PENSEEL (n. n.)

BROSSE (fra.) · BRUSH (eng.) · PINCEAU (fra.) · PINSEL (deu.)
TERM USED AS TRANSLATIONS IN QUOTATION
PINCEAU (fra.)
TERM USED IN EARLY TRANSLATIONS
/ · PENCIL (eng.) · PENCILING (eng.) · PENICILLUS (lat.) · PINSEL (deu.) · PINSEL-FÜHRUNG (deu.)
BLANC, Jan, Peindre et penser la peinture au XVIIe siècle : la théorie de l'art de Samuel van Hoogstraten, Berne, Peter Lang, 2008.

FILTERS

LINKED QUOTATIONS

7 sources
15 quotations

Quotation

Seght hem, antwoordt Apelles, dat het desen Man is die hem soeckt; met dese woorden nam hy ’t naeste penceel in de hand en trock een wonderlick fijne linie met de eene of de andere verwe op het panneel. Protogenes en was soo haest niet weder-ghekeert, of de oude Vrouwe gaf hem de gantsche gheschiedenisse te kennen. Men seght dat den Konstenaer de subtijlheyd deser linie soo haest niet en hadde beschouwt, of ’t quam hem daedelick in den sin dat Apelles ghekomen was, want by het daer voor hielt dat nieman anders sulcken volmaeckten werck konde voordbrenghen; dies hy oock een linie die noch vele dunner was met een andere verwe op de voorige linie getrocken heeft; en als hy voor sich nam een weynich van kant te gaen, soo heeft hy ’t oude Wijf last gegeven dat sy den vreemdeling dese linie soude tonen ende hem met eenen aenseggen dat dit den man was dien hy socht, het gheviel juyst soo, Apelles komt andermael, Maer gelijck hem de schaemte verhinderde dat hy sich souden bekennen overwonden te sijn, soo heeft hy de linien met een derde soorte van verruwe doorsneden, den anderen Konstenaer de hoope selver van eenighe voordere subtijlheydt benemende. Dus hieldt sich Protogenes overwonnen, en liep met der vaerd nae de haeven om den vreemdelingh te vinden.

[Suggested translation, Marije Osnabrugge:] Tell him, answers Apelles, that it is this Man who is looking for him; with these words he took the closest brush in his hand and drew a miraculously fine line with some sort of paint on the panel. Protogenes had only just returned, or the old Woman gave him notice of the whole story. They say that the Artist had only just looked at the subtlety of this line, or he immediately understood that Apelles had come, because he believed that nobody else could produce such perfect work; then he also drew a line that was even thinner on the previous line with another paint; and when he decided to leave for a bit, then he ordered the old maid that she would show the stranger this line while simultaneously telling him that this was the man he was looking for, it happened exactly like that, Apelles came another time, But as the shame obstructed him from admitting he had been defeated, then he has cleft the line with a third type of paint, taking away the hope of any further subtlety from the other Artist. As such Protogenes admitted his defeat, and walked quickly to the port to find the stranger.

Conceptual field(s)

MATERIALITE DE L’ŒUVRE → outils

Quotation

Soo is dan de verbeteringhe den eenighen wegh tot de volmaecktheyd; en ’t wordt niet sonder reden staende ghehouden, dat het penceel de Konste soo wel met het uytstrijcken als met het aenstrijcken dienst doet. De verbeteringhe, seght Quintilianus {Lib. X, Cap. 4}, bestaet in ’t toevoeghen, in ’t aftrecken, in ’t veranderen. Het toevoeghen en ’t aftrecken is nerghens nae soo moeyelick, dies plaght sich oock een slecht eenvoudigh oordeel daer in wel genoegh te quijten: ’t Vereyscht daerenteghen dubbelen arbeyd de swellende dinghen te neder te legghen, de sinckende dinghen op te heffen, de verwendelick uytweykende dinghen in te binden, d’onordentelicke dinghen in haere rechte plaetse te herstellen, d’onachtesaemelick verspreydende dinghen aen makander te verknoopen, d’overlustighe dinghen te bedwinghen; want wy moeten niet alleen verwerpen wat ons in ’t eerste wel bevel, maer wy moeten oock uytvinden wat ons van te vooren niet eens in den sin quam. Soo is het oock onghetwijffelt d’aller bequamste maniere van verbetering datmen d’eerste teykeningh voor ettelicken tijd aen d’eene sijde stellen, om ’t werck nae sulcken verpoosinghe wederom in de hand te nemen alsof het yet nieus en van een ander voordghebraght was: Andersins hebben wy te vreesen dat wy op onse versche inventie, als op een nieu gheboren vrucht, al te seer versot sullen blijven.

[Suggested translation, Marije Osnabrugge:] As such the improvement is the only way to perfection; and not without reason it is insisted on, that the brush serves the Art both with the spreading and application [NDR: of paint]. The improvement, says Quintilianus {…}, consists in the adding, the deducting, the changing. The adding and the deducting is not even closely as hard, also a bad simple judgement tends to perform this reasonably well: On the other hand it requires a double effort to put the swelling things down, to uplift the sinking things, to bind the exuberantly diverging things, to restore the disorderly things in their right place, to connect the carelessly dispersed things to each other, to tame the exaggerated things; because we should not only reject that which pleased us at first, but we should also discover that which did not even occur to us before. As such it is undoubtedly the best way of improvement that one puts the first drawing aside for a considerable time, to then take the work again in hand after such a pause as if it is something new and produced by someone else: Otherwise we should fear that we will stay to smitten about our fresh invention, as about a new born fruit [NDR: baby].

Junius remarks that an artist can use his brush (‘penseel’) to either further spreading out of the paint (‘uitstrijken’) or instead adding more paint (‘aanstrijken’). As such, he describes different functions of the brush. [MO]

Conceptual field(s)

MATERIALITE DE L’ŒUVRE → outils

Quotation

[…] een wacker, kloeck, doch soet-verliesent Penceel, om dat sonder het selve, alle de voorgaende deughden niet verricht en konnen werden. Want, ey lieve doch! Wat is een Stuck Schildery, of men daer Maenden langh in sit en moordt, en soecken't op 't naeuste uyt te fiemelen, sooder niet een alleynkse soet achter-blijvende houdinge in ghevonden kan werden? In waerheyt, niet met alle: soo en heeft het oock niet veel om 't lijt de netticheyt, sonder lossicheyt, want die foute van stijvicheyt, doet te onder-blijven de deught, (soo 't een deught ghenoemt mach werden) van de netticheyt. So dan yemant de netticheyt wil voor sijn Studie verkiesen, die betrachte dan mede het ghene die noyt ghenoegh ghepresen Gerrit Dou, geduerigh waer-neemt. Dat is een curieuse lossicheyt, die hy geleyt met een seeckere ende vaste Teycken-handt; […] die sodanige netticheyt niet bereycken en mach, die trachte met arbeyt om een los, wacker, soet-vloeyend Penceel te bekomen, liever dan in die stijve nette onaerdigheyt te versmooren.

[proposition de traduction, Léonard Pouy:] [ndr: On doit également trouver chez un peintre] un pinceau hardi et prompt tout en restant doux et gracieux, pinceau sans lequel aucune des vertus précitées ne pourraient être mises en pratique. Car qu’est-ce qu’en effet que la peinture si l’on s’y attarde pendant des mois avec une touche conduite précautionneusement sans y trouver au final de la douceur en retour ? En vérité, rien du tout : ainsi la netteté sans souplesse n’apporte pas grand chose, car les erreurs de raideur, diminuent la vertu de la netteté (si l’on peut la qualifier ainsi). Si alors quelqu’un choisit la netteté pour son étude, laissons le pratiquer ce qui est observé avec persévérance par Gerrit Dou, pour qui aucun éloge n’est suffisant, soit une curieuse souplesse qu’il dirige avec une main sûre et fiable. […] Celui qui ne parvient à atteindre une telle netteté ferait bien d’essayer de maîtriser un pinceau souple, agile et suave plutôt que de l’étouffer par une netteté artificielle et trop raide.

Conceptual field(s)

MANIÈRE ET STYLE → le faire et la main
EFFET PICTURAL → touche

Quotation

Aengaende de Pinceelen, daer van moetmen der veel hebben, opdatmen in Curieuse dingen niet verleghen zy, maer licht een schoon nemen kan; (…) Die sijn dingen suyver en net wil doen, moet tot yeder bysonder Colorijt dat hy Tempert ofte gebruyckt, ’t sy dat hy d’een op d’ander leydt, ten minsten twee Pinceelen houden, oock wel dry, op dat hy daer mede niet en behoeve van d’een Verf in d’ander te komen, waer door de Verwen vuyl worden, en haer schoon Coleur verliesen.

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] Regarding the Brushes, one should have many of them, in order not to be in need for specific things, but to be able to easily take a clean one; […] He who wants to do his things purely and neatly, should have at least two Brushes for every specific Colouring that he mixes or used, leading the one to the other, even three, so that he does not need to come from one paint into the other, which makes the Colours dirty, and lose their beautiful colour.

This chapter is missing in the English translation. [MO]

Conceptual field(s)

MATERIALITE DE L’ŒUVRE → outils

Quotation

{Fresco} Maer om wederom tot met het pinseel schilderen te komen, zoo is de grootstemanier der Italianen in Fresco, op't natte kalk met kalkwater, vermengt metnatuurlijke aertverwen, waer op naderhand, als't droog is, met lak en Azuurgroen, of andere doorschijnen de eyverwe geglazeert en verbetert kan worden. Maer deezewijze van schilderen wil onze locht niet lijden, schoonze by den grooten MichelAngelo voor Meesterswerk, tegen 'tschilderen in oly verwe, dat hy vrouwen werknoemde, geacht wiert. De geene die gewent zijn op natten kalk te schilderen, gebruiken ook een wijze van daer op te teykenen, 't welk zeer aerdich staet, en bequaem is om hier te lande te gebruiken. Eerstelijk, wanneer den gevel ofte muur eerst ruw bezet is, zoo neemt men gestampte kool, gebrant strooy of hooy, en mengt dat onder de kalk, daermen den muur dan zoo zwart mede aenstrijkt, daer nae laetmen over dien donkeren gront zuivere kalk aenpleysteren, hier op gaetmen dan, zijn kartons gesponsijt hebbende, met een puntich yzer te werk, trekkende arseerende en kratsende 't geen men beraemt heeft, en tot meerder zachticheit kan men ook met eenich zwart, tot fresco bequaem, 't pinseel of borstel te hulp neemen. Deeze wijze van op den muur te schilderen of kratssen, wort gelooft dat van Andries di Cosimo Floren-tijn eerst gevonden is; en wort Sgraffiti geheeten.

[BLANC J, 2006, p. 488] Mais pour en revenir à la peinture au pinceau, la plus grande manière des Italiens est in fresco, c'est-à-dire sur de la chaux humide avec de l'eau calcaire, mélangée à des couleurs de terre naturelles. Lorsqu'il est sec, ce mélange peut être verni et amélioré avec de la laque et du vert azur, ou d'autres couleurs à l'oeuf translucides. Mais cette façon de peindre ne supporte pas notre air, quoiqu'elle ait été considérée par le grand Michel-Ange comme une oeuvre de maître,[ ndr: contrairement à] la peinture à huile dont il parlait comme d'un travail de femme. Ceux qui ont coutume de peindre sur de la chaux humide font aussi usage d'une façon d'y dessiner également très charmante et commode pour être utilisée ici au pays. Premièrement, quand la paroi ou le mur est [ndr: encore] rugueux, on prend un charbon écrasé, de la paille ou du foin brûlé, que l'on mêle sous la chaux, avant de crépir avec cela le mur jusqu'à ce qu'il soit très noir. On passe ensuite sur ce fond sombre un plâtre de chaux pure. Et ayant épongé ses cartons l'on se met au travail à l'aide d'un fer pointu, en tirant des hachures et en rayant ce que l'on a préparé. Avec plus de douceur, on peut également, avec quelque noir adéquat, venir en aide à la fresque avec le pinceau ou la brosse. On croit que cette façon de peindre ou de rayer un mur a d'abord été découverte par le Florentin Andrea di Cosimo, et qu'elle fut nommée sgraffiato.

Conceptual field(s)

MATERIALITE DE L’ŒUVRE → technique de la peinture

Quotation

{Drijerley gereetschap.} Die dan nu lust heeft, oeffene op ons gebaande veld zijne gaven van de nature en konst, herneme daarom in de hand naar vereisch van ’t werk Penseelen, Borstelen en Visschen. Men schildert in ’t kleen, of groot en rouwer, en men verdrijft de verwen zagt in een, tot ’t eerste zijn de Penseelen, tot het tweede de Borstelen, en tot het laatste de Visschen bequaam.

[translation: BEURS, en préparation, transl. Myra Scholz:] {Three types of tools} A person eager to begin can now exercise his natural and acquired talents on our prepared surface, and so should take in his hand, depending on what the work requires, soft hair brushes, bristle brushes, and fitches. One paints small and delicately or large and more roughly, and gently blends the colors together; for the first of these activities soft hair brushes are best suited, for the second bristle brushes, and for the last fitches.

Beurs distinguishes between three types of brushes: penseel, borstel and Vissch(en). [MO]

Conceptual field(s)

MATERIALITE DE L’ŒUVRE → outils

Quotation

{Penseelen.} De Penseelen worden bequamelijk, gelijk als by vele in gebruik is, tot vier soorten of trappen gebragt; […]
{En haare verscheydentheid.} De grootste soorten gebruiktmen; om logten en gronden aanteleggen, en de tweede soorte is dienstig om aanteleggen boomen en aardgronden; de derde kan verstrekken; om de zelve en nog wat fijndere voorwerpen op te maken, en de laatste werd gebezigt om alle netheid en kurieusheid uit te drukken die noodig is, om de kragt van ’t leven, in edeler dingen en van na by gezien, of van verre gants fijn zig vertoonende te schilderen.
’t Zijn de beste
Penseelen, die kort van hair en puntig zijn, en daaren boven wel gesloten, en die niet en kleven in ’t schilderen: maar staat aantemerken, dat de landschapschilderen tot de boomen zig best van de gekloofde dienen konnen.

[translation: BEURS, en préparation, transl. Myra Scholz:] {Soft hair brushes} Soft hair brushes are commonly divided into four types or grades;[…] {And their differences}The largest types are used for applying sky and grounds, and the second for laying in trees and earth grounds; the third can serve for filling these in and for somewhat finer objects, and the last is used to render all the precise and particular detail necessary for painting life in all its intensity, in precious things seen up close or things that appear in very delicate form in the distance.The best soft brushes are those that have short hair and are pointed; they are also compact and the hairs do not split apart during painting. But it should be noted that landscape painters can very well use split brushes for trees.

Conceptual field(s)

MATERIALITE DE L’ŒUVRE → outils

Quotation

T: Hebt gy ook wel kleeren naar de leeman geschilderd?
S: Ja dat heb ik eens gedaan, maar het is zulk een gefutzel: en wat de kleeding aangaat, dat luistert zo naau niet. Maar de Kouleuren suiver te temperen, en aan te leggen, dat is wat moejelyk voorme, en ook om een ding glat te verdreiven: want het is ellendig datmen zo qualyk zagte vis-penceelen kreigen kan.
T: Neen dat schort u niet, gy verdreift u dingen al heel zagjes.
S: Ja weet gy dat, het is de ziel van de konst een gladde en malsse penseel; Ik meen dat het myn ook veel moeiten gekost heeft, want ik ontzie geen tyd, tog dat is ’t waar ’t meest om te doen is;

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] T [ndr: draughtsman]: Have you also drawn clothing after the manikin? S [ndr: painter]: Yes, I have done this once, but it is such a bother: and what the clothing is concerned, that is not so important. But to mix the colours purely, and build them up, that is a little hard for me, and also to diminish a thing smoothly: because it is miserable that it is so difficult to find soft fish-brushes. T: No, that is no problem for you, you already diminish your things very smoothly. S: Yes, do you know, a smooth and tender brush is the soul of art: I think it took me a lot of effort, because I took my time, yet that is what it is all about;

In the German translation, this term is replaced by the expression 'nach dem Leben'. [MO]

term translated by PINSEL

Conceptual field(s)

MATERIALITE DE L’ŒUVRE → outils

Quotation

DE gemakkelykste en vaardigste manier, is zeekerlyk de beste, niet teegenstaande dat’er veel in ’t gebruik, en door my onderzogt zyn: als het teekenen met de Pen, Penseel, Rood of Zwartkryt, doch alle van weinich nut voor Schilders. Maar de manier van hoogen op gegrond papier, en met zwart te diepen; overtreft verre de anderen, zo in volmaaktheid, als nuttigheid: voldoende ten eersten door zyn verheeventheid ons oog, zonder datmen eenige Grond daar om hoeft te maaken. Gelykmen komt te zien aan Plaatsnyders, die zich in de zwarte-kunst oeffenen, welke haar verlustigen met schraapen op een gegronde plaats: en ’t is niet te gelooven, hoe gemakkelyk en vaardich zy daar meede voortgaan, ’t geen zy in het Etzen of Snyden, niet zouden doen.

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] The most easy and adequate manner, is certainly the best, notwithstanding that there are many in use and investigated by me: such as the drawing with pen, brush, red or black crayon, yet all of little use for painters. But through the manner of heightening on grounded paper, and deepening with black; it surpasses all the others, both in perfection and in usefulness: firstly satisfying our eye because of the elevation, without the necessity to make any ground for it. As it is seen from Engravers, who practice the black art, which they embellish by scraping on a grounded plate: and it is unbelievable, how easy and capably they do this, which they would not do in etching or engraving.

In the German translation, this paragraph is part of the discussion between Judicio and Probus, this statement is made by Probus. It appears that the translator made a mistake here. [MO]

term translated by PINSEL

Conceptual field(s)

MATERIALITE DE L’ŒUVRE → technique du dessin

Quotation

DE Handeling van het Penseel is tweederly, doch zeer verschillende van malkander, want de eene is een vloeijende, en malsse of gladde; de tweede een wakkere en vaardige, of stoute. De eerste wend men aan, in het Copieeren of namaaken van nette en uitgevoerde stukken. De tweede volgd dan van zelfs, als men zich oeffend na levens groot, stout en vaardig Schildery, door een vaste hand uitgewerkt.

[D'après DE LAIRESSE 1787, p. 51:] Il y a deux manières différentes de manier le pinceau : l’une suave, moëlleuse & léchée ; l’autre hardie, fière & vigoureuse. La première s’apprend en copiant des ouvrages délicats & finis ; la seconde se contracte en s’exerçant d’après des tableaux qui représentent les objets dans leur grandeur naturelle, & qui sont exécutés par une main sûre, d’une manière facile & hardié.

term translated by PENCIL
term translated by PINSEL

Conceptual field(s)

MANIÈRE ET STYLE → le faire et la main
MATERIALITE DE L’ŒUVRE → outils

Quotation

[…] der Konst, want deze is een Theorie of kennisse der Geest, en het andere [NDR : handeling] een Praktyk of uitvoering door de hand, hier in bestaande: dat het is een handgreep of lyding des penseels met verwen, door de hand, op een zekere en ordentelyke wyze bestierd, waar door men een ding zonder morssen, wis en vaardig kan maaken en vertoonen.

[D'après DE LAIRESSE, 1787, p. 53:] […] car l’art est une théorie ou une production de l’esprit ; tandis que la manière ne consiste que dans une pratique ou exécution manuelle, laquelle dépend d’une certaine dexterité à bien conduire le pinceau & à disposer les couleurs d’une façon convenable ; de sorte qu’on puisse exécuter ce travail avec facilité & sûreté, sans barbouiller la toile.

term translated by /
term translated by PINSEL

Conceptual field(s)

MATERIALITE DE L’ŒUVRE → outils
MANIÈRE ET STYLE → le faire et la main

Quotation

Eerst legd men stoutmoedelyk, met een breede penseel, vol verw, dag n schaduw vlak tegens malkander aan, over al even vet en zonder morisen, daar na de zelve penseel heen en weder slingerende, links en rechts, op en nederwaards door malkanderen, om die te vereenigen, en dus na het beloop der voorwerpen brengende, met een bezadigde voorzichtigheid lettende, dat men het licht niet te veel over de schaduwe, noch de schaduwe over het licht dryve, tot men, ten laatsten, met een groot geduld en langmoedigheid, de uiterste lieffelykheid en bevalligheid daar aan geefd. Dus werkende, volgd dat men in het stuk geen handeling van het penseel gewaar werd, 't welk onvermydelyk voor een goede handeling moet gehouden worden, want het begin, word door de tweede werking te niet gedaan, en die weder door de laatste, zo dat de uitvoering, waar in de zuyverheid bestaat, alleen daar aan bespeurd word. 

[D'après DE LAIRESSE, 1787, p.55:] Commencez donc par disposer avec hardiesse & avec un pinceau large & gras vos lumières & vos ombres, les unes exactement à côté des autres , par-tout d’une épaisseur égale, sans rien confondre ; après quoi, en faisant aller votre pinceau à droite & à gauche, en haut & en bas, réunissez & fondez vos lumières & vos ombres, qui vous conduirez suivant la forme des objets, en observant, avec une grande attention, de ne pas trop faire passer la lumière par-dessus l’ombre, ni l’ombre par-dessus la lumière, jusqu’à ce que vous y avez donné, à force de soin & de patience, la plus grande [NDR : douceur et] grace possible. En exécutant de cette manière on ne laissera dans l’ouvrage aucune trace du pinceau ; ce qu’il faut regarder comme la bonne méthode de faire ; car la première opération est détruite par la seconde, & celle-ci par la troisième ; de sorte que le fini, dont dépend la beauté [NDR : purété], sera le fruit de ce travail .

term translated by PENCIL
term translated by PINSEL

Conceptual field(s)

MANIÈRE ET STYLE → le faire et la main
MATERIALITE DE L’ŒUVRE → outils
EFFET PICTURAL → touche

Quotation

Door de Perspectief willen wy te kennen geeven min of meer kracht naar de trant des Vinders: de Koleur, desgelyks min of meer schoon: en ten derden de manier of Penseel, dat het een met het ander overeen kome. Is het Stuk mals en natuurlyk geschilderd, dat de Stoffagie of toepassinge desgelyks mals en uitvoerlyk gehouden werd: is het kloek en luchtig aangetast, even het zelfde; zodanig dat het gehele Stuk niet alleen een generaale welstand daar door verkryge, maar, dat meer is, van ééne hand schyne geschilderd te weezen

[D'après DE LAIRESSE 1787, p.210:] Par la perspective, nous entendons ici l’art de mettre plus ou moins de force dans l’exécution, suivant la manière de celui qui a composé le tableau ; par le coloris, nous voulons dire la beauté des couleurs locales, soit pures soit franches, ou rompues ; & par le maniement du pinceau, il faut comprendre un accord dans le faire des deux coopérateurs. Si, par exemple, le tableau est d’une exécution finie et moëlleuse, les ornements ou les accessoires doivent l’être de même ; est-il exécuté d’une manière facile ou heurtée, que le reste suive ce même faire, afin que tout soit d’accord & dans une parfaite harmonie.

term translated by PENCILING
term translated by PINSEL-FÜHRUNG

Conceptual field(s)

MANIÈRE ET STYLE → le faire et la main

Quotation

DEwyl wy genoodzaakt zyn de wonderen der Natuure niet alleenlyk na de maate des menschelyken vernufts te beschouwen, maar ook de gelykenisse derzelve wonderen, die de waereld in haaren schoot vervat, na 't leeven op het allernaauwkeurigste af te maalen; zo zullen wy tegenwoordig tot de opmerkingen van het allerschoonste der dingen treeden [… Is 'er wel iets ter waereld dat men met penceel en verw niet kan nabootsen, 't zy hitte, koude, dag en nacht, aarde, lucht, water, vuur, wind, donderslag […] ja zelfs onzichtbaare dingen, gelyk de klank van een bazuin of hoorn? enz.

[D'après DE LAIRESSE 1787, p. 448-450:] Comme le peintre est non-seulement obligé de connoître les merveilles de la nature ; mais qu’il doit encore pouvoir représenter, avec la plus grande vérité possible tous les objets, il est nécessaire que nous fassions quelques réflexions sur la plus belle production inanimée […]il n’y a rien au monde qu’on ne puisse rendre [NDR : imiter avec un pinceau et la peinture] sur la toile : le jour, la nuit, le froid, la chaleur, la terre, le ciel ou l’air, l’eau, le feu, le vent la foudre […] & même les choses invisibles, tels que le son d’une trompette […]

term translated by PENCIL
term translated by PINSEL

Conceptual field(s)

MATERIALITE DE L’ŒUVRE → outils

Quotation

Drie dingen zyn'er dan voornaamentlyk die een Bloemstuk goed maaken; te weeten eerstelyk, schoone en uirgeleezene bloemen; ten tweeden, een goede schikking en harmonie; en ten darden, een zuivere en malsse penceel. Wat ik nu met het eerste meen, is dat de bloemen in grootte en schoonheid uitmunten, of in achting zyn, en geen slegte of gemeene. Wat ik met het tweede verstaa, is dat de bloemen, het zy leggende of staande, altyd hunne eigene hoedanigheid en forme behouden […]dat de schoonste en aanzienlykste het meeste gezag hebben: en dat de eene by de andere gevoegd, een aangenaame vermenging van koleur doet voortkomen, welke het oog behaagt en voldoet […]

[D'après DE LAIRESSE 1787, vol. 2, p. 589:] Il y a trois choses essentiellement nécessaires dans un bon tableau de fleurs ; savoir, 1° le choix des plus belles fleurs ; 2° une bonne disposition & une agréable harmonie ; 3°un pinceau délicat & moëlleux ; c’est-à-dire, que les fleurs ne doivent pas être communes, petites & vilaines ; mais belles, grandes & rares, ou du moins estimées ; soit qu’on les arrange dans une corbeille, ou qu’on les place droites dans un vase, elles doivent toujours conserver leurs qualités & leurs formes […]. Il faut aussi que les plus belles occupent la principale place, & puissent faire le plus d’effet ; de sorte que par un heureux mêlange, les unes servent à augmenter la beautés des autres, & qu’il résulte une belle harmonie qui satisfasse l’œil […].

term translated by PENCILING
term translated by PINSEL

Conceptual field(s)

MANIÈRE ET STYLE → le faire et la main
EFFET PICTURAL → touche