VERWONDERING (n. f.)

ADMIRABLE (eng.) · ADMIRATION (eng.) · ASTONISHMENT (eng.) · BEZAUBERNDE LIEBLICHKEIT (deu.) · CURIOSITÉ (fra.) · STUPOR (lat.) · WUNDER (deu.) · WUNDERBAR (deu.)
TERM USED AS TRANSLATIONS IN QUOTATION
ÉTONNEMENT (fra.) · MERVEILLEUX (fra.)
TERM USED IN EARLY TRANSLATIONS
/ · ADMIRATIO (lat.) · ADMIRATION (eng.) · ASTONISHMENT (eng.) · MIRARE (lat.) · STUPOR (lat.) · VERWUNDERUNG (deu.) · WUNDER (deu.)

FILTERS

LINKED QUOTATIONS

3 sources
6 quotations

Quotation

Noch soo wordt de Schilder-Konst seer wel met de Poesye daer in vergheleken, dat soo wel d'eene als d'andere met een dapper vermaeckelicke beweginghe in onse herten insluypen, alwaer sy ons verslaegen ghemoedt door d'aenlockelickheydt van een aenghenaeme verwonderingh soo gheweldigh beroeren ende ontstellen, dat wy 't ghene naegeboetst is voor 't waere aennemen.

[Suggested translation, Marije Osnabrugge:] Similarly the Art of Painting compares very well with Poetry, as the one as well as the other sneaks into our hearts with a brave entertaining movement, where it moves and startles our defeated mind by the attraction of a pleasant astonishment in which we accept that which has been imitated for real.

Conceptual field(s)

SPECTATEUR → perception et regard

Quotation

Wy aenschouwen de Schilderije van een hagedisse, van een Simme, van Tersites tronie met lust ende verwonderingh, seght Plutarchus {de poesis aud.}, meer om de ghelijckenisse die wy daer in sien dan om de schoonheyd. Want alhoewel men het ghene in sijn eyghen nature leelick is niet en kan schoon maecken, d'imitatie van schoone of leelicke dinghen werd nochtans sonder eenigh onderscheyd gepresen.

[Suggested translation, Marije Osnabrugge:] We behold the Painting of a lizard, of an Ape, or of the face of Tersites with desire and astonishment, says Plutarchus {…}, more for the similitude that we see in it than for the beauty. Because although one cannot make beautiful that which is in his one nature ugly, the imitation of beautiful or ugly things is nevertheless praised without any distinction.

Conceptual field(s)

SPECTATEUR → perception et regard

Quotation

ende overmids onsen volgh-lust altemet door een heymelicke nijdigheyd, altemet door een rechtvaerdighe verwonderingh gaende ghemaeckt wordt, soo plaght oock het ghene wy met den hooghsten yver naeiaeghen, sijne hooghste volmaecktheyd vroegh te bekomen. Maer dan valt het ons heel swaer by die volmaecktheyd te blijven; ghemerckt eenigh dingh nae den ghemeynen loop der nature plagt te deynsen, als het niet meer voord en kan.

[Suggested translation, Marije Osnabrugge:] The emulation cherishes the minds, he says {…}, and while our desire to imitate is activated either because of secretive annoyance, or because of a justified amazement, as such that which we chase after with the greatest diligence tends to obtain its highest perfection early on. But then it is very hard on us to keep up with this perfection, seen that a thing tends to recoil to the usual flow of nature, if it cannot move forward anymore.

Conceptual field(s)

L’ARTISTE → qualités

Quotation

Oversulcks plaght oock die Schilderye, dewelcke gheen verwonderinghe in ’t herte der aenschouwers verweckt, nauwelick den blooten naem van een Schilderye te verdienen; even als de Konst-vroede mannen anders gheene voor oprechte Schilders aennemen, dan die haere diepgrondighlick gheleerde invallen op ’t aller overvloedighste, maetvoeghelickste, vermaeckelickste, levendighste, schickelickste, ende bevallighste weten uyt te drucken.

[Suggested translation, Marije Osnabrugge:] As such the Painting, which does not incite surprise in the hearts of the spectators, barely deserves the mere name of a Painting; just like the Art-loving men do not accept any other sincere Painters, than those who express their profound learned ideas in the most abundant, proportioned, enjoyable, lively, orderly and graceful manner.

This section is not included in the Latin edition of 1637. [MO]

Conceptual field(s)

SPECTATEUR → perception et regard

Quotation

{Exempel van het vermogen der Konst.} De oogen der Menschen (seght hy [ndr: Valerius Maximus]) blijven met een spraeckeloose verbaestheydt daer aen hanghen, als sy dese Schilderye beschouwen; want sy vernieuwen de gelegentheyt der Oude Geschiedenisse, door de verwonderinghe van het tegenwoordige Beelt, achtende dat sich in dien stommen ommetreck der leden, levendige Lichamen vertoonen.

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] {Example of the power of Art.} The eyes of Man (he says) linger with a speechless amazement, when they watch this Painting; because they relive the situation of the Ancient History, by the allurement of the present Image, believing that living Bodies are depicted in that silent contour of members.

The English translation takes over elements of this section at the top of page 2, but the text is considerably shorter and different. The difference is likely due to the fact that the English translation is based on the first Dutch edition of 1668. [MO]

Conceptual field(s)

SPECTATEUR → perception et regard

Quotation

O Bedroefde tyd, O Amsterdam, waar is uw eertyds oude luister? Hoe zyt gy zo vervallen? Is ‘er geen lust of eerprikkeling meer in uwe onderdaanen? De Edele Schilderkonst die voor dezen in zulk een aanzien en agting gehouden wierd, werd nu niet meer in waardigheid noch om haar Deugden, betracht of gelieft, maar alleen uit nood en in schyn. Wat plachtmen de vertrekken, van uwe schoone Bouwgevaartens, O roem van Europa, met heerlyke konststukken te zien pronken, tot vermaak, verwondering, en leerzaame voorbeelden der aanschouweren.

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] O dreaded time, O Amsterdam, where is your former glory? How did you decay so much? Is there no more desire or stimulus for honour in your inhabitants? The noble Art of Painting that used to be held in such regard and esteem, is no longer practiced or loved in dignity nor for its virtues, but only out of necessity and for its appearance. How one longs to see the rooms of your beautiful buildings, O glory of Europe, to be shining with delightful works of art, for delight, astonishment and instructive examples of its beholders.

term translated by WUNDER

Conceptual field(s)

SPECTATEUR → perception et regard