VRIJHEID (n. f.)

FREIHEIT (deu.) · LIBERTÉ (fra.) · LIBERTY (eng.) · LICENCE (fra.) · ORIGINALITÉ (fra.)
TERM USED AS TRANSLATIONS IN QUOTATION
LIBERTÉ (fra.) · LICENCE (fra.) · LICENCE (eng.)
TERM USED IN EARLY TRANSLATIONS
COMMISSION (eng.) · FREEDOM (eng.) · FREENESS (eng.) · FREIHEIT (deu.) · LIBERTY (eng.)
BLANC, Jan, Peindre et penser la peinture au XVIIe siècle : la théorie de l'art de Samuel van Hoogstraten, Berne, Peter Lang, 2008.

FILTERS

LINKED QUOTATIONS

7 sources
11 quotations

Quotation

Gelijck wy nu ghesien hebben dat den Konstenaer de vryigheydt sijner fantasijen al soo behoort te maetighen dat de selvighe noyt bevonden worden teghen de nature te strijden, soo moet oock den Lief-hebber deser Konsten een recht ende slecht werck het welck met de eenvoudigheydt der nature overeen komt hoogher achten dan eenighe vreemde op ghesochte beelden uyt verscheyden lichaemen van bysondere ghedierten by een gheraept.

[Suggested translation, Marije Osnabrugge:] Just like we have now seen that the Artist should temper the freedom of his fantasy as such that it is never found to be competing against nature, as such the Amateur of these Arts should appreciate a straight-forward and bad work which corresponds to the simplicity of nature higher than any strange far-fetched images that are collected from different bodies of specific animals.

This section does not occur in the first Latin edition (1637).

Conceptual field(s)

L’ARTISTE → qualités
CONCEPTS ESTHETIQUES → génie, esprit, imagination

Quotation

Een oprecht Konstenaer schept sijn meeste vermaeck in de volheyd van een overvloedighe ende onvernepen materie: Want hy het oordeelt met de vrijheyd van sijn edel ende onbepaelt ghemoed allerbest over een te komen, dat sich d’ongherustheyd sijnes werckenden hoofds midsgaders oock de voordvaerendheyd sijner Konst-oeffeninge aen een Beelden-rijck argument soude gaen verbinden. Het quelt sijnen wackeren werckelicken gheest, alsmen hem een dorre en schraele Inventie voorstelt; en ghelijck hy altijd nae een ghenoegsaeme stoffe is wenschende, soo soeckt hy de ruymigheyd der gantscher stoffe in ’t ghemeyn en alle de ghedeelten der selvigher in ’t bysondere nae den eysch haerer gheleghenheyd bequamelick te schicken en uyt te wercken; vermids het hem niet en kan onbekent sijn, dat sich d’uytnemenheyd sijnes verstands als oock d’ervaerenheyd sijner Konste allermeest in de menighte der voorghestelder dingen plaght t’openbaeren;

[Suggested translation, Marije Osnabrugge:] A sincere Artist takes the most delight in the fullness of an abundant and undiminished matter: Because he believes that it coincides best with the freedom of his noble and unrestricted mind, that together with the unrest of his working head, the energy of his Art-practice would also connect with an ornate argument. It pains his alert truthful mind, when they propose him a barren and poor Invention; and like he always wishes for a satisfying material, as such he attempts to capably order and produce the spatiousness of the whole material in general and all the parts of it in particular, after the demands of their situation; while it cannot be unknown to him, that excellence of his mind as well as the experience of his Art demonstrates itself most in the abundance of the depicted things;

Junius discusses how an artist should best approach the subject (materie, argument, stof) of a painting, without neglecting its width. He can use different qualities, such as his freedom (vrijheid), mind (verstand) and experience (ervarenheid), to order the story to the best circumstances and come to a pleasing wholesome result (welstand). This section is not included in the Latin edition of 1637. [MO]

Conceptual field(s)

L’ARTISTE → qualités

Quotation

[…] datmen wel'tot vercieringhe van sijn werck die vryheyt die de Schilders in dese toe ghelaten is, ghebruycken mach, maer niet misbruycken tot af-breucke en krenkinghe van den sin der Hystorie. […]doch om dit voort te komen, is ten hoochsten prijselick (Edele Geesten) dat wy ons ghewennen tot het geene de voor-gheleefde Geesten betracht hebben, en noch van vele hedendaechse Meesters na ghekomen wert, ons bekomerende met neerstich de oude vermufte Boecken te door-snuffelen om kennisse van Hystorien te bekomen; […] nevens welcke kennisse dan, als wy de selve willen door Teyckeninghe, Plaette, of Schilderje uyt-drucken, onse hooghe naghedachten moeten voeghen, om onse gheorloofde vryheyt daer te beter onder te menghen, sonder krencken van den sin der Hystorien, en meerder vercieringhe van ons werck […]

[proposition de traduction, Léonard Pouy:] […] on laissera aux peintres la liberté d’orner leur travail, à la condition qu’ils n’en abusent pas en heurtant et détournant le sens de l’histoire. […] Afin d’éviter ceci (nobles esprits) il faut avant toute chose apprécier le fait d’apprendre à faire ce que les anciens esprits se sont attachés à faire, ce qui est suivi par de nombreux maîtres de nos jours, c’est à dire de nous occuper à dépoussiérer diligemment les anciens livres vermoulus pour acquérir la connaissance des histoire. […] Si on veut en exprimer la même chose dans les dessins, les gravures ou les peintures, on doit ajouter à cette connaissance notre haute réflexion, les combinant au mieux avec la liberté qui nous est accordée, sans pour autant faire injure au sens des histoires et au plus grand ornement de notre ouvrage […][…] on laissera aux peintres la liberté d’orner leur travail, à la condition qu’ils n’en abusent pas en heurtant et détournant le sens de l’histoire. […] Afin d’éviter ceci (nobles esprits) il faut avant toute chose apprécier le fait d’apprendre à faire ce que les anciens esprits se sont attachés à faire, ce qui est suivi par de nombreux maîtres de nos jours, c’est à dire de nous occuper à dépoussiérer diligemment les anciens livres vermoulus pour acquérir la connaissance des histoire. […] Si on veut en exprimer la même chose dans les dessins, les gravures ou les peintures, on doit ajouter à cette connaissance notre haute réflexion, les combinant au mieux avec la liberté qui nous est accordée, sans pour autant faire injure au sens des histoires et au plus grand ornement de notre ouvrage […]

Conceptual field(s)

GENRES PICTURAUX → peinture d’histoire
L’HISTOIRE ET LA FIGURE → ornement
L’ARTISTE → qualités

Quotation

Siet, dese vrucht der eygen natuerlicke uyt-beeldinge ontstont door de Hystorie wel gelesen en ondertast te hebben door hooge en verre na-ghedachten. Soo yet bysonders; doch natuerlicx heb'ick bevonden in een graentje van Jan Lievensz. daer hy de offerhanden des Patriarchs Abraham in affghemaelt hadd', doch gansch onghemeen, en evenwel eygentlick […]. Siet! Dese vryheyt is gheoorloft dat yemandt om tot meerder veranderlicke kennisse der Hystorien te komen, meer als een Boeck doorlesen mach, het sy een die het breeder beschrijft, of uytleyt, waer van den Schilder door sijn goet oordeel dat hy heeft, het eyghenlicxste en seeckerste moet nabootsen, […] Oock heeft dese Gheest sijn wonderbaerlijcke na-ghedachte te kennen ghegheven in de Historie van Bath-seba uyt te beelden […].

[proposition de traduction, Léonard Pouy:] Voyez la représentation du vrai et du naturel peut être le fruit d’une lecture appropriée de l’histoire et de son examen lorsqu’ils sont associés à des réflexions hautes et profondes. J’ai trouvé quelque chose de semblablement original mais naturel dans une petite grisaille de Jan Lievens, dans laquelle il a représenté le sacrifice du patriarche Abraham, chose qui était très inhabituelle et pourtant naturelle. […] Voyez, cette liberté est légitime puisqu’il faudrait lire plus d’un livre pour parvenir à une telle connaissance variée de l’histoire, chose pouvant consister en une plus ample description ou explication, l’essence ou certains aspects de celle-ci devant être imités par le peintre en usant de son bon jugement. […] Le même esprit a également montré sa merveilleuse réflexion en représentant l’histoire de Bethsabée […].

Conceptual field(s)

GENRES PICTURAUX → peinture d’histoire
CONCEPTS ESTHETIQUES → nature, imitation et vrai
L’ARTISTE → qualités

Quotation

Den Geest besit hier de Vryheydt, soo wel als inde algemeene Schilder-Konst op Tafereelen, want daer in verkiest yeder Meester soodanighen Study als met sijne genegentheydt alderbest accordeert, ghemerckt het niet wel alle Universeele en in elck dingh, even groote Meesters konnen zijn.

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] The Mind has the Freedom here, like in the general Art of Painting on Panel, because every Master choses such a Study that coincides with his inclination, as it is not easy to all be Universal and be equally great Masters in all things.

The introduction to the English translation does not follow the text of the original. [MO]

Conceptual field(s)

CONCEPTS ESTHETIQUES → génie, esprit, imagination
L’ARTISTE → qualités

Quotation

Zoodanige konstwerken verdienen lof, die geensins angstich, maer lieflijk en vry zijn, en worden by yder een voor goet gekeurt. Deeze kunnen van geen onervaerene in de regels der konst voortkomen, al schoonze de vryheyt van de hand bekomen hebben. Ja zulk een vryheyt is een geboeitheyt te achten, dewijlze tot dwalinge uitspat.

[BLANC J, 2006, p. 150] Tant d'oeuvres d'art méritent d'être louées parce qu'elles ne montrent aucun signe de nervosité, mais qu'elles paraissent seulement aimables et paisibles, chacun les considérant comme bonnes. Ces oeuvres ne peuvent être produites par des artistes qui n'ont pas l'experience des règles de l'art, même si leur main a acquis une certaine liberté. Et il faut même considérer qu'une telle liberté est une entrave puisqu'elle peut conduire à des errements.

Conceptual field(s)

MANIÈRE ET STYLE → le faire et la main

Quotation

Wanneer de zaek, die gy voorhebt, in uw verstant wel begrepen is, zoo neem, nae uw keur, een oogen-bliklijke daedt, want de verkiezing eens Schilders is vryer, als die van een History schrijver, zijnde deze verbonden de dingen van den grond op te verhandelen, daer een konstenaer plotselijk of in het begin, in het midden, of wel in het eynde der Historie valt, nae zijn lust en goetdunken, Hy verbeelt of het voorgaene, het tegenwoordige, of het toekomende, en is niet verder verbonden, als met 't geene in een opslach der oogen tevens gezien kan worden, uit het eeuwich vervolg der zaeken te vertoonen. En dat op 't aller gevoeglijkste, schiklijkste, vermaeklijkste, levendichste, bevallijkste, en op 't onbekrompenste aen den dach te brengen.

[BLANC J, 2006, p. 302] Quand vous aurez bien saisi en votre entendement le sujet que vous avez l'intention de représenter, choissisez l'action instantanée qui vous convient. Le choix d'un peintre est plus libre que celui d'un historien. Celui-ci est obligé de traiter des choses en partant de leur fondement. Un artiste, en revanche, peut se retrouver instantanément au début, au milieu ou bien à la fin de l'histoire, selon son envie et son gré. Il représente le passé, le présent ou l'avenir. Il n'est en outre contraint de montrer de la succession éternelle des choses que ce qui peut être vu ensemble, d'un coup d'oeil, et de la présenter de la façon la plus convenable, la mieux disposée, la plus amusante, la plus vivante, la plus gracieuse et la plus généreuse possible.

Conceptual field(s)

L’ARTISTE → qualités

Quotation

Men moet de Schilder-Konst niet vergeten aan te merken datter driederley Proportien in agt te nemen zijn, die hoeveelse van malkander mogten verschillen, nochtans alle binnen de Palen der mogelijkheyd moeten gehouden werden. Daar is onses agtens een Natuurlijke en Maatredige Proportie; tot welke de Proportie des Welstaans, en de Bevalligheyd moet bygevoegd werden. En soo langh de Mensch beelden na een van dese dry Geslagten, of na alle dry te gelijk verstandelijk geleeft werden, sullense buyten Berisping zijn. De twee eerste staan altijd vast; en tot de laatste neemtmen alleen sijn toevlugt, wanneer de Natuurlijke Wet-maat ophoud, of ons dregd te verlaten, dat is, wanneerse in sekere Verkiesing soodanigen gratie noch verscheyde aardige Verkrampingen niet kan toelaten, als de noodsaak en welstand, van een sonderlinge Actie ons afvorderd; In welke gevallen men sich dikmaal belemmerd en bedrayt vind; {Wanneer en hoe de dryderley Proportien geoeffend werden.} Om genoeg te laten blijken datmen de Maatredige Proportie den Bons verlaat, moetmen ’t gebrek van dien so veel sien te bedekken datmen ten minsten d’ontbeering niet ligt ontwaar werd: of soo een verstandig Oog dat ontdekken kan; soo moet de Welgeschiktheyd en Welbedagte Actie soo Deugdsaam zijn, datse den Beschouwer geheel kan innemen, en verpligten die eer te prijsen dan te veragten. Want een verstandig Mensch kan seer ligt afsien, waar en in welke geval of noodsaak, men de Schilderkundige Vryheyd, heeft weten tot sijn voordeel aan te grijpen of waar het verstand heeft stil gestaan.

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] One should not neglect to mention regarding the Art of Painting that there are three types of Proportion to take into account, which – no matter how much they may differ from eachother – nevertheless must all be considered to fall within the possibility. We believe there is a Natural and Mathematical Proportion; to which the Proportion of Harmony and the Gracefulness should be added. And as long as the Human Figures occur judiciously according to one of these three Types or to all three simultaneously, they will be without Reprimand. The first two are fixed; and one may only resort to the latter, when the Natural Law of Mesure seizes to exist or threatens to leave us, that is, when she cannot allow such grace nor different nice Contortions in a certain Decision, if the necessity and harmony of a special Action demands from us; In which cases one often finds himself impeded and obstructed; {When and how the three sorts of Proportion should be practiced.} To show sufficiently that one leaves the Mathematical Proportion, one should attempt to hide the flaws of it as much as possible so that at least the deprivation is not easily recognized: or so that a wise Eye can discover it; as such the well-composed and well-invented Action are so virtuous, that they can conquer the Spectator completely, and oblige him to praise it rather than to despise it. Since a sensible Man can easily understand, where and in which case or necessity one has managed to use the painterly Freedom to his advantage or where the mind did not function.

Conceptual field(s)

L’ARTISTE → qualités
CONCEPTS ESTHETIQUES → génie, esprit, imagination

Quotation

{Wat vryheid gelaaten.} ’t Geene wy nu zoo hebben aangeweezen, moet nogtans een Schilder niet te naauw dringen en daar aan bepaalen: maar hy moet wat vryheid geven aan zig zelven, van wegen de oneindige veranderingen, die in ’t leven zig opdoen gelijk ook alle deelen van ’t landschap zagt en onmerkelijk in malkanderen moeten gewrogt worden.

[translation: BEURS, en préparation, transl. Myra Scholz:] {Allowing some freedom} The instructions we have just given should not, however, prove too constraining and limiting for a painter. Rather, he should grant himself some freedom because of the endless variations found in life—just as all the parts of the landscape must be subtly and imperceptibly melded together.

Conceptual field(s)

L’ARTISTE → qualités
CONCEPTS ESTHETIQUES → génie, esprit, imagination

Quotation

Dierhalven, hoewel den dichter niet meêr als van twee menssen gewaagd, laat de reeden niet alleen toe, maar wil dat wy dezen God in hun gezelschap zullen brengen, te meer om dat het den Schilders toegelaaten is tot verziering en opschikking hunner gedachten, nieuwe vindingen en meerder beelden daar by te doen, wanneer het niet tegens de natuur en waarschynelykheid aanloopt; daar Horatius hen volkomen vryheid toegeefd, {Vryheid om by te voegen, als het niet tegen de natuur stryd.} zeggende in zyn lierzang over de dichtkonst […] Dat is. Het staat den Schilder en Dichter vry te maaken, het geene zy verkiezen […]

[D'après DE LAIRESSE 1787, p.173-174:] […] l’artiste est libre d’orner son tableau d’un plus grand nombre de figures que le sujet ne le demande à la rigueur, pourvu qu’elles ne blessent point la vérité du fait. Horace leur avoit déjà donné ce conseil dans son art poétique, où il dit: « On a laissé de tous tems aux peintres & au poètes le droit de donner de l’essor à leur imagination… Mais cette liberté fne doit pas aller jusqu’à faire un composé monstrueux. Profitons donc de cette liberté, en ajoutant une figure & même plus à note sujet, non pour leur faire tenir une place principale ; mais afin de faire mieux comprendre notre idée […]

term translated by COMMISSION
term translated by FREIHEIT

Conceptual field(s)

L’HISTOIRE ET LA FIGURE → sujet et choix
L’ARTISTE → qualités

Quotation

{ Dwaaling veeler Liefhebbers in het verkiezen van Prentkonst.}Wanneer nu een groot Meester zyne konst in het koper na alle de regelen met zyn uiterste vermogen getoond heeft, vind men nochtans een soort van onmogelykheid om de menschen te konnen doen begrypen waar in de rechte konst en weetenschap eener schoone en konstige Print bestaat: want de meesten letten tegenwoordig maar op de gladdigheid der sneede, zonder onderscheid te maaken op 't geen hun voor komt, ja al ware het noch zo kwalyk geordineerd of mistekend. Dit valt hard voor de geenen, die beter weeten. Ten anderen is een Plaatsnyder of Etser zo gelukkig niet als een Schilder of Tekenaar: want deze maaken wat zy willen, of ten minsten wat zy konnen; en de Graveerders moeten hen navolgen, al zyn ze noch zo slegt. Doch dat is noch niet met al, mogten zy hun etsen of snyden maar handelen met zo veel vryheid als de Schilders hunne penceelen of kryten doen: dan zouden zy meerder lust krygen om veel fraaijer dingen voor den dag te brengen, gelyk andere schrandere Geesten voor dezen gedaan hebben, welke de vrye wil en macht hadden, en zich aan niemand verbonden, gelyk veele tegenwoordig in tegendeel moeten doen.

[D'après DE LAIRESSE 1787, vol. 2, p. 621:] Cependant malgré tout le talent qu’un grand artiste peut employer à terminer une bonne gravure, il est, pour ainsi dire, impossible de faire comprendre, au commun des amateurs, en quoi consiste l’art ; & c qu’il faut pour bien en connoître les beautés ; la plupart se bornant aujourd’hui à admirer la hardiesse ou la délicatesse du burin, sans prendre garde à l’incorrection du dessin & au défaut d’ensemble : triste réflexion pour ceux qui possèdent mieux leur art. D’ailleurs les graveurs au burin & à l’eau forte ne jouissent pas du même avantage que le peintre & le dessinateur ; car ceux-ci font ce qui leur plaît, ou du moins ce qu’ils peuvent ; mais cela ne seroit rien encore si le graveur pouvoit opérer avec la même liberté que le peintre [ndr : ou dessinateur] manie ses pinceaux ou ses crayons ; ils seroient plus encouragés à produire de belles choses, ainsi que l’ont fait autrefois de grands maîtres, qui n’étoient pas obligés de suivre les caprices des peintres, comme plusieurs e voient dans la nécessité de le faire de nos jours.

term translated by FREEDOM
term translated by FREIHEIT

Conceptual field(s)

L’ARTISTE → qualités