LIJN (n. f.)

LIGNE (fra.) · LINE (eng.) · LINEA (ita.) · LINEA (lat.) · LINIE (deu.)
TERM USED AS TRANSLATIONS IN QUOTATION
LIGNE (fra.)
TERM USED IN EARLY TRANSLATIONS
LIGNE (fra.) · LINE (eng.) · LINEA (lat.) · LINEAMENT (eng.) · LINEAMENTUM (lat.) · LINIE (deu.)
LE RIDER, Jacqueline, « Ligne et couleur  : histoire d’un différent », Revue germanique internationale, 10, 1998, p. 173-184 [En ligne : http://rgi.revues.org/694 consulté le 28/04/2015].

FILTERS

LINKED QUOTATIONS

3 sources
6 quotations

Quotation

Want een recht-sinnigh Nae-boetser moet immers doch een goedt verheler sijner Konste wesen: soo wordt het oock voor enckel kinderwerck ghehouden, wanneer enigh Schilder sich selven meynt wel ghequeten te hebben, als hij slechts de selvighe trecken en linien in 't Copyeren van d'oude Stucken redelicker wijse kan waernemen. Alhoewel eenighe over sulcks uyt der maeten wel daer mede ghepast sijn, dat een Konstenaer de Venus van Apelles ofte den Satyr van Protogenes bequaemlick uyt drucke; alhoewel het oock in haer oordeel een gantsch prijs-waerdighe saecke schijnt te sijn, dat hy d'on-onderscheydenlicke ghelijckenisse van soodaenighe edele Patronen suyverlick treffe;

[Suggested translation, Marije Osnabrugge:] Because a frank Imitator then needs to be a good concealer of his Art: thus it is taken for simple child's work, when any Painter thinks himself discharged, when in Copying of the old Pieces he can barely observe those strokes and lines in an acceptable way. Although it suits some extraordinarily well that an Artist capably expresses the Venus by Apelles or the Satyr by Protogenes; while it also appears to be very praiseworthy in their eyes, if he perfectly hits the indistinguishable similitude of such noble Patterns; (…)

APELLES, Venus
PROTOGENES, Satyr

This section does not occur in the first Latin edition of 1637, but is included in the 1694 editions. [MO]

treck

Conceptual field(s)

MATERIALITE DE L’ŒUVRE → technique du dessin

Quotation

Seght hem, antwoordt Apelles, dat het desen Man is die hem soeckt; met dese woorden nam hy ’t naeste penceel in de hand en trock een wonderlick fijne linie met de eene of de andere verwe op het panneel. Protogenes en was soo haest niet weder-ghekeert, of de oude Vrouwe gaf hem de gantsche gheschiedenisse te kennen. Men seght dat den Konstenaer de subtijlheyd deser linie soo haest niet en hadde beschouwt, of ’t quam hem daedelick in den sin dat Apelles ghekomen was, want by het daer voor hielt dat nieman anders sulcken volmaeckten werck konde voordbrenghen; dies hy oock een linie die noch vele dunner was met een andere verwe op de voorige linie getrocken heeft; en als hy voor sich nam een weynich van kant te gaen, soo heeft hy ’t oude Wijf last gegeven dat sy den vreemdeling dese linie soude tonen ende hem met eenen aenseggen dat dit den man was dien hy socht, het gheviel juyst soo, Apelles komt andermael, Maer gelijck hem de schaemte verhinderde dat hy sich souden bekennen overwonden te sijn, soo heeft hy de linien met een derde soorte van verruwe doorsneden, den anderen Konstenaer de hoope selver van eenighe voordere subtijlheydt benemende. Dus hieldt sich Protogenes overwonnen, en liep met der vaerd nae de haeven om den vreemdelingh te vinden.

[Suggested translation, Marije Osnabrugge:] Tell him, answers Apelles, that it is this Man who is looking for him; with these words he took the closest brush in his hand and drew a miraculously fine line with some sort of paint on the panel. Protogenes had only just returned, or the old Woman gave him notice of the whole story. They say that the Artist had only just looked at the subtlety of this line, or he immediately understood that Apelles had come, because he believed that nobody else could produce such perfect work; then he also drew a line that was even thinner on the previous line with another paint; and when he decided to leave for a bit, then he ordered the old maid that she would show the stranger this line while simultaneously telling him that this was the man he was looking for, it happened exactly like that, Apelles came another time, But as the shame obstructed him from admitting he had been defeated, then he has cleft the line with a third type of paint, taking away the hope of any further subtlety from the other Artist. As such Protogenes admitted his defeat, and walked quickly to the port to find the stranger.

Conceptual field(s)

CONCEPTION DE LA PEINTURE → dessin

Quotation

Philostratus heeft den rechten aerd midsgaders oock de waere kracht van de Teycken-konst veele dudydelicker uytghedruckt. Het en maght niet gheloochent werden of de linien, seght hy {Lib. ii. de vita Apollonij. Cap. 10.}, die sonder eenighen verwen-prael maer allen in licht en schaduwe bestaen, verdienen den naem van een Schilderye; vermids wy in de selvighe niet alleen de ghelijckenisse van d’afgebeelde personagien beschouwen, maer oock haere bewegheninghen selver, ’t sy datse door een schroomherighe schaemte ergens afghekeert of door een vrymoedighe voordvaerendheyd ergens tot aenghedreven worden ende alhoewel dese linien op ’t aller eenvoudighste t’saemen ghestelt sijnde de vermenghinghe van ’t bloed als oock de jeughdigheyd van ’t hayr en den baerd in ’t minste niet uyt en drucken, nochtans ghevense ons de volmaeckte ghestaltenis van eenen swarten ofte witten mensche bescheydenlick te kennen.

[Suggested translation, Marije Osnabrugge:] Philostratus has expressed the true nature as well as the true power of the Art of Drawing much clearer. It may not be denied that the lines, he says {…}, that exist without any splendor of colours but only in light and shadow, deserve the name of Painting; as we see not only the similitude of the depicted persons in it, but also their movements itself, whether that they are averted out of a hesitant shame or are driven towards something by a frank diligence and although these lines that are composed in the most simple way do not express the mixing of blood or the youthfulness of the hair and the beard in any way, nevertheless they modestly illustrate the perfect shape of a black or white man to us.

Conceptual field(s)

CONCEPTION DE LA PEINTURE → dessin

Quotation

Laet twee parallele ofte even-wijdighe linien op een panneel met de Coleuren van licht en schaduwe worden ghetrocken, seght Longinus {De sublimi orat. 15.}, nochtans sal de uytstekende blinckende helderheyd des lichts ons ghesicht vaerdighen ontmoeten en veele naerder schijnen te sijn.

[Suggested translation, Marije Osnabrugge:] Let two parallel or aligned lines on a panel be traced with the colours of light and shadow, says Longinus {…}, so the outstanding shining clarity of the light will reach our face readily and appear to be much nearer.

Conceptual field(s)

CONCEPTION DE LA PEINTURE → dessin

Quotation

En om het waere vermogen vande Teycken-Konst met eene reden te besluyten, soo laet ons eens hooren hoe Philostrate ons die in sijn tweede Boeck in ’t leven Apollonij beschrijft, daer hy aldus uytvaert. {Hoedanig Philostrate de Teycken-Konst beschrijft.} Het en mach niet geloochent worden (seyt hy) of de linien die sonder eenigh Verw-gepronck, maer alleen in licht en schaduwe bestaen, verdienen de naem van een Schilderie; vermits wy inde selve niet alleen de gelijckenissen vande afgebeelde Persoonen beschouwen, maer oock haere bewegingen selfs;

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] And to conclude the true power of the Art of Drawing by means of an argument, let us then hear how Philostratus describes it to us in his second book in the life of Apollonius, where he argues as follows. {How Philostratus describes the Art of Drawing.) It cannot be denied (he says) that the lines that exist without any ostentation of colour but only in light and shadow, deserve the name of Painting; as we discern not only the likenesses of the depicted Persons, but also their movements;

This section is not included in the English translation. [MO]

Conceptual field(s)

CONCEPTION DE LA PEINTURE → dessin

Quotation

[…] want zonder die eerste Gronden der Konsten te verstaan, is het onmoogelyk in haaren weg of loop te vorderen, verre van haare volmaaktheid, en toppunt te konnen bereiken. De eerste beginselen nu der Teecken-konst, bestaan uyt het kennen en maaken van trekken, verscheidentlyk gehaalt, dat dan ook als het A B C der meetkunde is. Dus brengen wy hier den Leerlingen voor ’t ooge, [ndr: reference to illustration] […] Van alle deeze linien en trekken, moeten de eerste Beginners, zich aanstonds een vast denkbeeld maken;

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] […] because without understanding those first principles of the Arts, it is impossible to improve one’s way or course, let alone to be able to reach perfection and the top. Now the first principles of the Art of Drawing, consist of the knowing and making of strokes, done in different ways, which is likewise the ABC of geometry. Thus we show these to the Pupiles, […] Of all these lines and strokes, the initial beginners should quickly form an image [ndr: in their mind];

trek

term translated by LINIE
term translated by LIGNE

Conceptual field(s)

CONCEPTION DE LA PEINTURE → dessin