TUSSENKLEUR (n. f.)

DEMI-TEINTE (fra.) · MEZZOTINT (eng.)
TERM USED IN EARLY TRANSLATIONS
ZWISCHEN FARBE (deu.)
BLANC, Jan, Peindre et penser la peinture au XVIIe siècle : la théorie de l'art de Samuel van Hoogstraten, Berne, Peter Lang, 2008.

FILTERS

LINKED QUOTATIONS

2 sources
3 quotations

Quotation

{Datmen de natuer en kracht der verwen behoort te kennen, eermen in de
breekingen zeker gaen kan.} Het is t' eenemael onmogelijk, zegt Hermogenes, datmen de vermenging der dingen grondich zouw kunnen verstaen, voor men een byzondere kennisse van elk vermengbaer ding heeft. Indien iemant een graeuwe of middelverwe, ofliever tusschekleur (of mezetinte) na den eysch zijns werks zoekt, zoo is 't hem van noode, dat hy de natuer van de donkere en lichte verwen kent, om de waerachtige breekinge te voorzien.

[BLANC J, 2006, p. 353] {Qu'il faut connaître la nature et la force des couleurs avant de gagner de l'assurance dans leur mélange}. Il est absolument impossible, en effet, dit Hermogène, de pouvoir complètement comprendre le mélange des choses si l’on n’a pas préalablement une connaissance particulière de chacune des choses que l’on mélange. Si quelqu’un cherche à produire une couleur grise ou moyenne ou plutôt ce qu’on appelle une demie-teinte ou « mezzotinte », en fonction de ce qu’exige l’œuvre, il lui est nécessaire de connaître la nature des couleurs sombres et claires afin de prévoir quel mélange en ressortira vraissemblablement.

mezzotint

Conceptual field(s)

L’ARTISTE → règles et préceptes
MANIÈRE ET STYLE → le faire et la main
MATERIALITE DE L’ŒUVRE → couleurs

Quotation

{Voorafgaande waerschouwinge.} Waar van om regt te handelen, zo dient hier vooraf gewaarschout, ’t gene wy doorgaans zullen vaststellen, datmen de voorwerpen ziet in ’t zonneligt, of op zijn eigen dag, dat men tusschenkoleur kan noemen, zijnde tusschen sonneligt, of hoogsels en schaduwe, of, in schaduwe, daar de dag verdwijnt, aanvangende, of in de weersteutinge agter den dag van de omliggende verligte lichchamen min of meer veroozaakt: […]

[translation: BEURS, en préparation, transl. Myra Scholz:] {Preliminary remarks} To go about this properly we should first alert the reader to what we will observe throughout this treatise, namely that one sees objects in sunlight; or in half-light, which one can call a midtone, as it is between sunlight (or highlights) and shadow; or in the shadow where the light begins to diminish; or in the reflections behind the lit side caused to a greater or lesser degree by illuminated objects in the surroundings.

Conceptual field(s)

EFFET PICTURAL → qualité de la lumière

Quotation

{Roode wijn.} Indien ‘er roode wijn in ’t glas is, zoo gebruikt na voorval en vereisch lak en swart tot de diepsels, tot de tusschenkoleur lak alleen, en tot de weersteutinge lak en vermilioen; zoodanig, datge het leeven zoo na by komt, als ’t mogelijk is.
{Witte wijn.} De
witte wijn in een glaze vat begeert swart en ligte schijtgeel tot zijn diepsel, tot de tusschenkoleur terreverde swart en ligte schijtgeel en tot de weersteutinge ligte schijtgeel en koningsgeel, na de kragt en gloeyentheid van de wijn is.

[translation: BEURS, en préparation, transl. Myra Scholz:] {Red wine} If there is red wine in the glass, you should use—in keeping with what the situation requires—lake and black for the deeper tones, for the midtone only lake, and for the reflection lake and vermilion, all in such a way that you make it as true to life as possible. {White wine} White wine in a glass container requires black and light yellow lake for the deeper tones, for the midtone green earth, black, and light yellow lake, and for the reflection light yellow lake and king’s yellow, in keeping with the intensity and glow of the wine.

Besides the translation 'Widerschein', the German translation includes the description: 'wiederzurukschlagenden Glanz'. [MO]

Conceptual field(s)

CONCEPTION DE LA PEINTURE → couleur