PRENT (n. f.)

ABDRUCK (deu.) · BURIN (eng.) · CHALCOGRAPHY (eng.) · ENGRAVING (eng.) · ESTAMPE (fra.) · GRAVING (eng.) · GRAVURE (fra.) · KUPFERSTICH (deu.) · PRINT (eng.) · RADIERUNG (deu.) · STAMPA (ita.)
TERM USED AS TRANSLATIONS IN QUOTATION
ESTAMPE (fra.)
TERM USED IN EARLY TRANSLATIONS
ESTAMPE (fra.) · KUPFERSTICH (deu.) · PRINT (eng.)

FILTERS

LINKED QUOTATIONS

6 sources
12 quotations

Quotation

12 Fraey printen met gronden, en hooghsels cluchtich
Hebben menigh gheest zijn ooghen ontsloten,
Ghelijck daer zijn die van Parmens gheruchtich,
En ander, dus om zijn in Consten vruchtich,
Begreffijt uwen gheest met sulcke loten,
Of doet nae yet fraeys van plaister ghegoten,
En merckt op de daghen wel in het legghen :
Want de hooghsels vry al mede wat segghen. {Dat het hoogen veel doet in der Teycken-const.}

[D'après NOLDUS 2008, p. 38:] 12 De belles gravures au fond teinté et des rehauts séduisants ont ouvert les yeux de maintes personnes. Je cite entre autres celles du célèbre Parmesan. Donc, pour être fécond dans l’Art, greffez de tells boutures sur votre esprit ou travaillez d’après des plâtres admirables, {Que c’est bien de travailler d’après des gravures, ou des techniques où il y a des éminences et des enfoncements, et aussi d’après la ronde bosse.} et placez soigneusement les lumières car les rehauts ont un effet non négligable.{Que l’éminence a beaucoup d’effet dans le dessin.}

Conceptual field(s)

PEINTURE, TABLEAU, IMAGE → définition de la gravure

Quotation

Dan een verstandigh Oeffenaer moet de natuer der Teycken en Schilder-Konst volgen. Maer inde verlichterie, diemen doet omtrent Printen of Gedruckte Kunst, daer moetmen letten hoedanigh den Meester en Plaet-Snyer de trecken, hier hart, daer flaeuw en sacht gemackt heeft, en soo oock aengaende de schaduwen door de Artseeringen aengewesen, op datmen daer de sterckheydt van Coleuren bequaemelijck na schicken magh, en al isset datmen in desen de Artseeringhen sachtelijck door de Verwen siet speelen, ’t salder niet en slimmer om moghen gheacht wesen.

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] A sensible Practitioner should follow the nature of the Art of Drawing and Painting. But in the Illumination that is done regarding Prints or Printed Art, one should pay attention how the Master and Engraver has made the lines, here hard, there weak and soft, and similarly regarding the shadows that are marked by hatchings, to make the force of the Colours according to it, and although it might be that one softly sees the Hatchings through the Paints, it will not be thought of any less.

Conceptual field(s)

PEINTURE, TABLEAU, IMAGE → définition de la gravure

Quotation

De Teyckeningen, Schetsen, ende Printen, moetmen in ’t sien met het verstant ende niet met handt ende ooge gebruycken om daer stucken ende brocken uyt te stelen, {Recht gebruyck der Print-Konst.} veel min om die geheel na te apen (al-hoe-wel dat oock zijn nuttigheyt heeft wanneer ’t wel wort aengeleyt, gelijckw’in onse Teycken-Konst leeren,) ende blijven alsoo geduerlijck door den Bril van een ander kijcken. Maer neen, men moet alleen de deughden, als fraye maniere van ordineeringhe, Teyckeningh, geestige gedachten ende verstandighe opmerckingen, door het besien, hersien, bedencken, overleggen ende herkauwen, trachten in sijn gemoet te drucken, ende daer in, met dickwils eraen te dencken, bewaren; invoegen sy door het toedoen van uwen Geest, niet meer eenes anderen, maer in U eygen vindingen verandert worden: Ten eynde sy oock in het ordineeren, t’samenstellen, ende vercieringen van uwe inventien als wijse Raets-mannen souden konnen dienen. Ende op dese maniere salmen vol van gedachten, vlugge van ordinnantie, rijp ende overvloedigh van Schilderachtige stoffe werden:

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] In observing the Drawings, Sketches and Prints, they should be used with the mind and not with the hand or eye to steal bits and pieces from it, even less to ape it entirely (although this also has its use when it applied well, as we teach in our Teycken-Konst,) {The right use of the Art of Print.} and they will continue to look through the Glasses of someone else. But no, one should aim to only impress the virtues, such as the lovely manner of composition, Drawing, clever thoughts and wise observations in his mind by looking, looking again, reasoning, deliberating and ruminating, and all this by repeatedly thinking about it, preserving; as such they will be turned into your own discoveries by the functioning of your Mind, and not those of someone else: So that they may serve as wise Councilors in the composing, ordering and decorating of your inventions. And this way one will become full of thoughts, quick of composition, mature and abundant of Painterly matter:

Conceptual field(s)

L’ARTISTE → apprentissage
PEINTURE, TABLEAU, IMAGE → définition de la gravure

Quotation

Daer is oock noch een ander middel, waer door den Schilder hem selven een Vermaerde Naem kan maecken: Namentlijck dat hy somtijts, tijt en vlijt daer toe aenwent, om eenige van sijn beste ordinantien en teyckeningen in print uyt te geven: {Datmen sich door Printen uyt te geven kan in naem brengen.} Want vermits die de geheele Werelt door-wandelen, en in alle Liefhebbers handen komen, en dat de Schilderyen meest altijt maer in eene plaets blijven, soo is licht af te nemen dat men door eenige Print-Konst in de Wereldt te brengen, meerder bekent kan worden.

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] There is also another way, by which the Painter can make a Famous Name for himself: Namely that he sometimes, uses time and effort to publish some of his best composition and drawings in print: {That one can make a name for himself by publishing Prints.} Because these spread all over the world, and come into the hands of all Amateurs, and paintings usually always stay in one place, it is easy to conclude that one can become more famous by bringing some Prints into the World.

Conceptual field(s)

PEINTURE, TABLEAU, IMAGE → définition de la gravure

Quotation

Het plaetsnijden geschiet of in koper met graesyzers, of wel in hout met beytels en mesjes. De
koperplaeten geven d'eerste drukken 't bruinste, maer de houtplaet wort grover in 't afslijten. {Printschildery}.De wijze van met drie hout plaeten te drukken geeft schilderachtige printen. {Tinne plaeten.} Maer Herkules Zegers heeft papieren of doeken, met zachte gronden, van luchten, verschieten, en voorgronden, eerst een verfken gegeven, en daer op de print gedrukt, zeer aerdich en schilderachtich. Durer heeft ook eenige dingen in tin gesneden, 't welk een zeer lichte manier is. {Etsen.} Maer het etssen is veel teykenachtiger, hier toe gebruiktmen verscheide grove en fijne naeldens, en de plaet moet overgront zijn, met mastix, aspalt, en wit was. Maer dewijl dit de plaet bruin maekt, zoo kanmenze met wat lootwit in eywit gemengt overschilderen, en dan in 't koper, als met root op wit, teykenen. Maer die lust tot deeze konst heeft, die leeze A. Bosse, die de zelve met al haer aenkleeven wel naukeurlijk beschreeven heeft [...]

[BLANC J, 2006, p. 324] La gravure sur métal se fait dans le cuivre, avec des burins, ou bien dans le bois, avec des gouges et des échoppes. Les premières impressions des planches de cuivre sont les plus brunes. Mais la planche de bois s'émousse en s'usant. La façon d'imprimer avec trois planches de bois donne des estampes pittoresques. Mais Hercule Seghers recouvrait d'abord ses papiers ou ses toiles d'une petite couleur, avec des fonds doux, de ciels, des horizons et des premiers plans, et imprimait enuite l'estampe par-dessus d'une très jolie et pittoresque façon. Dürer a également gravé des choses dans l'étain, ce qui donne une manière très légère. {Eaux-fortes.} Mais l'eau-forte est bien plus graphique. A cet effet, on utilise différentes pointes grossières et fines. La planche doit être recouverte d'un fond avec du mastic, du bitume et de la cire blanche. Mais puisque cela rend la planche brune, on peut aussi la recouvrir d'un mélange de blanc de plomb et de blanc d'oeuf, et y dessiner ensuite dans le cuivre comme avec du rouge et du blanc. Mais que celui qui s'intérresse à cet art lise Abraham Bosse qui l'a très précisément décrit, avec toutes ses composantes [...].

Conceptual field(s)

MATERIALITE DE L’ŒUVRE → technique de la gravure

Quotation

 Maer sedert is 't graefyzer van het pinseel byna geheel afgezondert, en tot een werk, dat een geheel mensche behoefde, geworden. En zeeker, de plaetsnijders zijn sedert als lofblazers en trompetters der grootste Schilders geweest, en de printen zijn als booden en tolken, die ons den inhout der konstige werken, die or ver van de hand, of nu al {…} veroudert zijn, verkundigen.

[BLANC J, 2006, p. 323] Mais aujourd’hui le burin s’est presque totalement désolidarisé du pinceau. Il est devenu un travail auquel un homme doit se consacrer à plein-temps. Certains graveurs sont devenus depuis comme des souffleurs d’éloges et les trompettes des plus grands peintres. Et leurs estampes sont comme des messagers et des porte-paroles qui nous informent du contenu des œuvres d’art qui sont hors de notre portée ou qui sont maintenant trop anciennes.

Conceptual field(s)

PEINTURE, TABLEAU, IMAGE → définition de la gravure
PEINTURE, TABLEAU, IMAGE → statut de l'oeuvre : copie, original...

Quotation

De Printen geeft men hen voor eerst, om zich te vermaaken, in het bezien deezer Kunst. Ten tweede om de Geest op te wakkeren. Ten derde, verwekt het in hen een nieuwe lust, door de veranderinge der gedagten t’aanschouwen, […] Ja wie zou niet door iever en Leerzucht, aangenoopt en geprikkeld werden, die al de naavolgende Deugden, dog niet alle gelyk, in voornaame Printen komt t’aanschouwen. Als een grootse gedagten. Fraaye verkiezinge. Welgekooze schoone naaktens. Graaçelijke Actien. Natuurlijke beweeginge en passien. Lieffelyke Vrouwebeelden. Welgeschikte kleedinge en plooyen. Aandachtige en bevallige weezens. Goede Houdinge. Cierlyke Architectuur. Aardig Bywerk. […] en al ’t geen wat in volmaakte Printen kan gevonden worden. Maar dat alles ziet men ook, en noch beeter, in uitgevoerde Teekeningen, door een verstandige hand gewrocht. Daar en booven heeft men noch een merkelijk grooter voordeel in de Teekeningen te beschouwen, want daar uit leert men een fraaye, kloeke, en wakkere manier of Handelinge, ’t geen in de Printen niet te zien is, te meer wyl de artzeeringe daar alle verkeerd, en teegens de hand loopen.

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] One first gives them the prints, to entertain them, in observing this Art. Secondly to incite the Mind. Thirdly, it causes a renewed desire in them, by observing the change of ideas, […] Yes who would not be induced and provoked by diligence and a desire to learn, who sees all the following virtues – yet not all at once – in illustrious prints. Such as a great idea, a beautiful choice, well-chosen beautiful nudes, graceful actions, natural movement and passions, lovely female figures, well-composed clothing and folds, careful and delightful figures, good harmony, graceful architecture, nice ornament. […] and everything that can be found in perfect Prints. But all of this can also be seen, and even better, in executed Drawings, made by a sensible hand. Moreover, there is an important other advantage in Drawings, because it also teaches you a beautiful, strong and quick manner or Handling, which cannot be seen in prints, more so because the hatching is wrong and mirrored [ndr: literally: against the hand].

term translated by KUPFERSTICH
term translated by ESTAMPE

Conceptual field(s)

L’ARTISTE → apprentissage
PEINTURE, TABLEAU, IMAGE → définition de la gravure

Quotation

T: […] Oeffent dan voor eerst, naar al het fraaiste dat hier te krygen is, zo Teekeningen, als Printen; voornamentlyk naar de Statuaas, en Basre-leeves van Perrier, zo naakt als Gekleed; neemende voor al wel acht, op de byzondere drachten, Cieraaden, en Ornamenten daar in gebruikelyk: Playsterbeelden, Gekleede Leeman; ’t Naakte Leven &c.

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] T [ndr: draughtsman]: […] Then first practice all the beautiful things that can be found here, such as drawings and prints; especially after sculpture and bas-reliefs by Perrier, both nude and dressed; paying special attention to the specific dress, jewels, ornaments that are common in them: plaster statues, dressed manikin, the nude life etc.

term translated by KUPFERSTICH

Conceptual field(s)

L’ARTISTE → apprentissage
PEINTURE, TABLEAU, IMAGE → définition de la gravure

Quotation

IN weinige deelen der Konst sluypen meer misbruyken in, dan in het nazien der fraaye printen, en herssenwerk der beroemde Meesters; want veele gewennen zich zo vast daar aan, dat zy zelden iets doen, dat niet geheel uit printen of teekeningen van anderen gehaald is.

[D'après DE LAIRESSE 1787, p.117:] L‘ ABUS qu’on fait de l’usage des gravures & des dessins des grands maîtres, pour la composition est considérable ; plusieurs artistes se sont tellement accoutumés à cette méthode, qu’ils ne peuvent rien produire sans ce secours.

term translated by PRINT
term translated by KUPFERSTICH

Conceptual field(s)

PEINTURE, TABLEAU, IMAGE → définition de la gravure

Quotation

Een schoone welgeteekende en fraay geordineerde Print, bevallig van dag en schaduwe, zuiver geëtst, of gesneeden, is lof en roemwaardig: maar een Schildery, tot welke, buiten het voornoemde, een konstige koloreering en schakeering vereischt word, verdient de hoogste lof.

[D'après DE LAIRESSE 1738, p. 156:] An engraved, or etch’d Print, beautifully designed and disposed, and agreeably lighted and shaded, is very commendable; but a Picture, which, besides those Qualities, requires an artful Diversity of Colouring, merits the highest Praise.

term translated by PRINT
term translated by KUPFERSTICH

Conceptual field(s)

PEINTURE, TABLEAU, IMAGE → définition de la gravure
PEINTURE, TABLEAU, IMAGE → comparaison entre les arts

Quotation

DE bevalligheid van een welgesneede of geëtste Prent bestaat eerstelyk in een helder lichte en bruine schaduwe: hier onder verstaande, dat de zagte arceeringen op de gedaagde partyen byna onzichtbaar, en de toetsen of diepsels in tegendeel krachtig en zwart gehouden werden: ten tweden, dat het naakt fyn en dommelachtig, en de kleedinge wat grover of ruiger, naar hunne eigenschap, gearceert moeten zyn; doch alles zonder ommetrek, zo wel aan de zyde des lichts, als die der schaduwe, ja zodanig dat de uiterste ommetrek alleen door de tint der gronden, daar tegen aangeweezen, kenbaar werd. Maar om het werk tot de hoogste volmaaktheid te brengen, en het groot verstand en kennis des Meesters te meerder te doen uitmunten, moeten de tinten der koleuren, zo veel als 't mogelyk is, daar mede in aangeweezen worden. Doch dewyl een Prent niet geheel in de fraaije ordinantie, schoone beelden, cierlyk bywerk, zuivere en gladde sneede of geëtste trek bestaat, maar wel voornaamentlyk in een goede harmonie en redding van't geheel, is 'er ten hoogsten aangeleegen, dat men wel toezie om zulks voor alle dingen in acht te neemen.

[D'après DE LAIRESSE 1738, p. 631-632:] The Grace of well-etch’d or engraved Print consists, First, in a bright Light and dark Shade ; by which I understand, that the faint Hatching on the lighted Parts be kept almost imperceptible, and the shady Touches contrarily strong and dark. Secondly, that the Naked, or Carnations, be hatched fine and somewhat dull, and the Draperies courser and rougher, according to their Qualities ; yet all without any Outline, either on the light or shaded Side, even so that the Extremities be only formed by the Tint of the Grounds against which they come. But to give the Work the greatest Perfection, and shew the Judgment [ndr: understanding and knowledge] of the Master, the Tints of the Colours should also appear as much as possible : Yet as a Print does not so intirely consist of fine Ordonnance, beautiful Figures, elegant By-works, and neat cut or etch’d Strokes, as in a good general Harmony, so this Harmony ought to be principally studied.

term translated by PRINT
term translated by KUPFERSTICH

Conceptual field(s)

PEINTURE, TABLEAU, IMAGE → définition de la gravure

Quotation

{ Dwaaling veeler Liefhebbers in het verkiezen van Prentkonst.}Wanneer nu een groot Meester zyne konst in het koper na alle de regelen met zyn uiterste vermogen getoond heeft, vind men nochtans een soort van onmogelykheid om de menschen te konnen doen begrypen waar in de rechte konst en weetenschap eener schoone en konstige Print bestaat: want de meesten letten tegenwoordig maar op de gladdigheid der sneede, zonder onderscheid te maaken op 't geen hun voor komt, ja al ware het noch zo kwalyk geordineerd of mistekend. Dit valt hard voor de geenen, die beter weeten. Ten anderen is een Plaatsnyder of Etser zo gelukkig niet als een Schilder of Tekenaar: want deze maaken wat zy willen, of ten minsten wat zy konnen; en de Graveerders moeten hen navolgen, al zyn ze noch zo slegt. Doch dat is noch niet met al, mogten zy hun etsen of snyden maar handelen met zo veel vryheid als de Schilders hunne penceelen of kryten doen: dan zouden zy meerder lust krygen om veel fraaijer dingen voor den dag te brengen, gelyk andere schrandere Geesten voor dezen gedaan hebben, welke de vrye wil en macht hadden, en zich aan niemand verbonden, gelyk veele tegenwoordig in tegendeel moeten doen.

[D'après DE LAIRESSE 1787, vol. 2, p. 621:] Cependant malgré tout le talent qu’un grand artiste peut employer à terminer une bonne gravure, il est, pour ainsi dire, impossible de faire comprendre, au commun des amateurs, en quoi consiste l’art ; & c qu’il faut pour bien en connoître les beautés ; la plupart se bornant aujourd’hui à admirer la hardiesse ou la délicatesse du burin, sans prendre garde à l’incorrection du dessin & au défaut d’ensemble : triste réflexion pour ceux qui possèdent mieux leur art. D’ailleurs les graveurs au burin & à l’eau forte ne jouissent pas du même avantage que le peintre & le dessinateur ; car ceux-ci font ce qui leur plaît, ou du moins ce qu’ils peuvent ; mais cela ne seroit rien encore si le graveur pouvoit opérer avec la même liberté que le peintre [ndr : ou dessinateur] manie ses pinceaux ou ses crayons ; ils seroient plus encouragés à produire de belles choses, ainsi que l’ont fait autrefois de grands maîtres, qui n’étoient pas obligés de suivre les caprices des peintres, comme plusieurs e voient dans la nécessité de le faire de nos jours.

term translated by PRINT
term translated by KUPFERSTICH

Conceptual field(s)

PEINTURE, TABLEAU, IMAGE → définition de la gravure