WAARSCHIJNLIJKHEID (n. f.)

LIKELIHOOD (eng.) · VRAISEMBLANCE (fra.) · WAHRSCHEINLICHKEIT (deu.)
TERM USED AS TRANSLATIONS IN QUOTATION
VRAISEMBLABLE (fra.) · VRAISEMBLANCE (fra.)
TERM USED IN EARLY TRANSLATIONS
LIKELIHOOD (eng.) · PROBABILITY (eng.) · WAHRSCHEINLICHKEIT (deu.)
HÉNIN, Emmanuelle, « VRAISEMBLABLE », dans HECK, Michèle-Caroline (éd.), LexArt. Les mots de la peinture (France, Allemagne, Angleterre, Pays-Bas, 1600-1750) [édition anglaise, 2018], Montpellier, Presses Universitaires de la Méditerranée, 2018, p. 464-467.

FILTERS

LINKED QUOTATIONS

1 sources
5 quotations

Quotation

De waarschynelykheid, welke door het gezicht op ons verstand en inbeeldingen werkt, moet voornamelyk waargenomen werden, in de verdeeling en verbeelding onzer geschiedenissen, naast die drie deelen daar in de schoonheid bestaat, waar van te voren gesprooken is. {De waarschynelykheid is het voornaamste punt in het ordineeren waar te nemen.} Men moet dezelve niet alleen in het algemeen, maar in ider byzonder voorwerp doen blyken, en nauwkeurig zien op het verwerpen van zaaken, welke daar tegens strydig zyn.

[D'après DE LAIRESSE 1787, p. 120:] La vraisemblance, qui, par les organes de la vue, agit si puissamment sur notre esprit & sur notre imagination, doit principalement être observée dans la disposition & l’exécution du sujet, ainsi que dans les trois parties qui constituent la beauté dont nous avons déjà parlé. On doit donc non seulement garder cette convenance [NDR : grâce et nautrel] dans le sujet en général, mais encore dans chaque partie en particulier, en rejetant avec soin tout ce qui peut être contraire.

term translated by PROBABILITY
term translated by WAHRSCHEINLICHKEIT

Conceptual field(s)

CONCEPTS ESTHETIQUES → nature, imitation et vrai
L’HISTOIRE ET LA FIGURE → sujet et choix

Quotation

Ik acht daarom myn gevoelen niet ongegrond, dat men inzonderheid in openbaare vertooningen, {Gevoelen des Schryvers, omtrend de misstallen te vertonen.} als schouwspeelen, groote kerk-diensten, rechtspleegingen en diergelyke, alwaar een zamenvloeying van allerleye staaten van menssen is, ook allerleye gestaltens voegd, als kromme, korte, lange, scheeve, vette en mageren, maar ook zelve eenige lamme en kreupelen als het de geleegentheid toelaat, mids dezelve zodanig schikkende en plaatzende, dat zy, zonder het gezicht te kwetzen, ongevoelig deugd doen aan andere beelden waar om trend men dezelve plaatst, dewyl dit een voornaam bewys teeken der waarschynelykheid eener geschiedenis is […]

[D'après DE LAIRESSE 1787, p.121-122:] Nous croyons donc que dans la représentation des sujets qui demandent un grand nombre de figures, telles que fêtes publiques, cérémonies religieuses & autres semblables, où il y a un concours de personnes de tout rang & de tout âge, il faut qu'il y ait toutes les espèces de conformations, jusqu'à des boiteux & des rachitiques même, selon que les demandent les circonstances; en les plaçant néanmoins de manière qu'ils ne choquent point la vue & ne nuisent point aux figures principales, mais les fassent, au contraire, remarquer davantage; parce que cela contribue à rendre le sujet plus vrai & plus naturel.

term translated by PROBABILITY
term translated by WAHRSCHEINLICHKEIT

Conceptual field(s)

L’HISTOIRE ET LA FIGURE → sujet et choix
CONCEPTS ESTHETIQUES → nature, imitation et vrai

Quotation

[…] de waarschynlykheid eene der voornaamste zaaken is, welke een verstandig Meester dient en betracht in zyne verbeeldingen waar te neemen […] Om deze waarschynlykheid, buiten andere noodzaakelykheden die wy reedts op hunne plaats hebben verhandeld, te bekomen, is het niet ongerymd, dat de voornaamste Personaadjen hunne eigene en kennelyke gestaltens, wezens en koleuren, van het begin tot het einde des werks, behouden. Door de gestaltens, moet men verstaan de ligchaamelyke proportie. De wezens zyn de kennelyke trekken des aangezichts, welke, na de maaten der menschelyke jaaren, van tyd tot tyd veranderen; zynde eerstelyk jong; ten tweden, vorwassen; ten derden, bedaard; en eindelyk, oud. Door de koleuren verstaan wy de Coloriet […]

[D'après DE LAIRESSE 1787, p. 273:] […] la vraisemblance est une des choses que le peintre doit principalement observer dans toutes ses productions […] Pour parvenir à cette vraisemblance, il est nécessaire que les principaux personnages d’un ouvrage conservent leur conformation, leur physionomie & leurs couleurs caractéristiques. Rajout : Par conformation j’entends les proportions du corps. Par physionomie, je veux dire les traits du visage qui changent avec l’âge […]. Par couleur, il faut comprendre le coloris

term translated by PROBABILITY
term translated by LIKELIHOOD
term translated by WAHRSCHEINLICHKEIT

Conceptual field(s)

CONCEPTS ESTHETIQUES → nature, imitation et vrai

Quotation

Hoewel zommige deze zaak te gering, en te verre gezogt, mogten oordeelen, is het nochtans geen van de minste opmerkelykheden, maar ten hoogsten noodzaaklyk om, nevens andere hulpmiddelen, de waarschynlykheid, zo veel als het mogelyk is, in een Stuk te zoeken; 't zy om voorwerpen, die door hunne eigene koleur te veel geweld zouden doen, daar door eenigsins te verbreeken, en aan malkanderen te binden; of om eenige andere inzicht: doch niet zonder wettige reden, op dat het ook niet al te gezogt zoude schynen.

[D'après DE LAIRESSE 1787, p. 381:] Quoique quels peintres regarderont peut-être ces réflexions comme puériles & inutiles, elles sont néanmoins de la dernière importance pour donner, avec quelques autres moyens, le plus grand air de vérité possible aux ouvrages de l’art ; soit pour rompre & marier ensemble des couleurs qui, par leur nature, feroint un trop grand effet [NDR : violence], soit pour quelqu’autre raison, mais : cependant jamais sans une cause motivée, afin de ne pas paroître trop affecté.

term translated by LIKELIHOOD
term translated by WAHRSCHEINLICHKEIT

Conceptual field(s)

CONCEPTS ESTHETIQUES → nature, imitation et vrai

Quotation

Worden wy dan door een verbeelding der natuur misleid, hoe veel te grooter achten wy den Konstenaar niet die zulks te weeg gebracht heeft? […] Dit aldus zynde, zo moeten wy ook trachten de natuur en de waarschynlykheid op te volgen, en vooral op de regelen der Perspective Optique acht […]Hier uit volgt, dat de laage oog- en zichtpunten, of horizont, de beste en natuurlykste in een Conterfeitsel zyn, die het meest de zinnen zullen bedriegen en misleiden, wanneer het licht en de afstand, volgens de eigenschap der plaats daar men het stellen wil, wel waargenomen zyn. Doet men zulks niet, zo zal men ook een strydige uitwerking zien met die welke men daar van verwagt heeft.

[D'après DE LAIRESSE 1738, p. 360:] If we are thus misled by a Representation of Nature, how great must the Master be who did it ! […] If this be the Case, we ought to endeavour to follow Nature and Likelihood, and principally to observe the Rules of Perspective [ndr : Optics] […] Hence it follows, that low Horizons, or Points of Sight, are the best and most natural in a Portrait, and will most deceive the Senses, if the Light and Diftance, with respect to the Place where the Picture is to be set, be well observed ; otherwife the Effect will be contrary to what we expected.

term translated by LIKELIHOOD
term translated by WAHRSCHEINLICHKEIT

Conceptual field(s)

CONCEPTS ESTHETIQUES → nature, imitation et vrai