de Zon niet zou konnen erlangen, veel minder aan ons mededeelen, dan door middel van een ligchaam. Zo is ook het Wit dat geen, waar uit de Koleuren zyn voortkomende, en het ligchaam waar door zy aan ons kennelyk werden

[D'après DE LAIRESSE 1787, p. 323:] Quant aux couleurs en elles-mêmes, ce ne sont que certaines qualités de matière, qu’on ne peut distinguer que par l’intervention de la lumière ; & c’est ainsi que le blanc est un corps dont toutes les couleurs tirent leur principe, & sans lequel elles ne pourroient pas être visibles pour nous.

term translated by COLOUR
term translated by COULEUR

Conceptual field(s)

MATERIALITE DE L’ŒUVRE → couleurs

Quotation

De Koleuren geeven, ten opzichte der Schilderkonst, het leeven aan alle dingen. Zonder deze zou het onmogelyk zyn het leven van de dood te onderscheiden,
het hout van steen, de lucht van 't water, goud van zilver, ja het licht van de
duisternis. Zy zyn van byzonder groot vermoogen; vereenigende door hunne
lieffelykheid; scheidende door geweld met hardigheid. Zy doen de dingen in de
dunne lucht verdwynen, en andere met geweld uit de gronden te voorschyn komen.

[D'après DE LAIRESSE 1787, p. 324:] C’est par les couleurs qu’on donne, dans la peinture, de l’âme & de la vie aux objets ; car sans leur effet, il ne seroit pas possible de distinguer un être animé d’un être impassible ; ni même la lumière des ténèbres. Elles sont donc d’une grande puissance, puisqu’elles réunissent & embellissent tout par leur accord & par leur harmonie ; tandis que de leur désunion ou de leur trop forte opposition résulte la dureté et l’incohérence. C’est par leur moyen aussi qu’on fait fondre les objets dans le vague de l’aire, & qu’on les rend indécis ; ainsi qu’on les détache avec force d’un fond dur.

term translated by COLOUR
term translated by COULEUR

Conceptual field(s)

EFFET PICTURAL → qualité des couleurs

Quotation

Wat de koleuren, welke in wederschyn gebruikt worden, belangt, daar van zal ik
dit zeggen: Dat by muskus koleur mastikot best past, met licht purper of paars in de weêrschyn: by asblaauw, past geelachtig wit, en de weêrschyn van roozekoleur: by
auripigment past donker purper, en blaauwe weêrschyn: op schoon groen voegt
wel koleur de rose, met hemelsch blaauwe wederschyn: by purper of paars voegt napels geel, en een wederschyn van zee-groen.

[D'après DE LAIRESSE 1787, p. 328:] Quant aux couleurs changeantes, voici les remarques que j’ai faites à cet égard. Près du brun de musc, c’est le massicot avec une nuance pourpre tendre ou violette qui convient le mieux. Près du bleu tendre ou du gris cendré, il faut placer du blanc jaunâtre avec une couleur nuance couleur de rose. A côté de l’orpin jaune il convient de mettre du pourpre foncé avec une nuance bleuâtre. La couleur de rose avec du bleu céleste, fait bien sur du beau verd. Le pourpre & le violet produisent un bon effet près du jaune de Naples, avec une nuance verd de mer.

term translated by COLOUR
term translated by COULEUR

Conceptual field(s)

CONCEPTION DE LA PEINTURE → couleur

Quotation

Maar vooral dient opgemerkt te worden, dat alle wederschynende stoffen in de schaduwe hunne eigene koleur behouden, te weeten die van het hoogsel; en dat men niet die misslag der Ouden begaa, welke alle wederschynende kleedtjens van twee koleuren schilderden, gelyk een geel stof met blaauw weêrschyn geschaduwd. Zo maakten zy het hoogsel geel, en de schaduw blaauw […]Waarlyk een groot misverstand, geheel tegen de natuur strydende

[D'après DE LAIRESSE 1787, p. 328:] Il est nécessaire de faire ici une réflexion ; savoir, que les étoffes de couleur changeantes conservent dans l’ombrene leur couleur constituante, c’est-à-dire, celle de leur rehauts, & que par conscient il ne faut pas tomber dans l’erreur des anciens, qui donnoient aux étoffes changeantes deux couleurs ; comme, par exemple, une étoffe jaune ombrée avec une nuance bleuâtre. De sorte qu’ils faisoient les rehauts jaunes & les ombres bleues […] une grande faute, & complètement contraire à la nature.

Anciens (les)

term translated by COLOUR
term translated by COULEUR

Conceptual field(s)

EFFET PICTURAL → qualité des couleurs

Quotation

En gelyk de welvoegelykheid niet alleen in de stoffen, maar ook in derzelver koleuren bestaat, zal men, die kennende, zo ligt niet dwaalen in 't verkiezen van koleur en kleeding.

[D'après DE LAIRESSE 17878, p. 338:] Comme la convenance ne consiste pas feulement dans la nature des draperies, mais encore dans leurs couleurs, la connoissance en est fort.

term translated by COLOUR
term translated by FARBE

Conceptual field(s)

CONCEPTION DE LA PEINTURE → couleur

Quotation

Daar is geene zoo geweldige koleur, die niet kan gemaatigd en bepaald werden na haare distantie of afstand. Dat in dit voorbeeld de koleuren aldus na hunne rang geschikt zyn, de geweldige voor, en de minder krachtige na derzelver aart verder en verder; dat is om duidelyk aan te wyzen, en klaarlyk te doen begrypen, waar toe ieder koleur bekwaam zy, het zy om met geweld door te dringen, of met zwakheid te wyken.

[D'après DE LAIRESSE 1787, p. 360-361:] Il n’y a point de couleur, quelque vigoureuse qu’elle soit, qu’on ne puisse affoiblir, & faire tenir à la distance qu’on voudra lui donner, par le moyen du champ contre lequel on la placera. Si nous avons donc mis, dans cet exemple, les couleurs leurs suivant leur rang ; c’est-à-dire, les plus fières sur le premier plan, en faisant fuir plus ou moins les autres suivant leur degré de force, ce n’a été qu’afin de faire mieux connoître la qualité de chaque couleur, soit pour se détacher ou pour fuir.

term translated by COLOUR
term translated by COULEUR

Conceptual field(s)

EFFET PICTURAL → perspective
EFFET PICTURAL → qualité des couleurs

Quotation

Deze vertoog-schets wyst ons aan de ongelykheyt der voorwerpen in een Ordinantie, en hoe men dezelve na de konst voegelyk, het een hoog en het ander laag, benevens hunne kracht, zal schikken, om een veranderlyke welstand te verkrygen […] Wat aangaat de kracht, die bestaat in licht tegen donker, en donker tegen licht: want buiten de koleur, is 'er anders geen middel om de voorwerpen tegens malkanderen te doen afsteeken als deze.

[D'après DE LAIRESSE 1787, p. 363:] Cette esquisse nous fait voir le contraste des objets, & de quelle manière il faut les disposer suivant l’art, les uns hauts, les autres bas, pour obtenir de l’accord & de la vie [NDR : litt. une convenance changeante] […] Quant à la force ou à l’effet, il consiste dans la disposition du clair contre l’obscur, & de l’obscur contre le clair ; car, excepté les couleurs, il n’y a point d’autre moyen de détacher les objets les uns des autres.

licht

term translated by COLOUR
term translated by COULEUR

Conceptual field(s)

EFFET PICTURAL → qualité des couleurs
CONCEPTION DE LA PEINTURE → couleur

Quotation

Daar is zeer veel aan gelegen, dat men de regte oorzaak duidelyk aanwyze, waar uit de gemelde reflexien zyn voortkomende, naamentlyk hunne standplaats, koleur, en grootheid of kracht […] Van de koleur zal ik dit zeggen, (want de standplaats der beelden is alreede aangeweezen) dat, by aldien het gemelde licht geevende voorwerp, of beeld […] ten deelen hunne eigene koleuren verliezen, om die der anderen aan te neemen en zich daar mede te vermengen […] doch het een min het ander meer, na dat zy slaauw of krachtig, van naby of van verre, zullen gereflexeerd worden […]

[D'après DE LAIRESSE 1787, p. 409:] Il est fort important qu’on connoisse bien la véritable cause qui produit ces reflets ; c’est-à-dire, leur distance, leur couleur locale & leur force. […] ces couleurs seront absolument dégradées & perdront leur force pour prendre la teinte des autres & s’y mêler en quelque sorte […] mais cette dégradation des couleurs sera plus ou moins sensible, suivant qu’elles seront reflettées avec plus ou moins de force, et d’une distance plus ou moins grande […]

term translated by COLOUR
term translated by COULEUR

Conceptual field(s)

CONCEPTION DE LA PEINTURE → lumière

Quotation

Hoe zou men den Dageraad, het licht van de Zon, den Avondstond, of de Nacht cierlyker afbeelden, als Homerus of zommige plaatsen, onder anderen in 't eind van zyn Odyssea, zegt, dat alle voorwerpen des morgens by het eerste licht van Aurora donker schynen, vervolgens als een schok voortkomen, wanneer het ongevoelig aanwasschende licht die onderscheid, en derzelver natuurlyke koleuren geeft.

[D'apres DE LAIRESSE 1787, p. 451:] Comment est-il possible de peindre l’aube du jour, la lumière du soleil, le crépuscule & la nuit d’une manière plus belle & avec des couleurs plus magnifiques que l’ont fait Homère et Virgile, qui par-tout nous donnent à entendre que la lumière de l’aurore est d’abord rouge ou couleur de rose, & qu’ensuite elle devient insensiblement plus jaune, à mesure que l’astre du jour monte sur l’horizon.

term translated by COLOUR
term translated by COULEUR

Conceptual field(s)

CONCEPTION DE LA PEINTURE → couleur

Quotation

[…] Desgelyks ook oordeel ik, om dezelve reden, dat men geen brandende Kaars, Fakkel, of ander groot lichtgeevend tuig in het Stuk mag verbeelden, 't en zy men de voorwerpen alzo wil vertoonen gelyk dit licht hen voor ons oog doet schynen, en niet zo als zy in der daad door hunne koleur, wemeling, en smelting zyn: want hoe verder van de kaars, hoe flaauwer hunne verbeelding word.

[D'après DE LAIRESSE 1787, p. 465:] […] il ne faut pas mettre de chandelle, de flambeau ou tel autre corps donnant une forte lumière artificielle dans un tableau, à moins qu’on ne veuille représenter les objets tels que ces lumières nous les font paroître, & non tels qu’ils sont en effet par leur couleur, leur agitation & leur vaguesse ; car plus les objets sont éloignés de la chandelle, plus ils deviennent indécis.

term translated by COLOUR
term translated by COULEUR

Conceptual field(s)

EFFET PICTURAL → qualité des couleurs
EFFET PICTURAL → qualité de la lumière

Quotation

Men overweege ook eens, wat onderscheid 'er is tusschen kleene Stukken in de buitenlucht, en die binnenshuis, ten opzichte van de afwyking en hunne koleuren […] Nademaal dan de schoonheid en zuiverheid der koleur door de helderheid en klaarheid der lucht zich best vertoont, zo is 't in tegendeel door de duisterheid dat zy verminderen en hun vermogen of kracht verliezen.

[D'après DE LAIRESSE 1787, p. 494-495:] Considérons la différence qu’il y a entre les petits tableaux de chevalet dans des sites ouverts & ceux dans l’intérieur des fabriques, relativement à la fuite des objets & à leur couleurs. […]Puisque c’est par la clarté de l’air que la beauté & la pureté des couleurs se distinguent le mieux, il faut nécessairement qu’elles se dégradent & se perdent par l’obscurité.

term translated by COLOUR
term translated by COULEUR

Conceptual field(s)

CONCEPTION DE LA PEINTURE → couleur

Quotation

Zommige oordeelen, dat de Conterfeitsels van van Dyk by die van Titiaan maar waterverw gelyken, om reden dat die van Titiaan zo veel kracht in koleur, dag, en schaduwe hebben, dat die van den anderen daar niet by konnen haalen, ja een koleur, zeggen zy, welke op die wyze voor van Dyk onnavolgelyk is, en daar het zyne zich alles flets en krachteloos by vertoont: waarlyk, een belaghelyk en beschimpend oordeel. Doch dat van Dyk en Titiaan in koleur verschillen, dat staa ik hun toe; maar dat men in dit geval by de Italiaanen niet behoeft te loopen, om zulks te bewyzen, is ook zeker: want voor zo veel de krachtige Coloriet, indien het daar in bestond, belangt, zo zeg ik dat Rembrant voor Titiaan niet heeft te wyken. Maar wat is ‘t! de meeste menschen volgen gemeenlyk de dwaaze oordeelaars, welke geene dingen goed keuren, die niet op zyn Italiaansch geschilderd zyn, het zy Historien, Landschappen, of Pourtraiten.

[D'après DE LAIRESSE 1787, vol.2, p.146-147:] Il y en a qui pensent que les portraits de Van-Dyk ne paroissent que des gouaches quand on les met à côté de ceux du Titien ; à cause que les ouvrages de ce dernier sont d’un coloris & d’un clair-obscur si vigoureux, que ceux de Van-Dyk ne peuvent pas souffrir cette comparaison. Ils prétendent même que le coloris du Titien est d’une beauté inimitable, & rend celui de Van-Dyk foible & froid même : jugement qui ne paroît aussi ridicule qu’injurieux. Je conviens cependant qu’il y a une grande différence entre le coloris du Titien & celui de Van-Dyk ; mais je suis, en même tems, convaincu qu’il n’est pas nécessaire d’avoir recours aux Italiens pour trouver un bon coloris ; car si, par exemple, il ne s’agissoit seulement que de la vigueur, on pourroit citer Rembrand, qui ne le cède certainement pas dans cette partie au Titien. Mais on voit malheureusement que la plûpart du monde suit les idées de ces juges prévenus, qui n’approuvent que la manière des Italiens, tant dans l’histoire que le paysage & le portrait.

term translated by COLOURING
term translated by COULEUR

Conceptual field(s)

EFFET PICTURAL → qualité des couleurs

Quotation

In de zaak zelve is aan te merken de eigenschap van een Plafonds, en waar in die met een Schildery aan de wand is verschillende. Voor eerst, in de verkortinge der voorwerpen; en ten tweden, in de koleur [...]Daar en boven dient men te weeten, wat een Konstenaar met de Optica kan uitwerken. Door middel van de zelve, of Perspectief practyk, kan men regt doen schynen dat scheef of rond is, plat en effen dat hol en rond is, ja zo het uiterlyk schynt vertoonen dat 'er niet en is; gelyk de beroemde Pater Niceron, en meer anderen klaarlyk aangeweezen hebben: waarom men zich niet behoeft te verwonderen, dat 'er zo weinige Schilders in dit deel van de Konst uitmunten, vermits de Perspectief zelden door hen zo veel verstaan word om de practyk vast te konnen hebben; daar nochtans zonder de zelve onmogelyk een goed Plafonds of Zolderstuk kan werden gemaakt.

[D'après DE LAIRESSE 1738, p. 450:] In the Matter itself we ought to consider, the Nature of a Plafond, or Cieling-painting, and wherein it differs from a Wall-painting ; as first, in the Foreshortening of the Objects, and secondly, in the Colour […]We ought moreover to know, that by means of Optics, or practical Perspective, we can make crooked Things look strait, hollow or rising ones, flat and even, and cause them outwardly to appear what they really are not ; as the famous F. Niceron, and others, have plainly demonstrated. Wherefore, we need not wonder, that so few Painters excel in this Branch of the Art, since they are little conversant with the practical Part of Perspective, tho’ without it ‘tis impossible to execute a good Cieling piece.

term translated by COLOUR
term translated by COULEUR

Conceptual field(s)

CONCEPTION DE LA PEINTURE → couleur

Quotation

HEt is een ontwyffelbaare waarheid, dat het verschiet in een gemeen Tafereel dat deel des zelfs is 't geen van ons afwykt, vermindert en verflaauwt: en de horisont is een uiterste verheid die ons gezicht bepaalt. In de Plafonds, in tegendeel, is ons verschiet, en de bepaaling van ons gezicht het firmament of der sterrenhemel, waar door de voorwerpen, hoe hooger zy zyn, hoe kleender in gestalte werden en verminderen, ja uit ons gezicht verdwynen, niet alleen in de proportie en netheid, maar ook in de koleur.

[D'après DE LAIRESSE 1738, p. 451-452:] It is obvious that the Offskip, in a common Picture, is the Part which retires or goes off from us, lessens and grows faint, and that the Horizon is an utmost Distance, limiting our sight. Contrary, in Cielings, our Offskip and Boundary of Sight is the Firmament or starry Sky ; whereby Objects, the higher they are, lessen the more, even to Insensibility, not only in their Proportions and Neatness, but also in their Colours.

term translated by COLOUR
term translated by COULEUR

Conceptual field(s)

EFFET PICTURAL → qualité des couleurs

Quotation

Niemand moet twyffelen of de Graveerkunde is een deftige en lofwaardige konst, zo wel ten opzichte van de Schilderkonst, als de Schilderkonst ten opzichte van de natuur: want gelyk de laatste de natuur tot modél of voorwerp heeft, die zy met het penceel trouwelyk nabootst, zo bootst de Graveerkunde desgelyks de Schilderkonst met de naald of het graveeryzer zodanig na, dat'er niets aan ontbreekt dan alleen de koleur, welke echter noch, des noodts zynde, daar by gevoegd kan worden. De Schilderkonst bestaat in een zuivere, nette, en welgevolgde tekening, proportie, dag en schaduwe: de Graveerkunde is voornaamentlyk mede daar op gegrondvest. De Schilderkonst maakt een onderscheid tusschen het gemeen licht en het zonnelicht: de Graveerkunde van gelyken, of kan het doen. In't kort, daar is niets dat den een met de penceel verricht, of den ander kan het met de naald of het yzer mede uitdrukkken, zo wel allerhande stoffen, wol, zyde, zatyn, linnen, glas, water, goud, hout, steen &c.

[D'apres DE LAIRESSE 1738, p. 630:] The Art of Engraving is questionless noble and praise-worthy ; because it respects Painting, as Painting does Nature : For as the latter has Nature for it’s Model or Object, which it faithfully imitates with the Pencil ; so Engraving likewise copies Painting, either with the Needle or Graver, in such Manner as only to stand in Need of Colours ; which, when required, may be added to it. Painting consists in a neat and good Outline [ndr: drawing], Proportion, Light and Shade : And these are also the Foundations of Engraving. Painting distinguishes between common Light and Sunshin : Engraving does, or can do, the same. In fine, whatever the one performs with the Pencil, the other can express with the Needle or Graver, and as neatly, wheather Stuffs of all Kings, Wool, Silk, Sattin, Linnen, Glass, Water, Gold, Wood, Stone &c.

term translated by COLOUR
term translated by COULEUR

Conceptual field(s)

MATERIALITE DE L’ŒUVRE → couleurs

Quotation

DE bevalligheid van een welgesneede of geëtste Prent bestaat eerstelyk in een helder lichte en bruine schaduwe: hier onder verstaande, dat de zagte arceeringen op de gedaagde partyen byna onzichtbaar, en de toetsen of diepsels in tegendeel krachtig en zwart gehouden werden: ten tweden, dat het naakt fyn en dommelachtig, en de kleedinge wat grover of ruiger, naar hunne eigenschap, gearceert moeten zyn; doch alles zonder ommetrek, zo wel aan de zyde des lichts, als die der schaduwe, ja zodanig dat de uiterste ommetrek alleen door de tint der gronden, daar tegen aangeweezen, kenbaar werd. Maar om het werk tot de hoogste volmaaktheid te brengen, en het groot verstand en kennis des Meesters te meerder te doen uitmunten, moeten de tinten der koleuren, zo veel als 't mogelyk is, daar mede in aangeweezen worden. Doch dewyl een Prent niet geheel in de fraaije ordinantie, schoone beelden, cierlyk bywerk, zuivere en gladde sneede of geëtste trek bestaat, maar wel voornaamentlyk in een goede harmonie en redding van't geheel, is 'er ten hoogsten aangeleegen, dat men wel toezie om zulks voor alle dingen in acht te neemen.

[D'après DE LAIRESSE 1738, p. 631-632:] The Grace of well-etch’d or engraved Print consists, First, in a bright Light and dark Shade ; by which I understand, that the faint Hatching on the lighted Parts be kept almost imperceptible, and the shady Touches contrarily strong and dark. Secondly, that the Naked, or Carnations, be hatched fine and somewhat dull, and the Draperies courser and rougher, according to their Qualities ; yet all without any Outline, either on the light or shaded Side, even so that the Extremities be only formed by the Tint of the Grounds against which they come. But to give the Work the greatest Perfection, and shew the Judgment [ndr: understanding and knowledge] of the Master, the Tints of the Colours should also appear as much as possible : Yet as a Print does not so intirely consist of fine Ordonnance, beautiful Figures, elegant By-works, and neat cut or etch’d Strokes, as in a good general Harmony, so this Harmony ought to be principally studied.

term translated by COLOUR
term translated by COULEUR

Conceptual field(s)

EFFET PICTURAL → qualité des couleurs