BASISLIJN (n. f.)

FILTERS

LINKED QUOTATIONS

1 sources
1 quotations

Quotation

Men neem nu in acht dat die dwarsse, welke door het stuk loopt, Horizont genaamt word; en het Oogje, het oogpunt. [ndr: reference to illustration] De Linien, die uit dezelve voortkoomen, al waaren ‘er noch zo veel, zijn Oogstralen. De Dwarsstreep, die daar onder regt door loopt, is de Bazis of Grondlinie. De twee streepjes aan weerzyden den Horizont, noemtmen Distantie. Aldus geeven wy elk hune eigen benaamingen. Deze moetmen geduurig nazien; om dezelve van buiten te kennen, en zo het gebeurt, dat ‘er een dwarsse linie tusschen de Bazis en den Horisont is, dan zegtmen Paralel aan den Horizont, doch zo dezelve heel laag is, dan noemt men die Paralel aan de Bazis.

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] One observes that this transversal [ndr: line] that runs through the piece, is called Horizon; and the little eye, the point of view. The lines that come from it, even if there are many, are eye beams. The transversal line, which runs straight through it, is the basic or ground line. The two lines on either side of the Horizon, is called distance. As such we give each their proper name. One should review these at length; to learn them inside out, and if it happens that there is a transversal line between the Basis and the Horizon, one calls it parallel to the horizon, but if it is very low, one calls it parallel to the Basis.

grondlijn

term translated by BASIS
term translated by /

Conceptual field(s)

CONCEPTION DE LA PEINTURE → composition
EFFET PICTURAL → perspective