BETAMELIJKHEID (n. f.)

BECOMINGNESS (eng.) · CONVENANCE (fra.) · DECORO (ita.) · DECORUM (eng.) · DECORUM (deu.) · DECORUM (lat.)
TERM USED AS TRANSLATIONS IN QUOTATION
CONVENANCE (fra.)
TERM USED IN EARLY TRANSLATIONS
/

FILTERS

LINKED QUOTATIONS

1 sources
1 quotations

Quotation

In waare Geschiedenissen of Historien luistert het wat naau, en een vernuftig Meester zal hem wel wachten de betamelykheid te buiten te gaan, om de Lichamen van Man of Vrou, al te veel t’ontblooten, en voornamentlyk eerbare Vrouwen, op dat het niet tot een verkeerden zin mogt geduid werden, tegenstrydig met de waarheid, maar wel zo dat men behoorlyk onderscheiden kan welk een Lichtvaardig of Deugdzaam mensch zy. Inzonderheid de Bybelze Historien, of die van Plutarchus, Titus Livius en anderen.

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] In true histories [ndr: in the Dutch text, two synonyms are provided] it is very important – and a clever master will be careful not to surpass the decency – to not uncover the bodies of men and women too much, and especially honorable women, so it will not be interpreted the wrong way, in contrast with the truth, but in such a way that one can easily distinguish who is a frivolous or virtuous person. Especially in the biblical histories or those of Plutarchus, Titus Livius and others.

term translated by /

Conceptual field(s)

CONCEPTS ESTHETIQUES → convenance, bienséance